Odvody živnostníkov a iných SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od roku 2018

Aká bude výška odvodov živnostníkov a iných do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od 1.1.2018 a ktorým SZČO sa bude meniť?

Kto sa považuje za SZČO

Na úvod je vhodné povedať, kto je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o zdravotnom poistení“) a podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o sociálnom poistení“). Na účely zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom postení je samostatne zárobkovo činnou osobou fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo má príjem z tejto činnosti.

Samostatne zárobkovo činnou tak je fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V praxi ide hlavne o živnostníkov, daňových poradcov, audítorov, autorov, hercov, umelcov, športovcov, lekárov, znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, advokátov, notárov, finančných sprostredkovateľov, spoločníkov v.o.s., komplementárov k.s., samostatne hospodáriacich roľníkov a mnohých iných.

Kedy majú živnostníci a iné SZČO povinnosť platiť zdravotné odvody a sociálne odvody

SZČO musia platiť zdravotné poistenie odo dňa, keď sa stanú samostatne zárobkovo činnými osobami (napríklad odo dňa ohlásenia živnosti). Výnimkou sú SZČO, u ktorých dochádza pri začatí vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti k súbehu platiteľov zdravotného poistenia (napríklad sú súčasne študentom, zamestnancom, dôchodcom). Zákon o zdravotnom poistení im umožňuje stanoviť si na začiatku výšku preddavku na zdravotné poistenie aj v nulovej výške.

SZČO musia platiť sociálne poistenie od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý ich príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahne určitú výšku (hranicou je príjem vyšší ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné). Aktuálne tak od 1. júla 2017 platia sociálne poistenie tie SZČO, ktorých príjem za rok 2016 presiahol výšku 5 298 eur (5 298 eur je suma vypočítaná ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2015, čiže 12 x 0,5 x 883 eur).

Ak príjem presiahne 5 472 €, treba platiť sociálne odvody.

Priemerná mesačná mzda za rok 2016, ktorá bola vo výške 912 eur, ovplyvní hranicu príjmov, po presiahnutí ktorej budú SZČO musieť platiť sociálne odvody od 1. júla 2018. Ak príjem živnostníka či inej SZČO za rok 2017 presiahne sumu 5 472 eur, vznikne jej povinnosť od 1. júla 2018 platiť sociálne poistenie. Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vznik povinnosti platiť sociálne poistenie sa posudzuje k 1. októbru príslušného kalendárneho roka.

Vymeriavací základ pre platenie zdravotných a sociálnych odvodov živnostníkov a iných SZČO v roku 2018

Konkrétna suma zdravotných odvodov a sociálnych odvodov platených samostatne zárobkovo činnou osobou sa odvíja od tzv. „vymeriavacieho základu“ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie a pre platenie jednotlivých sociálnych poistení. Vymeriavací základ je zjednodušene povedané suma vychádzajúca z príjmov SZČO, ktorá sa na účely zistenia vymeriavacieho základu upravuje podľa postupu uvedeného v zákone o zdravotnom poistení a v zákone o sociálnom poistení niekoľkými prepočtami. Vymeriavací základ SZČO je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na zdravotné poistenie a povinné poistné na sociálne poistenie, a koeficientu 1,486.

Zjednodušene povedané, vymeriavací základ SZČO na zdravotné a sociálne poistenie platené od roku 2018 sa vypočíta nasledovne: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2016 + poistné na zdravotné poistenie zaplatené v roku 2016 + povinné poistné na sociálne poistenie zaplatené v roku 2016) / 1,486. Výsledok výpočtu vymeriavacieho základu sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Výška zdravotných odvodov živnostníkov a iných SZČO od roku 2018

Ako sme spomínali v predchádzajúcej časti článku, najdôležitejším parametrom, ktorý ovplyvňuje výšku zdravotných odvodov SZČO, je vymeriavací základ na ich platenie. Z tohto ročného vymeriavacieho základu je potrebné vypočítať, akú sumu zdravotných odvodov má samostatne zárobkovo činná osoba platiť mesačne, keďže zdravotné odvody sa platia nie jednorazovo, ale každý mesiac. Mesačný vymeriavací základ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie SZČO sa vypočíta tak, že ročný vymeriavací základ sa vydelí počtom kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Dôležitým upozornením je, že na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada. Ak ste začali teda podnikať napríklad 15. januára a podnikali ste celý rok, berie sa pri výpočte mesačného vymeriavacieho základu do úvahy len 11 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Mesačná výška zdravotných odvodov SZČO sa vypočíta sadzbou zdravotného poistenia z mesačného vymeriavacieho základu. Sadzba zdravotného poistenia v roku 2018 pre SZČO je 14 % z mesačného vymeriavacieho základu, a ak je SZČO osobou so zdravotným postihnutím, sadzba je 7 %. Mesačná výška zdravotných odvodov SZČO sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Minimálna výška zdravotných odvodov živnostníkov a iných SZČO od roku 2018

Podľa zákona o zdravotnom poistení však v roku 2018 platí, že minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO pre platenie zdravotných odvodov je 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2016. Keďže priemerná mesačná mzda za rok 2016 na Slovensku bola 912 eur, minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov SZČO od roku 2018 je suma 456 eur.

Minimálna výška zdravotných odvodov SZČO od roku 2018 bude 63,84 eur mesačne.

Použitím sadzby poistného tak vychádza, že SZČO budú musieť v roku 2018 platiť zdravotné odvody vo výške najmenej 63,84 eura (resp. 31,92 eura, ak sú zdravotne postihnutou osobou). Minimálna výška zdravotných odvodov sa však nevzťahuje na tie SZČO, ktoré sú zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu (napríklad popri podnikaní pracujú u zamestnávateľa, študujú alebo sú na dôchodku).

 

Príklad na výpočet zdravotných odvodov SZČO od roku 2018

Položka výpočtu Suma v eur
Základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2016 15 000
Zaplatené zdravotné odvody v roku 2016 1 000
Zaplatené sociálne odvody v roku 2016 2 500
Počet mesiacov podnikania v roku 2016 12
Výpočet ročného vymeriavacieho základu (15 000 + 1 000 + 2 500) / 1,486
Ročný vymeriavací základ 12 449,52
Mesačný vymeriavací základ (ročný vymeriavací základ/počet mesiacov podnikania) 1 037,46
Mesačná suma preddavku na zdravotné poistenie od roku 2018 (14 % z mesačného vymeriavacieho základu) 145,24

Výška sociálnych odvodov živnostníkov a iných SZČO od roku 2018

Sadzby povinného sociálneho poistenia živnostníkov a iných SZČO sú:

  • na nemocenské poistenie 4,40 % z vymeriavacieho základu,
  • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
  • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo poberateľ výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek),
  • na rezervný fond solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Jednotlivé sumy sociálneho poistenia SZČ0 sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Na prelome rokov sa mení minimálna a maximálna výška sociálnych odvodov SZČO.

Výpočet ročného vymeriavacieho základu pre platenie sociálnych odvodov SZČO sme v článku už uviedli – je rovnaký ako vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov. Podobne aj mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov je rovnaký ako v prípade zdravotného poistenia, s tým rozdielom, že počet mesiacov podnikania nemá naň vplyv (vždy sa počíta s počtom mesiacov 12). Keďže obdobie pre platenie sociálnych odvodov je od 1. júla do 30. júna, v súčasnosti už nie je podstatné sa zaoberať výpočtom mesačného vymeriavacieho základu. V súčasnosti už SZČO platia výšku sociálnych odvodov v takej výške, v akej im ju oznámila Sociálna poisťovňa. Prelom rokov však má v súvislosti so sociálnymi odvodmi SZČO iný dôležitý význam – dochádza k zmenám minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna a maximálna výška sociálnych odvodov SZČO od roku 2018

Minimálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov SZČO od roku 2018 je vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2016 (priemerná mesačná mzda za rok 2016 bola na Slovensku 912 eur). A maximálny mesačný vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov SZČO od roku 2018 je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2016. Minimálny mesačný vymeriavací základ od roku 2018 pre platenie sociálnych odvodov SZČO tak je 456 eur a maximálny mesačný vymeriavací základ od roku 2018 pre platenie sociálnych odvodov SZČO tak je 6 384 eur.

Od roku 2018 budú SZČO platiť sociálne odvody najmenej vo výške 151,16 eura.

Vychádzajúc z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie sociálneho poistenia SZČO, bude od roku 2018 minimálna výška sociálnych odvodov SZČO spolu 151,16 eura a maximálna výška sociálnych odvodov SZČO spolu 2 116,29 eura. Zmena vymeriavacích základov pre platenie sociálnych odvodov sa dotkne tých samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré v súčasnosti platia nižšie sociálne odvody ako 151,16 eura (zvýši sa im minimálny vymeriavací základ) a tiež tých, ktoré platia odvody vo výške presne 2 048,99 eura, čo je maximálna výška sociálnych odvodov pre rok 2016 (zvýši sa im maximálny vymeriavací základ). V minulosti Sociálna poisťovňa zmenu výšky odvodov SZČO na prelome rokov oznámila, aj keď túto povinnosť zo zákona o sociálnom poistení nemala. Je možné predpokladať, že to tak bude aj tentokrát, ale oficiálne informácie ešte nie sú známe. Podnikatelia by si teda tieto zmeny radšej mali vo vlastnom záujme sledovať sami.

Výška zdravotných a sociálnych odvodov živnostníkov a iných SZČO od roku 2018 (prehľad)

Poistenie Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ (v eur) Maximálny vymeriavací základ (v eur) Minimálna suma poistného (v eur) Maximálna suma poistného (v eur)
nemocenské 4,40 % 456 6 384 20,06 280,89
starobné 18 % 456 6 384 82,08 1 149,12
invalidné 6 % 456 6 384 27,36 383,04
rezervný fond solidarity 4,75 % 456 6 384 21,66 303,24
sociálne odvody spolu 33,15 % - - 151,16 2 116,29
zdravotné odvody 14 % 456 - 63,84 -
sociálne a zdravotné odvody spolu 47,15 % - - 215 -

Ako je možné vidieť, od roku 2018 budú samostatne zárobkovo činné osoby platiť sociálne a zdravotné odvody spolu vo výške najmenej 215 eur, kým pre porovnanie v roku 2017 je suma minimálnych odvodov SZČO spolu vo výške 208,16 eura.

Do kedy musí SZČO mesačne zaplatiť nové zdravotné a sociálne odvody

Preddavok na zdravotné poistenie a aj sociálne poistenie sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Od januára 2018 môže vplyvom zmien minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov u niektorých SZČO dôjsť k zmene sumy poistného.

Novú výšku odvodov zaplatia SZČO až v lehote do 8. februára 2018.

Keďže zmena poistného nastáva až od 1. januára 2018, prvé zdravotné a sociálne odvody v novej výške budú musieť SZČO zaplatiť do 8. februára 2018 a následne každý mesiac do jeho ôsmeho dňa. Do 8. januára 2018 všetky SZČO zaplatia zdravotné a sociálne odvody ešte v ich pôvodnej výške.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky