Daňový bonus od 1. 2. 2014

Daňový bonus od 1. 2. 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu sa od februára zmäkčia. Mesačne si prilepšia rodiny vysokoškolákov, ktorí opakujú ročník, ale aj čerstvých maturantov, ktorí si našli prácu alebo začali podnikať.

Novelou zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“) došlo k zmene a spresneniu skutočností, ktorých charakter má dosah aj na uplatňovanie daňového bonusu. Mesačný daňový bonus pre prvý polrok 2014 je vo výške 21,41 eur.

Dieťa oslobodené od školskej dochádzky

Dieťa, ktoré je kvôli zdravotnému znevýhodneniu oslobodené od povinnosti dochádzať do školy (napríklad dieťa s vývinovou poruchou vzdelávané individuálne v domácom prostredí) sa v zmysle zákona o prídavku na dieťa považuje za nezaopatrené dieťa a rodič (resp. iná oprávnená osoba) má nárok na daňový bonus.

Jednoznačne sa v zákone o prídavku na dieťa uvádza aj prípad, keď zdravotne znevýhodnené dieťa navštevuje školu. Ak sa dieťa so zdravotným znevýhodnením vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, rodič (resp. iná oprávnená osoba) má nárok na daňový bonus.

Opakovanie ročníka na vysokej škole

Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré nedovoľovalo rodičovi (resp. inej oprávnenej osobe) uplatniť daňový bonus na študenta, resp. študentku, ak opakoval príslušný ročník vysokoškolského štúdia na príslušnom stupni. Nezaopatreným dieťaťom bude od 1. februára 2014 aj takýto študent, resp. študentka.

Príklad: Študentka dennej formy štúdia v akademickom roku 2013/2014 opakuje tretí ročník bakalárskeho študijného programu, ktorého štandardná dĺžka je stanovená vysokou školou príslušným predpisom vysokej školy na tri akademické roky. Štandardnú dĺžku bakalárskeho študijného programu presahuje o jeden rok. Od mesiaca február 2014 sa bude považovať za nezaopatrené dieťa a rodič (resp. iná oprávnená osoba) má od tohto mesiaca nárok na daňový bonus.

Nárok na daňový bonus trvá v závislosti od skončenia štúdia. Skončiť štúdium možno riadne absolvovaním príslušného študijného programu alebo je definované iné skončenie štúdia, napríklad zanechanie štúdia, neskončenie štúdia v určenom termíne a iné. Doba, po ktorú si môže rodič (resp. iná oprávnená osoba) uplatňovať daňový bonus závisí aj od skutočnosti, či študent, resp. študentka bude pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na druhom stupni.

Uplatňovanie daňového bonusu u maturantov

Dieťa, ktoré skončilo štúdium na strednej škole (napr. maturitnou skúškou, absolventskou skúškou) sa na účely zákona o prídavku na dieťa považuje za dieťa sústavne sa pripravujúce na povolanie aj v období, ktoré nadväzuje na skončenie štúdia na strednej škole (= nárok na daňový bonus trvá). Toto predĺžené obdobie môže trvať najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (napr. zmaturovalo) a to bez ohľadu na skutočnosť či vykonáva alebo nevykonáva zárobkovú činnosť alebo bolo zaradené do evidencie občanov hľadajúcich zamestnanie. Zárobková činnosť je na účely zákona o prídavku na dieťa činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem vymedzený v § 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona o dani z príjmov (napr. príjem z pracovného pomeru, príjem z prevádzkovania živnosti).

Príklad: Marek zmaturuje na strednej odbornej škole 6. júna 2014. Od 1. júla 2014 sa stane zamestnancom v pracovnom pomere (začne nadobúdať príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov). Rodič (resp. iná oprávnená osoba) bude mať nárok na daňový bonus aj za mesiace júl a august roka 2014.

Rovnako by rodičovi (resp. inej oprávnenej osobe) nárok na daňový bonus nezanikol ani v prípade, ak by napríklad začal prevádzkovať živnosť alebo by sa stal spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti, prípadne by bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.

Do účinnosti novely zákona o prídavku na dieťa (do 31. januára 2014 vrátane) nárok na daňový bonus existoval len v prípade, ak dieťa vykonávalo zárobkovú činnosť na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o vykonaní práce.

Ďalšie spresnenia v zákone o prídavku na dieťa:

  • Dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok sa nepovažuje na nezaopatrené dieťa od prvého dňa kalendárneho mesiaca  nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku (= už nie je nárok na daňový bonus od vymedzeného mesiaca).
  • Presnejšie sa definuje sústavná príprava na povolanie, a to len ako štúdium, ktoré sa organizuje na strednej škole alebo uskutočňuje na vysokej škole dennou formou. Iné formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole sa nepovažujú za sústavnú prípravu na povolanie (= nie je nárok na daňový bonus).
  • Naďalej sa v zákone o prídavku na dieťa ponecháva, že nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Doktorand do 25 rokov nebude aj naďalej nezaopatreným dieťaťom (= nie je nárok na daňový bonus).
  • V nadväznosti na možnosť spojenia prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa definuje začiatok sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie, a síce je to deň zápisu na takéto vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis uskutoční ešte pred začiatkom akademického roka, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka. (= nárok na daňový bonus môže vzniknúť v tomto prípade najskôr 1. septembra).

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A (vzor)

Podrobný postup, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ A na príklade konkrétneho zamestnanca. Vzor vyplneného daňového priznania na stiahnutie.

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2022 (v roku 2023)

Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 – typ A? Aká je lehota na podanie daňového priznania, aké podklady sú potrebné a aké prílohy sú jeho súčasťou, nájdete v tomto článku.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady

Od 1.1.2023 sa zvyšuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa. Na praktických príkladoch si ukážeme, na akú výšku daňového bonusu majú rodičia v roku 2023 nárok.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky pre jeho uplatnenie. O aké zmeny a aká bude výška daňového bonusu v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky