Registrovaná ochranná známka

Mnoho podnikateľov používa jedinečné logá svojej firmy alebo označenia svojich produktov, ktoré však nemajú registrované ako ochrannú známku. Prečo je vhodné mať svoju ochrannú známku registrovanú?

Registrovaná ochranná známka

S ochrannými známkami rôznych podnikateľov sa stretáva dennodenne každý jeden z nás. Nachádzajú sa napríklad na potravinách, na oblečení, na kozmetike, na spotrebičoch a teda celkom určite aj na počítači, tablete alebo mobile, na ktorom si práve čítate tento článok. Na Slovensku sú ochranné známky legislatívne upravené v zákone č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“). Kompetentným orgánom zaoberajúcim sa registráciou ochranných známok na Slovensku je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Registrovaná ochranná známka je označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od tovarov alebo služieb iného podnikateľa. Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Registrovanou ochrannou známkou tak môže byť napríklad obchodné meno Vašej firmy, ktoré je napísané zvláštnym fontom písma a v kombinácii s obrázkovými prvkami upravené do loga firmy (napríklad Účtovná jednotka), ktoré používate na svojich produktoch. Ochrannou známkou tiež môže byť iba jedinečný názov produktu, ktorý predávate svojim zákazníkom (napríklad Nutella).

Aké označenie môže a aké nemôže byť registrovanou ochrannou známkou

Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať každá ochranná známka, aby mohla byť registrovaná, je rozlišovacia schopnosť, teda schopnosť prostredníctvom ochrannej známky rozlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od tovarov alebo služieb iného podnikateľa. Rovnako musí ochranná známka spĺňať podmienku, že je možné ju graficky zobraziť, tzn. registrovanou ochrannou známkou nemôže byť nejaký zvuk alebo vôňa (výnimkou sú niektoré krajiny, v ktorých je možné zaregistrovať aj takéto ochranné známky).

Ochranná známka podľa zákona o ochranných známkach nesmie obsahovať označenie, ktoré:

 • je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu (napríklad „cukor“), kvality (napríklad „najkvalitnejší“), množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
 • je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
 • je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (napríklad podnecuje k vandalizmu, alkoholizmu, rasizmu),
 • môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb (napríklad symbol ovce pre výrobok, ktorý je vyrobený z kravského mlieka),
 • obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (napríklad štátny znak krajiny),
 • obsahuje označenia, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,
 • obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty (napríklad náboženský symbol),
 • obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
 • je predmetom žiadosti a registráciu, ktorá nebola podaná v dobrej viere,
 • obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré takýto pôvod nemajú (napríklad „ruská vodka“ pre vodku vyrobenú na Slovensku).

Registrovaná ochranná známka odlišuje od konkurencie a získava verných zákazníkov

Podnikatelia si celkom prirodzene vytvárajú vlastné originálne označenia, predovšetkým v podobe log názvov firiem, produktov, obalov produktov – chcú sa nimi odlíšiť od ostatných podnikateľov predávajúcich tovary alebo poskytujúcich služby rovnakého druhu. Práve v odlíšení tovarov a služieb jedného podnikateľa od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov spočíva hlavný zmysel registrácie ochrannej známky. Ochranná známka totižto umožňuje zákazníkom identifikovať práve váš produkt a odlíšiť ho od podobných produktov rovnakého druhu vašej konkurencie (napríklad odlišuje čokoládu jedného výrobcu od čokolády iného výrobcu).

Schopnosť zákazníkov identifikovať podľa vašej ochrannej známky práve váš produkt (napríklad podľa jeho obalu) by mala byť pre vás veľmi dôležitá. Ak si zákazník raz kúpil váš produkt a bol s ním spokojný, je vysoko pravdepodobné, že si tento produkt kúpi aj nabudúce. A čo je možno ešte dôležitejšie, možno si na základe pozitívnej skúsenosti kúpi aj ďalší váš produkt a pri výbere ho uprednostní pred konkurenčným produktom iného výrobcu. Dôvodom je, že zákazník na základe skúsenosti predpokladá, že rovnako ako bol spokojný s prvým produktom vašej firmy, bude spokojný aj s ďalšími produktmi vašej firmy.

Zákazníci si spokojnosť s produktmi častokrát spájajú s ochrannou známkou a vytvárajú si k nim emocionálny vzťah, podľa ktorého vopred pozitívne alebo inokedy negatívne hodnotia vlastnosti výrobkov označovaných danou ochrannou známkou. A to niekedy aj bez ohľadu na to, s ktorým z produktov daného podnikateľa majú osobnú skúsenosť. Napríklad pod označením „Nike“ si každý predstaví kvalitné športové potreby, aj keď prirodzene nevyskúšal úplne všetky. Preto je veľmi dôležité, aby zákazníci mohli ľahko odlíšiť váš produkt od konkurenčného. S registrovanou ochrannou známkou si tak firma buduje svoj vlastný nenapodobiteľný imidž a dobré meno v očiach zákazníkov. Výsledkom toho je získavanie si stálych zákazníkov a na základe pozitívnych referencií získavanie nových zákazníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrovaná ochranná známka zamedzí tomu, aby z vášho úsilia profitovala konkurencia

Majiteľ registrovanej ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je registrovaná. Bez vášho súhlasu ako majiteľa ochrannej známky nesmú ostatní podnikatelia ani žiadne iné osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je Vaša ochranná známka registrovaná.

To isté platí aj pre podobné označenie, tzn. bez súhlasu majiteľa registrovanej ochrannej známky nesmú ostatní používať označenie, ktoré by z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb mohlo spôsobiť zámenu na strane verejnosti. Ak máte napríklad ochrannú známku registrovanú pre potraviny, tak nikto iný túto Vašu ochrannú známku alebo označenie podobné Vašej ochrannej známke nesmie bez vášho súhlasu používať na označenie svojich potravín. Spolu s registrovanou ochrannou známkou máte právo používať značku ®. Je to však právo, nie povinnosť, preto ak niekde takáto značka nie je, neznamená to hneď, že nemôže ísť o registrovanú ochrannú známku.

Ak nemáte ochrannú známku zaregistrovanú, môže niekto iný profitovať z vášho úsilia a v konečnom dôsledku poškodiť dobré meno vašej firmy. Predstavte si, že by ste vyrábali čokoládové výrobky a na ich obaloch by ste umiestňovali originálne označenia názvov týchto výrobkov spracovaných do obrázkového loga. Tieto čokoládové výrobky by si získavali priazeň čoraz väčšieho počtu zákazníkov. Iný výrobca čokoládových výrobkov by začal svoje výrobky baliť do podobných obalov a označovať ich rovnakými názvami spracovanými do obrázkového loga, ako ich označujete vy. Pre zákazníkov by to znamenalo, že by už viac nemohli spoľahlivo rozpoznať vaše výrobky od výrobkov konkurenta a zamieňali by si ich.

Pre konkurenčného výrobcu by to znamenalo, že by profitoval z obľúbenosti vašich produktov a časť tržieb, ktorý by ste inak dosiahli vy, by dosiahol tento konkurenčný výrobca. Reklamu a celý marketing svojich výrobkov by ste zároveň bezplatne robili aj pre konkurenčného výrobcu. Navyše, ak by boli čokoládové výrobky konkurenčného výrobcu nekvalitné, mohlo by to významne poškodiť imidžu Vašej firmy. Ľudia by boli sklamaní z cudzích výrobkov, ktoré by si omylom zamieňali s vašimi, klesol by predaj vašich výrobkov a teda aj vaše tržby. Všetky tieto problémy by sa spomínanej firme nemuseli prihodiť vtedy, ak by mala názvy a obaly svojich výrobkov registrované ako ochranné známky.

Registrovaná ochranná známka môže byť predmetom predaja

Starostlivo vytvorená a udržiavaná ochranná známka môže byť pre podnikateľa neskôr vysokohodnotným majetkom a zdrojom rôznych iných priamych príjmov. Odhadovaná hodnota najznámejších ochranných známok akou je napríklad Coca-Cola sa pohybuje v desiatkach miliárd eur. Ak si aj vy vybudujete s vašou ochrannou známkou dobré meno, môže vám prinášať úžitok aj iným spôsobom ako len ochranou pred jej zneužívaním.

Ak je registrovaná ochranná známka žiadaná a má vysokú hodnotu, môže ju podnikateľ aj predať. Predaj ochrannej známky sa môže uskutočniť pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka registrovaná, alebo len pre niektoré z nich. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Aby zmluva o prevode ochrannej známky nadobudla voči tretím osobám účinnosť, je potrebné ju podľa zákona o ochranných známkach zapísať do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Registrovaná ochranná známka môže byť predmetom licenčnej a franchisingovej zmluvy

Ochranná známka sa môže stať predmetom licenčnej zmluvy. Majiteľ ochrannej známky môže na základe licenčnej zmluvy udeliť inému podnikateľovi oprávnenie na používanie svojej ochrannej známky. V praxi by to znamenalo, že aj iný podnikateľ by mohol na základe licenčnej zmluvy používať Vašu ochrannú známku pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka registrovaná. Vám by to prinieslo príjmy v podobe licenčných poplatkov a nadobúdateľovi licencie by to s renomovaným označením výrobkov pomohlo zvýšiť tržby. Poskytnutie licencie na používanie ochrannej známky inému podnikateľovi však neznamená, že majiteľ ochrannej známky ju nemôže počas tohto obdobia používať. Je však veľmi dôležité, aby si poskytovateľ licencie v licenčnej zmluve vyhradil právo vykonávať určitý stupeň kontroly nad nadobúdateľom licencie z dôvodu, aby nízka kvalita jeho tovarov alebo služieb nemohla poškodiť ochrannú známku. Podľa zákona o ochranných známkach platí, že aby licenčná zmluva na ochrannú známku nadobudla voči tretím osobám účinnosť, musí sa zapísať do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Spolu s prepracovaným know-how k poskytovaniu služieb alebo predaju tovarov sa registrovaná ochranná známka môže stať predmetom franchisingového podnikania. Základnou charakteristikou franchisingovej zmluvy je, že poskytovateľ franchisingu (franchisor) na základe tejto zmluvy umožní prijímateľovi franchisingu (franchisant) využívať jeho podnikateľskú koncepciu. Súčasťou franchisingovej zmluvy väčšinou býva aj licencia na používanie ochrannej známky, bez ktorej by bol máloktorý franchisingový koncept úspešný. Za to všetko poskytovateľovi franchisingu samozrejme prináleží fixná odmena alebo odmena percentom z obratu franchisanta.

Na to, aby ste mohli všetky práva a výhody spojené s ochrannou známkou uvedené v tomto článku využívať, je nevyhnutné, aby bola Vaša ochranná známka registrovaná. O procese registrácie ochrannej známky sa bližšie dočítate v článku Aká je cena za registráciu ochrannej známky a ako dlho trvá zaregistrovanie na Slovensku.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky