Aká je cena za registráciu ochrannej známky a ako dlho trvá zaregistrovanie na Slovensku

Pre dĺžku trvania registrácie ochrannej známky nie je stanovená žiadna zákonná lehota. Koľko stojí registrácia ochrannej známky a ako dlho tento proces v praxi na Slovensku trvá?

Priebeh registrácie ochrannej známky

Registrácia ochrannej známky je proces, ktorý pozostáva z niekoľkých etáp. Proces registrácie ochrannej známky sa začína podaním žiadosti o registráciu ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, zaplatením poplatku za podanie žiadosti, pokračuje formálnym preskúmavaním žiadosti a vecným preskúmavaním žiadosti. Následne je žiadosť o registráciu ochrannej známky zverejnená vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR a od vtedy začína plynúť lehota na podanie pripomienok a námietok proti zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok. Na koniec je ochranná známka po skončení predchádzajúcich etáp zaregistrovaná zápisom do registra ochranných známok.

Je veľmi dôležité, aby každá z týchto etáp bola vykonaná precízne, pretože inak by sa mohlo stať, že dvaja podnikatelia by mali rovnakú alebo podobnú ochrannú známku zaregistrovanú pre rovnaké druhy tovarov a služieb. Pre oboch z nich by potom registrácia ochrannej známky nemala žiadny zmysel a stratila by svoju základnú funkciu – schopnosť rozlišovať tovary a služby jedného podnikateľa od tovarov a služieb iného podnikateľa. Preto musí registrácia ochrannej známky trvať dostatočne dlhý čas, aby sa tým predišlo prípadným neskorším problémom.

V registrácii ochrannej známky najviac času zaberie jej vecné preskúmavanie a plynutie povinnej trojmesačnej lehoty na podanie námietok

Dĺžka trvania registrácie ochrannej známky sa v podstatnej miere odvíja od toho, ako dlho budú trvať jednotlivé etapy celého procesu registrácie. Ak podnikateľ včas zaplatí poplatok za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky a v tejto žiadosti nebudú žiadne formálne nedostatky, ktoré by musel na základe výziev opravovať, do značnej miery tým urýchli nástup najzdĺhavejších fáz registračného procesu. Vecné preskúmavanie žiadosti vykonáva samotný Úrad priemyselného vlastníctva SR a spočíva v preverovaní, či ochranná známka vôbec spĺňa základné podmienky, aby bola ochrannou známkou, a či neobsahuje zakázané označenie, ktoré nesmie byť ochrannou známkou. Rovnako sa v rámci vecného preskúmavania overuje, či ochranná známka nie je zhodná s registrovanou ochrannou známkou iného podnikateľa. Aj od dĺžky vecného preskúmavania ochrannej známky podstatne závisí to, ako dlho bude trvať jej registrácia.

Ďalšou dôležitou etapou procesu registrácie ochrannej známky je jej zverejnenie vo vestníku. Proti zápisu ochrannej známky môžu ostatné osoby podať pripomienky alebo námietky. Pripomienky môže až do zápisu označenia do registra ochranných známok podať každý z dôvodov, že ochranná známka obsahuje zakázané označenie alebo je zhodná s inou ochrannou známkou.

Proti zápisu ochrannej známky môžu ostatné osoby podať pripomienky alebo námietky.

Námietky môžu podať predovšetkým majitelia starších registrovaných ochranných známok a majitelia autorských práv. Podľa § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) je lehota na podanie námietok tri mesiace odo dňa zverejnenia žiadosti o registráciu ochrannej známky vo vestníku.

Žiadateľ o registráciu ochrannej známky je vyzvaný, aby sa k námietkam proti registrácii jeho ochrannej známky vyjadril (o pripomienkach je oboznámený, ale reagovať na ne nie je povinný). V prípade nereagovania na námietky sa konanie o registrácii ochrannej známky zastaví bez ohľadu na to, či námietky boli opodstatnené alebo nie. V zákone o ochranných známkach nie uvedená lehota, v akej sa môže žiadateľ o registráciu ochrannej známky vyjadriť k námietkam, avšak Úrad priemyselného vlastníctva SR mu spravidla ukladá dvojmesačnú lehotu. Následne je proti jednotlivým rozhodnutiam Úradu priemyselného vlastníctva SR možné podať do 30 dní odvolanie, čo môže tiež celý priebeh registrácie ochrannej známky značne predĺžiť. Na vznesené pripomienky, námietky a argumentáciu žiadateľa o registráciu ochrannej známky sa prihliada pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra ochranných známok. Po skončení konania o námietkach a ak zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok nebráni žiadny dôvod, sa ochranná známka zapíše do registra ochranných známok.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky na Slovensku v praxi

Ako vyplýva z predchádzajúcich častí článku, dĺžka trvania registrácie ochrannej známky je v každom prípade individuálna. V značnej miere závisí od toho, ako dlho bude Úrad priemyselného vlastníctva SR vykonávať vecné preskúmavanie ochrannej známky a či niekto podá proti registrácii ochrannej známky pripomienky alebo námietky, na ktoré bude musieť žiadateľ o registráciu ochrannej známky reagovať. V prípade hladkého priebehu vecného preskúmavania ochrannej známky a v prípade, že proti zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok nebudú vznesené žiadne pripomienky alebo námietky, môže registrácia ochrannej známky prebehnúť v lehote približne šiestich až dvanástich mesiacov.

V prípade vznesenia niekoľkých pripomienok alebo námietok môže registrácia ochrannej známky trvať aj dva roky. Ak sa chcete tomu vyhnúť, podajte radšej žiadosť o registráciu ochrannej známky cez špecializovanú firmu, ktorá Vás na všetky chyby vopred upozorní a pomôže Vám pri akýchkoľvek problémoch, napríklad pri argumentácii voči námietkam proti registrácii Vašej ochrannej známky.

Poplatky za registráciu ochrannej známky a obnovenie jej platnosti v SR

Za úkony súvisiace s ochrannými známkami sa platia správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). V konaní o registrácii ochrannej známky sa poplatok platí už za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky, nie až za samotnú úspešnú registráciu. Preto v prípade, že by z nejakého dôvodu nebol proces registrácie ochrannej známky úspešný, o zaplatený poplatok môže žiadateľ prísť. V rámci jednej žiadosti a jedného poplatku za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky sa uskutočňuje konanie o registrácii len jedného označenia, ktoré je ochrannou známkou (jedno logo firmy, jedno logo výrobku, jeden obal výrobku a podobne). Výška poplatku za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky je 166 eur.

Ochranná známky sa registruje pre konkrétne triedy tovarov a služieb podľa takzvanej Niceskej klasifikácie (spolu 45 tried, z toho 34 je určených pre tovary a 11 je určených pre služby) a pre tieto triedy tovarov a služieb príslušná ochranná známka poskytuje jej majiteľovi ochranu. V poplatku za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky sú zahrnuté najviac tri triedy tovarov a služieb. Za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb nad tri triedy sa platí k základnému registračnému poplatku navyše poplatok 17 eur. Ak chce teda podnikateľ, aby mu ochranná známka poskytovala ochranu pre päť ním vybraných tried tovarov a služieb, zaplatí pri žiadosti o registráciou ochrannej známky správny poplatok spolu 200 eur (166 eur základný poplatok zahŕňajúci tri triedy + 17 eur poplatok za štvrtú triedu + 17 eur poplatok za piatu triedu).

Článok pokračuje pod reklamou

Platnosť registrácie ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania žiadosti. Na základe žiadosti podanej najneskôr v posledný deň platnosti registrácie ochrannej známky je možné za poplatok 133 eur obnoviť platnosť registrácie ochrannej známky na ďalších desať rokov. Ak žiadosť o obnovu registrácie ochrannej známky nie je podaná najneskôr v posledný deň platnosti registrácie ochrannej známky, je možné ju podať v dodatočnej lehote šiestich mesiacov od uplynutia platnosti registrácie ochrannej známky za poplatok 266 eur. V každom obnovovacom poplatku je zahrnutá obnova registrácie ochrannej známky len pre tri triedy tovarov a služieb, za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb sa aj pri obnovení registrácie ochrannej známky platí poplatok 17 eur.

Nižšie správne poplatky za ochranné známky pri elektronických žiadostiach

Na správnych poplatkoch v konaniach v súvislosti s ochrannými známkami je možné ušetriť vtedy, ak tieto žiadosti podáte elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. Podľa § 6 zákona o správnych poplatkoch platí, že ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronicky, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka. Výška poplatku pri elektronickom podaní však môže byť znížená najviac o 70 eur. Zníženie poplatku za elektronické žiadosti sa uplatní len vtedy, ak aj všetky prílohy k žiadosti budú podané v elektronickej podobe. Na podávanie žiadostí v elektronickej podobe je však potrebný elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis.

Napríklad poplatok za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky bude pri elektronickom podaní len 96 eur v porovnaní s poplatkom vo výške 166 eur pri písomnej žiadosti (poplatok 166 eur sa zníži najviac o 70 eur, pretože 50 % zo 166 eur je viac ako 70 eur). Za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb sa pri elektronickej žiadosti zaplatí len 8,50 eura. Poplatok za obnovenie platnosti registrácie ochrannej známky bude pri elektronickom podaní žiadosti len 66,50 eura v porovnaní s poplatkom vo výške 133 eur pri písomnej žiadosti.

Úradu priemyselného vlastníctva SR sa poplatky platia prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky

Vybrané správne poplatky v konaniach v súvislosti s ochrannými známkami v SR

Žiadosť Písomná žiadosť Elektronická žiadosť
o registráciu ochrannej známky pre najviac tri triedy tovarov a služieb 166 eur 96 eur
o obnovenie platnosti registrácie ochrannej známky pre najviac tri triedy tovarov a služieb 133 eur 66,50 eura
za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy pri registrácii alebo pri obnovení platnosti registrácie ochrannej známky 17 eur 8,50 eura
o obnovenie platnosti registrácie ochrannej známky pre najviac tri triedy tovarov a služieb podanej po uplynutí lehoty (najneskôr však do šiestich mesiacov) 266 eur 196 eur
o vydanie druhopisu osvedčenia o registrácii ochrannej známky alebo za výpis z registra ochranných známok 3 eurá 1,50 eura
o zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla majiteľa ochrannej známky (za každú ochrannú známku) 7 eur 3,50 eura
o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky (za každú ochrannú známku) 7 eur 3,50 eura
o zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok (za každú ochrannú známku) 17 eur 8,50 eura
o zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo úpravu v ochrannej známke 17 eur 8,50 eura
o zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia 17 eur 8,50 eura

Ak sa podnikateľ rozhodne zmysluplne využívať svoj čas a registráciu ochrannej známky nechať na experta, tak je potrebné ešte pripočítať aj honorár patentového poradcu, či advokáta.

V článku Ochranná zámka Európskej únie (EÚ) a medzinárodná ochranná známka si môžete prečítať o tom, ako prebieha proces registrácie ochrannej známky Európskej únie alebo proces registrácie medzinárodnej ochrannej známky. V prehľadnej tabuľke na konci článku nájdete aj výšku poplatkov súvisiacich s registráciou týchto ochranných známok platných aj za hranicami Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky