Príplatky od 1.5.2019 - príklady

Na praktických príkladoch vám ukážeme, ako sa zvýšia príplatky za prácu cez víkend a v noci od 1.5.2019 porovnaním zmien ceny práce zamestnávateľa a čistej mzdy zamestnanca.

Prvá fáza schválenej novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) vstúpila do platnosti už 1.5.2018. Predmetom novely Zákonníka práce bola zmena:

 • príplatku za prácu v sobotu,
 • príplatku za prácu v nedeľu,
 • príplatku za prácu vo sviatok,
 • príplatok za nočnú prácu.

Od 1.5.2019 platí nová výška príplatkov (okrem príplatku za prácu vo sviatok, ktorý ostáva nemenný). To, koľko si zamestnanec privyrobí, či o koľko stúpnu náklady zamestnávateľa, vám ukážeme na praktických príkladoch v tomto článku.

Zamestnávatelia, pozor na súbeh príplatkov

Pri výpočte nárokov na príplatky je potrebné, aby si zamestnávateľ dal pozor na súbeh príplatkov, t.j. napr. ak pekár pracuje v sobotu, ktorá pripadne na sviatok, patrí mu nárok na príplatok za prácu v sobotu, ale aj príplatok za prácu vo sviatok.

Je potrebné upozorniť aj na to, že u povolaní, u ktorých je možné prácu vykonávať aj cez víkend, či sviatky, to bude pre zamestnávateľa znamenať výrazne zvýšené náklady na daného zamestnanca, prípadne brigádnika (napr. pekár, čašník, kuchár a pod.). Pre samotného zamestnanca, či brigádnika to však bude znamenať zvýšenie čistej mzdy.

Viac si ukážeme na praktických príkladoch nižšie v článku.

Príklad na príplatok za prácu vo sviatok v bežný pracovný deň od 1. mája 2019

Jaroslava je pekárka. Je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a je odmeňovaná minimálnou mesačnou mzdou 1. stupňa náročnosti práce, t.j. 520 €. Jej týždenný pracovný čas je 40 hodín. Jej priemerný hodinový zárobok za 2. štvrťrok je 4,00 €. Na deň 29. augusta 2019 (štvrtok, sviatok) jej pripadne pracovná zmena v čase od 7:00 do 15:30 hod. (pol hodinová prestávka je neplatená). Aká bude výška príplatku a aká bude mzda Jaroslavy za daný odpracovaný deň?

Jaroslava má nárok na príplatok za prácu vo sviatok za 8 odpracovaných hodín. Jej hrubá mzda za daný deň, ktorý pripadne na sviatok bude nasledovná:

 • 26 € hrubá mzda (3,25 €/hod. x 8 hodín),
 • 32 € príplatok za prácu vo sviatok (4,00 €/hod. x 8 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 58 €.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie hrubej a čistej mzdy zamestnanca ako aj cenu práce daného zamestnanca (t.j. koľko stojí zamestnávateľa daný zamestnanec v odpracovaný deň) v porovnaní s bežným pracovným dňom, v ktorom by zamestnankyňa nemala nárok na príplatok za prácu vo sviatok:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovaný deň v týždni, ktorý je sviatkom s bežným odpracovaným dňom v týždni
za deň 29. augusta 2019 – štvrtok, sviatok za bežný pracovný deň - štvrtok
Základná mzda 26 € (3,25 €/hod. x 8 hodín) 26 € (3,25 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu vo sviatok 32 € (4,00 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Spolu hrubá mzda 58 € (26 € + 32 €) 26 €
Čistá mzda zamestnanca 50,23 € 22,52 €
Cena práce zamestnávateľa 78,40 € 35,13 €

Jaroslava dostane za daný odpracovaný deň čistú mzdu vo výške 50,23 €, čo je o 27,71 € viac ako v bežný pracovný deň.

Celková cena práce pre zamestnávateľa predstavuje 78,40 €, čo je o 43,27 € viac ako v bežný pracovný deň (cena práce pri hrubej mzde 26 € je 35,13 €).

Ak by Jaroslava pracovala v tento deň nočnú zmenu, mala by nárok okrem príplatku za prácu vo sviatok aj nárok na príplatok za prácu v noci.

Príklad na príplatok za prácu v sobotu u brigádnika

Jozef je brigádnik v sťahovacej firme. Je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti a zamestnávateľ mu nariadil prácu v sobotu v čase od 9:00 do 15:00 hod (t.j. 6 hodín pracovného času). Je odmeňovaný hodinovou mzdou 4,00 €/hod. Má nárok Jozef ako brigádnik na príplatok za prácu cez víkend?

Prečítajte si tiež

Nakoľko Jozef v sobotu odpracuje 6 hodín, má nárok na príplatok za prácu v sobotu, a to vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Jeho hrubá mzda v daný deň bude nasledovná:

 • 24 € hrubá mzda (4,00 €/hod. x 6 hodín),
 • 8,97 € príplatok za prácu v sobotu (1,495 €/hod. x 6 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 32,97 €.

V nasledujúcej tabuľke si taktiež porovnáme hrubú a čistú mzdu zamestnanca ako aj cenu práce daného zamestnanca v odpracovaný deň v sobotu v porovnaní s bežným pracovným dňom v týždni, napríklad s piatkom:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovaný deň v sobotu s bežným odpracovaným dňom v týždni (napr. v piatok)
v sobotu v piatok
Základná mzda 24 € (4,00 €/hod. x 6 hodín) 24 € (4,00 €/hod. x 6 hodín)
Príplatok za prácu v sobotu 8,97 € (1,495 €/hod. x 6 hodín) 0 €
Spolu hrubá mzda 32,97 € 24 €
Čistá mzda zamestnanca 28,59 € 20,79 €
Cena práce zamestnávateľa 44,53 € 32,44 €

Ako môžeme vidieť rozdiel vo výške hrubej mzdy tvorí príplatok za prácu v sobotu. To znamená pre Jozefa ako brigádnika zvýšenie čistej mzdy o 7,80 € (čistá mzda pri hrubej mzde 24 € je 20,79 € a pri hrubej mzde 32,97 € je 28,59 €),  ale na druhej strane prinesie aj zamestnávateľovi zvýšenie jeho nákladov na daného brigádnika, a to o 12,09 €, čo je skoro o 40 % viac ako v bežný pracovný deň.

Príklad na príplatok za prácu v nedeľu, ktorá pripadne na sviatok u brigádnika v roku 2019

František vykonáva ako brigádnik prácu čašníka, a to na základe dohody o pracovnej činnosti. Je odmeňovaný hodinovou mzdou 3,50 €/hod. Na deň 15. september 2019 (nedeľa, sviatok) mu pripadne pracovná zmena v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. (pracovná zmena trvá 8 hodín). Na aké príplatky má nárok František v daný deň sviatku, ktorý pripadne aj na nedeľu?

František má nárok na príplatok za prácu vo sviatok v čase 8 hodín a taktiež aj na príplatok za prácu v nedeľu. Jeho hrubá mzda v daný deň bude nasledovná:

 • 28 € hrubá mzda (3,50 €/hod. x 8 hodín),
 • 23,912 € príplatok za prácu v nedeľu (2,989 €/hod. x  8 hodín),
 • 23,912 € príplatok za prácu vo sviatok (2,989 €/hod. x 8 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 75,824 €.

To, ako by vyzerala hrubá, či čistá mzda zamestnanca ako aj cena práce daného zamestnanca Františka v bežný pracovný deň a v bežnú nedeľu (ktorá by nebola sviatkom) v porovnaní s odpracovaným dňom Františka v nedeľu, ktorá je zároveň aj sviatkom si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovaný deň v nedeľu, ktorá je sviatkom s bežným odpracovaným dňom v týždni a bežnou nedeľou
za deň 15. september 2019 – nedeľa, sviatok za bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom za bežný pracovný deň – napr. piatok
Základná mzda 28 € (3,50 €/hod. x 8 hodín) 28 € (3,50 €/hod. x 8 hodín) 28 € (3,50 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu v nedeľu 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu vo sviatok 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 0 € 0 €
Spolu hrubá mzda 75,824 € 48,912 € 28 €
Čistá mzda zamestnanca 65,68 € 44,99 € 24,25 €
Cena práce zamestnávateľa 102,47 € 70,13 € 37,85 €

František si za daný deň sviatku, ktorý pripadne na nedeľu zarobí v čistom 65,68 €, čo je o 41,43 € viac ako v bežný pracovný deň. Ak by danú nedeľu František odpracoval a zároveň v tento deň nebol aj sviatok, jeho čistá mzda by bola vo výške 44,99 € (z hrubej mzdy 28 € +  príplatok za prácu v nedeľu 23,912 €).

Celková cena práce pre zamestnávateľa predstavuje sumu 102,47 €, čo je o 64,62 € viac ako v bežný pracovný deň (cena práce pri hrubej mzde 28 € je 37,85 €) a o 32,34 € viac ako v bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom (cena práce pri hrubej mzde 28 € +  príplatok za nedeľu 23,912 € je 70,13 €).

Ak by František v daný deň 15. septembra 2019 odpracoval aj nočnú zmenu, mal by nárok aj na príplatok za prácu v noci, čím by sa nielen zvýšila jeho čistá mzda, ale výrazne by stúpli aj náklady zamestnávateľa.

Výšku príplatkov v roku 2021 podľa automatického vzorca nájdete v článku Príplatky od 1.1.2021 podľa automatického vzorca minimálnej mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatok za prácu vo sviatok, ktorá pripadne v roku 2019 na nedeľu u zamestnanca pracujúceho na nočnej zmene

Ivana je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a je odmeňovaná mesačnou mzdou 2. stupňa náročnosti práce, t.j. jej hrubá mesačná mzda je vo výške 624 €. Ivana pracuje ako pokladníčka na čerpacej stanici v nepretržitej prevádzke, kde pracujú zamestnanci na tri pracovné zmeny. Na deň 17. november 2019 (nedeľa, sviatok) jej pripadne pracovná nočná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Výška priemerného zárobku za 3. štvrťrok je vo výške 4,60 €/hod. Na aké príplatky má Ivana nárok v tento deň 17. novembra 2019?

Ivana má v tento deň nárok na príplatok za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu. Jej hrubá mzda bude za daný deň vyzerať nasledovne:

 • hrubá mzda 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu v nedeľu 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu v noci 9,568 € (1,196 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu vo sviatok 36,80 € (4,60 €/hod. x 8 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 101,48 €.

Nakoľko Ivana pracuje na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami, má nárok na príplatok za prácu vo sviatok v počte 8 hodín, aj keď reálne v deň sviatku odpracovala len 2 hodiny. V takomto prípade sa príplatok za prácu vo sviatok nepočíta od 0:00 hod. do 24:00 hod., ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá nastupuje podľa rozvrhu zmien. Viac informácií o výpočte príplatkov za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny si môžete prečítať v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Prečítajte si tiež

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie hrubej a čistej mzdy zamestnanca, ako aj cenu práce daného zamestnanca (t.j. koľko stojí zamestnávateľa daný zamestnanec v odpracovaný deň) v porovnaní s bežným pracovným dňom a s bežnou nedeľou, v ktorom by zamestnankyňa nemala nárok na žiaden z uvedených príplatkov:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovanú nočnú zmenu v nedeľu, ktorá je sviatkom s bežným odpracovaným dňom v týždni a bežnou nedeľou
za deň 17. november 2019 – nedeľa, sviatok a nočná zmena za bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom za bežný pracovný deň – napr. piatok
Základná mzda 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín) 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín) 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu v nedeľu 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu v noci 9,568 € (1,196 €/hod. x 8 hodín) 9,568 € (1,196 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu vo sviatok 36,80 € (4,60 €/hod. x 8 hodín) 0 € 0 €
Spolu hrubá mzda 101,48 € 64,68 € 31,20 €
Čistá mzda zamestnanca 87,91 € 56,04 € 27,05 €
Cena práce zamestnávateľa 137,17 € 87,41 € 42,14 €

Čistá mzda Ivany za daný odpracovaný deň bude vo výške 87,91 €, čím si zarobí o 56,71 € viac ako v bežný pracovný deň.

Celková cena práce pre zamestnávateľa predstavuje sumu 137,17 €, čo je o 95,03 € viac ako v bežný pracovný deň (cena práce pri hrubej mzde 31,20 € je 42,14 €). Ak by Ivana odpracovala v daný deň dennú zmenu, ktorá by nepripadla na deň sviatku, náklady zamestnávateľa by boli nižšie o príplatok za prácu v noci a taktiež aj o príplatok za prácu vo sviatok, t.j. náklady zamestnávateľa by boli vo výške 74,48 € (cena práce pri hrubej mzde 55,11 € = 31,20 + 23,912).

Prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 alebo v priehľadnej tabuľke Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky