Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Zmena minimálnej mzdy na rok 2024 ovplyvní aj výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce. Ako sa premietne do odmeňovania jednotlivých pracovných pozícií?

Suma minimálnej mzdy je každoročne témou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov, ktorí sa na jej výške pre nasledujúci rok môžu dohodnúť, a to vždy do 15. júla.  Nakoľko tento rok nedošlo k takej dohode, pristúpili k rokovaniu s Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky, kde dňa 21. 8. 2023 dospeli ku konsenzu. Ako sme informovali v článku Minimálna mzda od 1. 1. 2024, pre rok 2024 bude minimálna mzda vo výške 750 eur.

Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú sumu, ktorú možno zamestnancovi zaplatiť za jeho prácu (mesačne pri trvalom pracovnom pomere). Ide tak o hraničnú hodnotu, ktorú zamestnávateľ nemôže znížiť. Výška minimálnej mzdy je upravená osobitným predpisom, a to zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorý upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy s ohľadom na spôsob odmeňovania zamestnancov.

Vplyv náročnosti práce na výšku minimálnej mzdy v roku 2024

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Minimálna mzda sa odvíja od náročnosti pracovnej pozície.

Znamená to, že každé pracovné miesto je zaradené do istého stupňa náročnosti, ktorý ovplyvňuje aj preň prislúchajúce mzdové minimum. Teda minimálna mzda nebude pre každého zamestnanca v každej pracovnej pozícii rovnaká, ale naopak rôzna v závislosti od druhu vykonávanej pracovnej činnosti.

Podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti, pričom pri tomto zaradení vychádza z charakteristík stupňov náročnosti uvedených v prílohe č. 1 k Zákonníku práce.

6 stupňov náročnosti práce a možné príklady povolaní

Nižšie uvedená tabuľka reflektuje na základné pracovné činnosti, ktoré sú v danom stupni náročnosti od zamestnanca vyžadované. Teda to, čo má zamestnanec v rámci svojho pracovného miesta robiť. Každé pracovné miesto však vyžaduje vykonávať inak náročné činnosti s iným stupňom zodpovednosti, prípadne riadenia, preto sú jednotlivé stupne zoradené od najmenej náročnej (1. stupeň) po najnáročnejšie vykonávané činnosti (6. stupeň). Napríklad 1. stupeň náročnosti je charakterizovaný pomocnými, prípravnými alebo manipulačnými prácami, za náročnejšie sa považuje vykonávanie obslužných rutinných prác, opakovaných kontrolovateľných administratívnych prác a pod.

Prečítajte si tiež

Pre zaradenie profesie do stupňa náročnosti je však dôležité vedieť, aký druh práce, teda akú činnosť bude zamestnanec vykonávať spomedzi všetkých ako najnáročnejšiu, a to bez ohľadu na to, ako často ju zamestnanec bude robiť. Stupeň náročnosti práce sa totiž určuje podľa toho, čo najťažšie má zamestnanec v popise práce. Pokiaľ by napríklad dopĺňal tovar do regálov obchodu a súčasne občasne aj účtoval v pokladni, najnáročnejšou činnosťou v danom prípade je účtovanie v pokladni a nie je podstatné, ako často ho zamestnanec bude vykonávať. Tento zamestnanec by preto nepatril do 1. stupňa náročnosti, ale do 2. stupňa náročnosti, s čím súvisí aj vyššia minimálna mzda.

Zákonník práce tak rozlišuje 6 stupňov náročnosti, pričom pri zaradení určitej profesie musí každý zamestnávateľ zohľadniť všetky jej osobitosti a čo on konkrétne od daného zamestnanca na danom pracovnom mieste bude požadovať. Všeobecne tak možno do jednotlivých stupňov zaradiť napríklad nižšie uvedené povolania/činnosti, čo však nevylučuje, že zamestnávateľ podľa pracovných povinností konkrétneho pracovného miesta zaradenie vyhodnotí inak.

Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti Základné činnosti charakterizujúce pracovné miesto Pravdepodobné príklady povolaní/činností
1. Výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov dopĺňanie tovaru do regálov obchodu
2. Výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; Výkon jednoduchých remeselných prác;

Výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve;

Výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov
jednoduché remeselné práce,

sanitár,

administratívny pracovník/pracovníčka,

predavač/predavačka
3. Výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend;

Samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác;

Riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody
zdravotná sestra/zdravotný brat,

hlavný kuchár,

majster vo výrobe
4. Samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí;

Riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb
oblastný manažér/manažérka,

hlavný účtovník/účtovníčka,

inštruktor/inštruktorka autoškoly
5. Výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou;

Komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí;

Riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia
manažér/manažérka výroby,

všeobecný lekár/lekárka pre dospelých,

vedúci/vedúca oddelenia
6. Tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami;

Výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí;

Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb
generálny riaditeľ/riaditeľka,

primár/primárka oddelenia,

výkonný riaditeľ/riaditeľka

Výpočet minimálnej mzdy (minimálnych mzdových nárokov) podľa stupňa náročnosti v roku 2024

Výpočet minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti vykonávanej práce zamestnancom sa riadi podľa pravidiel upravených v § 120 ods. 4 Zákonníka práce. Z popisu jednotlivých stupňov náročnosti je vidieť, že náročnosť sa zvyšuje nielen v tom, aká práca je vykonávaná, ale aj v miere zodpovednosti, ktorú zamestnanec nesie. Preto je dôvodné, aby mzdové limity boli nastavené rozdielne podľa jednotlivých stupňov náročnosti.

V prípade výpočtu minimálnej sumy prináležiacej k tej-ktorej pozícii vzhľadom na jej náročnosť (resp. najnáročnejšiu pracovnú činnosť) už nehovoríme o minimálnej mzde, ale o minimálnom mzdovom nároku. Uvedený mzdový nárok predstavuje hrubý nárok zamestnanca, bez započítania daní a odvodov.

Článok pokračuje pod reklamou

Zákonník práce výpočet minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou upravuje rovnicou:

(suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024 – mesačná minimálna mzda určená na rok 2020) + (mesačná minimálna mzda x koeficient minimálnej mzdy).

Prečítajte si tiež

Sumu minimálneho mzdového nároku pre zamestnanca odmeňovaného „za hodinu“ pri ustanovenom 40 hodinovom týždennom pracovnom čase Zákonník práce počíta ako 1/174 zo základného mzdového nároku pre jednotlivé stupne náročnosti vypočítaného pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Za účelom výpočtu je potrebné poznať koeficient minimálnej mzdy, ktorý je daný Zákonníkom práce nasledovne:

  1. stupeň = koeficient 1
  2. stupeň = koeficient 1,2
  3. stupeň = koeficient 1,4
  4. stupeň = koeficient 1,6
  5. stupeň = koeficient 1,8
  6. stupeň = koeficient 2

Minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce v roku 2024

Ako bolo uvedené v úvode tohto článku, suma minimálnej mzdy za mesiac pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok, je na rok 2024 vo výške 750 eur.

Prečítajte si tiež

Suma hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom 40 hodinovom pracovnom čase, t. j. ak zamestnanec podľa pracovnej zmluvy odpracuje 8 hodín 5 dní v týždni, bude v roku 2024 vo výške 4,310 eur (pre porovnanie, na rok 2023 platí suma 4,023 eur).

Ide o výšku hrubej minimálnej mzdy, ktorá spolu s koeficientom minimálnej mzdy a výškou minimálnej mzdy za rok 2020 slúži na výpočet konkrétnej sumy najnižšej možnej mzdy, akú je pre danú pozíciu možné zamestnancovi vyplatiť. To znamená, že ak by mala nastať situácia, že mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne ani sumu minimálneho mzdového nárok, zamestnávateľ bude povinný doplatiť zamestnancovi rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci jeho pracovnému miestu. Pod sumu minimálneho mzdového nároku nemožno klesnúť.

Prečítajte si tiež

Zákonník práce upravuje konkrétny vzorec výpočtu minimálneho mzdového nároku (uvedený vyššie), ktorý potom práve zodpovedá finálnej spodnej hranici mzdy zamestnanca.  

Pre rok 2020 bola minimálna mzda v sume 580 eur. Zamestnancovi podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce tak v roku 2024, vzhľadom na dohodnutú minimálnu mzdu vo výške 750 eur, bude potrebné priznať minimálny mzdový nárok (minimálna mzda) na mesačnú odmenu v sume:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti Výpočet minimálneho mzdového nároku pri mesačnom odmeňovaní Minimálny mzdový nárok zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou Suma minimálneho mzdového nároku pre hodinovú mzdu pri 40 hod. pracovnom týždennom čase
1. (750 eur – 580 eur) + (580 x 1) 750 eur 4,310 eur
2. (750 eur – 580 eur) + (580 x 1,2) 866 eur 4,977 eur
3. (750 eur – 580 eur) + (580 x 1,4) 982 eur 5,644 eur
4. (750 eur – 580 eur) + (580 x 1,6) 1 098 eur 6,310 eur
5. (750 eur – 580 eur) + (580 x 1,8) 1 214 eur 6,977 eur
6. (750 eur – 580 eur) + (580 x 2) 1 330 eur 7,644 eur

Minimálny mzdový nárok podľa náročnosti v roku 2024 stúpne o 50 eur.

Zjednodušene možno konštatovať, že to, o koľko narastie minimálna mzda oproti predchádzajúcemu roku, o toľko sa zvýši aj minimálny mzdový nárok (pokiaľ nedôjde k zmene vzorca jeho výpočtu) v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prvý stupeň náročnosti tak zostáva na úrovni minimálnej mzdy pre ten – ktorý rok.

V roku 2023 bolo možné evidovať nárast minimálneho mzdového nároku zamestnancov podľa jednotlivých stupňov náročnosti o 54 eur mesačne v porovnaní s rokom 2022. V roku 2024 narastie minimálny mzdový nárok o ďalších 50 eur v porovnaní s rokom 2023.

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 v tabuľkách prinášame v článku Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky