Žiadosť o registráciu ochrannej známky možno podať on-line

Ochranné známky sú účinným rozlišovacím prvkom podnikateľa a jeho produktov od konkurencie. Žiadosť o registráciu ochrannej známky možno podať on-line a lacnejšie.

Ochranná známka dáva výhradné právo na jej používanie, ale až po registrácii

V Slovenskej republike upravuje ochranné známky zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Ochrannou známkou je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Aby takéto označenie mohlo byť ochrannou známku, musí byť zároveň spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby (napríklad tovary jedného podnikateľa od tovarov rovnakého druhu iného podnikateľa). Najčastejšie sa s ochrannými známkami v praxi stretávame v podobe loga alebo obalu tovaru. Ochranná známka môže mať pre podnikateľa veľký význam, pretože môže u zákazníkov vopred evokovať spokojnosť s jeho tovarmi alebo službami. A to nie je jediná výhoda. O tom, čo všetko môže podnikateľ s registráciou ochrannej známky získať, si môžete prečítať v článku Registrovaná ochranná známka.

Ochranná známka môže mať pre podnikateľa veľký význam.

Všetky výhody, ktoré podnikateľovi poskytuje ochranná známka, mu výhradne prináležia až vtedy, keď bude mať túto ochrannú známku zapísanú v príslušnom registri. Registrovaná ochranná známka poskytuje podnikateľovi ochranu proti tomu, aby túto ochrannú známku používala iná neoprávnená osoba na určitom území po určitý čas. Pre mnohých podnikateľov, ktorí pôsobia len na slovenskom trhu, má význam národná registrácia ochrannej známky. Ochranné známky na Slovensku registruje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a práve tejto národnej registrácii ochrannej známky v elektronickej podobe sa budeme v tomto článku venovať.

Slovenskú ochrannú známku je možné registrovať aj online

Aby mohla byť vaša ochranná známka zapísaná do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, je potrebné, aby ste o túto registráciu najskôr požiadali. Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok je v súčasnosti možné podať dvoma spôsobmi – v písomnej alebo v elektronickej podobe. Žiadosť o registráciu ochrannej známky v písomnej podobe sa uskutočňuje vyplnením príslušného formuláru, jeho vytlačením vrátane príloh a následnýmodoslaním poštou alebo osobným odovzdaním. Je tu možnosť žiadosť o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok poslať aj e-mailom, ale v tomto prípade je potrebné do jedného mesiaca aj tak doručiť túto žiadosť v písomnej podobe.

Druhou možnosťou je podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok cez elektronickú službu Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Takáto žiadosť má výhradne elektronickú formu. Nie je pri nej potrebné tlačiť žiadne písomnosti, pretože celá vrátane príloh sa podáva elektronicky. Okrem úspory času a nákladov na tlač dokumentov a poštovné poplatky vám elektronická žiadosť o registráciu ochrannej známky ušetrí aj značnú časť poplatkov za podanie žiadosti.

Elektronická registrácia ochrannej známky je pohodlnejšia a lacnejšia.

Zaplatíte len 50 % z poplatku, ale poplatok sa zníži najviac o 70 eur. Ak napríklad požiadate o registráciu jednej ochrannej známky pre tri triedy tovarov a služieb, zaplatíte pri elektronickej žiadosti len 96 eur namiesto 166 eur pri písomnej žiadosti. Bližšie sa o poplatkoch spojených s registráciou ochrannej známky dočítate v článku Aká je cena za registráciu ochrannej známky a ako dlho trvá zaregistrovanie na Slovensku.

K on-line registrácii ochrannej známky potrebujete eID kartu (občiansky preukaz s čipom)

Na vstup do elektronického formuláru žiadosti o registráciu ochrannej známky potrebujete elektronický občiansky preukaz s čipom (tzv. „eID kartu“). Ten musí byť aj aktivovaný na elektronickú komunikáciu, čiže musí byť na ňom aktivovaný bezpečnostný osobný kód. Potrebujete aj čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi, do ktorej vložíte elektronický občiansky preukaz. Kým písomná žiadosť o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok sa podpisuje ručne, elektronická sa podpisuje elektronicky. Na vytvorenie elektronického podpisu s elektronickým občianskym preukazom musíte mať na ňom nahraté certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Nezaobídete sa ani bez aplikácie eID klient a softvéru na elektronické podpisovanie dokumentov (všetky sú bezplatné).

Návod na podanie on-line (elektronickej) žiadosti o registráciu ochrannej známky

V nasledujúcom návode „krok za krokom“ si ukážeme vyplnenie a odoslanie formuláru žiadosti o národnú registráciu ochrannej známkyÚradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorá bude podnikateľovi poskytovať ochranu na území Slovenskej republiky.

 1. Do čítačky čipových kariet vložte svoj elektronický občiansky preukaz a na počítači si zapnite aplikáciu eID klient.
 2. Otvorte si internetovýprehliadač a prejdite na ňom na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Potom v pravom hornom rohu tejto stránky kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si vyberte subjekt, v mene ktorého chcete požiadať o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok (napríklad ak ste štatutárnym zástupcom viacerých firiem, vyberte si spomedzi možností tú, ktorej označenie chcete zaregistrovať ako ochrannú známku).
 3. Pred sebou budete mať zobrazenú titulnú stránku portálu s niekoľkými kategóriami elektronických služieb s dvoma záložkami – „Občan“ a „Podnikateľ“. Prostredníctvom záložiek si môžete spomedzi ponúkaných elektronických služieb vybrať medzi tými, ktoré sú určené pre občanov apre podnikateľov. Keďže registrovať si označenie ako ochrannú známku má význam pre podnikateľov, kliknutím si vyberte záložku „Podnikateľ“.

Poznámka: Ešte jednoduchším spôsobom pre vyhľadanie elektronickej služby určenej na registráciu ochranných známok by bolo použitie vyhľadávacieho poľa alebo vyhľadávača elektronických služieb, ktorý sa spustí po kliknutí na tlačidlo „Nájsť službu“. Problémom ale jenízka efektívnosť vyhľadávania (aj po zadaní primerane výstižného výrazu sa k elektronickej službe nedostanete). Z tohto dôvodu si v tomto návode ukážeme priamy vstup do služby „Prihlasovanie ochranných známok“.

 1. Všetky elektronické služby určené pre podnikateľov sú zoradené do niekoľkých kategórií. Nami hľadaná elektronická služba pre podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok sa nachádza v kategórii „Duševné vlastníctvo“, preto kliknite na túto kategóriu. Potom sa vám táto kategória rozbalí na niekoľko podkategórií, z ktorých je potrebné si vybrať „Ochranné známky“.
 1. Vybraná podkategória „Ochranné známky“ sa teraz rozbalila a môžete vidieť niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Jednou z nich bude aj „Prihlasovanie ochranných známok“, ktorú si kliknutím vyberieme.
 2. Vybraná služba „Prihlasovanie ochranných známok“ je nám prostredníctvom krátkeho opisu predstavená. Je tu v stručnosti uvedené, ako bude celý proces registrácie ochrannej známky prebiehať. Na vstup do tejto služby postačuje už len kliknúť na tlačidlo „Prejsť na službu“.
 3. Sme presmerovaný na stránku elektronických služieb Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Vidíme tu množstvo elektronických služieb napríklad pre patenty, úžitkové vzory, dizajny, ale aj pre nami hľadané ochranné známky. Kategória so službami pre ochranné známky by mala byť rozbalená. Pre podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do slovenského registra ochranných známok je určená služba „Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra“. Kliknutím si túto možnosť vyberieme.
 1. Otvorí sa nám samotný elektronický formulár žiadosti o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok, ktorý začíname postupne vypĺňať. Pomôckou pre vás môžu byť aj pravidlá vypĺňania, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na „Zobraziť pravidlá vypĺňania“ nachádzajúce sa nad a pod formulárom. V prvej časti formuláru je potrebné si vybrať druh ochrannej známky.
 1. V závislosti od druhu ochrannej známky, ktorý sa vyberal v prvej časti formuláru, je potrebné v druhej časti formuláru uviesť znenie, vyobrazenie alebo plošné zobrazenie ochrannej známky, ktorú žiadate zapísať do registra ochranných známok. V našom prípade (ochranná známka je kombináciou textu a obrazu) uvádzame jej slovné znenie a tiež prikladáme jej vyobrazenie zo súboru z počítača. V tretej časti je potrebné si vybrať, či žiadame o čiernobiele alebo farebné vyhotovenie ochrannej známky. V prípade farebného je potrebné uviesť farby použité v ochrannej známke.
 1. Vo štvrtej časti je potrebné si zvoliť, či ste fyzickou osobou (napríklad živnostník) alebo právnickou osobou (napríklad obchodná spoločnosť). Po tomto výbere vyplníte v príslušných poliach svoje identifikačné údaje. Piata časť je určená pre tých, za ktorých podáva žiadosť o registráciu ochrannej známky zástupca a pre tých, ktorí si želajú inú adresu pre doručovanie, ako bola uvedená v identifikačných údajoch.
 1. Zoznam tried tovarov a služieb je dôležitou časťou formuláru žiadosti o registráciu ochrannej známky. Vaše označenie bude po úspešnej registrácii chránené len pre niektoré skupiny tovarov a služieb, ktoré si vyberiete. V základnom poplatku za registráciu ochrannej známky máte zahrnuté tri triedy tovarov a služieb. Do šiestej časti formuláru žiadosti o registráciu ochrannej známky sa píše zoznam tried tovarov a služieb zoradený vzostupne (najskôr najnižšie číslo, potom vyššie čísla tried).Označenie príslušných tried je určované podľa tzv. Niceskej klasifikácie (používajte označenia z najnovšej verzie, ktorú nájdete na internetovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky).
Článok pokračuje pod reklamou
 1. Siedma časť formuláru žiadosti o registráciu ochrannej známky „Doplňujúce údaje“ sa väčšiny bežných podnikateľov týkať nebude, pretože sa používa pri rozdelenej prihláške, pri zmene medzinárodného zápisu na vnútroštátny alebo regionálny apri prihláške kolektívnej ochrannej známky. Rovnako sa na bežných podnikateľov nebude vzťahovať ani ôsma časť formuláru „Uplatňujem právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru“. Deviatu časť formuláru „Žiadam o medzinárodný zápis ochrannej známky“ vyplňte tiež len vtedy, ak o to žiadate (poplatok je omnoho vyšší).
 2. Desiata časť formuláru žiadosti o registráciu ochrannej známky „Prílohy“ umožňuje k žiadosti priložiť niekoľko príloh a vypĺňa sa podľa toho, aké údaje ste uviedli v predchádzajúcich častiach formuláru. Jednou z podmienok pre úspešnú registráciu ochrannej známky je aj rozlíšiteľnosť ochrannej známky ako vlastnosť, ktorou musí každá ochranná známka disponovať. Prihláška preto môže dobrovoľne obsahovať doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia.
 3. Posledným krokom voformulári žiadosti o registráciu ochrannej známky je označiť pravdivosť a úplnosť údajov zaškrtnutím príslušného políčka a odoslať podanie na podpísanie kliknutím na tlačidlo „Odoslať na podpísanie“. Po tomto kroku sa vám formulár zatvorí a dostanete oznámenie, že bol odoslaný do elektronickej schránky portálu www.slovensko.sk, kde je pripravený na podpísanie.
 1. Vstúpte do svojej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk a v priečinku „Rozpracované správy“ budete mať rozpísanú správu s predmetom „Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra“ určenú pre Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Obsahom tejto správy bude formulár žiadosti o registráciu ochrannej známky a všetky prílohy k nemu. Kliknite na možnosť „Upraviť správu“.
 1. Posledným krokom pred odoslaním formuláru žiadosti o registráciu ochrannej známky je jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom vrátane všetkých príloh k nemu priložených. V dolnej časti tejto správy je možnosť podpísať formulár po kliknutí na tlačidlo „ZEP Podpísať“ a podpísať prílohy k formuláru po kliknutí na tlačidlo „Podpísať ZEP“. Formulár a prílohy k nemu takýmto spôsobom podpíšte a odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať správu“. Od teraz s vami bude v tejto záležitosti Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky komunikovať cez elektronickú schránku, ktorú musíte mať aktivovanú na doručovania. Prvým krokom bude zaplatenie poplatku a potom bude prebiehať pomerne dlhý proces registrácie ochrannej známky, o ktorom sa môžete viac dočítať v článku Aká je cena za registráciu ochrannej známky a ako dlho trvá zaregistrovanie na Slovensku.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky