Dávka v nezamestnanosti v roku 2022

Uchádzač o zamestnanie, ktorý žiada o dávku v nezamestnanosti v roku 2022, musí splniť pre jej priznanie viacero podmienok. O aké ide a aká je výška tejto dávky?

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, ako aj jej výšku upravuje § 104 až § 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Dávka v nezamestnanosti v roku 2022 a jej podstata

Dávku v nezamestnanosti, často označovanú aj ako „podpora v nezamestnanosti“ vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré si popíšeme ďalej v tomto článku.

Dávka v nezamestnanosti slúži na zabezpečenie príjmu evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2022?

Podľa § 104 zákona o sociálnom poistení má nárok na dávku v nezamestnanosti poistenec, ak splnil súčasne tieto podmienky:

 1. je uchádzačom o zamestnanie, t. j. je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
 2. v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol osobou poistenou v nezamestnanosti najmenej dva roky (t. j. 730 dní),

pričom musí ísť o osobu, ktorou je:

 • povinne poistená osoba v nezamestnanosti - t. j. zamestnanec zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom, alebo
 • dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti – t. j. napr. SZČO – živnostník, ktorý nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti a ktorý má trvalý pobyt alebo povolenie na prechodný, či trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Mnoho zamestnancov sa pýta otázku, či budú mať nárok na dávku v nezamestnanosti aj v tom prípade, ak k ukončeniu pracovného pomeru dôjde zo strany zamestnanca. To, akým spôsobom bol ukončený pracovný pomer, nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, ani na jej výšku, či na obdobie jej poskytovania. Rovnako nie je rozhodujúce ani to, či bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú.

Do obdobia poistenia sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. Tejto problematike sa venujeme ďalej v článku.

Príklad na výpočet splnenia podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti – 730 dní poistenia v nezamestnanosti:

Marián bol zamestnaný na trvalý pracovný pomer od 1.2.2018 do 31.1.2019 a následne od 15.10.2020 do 9.1.2022. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zaradený dňa 10.1.2022. Bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti?

Prvá podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti by bola splnená, a tou je zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie – dňa 10.1.2022. Ešte potrebujeme posúdiť druhú podmienku, a tou je existencia poistenia v nezamestnanosti v dĺžke 2 roky (730 dní) v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie, bude sa teda posudzovať obdobie:

od 10.1.2018 do 9.1.2022 a obdobie poistenia v nezamestnanosti:

 • od 10.1.2018 do 31.1.2019: 387 dní
 • od 15.10.2020 do 9.1.2022: 452 dní,

t. j. spolu 839 dní – Marián spĺňa podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti.

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2022?

Nárok na dávku v nezamestnanosti nemá:

 1. osoba zamestnaná na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 2. osoba zamestnaná na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak dovŕšila dôchodkový vek) a invalidný výsluhový dôchodok,
 3. žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe.

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti v roku 2022?

Uchádzač o zamestnanie môže požiadať o dávku v nezamestnanosti dvoma spôsobmi:

 1. v pobočke Sociálnej poisťovne na predpísanom tlačive „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“ – tlačivo je možné vyplniť až po registrácii do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko je potrebné uviesť v tejto žiadosti dátum zaradenia do evidencie, alebo
 2. na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ako žiadať o dávku v nezamestnanosti po ukončení práce v zahraničí v roku 2022?

Sociálna poisťovňa informovala, že poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom (tzv. prenosným dokumentom PD U1). Poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia EÚ a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska výlučne elektronicky. 

Pôvodne o prenosný dokument žiadali poistenci, ale aj inštitúcie EÚ, ktoré posudzovali nárok na dávku v nezamestnanosti. Teraz pôvodný dokument nahradili elektronické dokumenty zamerané špeciálne na tie údaje, ktoré inštitúcia k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti požaduje. Celá výmena sa udeje bez toho, aby si klient (poistenec) musel zaobstarávať potvrdenia doma či v zahraničí. Ak to inštitúcia v zahraničí vyžaduje, klient predloží Sociálnej poisťovni iba podporné dokumenty o zamestnaní v príslušnej krajine, ktoré sa následne prostredníctvom EESSI odošlú na lepšiu identifikáciu osoby.

Prečítajte si tiež

Ak sa ale poistenec rozhodne požiadať o vystavenie papierového dokumentu PD U1, príslušná inštitúcia EÚ, teda aj Sociálna poisťovňa, mu tento formulár vystaví. Poisťovňa ale upozorňuje, že predtým, ako si poistenec začne vybavovať dávku v nezamestnanosti, by nemal zabúdať na to, že možnosť uplatniť si nárok v štáte inom, ako v štáte posledného zamestnania, je len výnimkou v zmysle európskych koordinačných nariadení. Tie určujú, že nárok na dávku v nezamestnanosti by si mala nezamestnaná osoba prednostne uplatniť v štáte posledného zamestnania, lebo v tomto štáte si platila poistné. Inštitúcia štátu posledného zamestnania pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti neskúma bydlisko, len splnenie podmienok podľa jej vnútroštátnych predpisov. Údaje, ktoré zabezpečuje elektronická výmena, nie je potom potrebné žiadať z iného členského štátu, pretože príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia ich má vo vlastných registroch.

Ako dlho trvá poberanie dávky v nezamestnanosti v roku 2022?

Dĺžku poberania dávky v nezamestnanosti nazývame tzv. podporným obdobím, ktoré trvá:

 • odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • do uplynutia podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré trvá najviac šesť mesiacov.
Prečítajte si tiež

Ak uchádzač o zamestnanie bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr, ako uplynie podporné obdobie – t. j. šesť mesiacov, nárok na dávku v nezamestnanosti mu zanikne dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie (napr. ak uchádzač o zamestnanie bol do evidencie zaradený 1.2.2022 a nájde si zamestnanie, kde jeho pracovný pomer začne 12.6.2022, podporné obdobie, a teda obdobie počas ktorého mu Sociálna poisťovňa vyplatí dávku v nezamestnanosti je od 1.2.2022 do 11.6.2022, t. j. 4 mesiace a 11 dní).

Takáto osoba, ktorá bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie skôr ako uplynulo podporné obdobie, má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, v prípade, ak v období najviac dvoch rokov bola táto osoba opätovne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak nastane takýto prípad, uchádzač o zamestnanie bude mať nárok na dávku v nezamestnanosti v rovnakej výške, v akej mu bola vyplácaná za predchádzajúce obdobie, ale len počas zostávajúceho podporného obdobia.

Okrem vyššie uvedenej situácie, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška dávky v nezamestnanosti v roku 2022?

Podľa § 108 zákona o sociálnom poistení je výška dávky v nezamestnanosti:

 • 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni počas ktorých má uchádzač o zamestnanie nárok na túto dávku a teda jej mesačnú výšku vypočítame ako 50 % x DVZ x počet kalendárnych dní v mesiaci.

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame:

Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor
Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor

Na to, aby sme určili výšku DVZ, potrebujeme poznať rozhodujúce obdobie, ktorým je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z tohto obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (napr. obdobie počas poskytovania materského, obdobie potreby ošetrovania fyzickej osoby, uvedené v § 140 zákona o sociálnom poistení).

Pozor, v prípade, ak uchádzač o zamestnanie nemal v rozhodujúcom období (t. j. v období dvoch rokov pred zaradením do evidencie) vymeriavací základ na platenie poistného, DVZ sa určí z mesačného minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2022 predstavuje sumu 566,50 € a to znamená, že DVZ bude pre tohto uchádzača predstavovať v roku 2022 sumu:

 • 18,2742 € v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 18,8834 € v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Aká je maximálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2022?

Vypočítaný denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti v roku 2022 môže byť najviac vo výške maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý v období do 30.6.2022 (od 1.7.2021) predstavuje sumu: 74,4987 €.

Prečítajte si tiež

Výška mesačnej maximálnej dávky v nezamestnanosti v roku 2022 (do 30.6.2022) predstavuje:

 • 1 154,80 € v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 1 117,50 € v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Dávka v nezamestnanosti bude od 1.7.2022 pre nových žiadateľov vyššia

Sociálna poisťovňa informovala, že od 1.7.2022 budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať o 77 eur mesačne vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2022 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 422 eur mesačne.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti tak dosiahne od 1. júla 2022 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eur (v súčasnosti je 1 154,80 eur) a pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 eur (v súčasnosti 1 117,50 eur). Poberať ju možno najviac 6 mesiacov. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2022. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

Ako sa počíta výška dávky v nezamestnanosti v roku 2022 po skončení rodičovskej dovolenky?

Pri výpočte dávky v nezamestnanosti, o ktorú žiada osoba, ktorá bola na rodičovskej dovolenke musíme rozlišovať, či ide:

 1. o osobu, ktorá počas rodičovskej dovolenky nemala žiaden vedľajší príjem,
 2. o osobu, ktorá počas rodičovskej dovolenky mala vedľajší príjem (okrem hlavného pracovného pomeru, napr. dohodu o pracovnej činnosti).

Nižšie uvádzame podrobnejšie problematiku výpočtu dávky v prípade osoby, ktorá počas rodičovskej dovolenky nemala žiaden vedľajší príjem.

Ak ide o osobu, ktorá počas rodičovskej dovolenky nemala žiaden vedľajší príjem (okrem hlavného pracovného pomeru) a bola výlučne v posledných dvoch rokoch pred zaradením na rodičovskej dovolenke, dávka sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia, ktoré je dané ako dva roky pred začatím rodičovskej dovolenky, t. j. z príjmu, ktorý mala danú osoba v zamestnaní pred nástupom na materskú (to isté platí aj pri tzv. reťazových pôrodoch). Pozor, na túto situáciu:

 • ak v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie ste v zamestnaní nemali žiaden príjem, ale boli ste nielen na rodičovskej dovolenke, ale aj na materskej, prípadne PN – dávka sa vypočíta z minimálneho vymeriavacieho základu.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať situácii, kedy si môže osoba zvýšiť vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti, a to v tom prípade, ak sa takáto osoba nechá zaradiť do evidencie tak, že v posledných dvoch rokoch pred zaradením mala popri rodičovskej dovolenke vo svojom zamestnaní príjem, a to aspoň jeden odpracovaný deň, prípadne čerpanú dovolenku. Práve tento príjem bude denným vymeriavacím základom pre určenie výšky dávky v nezamestnanosti.

Kedy zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti v roku 2022?

Okrem uplynutia podporného obdobia alebo vyradením uchádzača o zamestnanie z evidencie, nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká za dni, počas ktorých má osoba nárok na výplatu:

 • nemocenskej dávky (PN-ky),
 • ošetrovného (OČR-ky),
 • materského,
 • rodičovského príspevku.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká aj dňom smrti fyzickej osoby alebo jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia (po splnení zákonom stanovených podmienok a po podaní žiadosti).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky