Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – vzor a chyby pri vypĺňaní

Zamestnávatelia robia pri vypĺňaní registračného listu fyzickej osoby (RLFO) v Sociálnej poisťovni množstvo chýb. Ako sa nepomýliť a ušetriť si tak čas pri oprave či vyhnúť sa pokutám?

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa pravidelne zaznamenáva veľké množstvo chýb zamestnávateľov pri platení poistného a oznamovaní údajov. Aké sú najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť v súvislosti s tlačivom registračného listu fyzickej osoby (RLFO)?

Registračný list fyzickej osoby (RLFO) v roku 2021 – vzor

Novela zákona o sociálnom poistení od 1.4.2021 ovplyvnila aj tlačivo registračného listu fyzickej osoby (RLFO). Editovateľné tlačivo registračný list fyzickej osoby na stiahnutie nájdete tu.

Aktualizované bolo od apríla 2021 tiež poučenie na vyplnenie registračného listu FO.

Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – časté chyby

1. Nesprávne uvádzanie dátumu vzniku poistenia a dátumu vzniku právneho vzťahu v RLFO – môže ísť o dva odlišné dátumy

Dátum vzniku poistenia je deň, od ktorého sa fyzická osoba stáva poistencom na účely sociálneho poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Dátum vzniku právneho vzťahu je uvedený v pracovnej zmluve alebo dohode. Ide o dátum, na ktorom sa dohodli zamestnávateľ so zamestnancom ako deň, od ktorého bude zamestnanec u zamestnávateľa vykonávať prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Deň vzniku poistného vzťahu nemusí byť vždy identický s dňom vzniku právneho vzťahu. V praxi vo väčšine prípadov ide o ten istý dátum, avšak nemusí to vždy platiť. Napr. v prípadoch, ak zamestnanec – predtým dlhodobo nezamestnaný resp. nezamestnaný z najmenej rozvinutého okresu alebo dohodár-študent, dohodár-dôchodca si začnú uplatňovať výnimku z platenia poistného od prvého dňa nástupu do zamestnania a poistný vzťah im nevznikne, môže im však vzniknúť neskôr po prekročení hranice príjmu, alebo po skončení uplatňovania výnimky. Najčastejšie eviduje Sociálna poisťovňa túto chybu v situácii, keď zamestnávateľ podáva odhlášku. Dátum vzniku právneho vzťahu je iný ako ten, ktorý zamestnávateľ uviedol v prihláške. Dátum vzniku právneho vzťahu uvedený v prihláške a odhláške musí byť totožný.

Príklad: Dátum vzniku právneho vzťahu a dátumu vzniku poistenia nie sú totožné (u dlhodobo nezamestnaného)

Pánovi Jozefovi vznikol právny vzťah na základe pracovnej zmluvy dňa 11.1.2021. Zamestnávateľ ho prihlásil na sociálne poistenie v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Pán Jozef bol pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie  7 mesiacov a má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, v dôsledku čoho si uplatnil od prvého dňa nástupu do práce výnimku z platenia poistného. V našom prípade mu právny vzťah vznikol dňa 11.1.2021, avšak poistenie mu nevzniklo, nakoľko si uplatnil výnimku z platenia poistného. Výnimku, je možné uplatňovať 12 kalendárnych mesiacov, po uplynutí ktorých pánovi Jozefovi vznikne poistenie v našom prípade 11.1.2022, za predpokladu, že mu nezanikne pracovný pomer a neprekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu.

Príklad: Dátum vzniku právneho vzťahu a dátumu vzniku poistenia nie sú totožné (u študenta)

Prečítajte si tiež

Linda je študentka, ktorá začala pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov od 1.2.2021 a uplatnila si odvodovú výnimku (dátum 1.2.2021 je dátum vzniku právneho vzťahu). Keďže za február nepresiahla hranicu príjmu 200 eur, nebola v tomto mesiaci dôchodkovo poistená. Za marec odpracovala viac hodín a jej odmena v hrubom bola 300 eur. Linde vznikne od 1.3.2021 dôchodkové poistenie, na ktoré ju zamestnávateľ musí prihlásiť (dátum 1.3.2021 je dátum vzniku poistenia).

2. Nesprávne vyznačenie majetkovej účasti v RLFO v prípade zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa 

Správne vyznačenie majetkovej účasti zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa je dôležité, nakoľko ovplyvňuje povinnosť platenia poistného na garančné poistenie. Garančné poistenie vznikne zamestnávateľovi vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa iba v prípade, ak účasť zamestnanca na majetku zamestnávateľa je nižšia ako 50 %, v opačnom prípade nevznikne. Napríklad, ak ste 100 % spoločníkom svojej s.r.o. a prihlasujete sa ako zamestnanec v tejto s.r.o., vyznačíte túto skutočnosť na registračnom liste a garančné poistenie neplatíte.

3. Nesprávne uvádzanie typu zamestnanca, resp. rozdielne uvádzanie typu zamestnanca v prihláške a odhláške RLFO

Typ zamestnanca je nutné uvádzať v prihláške aj odhláške v súlade s príslušným typom uvedeným v poučení tlačiva. Aktuálne sa od apríla 2021 používajú na RLFO nasledovné typy zamestnancov:

1 – Zamestnanec pravidelný príjem

2 – Zamestnanec nepravidelný príjem

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

4 – DoVP - nepravidelný príjem

44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

55 – DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

66 – DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem

10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem

11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

13 – Dohoda do 31.12.2012

14 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1a. zákona v znení účinnom od 15.12. 2015

15 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné DP pri vzniku DP podľa § 20 ods. 5 zákona v znení účinnom od 01.11.2013

16 – Zamestnanec, ktorému vzniklo povinné NP, DP a PvN podľa § 20 ods.4 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné poistenie

17 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013.

18 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona v znení účinnom od 15.12.2015

19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

Typ zamestnanca 11,12,19,20,21 a 22 sa využíva v prípade, ak pridávate, odoberáte alebo rušíte poistenie na DP pre už prihláseného na DoBPŠ, DoVP alebo DoPČ (poisteného na ÚP a GP).

FO, ktorá s účinnosťou od 1.1.2020 uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka prihlasujte od 1.1.2020 ako „dohodára”, t. j. pod príslušným kódom dohody (DoPČ alebo DoBPŠ).

Odhlášku, ktorá nekorešponduje v type zamestnanca s prihláškou, informačný systém Sociálnej poisťovne nevie spracovať. Zamestnanci Sociálnej poisťovne musia kontaktovať zamestnávateľa, za účelom došetrenia (napr. v prihláške je uvedený typ zamestnanca 55 a v odhláške toho istého zamestnanca typ 5). Pred odoslaním odhlášky je vhodné skontrolovať typ zamestnanca a zistiť, či je rovnaký zadaný na prihláške aj odhláške.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Nesprávne rozlišovanie medzi pravidelným mesačným príjmom a nepravidelným príjmom pri určovaní typu zamestnanca a uvedenie v RLFO

Pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti je mzda, plat, odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorý je splatný za mesačné obdobie pozadu. Za pravidelný mesačný príjem sa považuje aj mzda, plat odmena alebo iný príjem zamestnanca, ktorých splatnosť je dohodnutá v kolektívnej zmluve, v pracovnej zmluve, v dohodách alebo inom dokumente, napr. za tri mesačné obdobia pozadu. Za mesačné obdobie sa považuje kalendárny mesiac.

Nepravidelný príjem zo zárobkovej činnosti je príjem zamestnanca zo zárobkovej činnosti, ktorý nie je pravidelným mesačným príjmom zo zárobkovej činnosti (napríklad štvrťročný, polročný, ročný...). Každá dohoda uzatvorená na obdobie jedného kalendárneho mesiaca a na kratšie obdobie, sa považuje za dohodu s právom na nepravidelný príjem. Pri dlhšie trvajúcich dohodách môže nastať nepravidelný príjem len pri dohode o vykonaní práce (pri dohode o brigádnickej práci študentov či dohode o pracovnej činnosti je mzda vyplácaná mesačne. Aj keby napríklad dohodár v niektorom mesiaci nepracoval, a teda by nemal príjem, neznamená to, že by šlo o nepravidelný príjem. Právo má na pravidelný mesačný, preto sa klasifikuje ako pravidelný.)

Prečítajte si tiež

Taktiež platí, že ak je dohoda uzatvorená na obdobie viac ako jedného kalendárneho mesiaca, resp. časti kalendárneho mesiaca, zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli na pravidelnom mesačnom odmeňovaní a dohoda skončí najneskôr pred uplynutím posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca (napríklad vzájomnou dohodou účastníkov), dohoda sa považuje naďalej za dohodu s právom na pravidelný mesačný príjem. Ide o prípad, ak zamestnávateľ zamestná napríklad 1.4.2021 brigádnika, v dohode je uvedené ukončenie dohody o 12 mesiacov (čo je maximum). Po dvoch týždňoch práce sa rozhodnú, že dohodu ukončia. Zamestnávateľ správne prihlásil tohto zamestnanca na pravidelný príjem, a nemusí na tom nič meniť po predčasnom ukončení.

5. Nerozlišovanie pojmov zrušenie prihlásenia a odhláška v RLFO

Zrušenie prihlásenia zamestnanca sa použije iba v prípade, že uzatvorená pracovná zmluva, dohoda o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru je anulovaná a pracovnoprávny vzťah vôbec nevznikol a teda nevzniklo ani poistenie.

Prečítajte si tiež

Odhláška sa podáva v prípade, ak je potrebné zamestnanca odhlásiť z poistenia (príklad: zamestnanec ukončil pracovný pomer výpoveďou, zamestnávateľ v tomto prípade odhlási zamestnanca zo sociálneho poistenia).

6. Opomenutie dodatočného prihlásenia na dôchodkové poistenie študentov, dôchodcov po ukončení uplatňovania výnimky, resp. dodatočného prihlásenia/odhlásenia na dôchodkové poistenie študentov, dôchodcov podľa výšky príjmov

Ak  si študent alebo dôchodca prestane uplatňovať výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, alebo prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu 200 eur, je dôležité nezabudnúť ho doprihlásiť na dôchodkové poistenie. Netreba opomenúť v prípade uplatňovania výnimky študenta, dôchodcu opätovne ich odhlásiť z dôchodkového poistenia, ak ich príjmy opäť klesnú pod zákonom stanovenú hranicu.

7. Chyby v registrácii zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Prečítajte si tiež

Podľa Zákonníka práce dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  sa uzatvárajú na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. V prípade, že zamestnancovi po sebe bezprostredne nadväzujú pracovné vzťahy vyplývajúce z dohôd rovnakého druhu, aj v takomto prípade je nutné zamestnanca registrovať osobitne pre každý právny vzťah, t. j. zo skoršej dohody odhlásiť a z nadväzujúcej dohody prihlásiť na sociálne poistenie.

Celú prezentáciu Sociálnej poisťovne týkajúcu sa chýb pri vypĺňaní formulárov s názornými ukážkami si môžete stiahnuť tu. Sociálna poisťovňa tiež odporúča prípadné nejasnosti vždy a včas prekonzultovať s príslušnou pobočkou.

Pri  elektronickom vypĺňaní formulárov je potrebné venovať náležitú pozornosť hláseniam, na ktoré systém upozorňuje pri vypĺňaní. Ignorovanie hlásenia, môže mať za následok nespracovanie formuláru (napr. nesprávne uvedenie IČPV, rodné číslo a pod.).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN, informácie o odvodoch aj sporení: prehľad v novej aplikácii

Sociálna poisťovňa chce klientom poskytnúť lepší prehľad a informácie o odvodoch či dávkach – predstavila nový Elektronický účet poistenca. Čo všetko v ňom možno nájsť a ako ho získať?

Poistenie na financovanie podpory dôchodcu: je potrebné ho platiť?

Je potrebné odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit), ak je zamestnancom poberateľ dôchodku? Kedy poistné platiť netreba?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023

Novela zákona o sociálnom poistení je schválená a prinesie zmeny, ako napr. elektronická PN-ka, predĺženie ochrannej lehoty pre ženy či zrušenie ešte nezavedeného ročného zúčtovania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky