Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015

Zdravotné poisťovne každoročne vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistného za svojich poistencov. Komu vzniká povinnosť ročného zúčtovania a aké situácie môžu nastať?

Dokedy zdravotné poisťovne vykonajú ročné zúčtovanie?

Každá zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra 2016.

Ak sa ročné zúčtovanie týka platiteľa poistného, ktorý má odloženú lehotu na podanie daňového priznania, táto povinnosť nastáva zdravotnej poisťovni až do 31. októbra 2016.

Za koho sú zdravotné poisťovne povinné vykonávať ročné zúčtovanie?

Za zamestnancov:

 • ktorí mali v roku 2015 iba jedného zamestnávateľa a v niektorom mesiaci dosiahli príjmy vyššie ako päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, t. j. 4 120 € (mali kolísavé príjmy);
 • ak ich príjmy boli každý mesiac vyššie ako 4 120 € a mali jedného zamestnávateľa, ale neboli zamestnaní počas celého roka;
 • ktorí pracovali u viacerých zamestnávateľov a súčet mesačných príjmov mali väčší ako 4 120 €;
 • ak pracovali u viacerých zamestnávateľov a ich mesačné príjmy od každého zamestnávateľa boli vyššie ako 4 120 €;
 • ktorí sú v štátnozamestnaneckom, služobnom, pracovnom alebo obdobnom vzťahu (nepracujú na dohodu) a ich mesačné príjmy boli nižšie ako 570 €, tzn. že majú nárok na odpočítateľnú položku.

Poznámka - odpočítateľná položka je suma, o ktorú si zamestnanec môže znížiť vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistného. Za celý rok si môže zamestnanec uplatniť max. 4560€.

Za každú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO).

Za poistencov, ktorí:

 • dosiahli príjmy z kapitalového majetku alebo ostatné príjmy;
 • dosiahli príjmy z podielu na zisku (dividendy);

(títo mohli byť zároveň aj SZČO, zamestnancami, samoplatiteľmi alebo poistencami štátu);

 • časť roka boli poistení v cudzine a časť roka vykonávali zárobkovú činnosť v tuzemsku, pričom splnili aspoň 1 z vyššie uvedených podmienok.

Aké podmienky platia pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2020, nájdete v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020).

Článok pokračuje pod reklamou

Za koho nie sú zdravotné poisťovne povinné vykonať ročné zúčtovanie?

Za zamestnancov, ktorí:

 • dosiahli každý mesiac príjmy nižšie ako 4 120 € a boli zamestnaní u jedného zamestnávateľa počas celého roka a nedosiahli príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy alebo príjmy z dividend (vtedy sa mesačné preddavky rovnajú celoročnému poistnému, ktorý vyčísli zdravotná poisťovňa pri RZ);
 • dosiahli každý mesiac príjmy vyššie ako 4 120 € a zároveň boli zamestnaní u jedného zamestnávateľa počas celého roka, a nedosiahli príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy ani príjmy z dividend (mesačné preddavky sa rovnajú celoročnému poistnému, tzn. že by nevznikol rozdiel pri RZ);
 • pracovali u viacerých zamestnávateľov, ale ich mesačné príjmy nepresiahli výšku viac ako 4 120 € a nemali iné príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy a príjmy z dividend;
 • dosahovali mesačné príjmy nižšie ako 570 € (nízkopríjmoví zamestnanci), boli zamestnaní v jednom štátnozamestnaneckom, pracovnom, službnom resp. obdobnom vzťahu a naviac si mesačne uplatňovali odpočítateľnú položku.

Za poistencov, ktorí:

 • nemuseli za rok 2015 podávať daňové priznanie;
 • mali v roku 2015 príjmy z dividend zo zisku za rok 2011, príp. 2012 nižšie ako 412 €;
 • v roku 2015 dosiahli príjmy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov alebo oslobodené príjmy;
 • zdaňovali svoje príjmy zrážkou;
 • zomreli alebo boli vyhlásení za mŕtvych.

Výsledok ročného zúčtovania

Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ do 30. septembra 2016 (31. októbra - pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania). Platiteľom a poistencom môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok.

Prečítajte si tiež

Preplatok zdravotná poisťovňa oznamuje prostredníctvom oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného. Voči tomuto oznámeniu môže platiteľ poistného podať nesúhlas do 15 dní od jeho doručenia. Zdravotná poisťovňa má povinnosť vrátiť preplatok do 60 dní od doručenia oznámenia, ak nebolo podané nesúhlasné stanovisko.

Nedoplatok oznamuje zdravotná poisťovňa výkazom nedoplatkov, voči ktorému môže platiteľ podať námietky do 15 dní od jeho doručenia. Platiteľ je povinný uhradiť nedoplatok do 60 dní od doručenia výkazu nedoplatkov, ak neboli podané námietky.

Ak však platiteľom vznikne preplatok alebo nedoplatok od 0,01€ až do 4,99€, nevzniká platiteľovi nárok na vrátenie preplatok alebo povinnosť zaplatiť nedoplatok v danej výške. Túto skutočnosť je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť do 31. decembra 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.

Účtovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Ako zaúčtovať vzniknutý preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania u zamestnávateľa za zamestnancov?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2020 do 30.9.2021, resp. 31.10.2021. Aké údaje vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020)

Lehota na vykonanie ročného zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 sa zmenila, avšak lehota na úhradu nedoplatku a vrátenie preplatku ostáva nezmenená.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky