Kódy prihlásenia zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne

Ako prihlásiť zamestnanca či dohodára do Sociálnej poisťovne? Aký kód použiť na prihlásenie zamestnanca alebo dohodára?

Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) upravuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Podľa zákona o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti. Zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Zamestnávateľ je povinný za zamestnanca odvádzať poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť svojich zamestnancov do Sociálnej poisťovne pred vznikom poistenia, avšak najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. To znamená, že v deň nástupu do zamestnania, musí byť zamestnanec do Sociálnej poisťovne už prihlásený.

Prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne sa vykonáva elektronicky, pomocou portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia tak musia mať vopred sprístupnené elektronické služby Sociálnej poisťovne. Ak ide o prvé prihlasovanie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov, je potrebné, aby zamestnávateľ podal tlačivo Registračný list zamestnávateľa. Tlačivo môže zamestnávateľ podať v papierovej podobe na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo zaslať poštou, prípadne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Na základe podaného tlačiva bude zamestnávateľovi priradené desaťmiestne identifikačné číslo zamestnávateľa, ktoré potom uvádza na všetkých výkazoch a registračných listoch a pri platbách poistného. Po prihlásení sa do registra si musí zamestnávateľ vybaviť prístup k elektronickým službám. Na získanie prístupu je potrebné, aby zamestnávateľ navštívil pobočku Sociálnej poisťovne, podpísal s ňou Dohodu o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného a prevzal si pridelenú GRID kartu s kódmi.

Zamestnanec nemá povinnosť registrovať sa v Sociálnej poisťovni, urobí to za neho zamestnávateľ.

Prihlásenie zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne

Prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne sa vykonáva pomocou tlačiva Registračný list fyzickej osoby (ďalej len „RLFO“), ktoré je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ podáva tlačivo elektronickou formou. V prípade prvého zamestnanca (ak ešte zamestnávateľ nemá elektronický prístup k službám), Sociálna poisťovňa akceptuje toto podanie RLFO aj v papierovej podobe.

V tlačive je potrebné vyplniť:

 • záhlavie,
 • identifikačné údaje zamestnanca,
 • adresu pobytu zamestnanca
 • iné doplňujúce údaje zamestnanca,
 • údaje o bankovom spojení FO,
 • obdobie poistenia (v prípade dobrovoľne poistenej osoby aj vymeriavací základ).
Prečítajte si tiež

Viac o RLFO, jeho vzore a častých chybách pri jeho vypĺňaní sa dočítate v článku Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – vzor a chyby pri vypĺňaní.

V tomto článku sa budeme venovať vyplneniu najmä záhlavia tlačiva RLFO.

V záhlaví RLFO je potrebné vyplniť kľúčové údaje ako:

 • informáciu o tom či ide o prihlášku, prerušenie, zmenu, odhlášku alebo zrušenie prihlásenia – v tejto sekcii je potrebné vyznačiť krížikom, či ide o podanie prihlášky do registra, odhlášky z registra (ukončenie poistenia), oznámenie zmeny alebo prerušenia povinného poistenia alebo zrušenie prihlásenia (storno prihlášky),
 • informáciu či ide o zamestnanca, SZČO, dobrovoľne poistenú osobu, FO, za ktorú platí poistné štát alebo dobrovoľnú odhlášku,
 • typ zamestnanca.
Článok pokračuje pod reklamou

Kód pre prihlásenie zamestnanca a dohodára do Sociálnej poisťovne (typ zamestnanca)

Typ zamestnanca predstavuje jedno-miestny alebo dvoj-miestny kód a závisí od toho, či je zamestnanec zamestnaný na pracovný pomer alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Existujú tri druhy dohody, a to:

 • dohoda o vykonaní práce (ďalej len „DoVP“),
 • dohoda o pracovnej činnosti (ďalej len „DoPČ“) a
 • dohoda o brigádnickej práci študentov (ďalej len „DoBPŠ“).

Viac o dohodách sa dočítate v článkoch:

Prečítajte si tiež

Typ zamestnanca závisí tiež od toho, či má zamestnanec pravidelný alebo nepravidelný príjem. Pravidelný príjem znamená, že zamestnanec má právo na odmenu za vykonanú prácu každý mesiac. To platí aj v prípade, ak by napríklad zamestnanec zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti za daný mesiac nič neodpracoval, teda by mu nebola vyplatená odmena, avšak stále má nárok na pravidelný príjem. Za nepravidelný príjem možno považovať prácu zamestnanca na základe dohody o vykonaní práce, pričom odmena za prácu sa vyplatí napríklad 1 alebo 2-krát po odovzdaní úloh alebo príjem dohodára, ktorého dohoda bola uzatvorená na obdobie kratšie ako jeden mesiac.

Od apríla 2021 sa v RLFO používajú nasledujúce typy zamestnancov uvedené v tabuľke.

Poznámka: Typ zamestnanca 11,12,19,20,21 a 22 sa využíva v prípade, ak zamestnávateľ pridáva, odoberá alebo ruší poistenie na DP pre už prihláseného na DoBPŠ, DoVP alebo DoPČ (poisteného na ÚP a GP).
FO, ktorá s účinnosťou od 1.1.2020 uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka prihlasujte od 1.1.2020 ako „dohodára”, t. j. pod príslušným kódom dohody (DoPČ alebo DoBPŠ).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ zamestnanca Zamestnanec
1 Zamestnanec – pravidelný príjem.
2 Zamestnanec – nepravidelný príjem.
3 DoVP – pravidelný príjem.
33 DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem.
4 DoVP - nepravidelný príjem.
44 DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem.
5 DoPČ – pravidelný príjem.
55 DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem.
6 DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem.
66 DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem.
7 DoBPŠ – pravidelný príjem.
8 DoBPŠ – nepravidelný príjem.
9 DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem.
10 DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem.
11 DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem.
12 DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem.
13 Dohoda do 31.12.2012.
14 Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1a. zákona v znení účinnom od 15.12. 2015.
15 Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné DP pri vzniku DP podľa § 20 ods. 5 zákona v znení účinnom od 01.11.2013.
16 Zamestnanec, ktorému vzniklo povinné NP, DP a PvN podľa § 20 ods.4 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné poistenie.
17 Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013.
18 Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona v znení účinnom od 15.12.2015.
19 DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem.
20 DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem.
21 DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem.
22 DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem.

Príklady na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne

 1. Zamestnávateľ uzavrel pracovnú zmluvu so zamestnancom 25.8.2021, pričom dátum nástupu zamestnanca do práce je 1.9.2021. Zamestnávateľ bude zamestnancovi vyplácať mzdu mesačne, teda pôjde o pravidelný príjem. Zamestnávateľovi vznikla povinnosť prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred začatím výkonu práce, t. j. 31.8.2021. Prihlási ho prostredníctvom RLFO, kde uvedie ako typ zamestnanca kód 1, ktorý prislúcha pracovnému pomeru a pravidelnému príjmu.
 2. Zamestnávateľ uzavrel so študentom dohodu o brigádnickej práci študentov dňa 10.8.2021. Dohoda bola uzavretá na dobu určitú s nástupom do práce dňa 1.9.2021 do 30.9.2021, teda na dobu kratšiu ako mesiac, z toho dôvodu ide o nepravidelný príjem. Študent si chce uplatňovať výnimku na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Študent o uplatnení výnimky písomne informoval zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľovi vznikla povinnosť prihlásiť študenta do Sociálnej poisťovne deň pred začatím výkonu práce, t. j. 31.8.2021. Zamestnávateľ teda prihlási študenta do Sociálnej poisťovne prostredníctvom RLFO, kde uvedie ako typ zamestnanca kód 10, ktorý prislúcha DoBPŠ, nepravidelnému príjmu bez dôchodkového poistenia.
 3. Zamestnávateľ uzavrel 20.7.2021 dohodu o pracovnej činnosti s pánom Lukášom, ktorý je zároveň poberateľom starobného dôchodku. Zamestnávateľ bude pánovi Lukášovi vyplácať mzdu mesačne, ide teda o pravidelný príjem. Pán Lukáš si uplatnil výnimku na platenie dôchodkového poistenia, a tak nie je povinný platiť dôchodkové poistenie. Pán Lukáš o uplatnení výnimky písomne informoval zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia). Nástup do práce má stanovený na 1.8.2021. Zamestnávateľovi vznikla povinnosť prihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred začatím výkonu práce, t. j. 31.7.2021. Zamestnávateľ prihlási pána Lukáša do Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva RLFO, kde uvedie ako typ zamestnanca kód 55, ktorý prislúcha dohode o pracovnej činnosti a pravidelnému príjmu bez dôchodkového poistenia.

Odhlásenie, prerušenie, zmena a zrušenie prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Prečítajte si tiež

Na odhlásenie, prerušenie, zmenu a zrušenie prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne sa tiež používa tlačivo RLFO, ktoré je zamestnávateľ povinný podávať elektronicky. Zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne do ôsmich dní od zániku pracovnoprávneho vzťahu. Prerušenie poistenia sa využíva napríklad v prípade nástupu zamestnanca na rodičovskú dovolenku alebo nástupu na pracovné voľno bez náhrady mzdy. Zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného sociálneho poistenia zamestnanca do ôsmich dní od tohto prerušenia. Zmena v spôsobe odmeňovania zamestnanca z pravidelného príjmu na nepravidelný a naopak, spôsobuje zánik a následný vznik povinného poistenia zamestnanca, t. j. zamestnávateľ odhlasuje a následne prihlasuje zamestnanca. Nahlásenie zmeny má za následok nahradenie pôvodných údajov novými. Zrušenie prihlásenia sa využíva v prípade nevzniknutia právneho vzťahu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle : povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky