Príplatky od 1.5.2019 - príklady

Na praktických príkladoch vám ukážeme, ako sa zvýšia príplatky za prácu cez víkend a v noci od 1.5.2019 porovnaním zmien ceny práce zamestnávateľa a čistej mzdy zamestnanca.

Prvá fáza schválenej novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) vstúpila do platnosti už 1.5.2018. Predmetom novely Zákonníka práce bola zmena:

 • príplatku za prácu v sobotu,
 • príplatku za prácu v nedeľu,
 • príplatku za prácu vo sviatok,
 • príplatok za nočnú prácu.

Od 1.5.2019 platí nová výška príplatkov (okrem príplatku za prácu vo sviatok, ktorý ostáva nemenný). To, koľko si zamestnanec privyrobí, či o koľko stúpnu náklady zamestnávateľa, vám ukážeme na praktických príkladoch v tomto článku.

Zamestnávatelia, pozor na súbeh príplatkov

Pri výpočte nárokov na príplatky je potrebné, aby si zamestnávateľ dal pozor na súbeh príplatkov, t.j. napr. ak pekár pracuje v sobotu, ktorá pripadne na sviatok, patrí mu nárok na príplatok za prácu v sobotu, ale aj príplatok za prácu vo sviatok.

Je potrebné upozorniť aj na to, že u povolaní, u ktorých je možné prácu vykonávať aj cez víkend, či sviatky, to bude pre zamestnávateľa znamenať výrazne zvýšené náklady na daného zamestnanca, prípadne brigádnika (napr. pekár, čašník, kuchár a pod.). Pre samotného zamestnanca, či brigádnika to však bude znamenať zvýšenie čistej mzdy.

Viac si ukážeme na praktických príkladoch nižšie v článku.

Príklad na príplatok za prácu vo sviatok v bežný pracovný deň od 1. mája 2019

Jaroslava je pekárka. Je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a je odmeňovaná minimálnou mesačnou mzdou 1. stupňa náročnosti práce, t.j. 520 €. Jej týždenný pracovný čas je 40 hodín. Jej priemerný hodinový zárobok za 2. štvrťrok je 4,00 €. Na deň 29. augusta 2019 (štvrtok, sviatok) jej pripadne pracovná zmena v čase od 7:00 do 15:30 hod. (pol hodinová prestávka je neplatená). Aká bude výška príplatku a aká bude mzda Jaroslavy za daný odpracovaný deň?

Jaroslava má nárok na príplatok za prácu vo sviatok za 8 odpracovaných hodín. Jej hrubá mzda za daný deň, ktorý pripadne na sviatok bude nasledovná:

 • 26 € hrubá mzda (3,25 €/hod. x 8 hodín),
 • 32 € príplatok za prácu vo sviatok (4,00 €/hod. x 8 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 58 €.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie hrubej a čistej mzdy zamestnanca ako aj cenu práce daného zamestnanca (t.j. koľko stojí zamestnávateľa daný zamestnanec v odpracovaný deň) v porovnaní s bežným pracovným dňom, v ktorom by zamestnankyňa nemala nárok na príplatok za prácu vo sviatok:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovaný deň v týždni, ktorý je sviatkom s bežným odpracovaným dňom v týždni
za deň 29. augusta 2019 – štvrtok, sviatok za bežný pracovný deň - štvrtok
Základná mzda 26 € (3,25 €/hod. x 8 hodín) 26 € (3,25 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu vo sviatok 32 € (4,00 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Spolu hrubá mzda 58 € (26 € + 32 €) 26 €
Čistá mzda zamestnanca 50,23 € 22,52 €
Cena práce zamestnávateľa 78,40 € 35,13 €

Jaroslava dostane za daný odpracovaný deň čistú mzdu vo výške 50,23 €, čo je o 27,71 € viac ako v bežný pracovný deň.

Celková cena práce pre zamestnávateľa predstavuje 78,40 €, čo je o 43,27 € viac ako v bežný pracovný deň (cena práce pri hrubej mzde 26 € je 35,13 €).

Ak by Jaroslava pracovala v tento deň nočnú zmenu, mala by nárok okrem príplatku za prácu vo sviatok aj nárok na príplatok za prácu v noci.

Príklad na príplatok za prácu v sobotu u brigádnika

Jozef je brigádnik v sťahovacej firme. Je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti a zamestnávateľ mu nariadil prácu v sobotu v čase od 9:00 do 15:00 hod (t.j. 6 hodín pracovného času). Je odmeňovaný hodinovou mzdou 4,00 €/hod. Má nárok Jozef ako brigádnik na príplatok za prácu cez víkend?

Prečítajte si tiež

Nakoľko Jozef v sobotu odpracuje 6 hodín, má nárok na príplatok za prácu v sobotu, a to vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu. Jeho hrubá mzda v daný deň bude nasledovná:

 • 24 € hrubá mzda (4,00 €/hod. x 6 hodín),
 • 8,97 € príplatok za prácu v sobotu (1,495 €/hod. x 6 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 32,97 €.

V nasledujúcej tabuľke si taktiež porovnáme hrubú a čistú mzdu zamestnanca ako aj cenu práce daného zamestnanca v odpracovaný deň v sobotu v porovnaní s bežným pracovným dňom v týždni, napríklad s piatkom:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovaný deň v sobotu s bežným odpracovaným dňom v týždni (napr. v piatok)
v sobotu v piatok
Základná mzda 24 € (4,00 €/hod. x 6 hodín) 24 € (4,00 €/hod. x 6 hodín)
Príplatok za prácu v sobotu 8,97 € (1,495 €/hod. x 6 hodín) 0 €
Spolu hrubá mzda 32,97 € 24 €
Čistá mzda zamestnanca 28,59 € 20,79 €
Cena práce zamestnávateľa 44,53 € 32,44 €

Ako môžeme vidieť rozdiel vo výške hrubej mzdy tvorí príplatok za prácu v sobotu. To znamená pre Jozefa ako brigádnika zvýšenie čistej mzdy o 7,80 € (čistá mzda pri hrubej mzde 24 € je 20,79 € a pri hrubej mzde 32,97 € je 28,59 €),  ale na druhej strane prinesie aj zamestnávateľovi zvýšenie jeho nákladov na daného brigádnika, a to o 12,09 €, čo je skoro o 40 % viac ako v bežný pracovný deň.

Príklad na príplatok za prácu v nedeľu, ktorá pripadne na sviatok u brigádnika v roku 2019

František vykonáva ako brigádnik prácu čašníka, a to na základe dohody o pracovnej činnosti. Je odmeňovaný hodinovou mzdou 3,50 €/hod. Na deň 15. september 2019 (nedeľa, sviatok) mu pripadne pracovná zmena v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. (pracovná zmena trvá 8 hodín). Na aké príplatky má nárok František v daný deň sviatku, ktorý pripadne aj na nedeľu?

František má nárok na príplatok za prácu vo sviatok v čase 8 hodín a taktiež aj na príplatok za prácu v nedeľu. Jeho hrubá mzda v daný deň bude nasledovná:

 • 28 € hrubá mzda (3,50 €/hod. x 8 hodín),
 • 23,912 € príplatok za prácu v nedeľu (2,989 €/hod. x  8 hodín),
 • 23,912 € príplatok za prácu vo sviatok (2,989 €/hod. x 8 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 75,824 €.

To, ako by vyzerala hrubá, či čistá mzda zamestnanca ako aj cena práce daného zamestnanca Františka v bežný pracovný deň a v bežnú nedeľu (ktorá by nebola sviatkom) v porovnaní s odpracovaným dňom Františka v nedeľu, ktorá je zároveň aj sviatkom si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovaný deň v nedeľu, ktorá je sviatkom s bežným odpracovaným dňom v týždni a bežnou nedeľou
za deň 15. september 2019 – nedeľa, sviatok za bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom za bežný pracovný deň – napr. piatok
Základná mzda 28 € (3,50 €/hod. x 8 hodín) 28 € (3,50 €/hod. x 8 hodín) 28 € (3,50 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu v nedeľu 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu vo sviatok 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 0 € 0 €
Spolu hrubá mzda 75,824 € 48,912 € 28 €
Čistá mzda zamestnanca 65,68 € 44,99 € 24,25 €
Cena práce zamestnávateľa 102,47 € 70,13 € 37,85 €

František si za daný deň sviatku, ktorý pripadne na nedeľu zarobí v čistom 65,68 €, čo je o 41,43 € viac ako v bežný pracovný deň. Ak by danú nedeľu František odpracoval a zároveň v tento deň nebol aj sviatok, jeho čistá mzda by bola vo výške 44,99 € (z hrubej mzdy 28 € +  príplatok za prácu v nedeľu 23,912 €).

Celková cena práce pre zamestnávateľa predstavuje sumu 102,47 €, čo je o 64,62 € viac ako v bežný pracovný deň (cena práce pri hrubej mzde 28 € je 37,85 €) a o 32,34 € viac ako v bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom (cena práce pri hrubej mzde 28 € +  príplatok za nedeľu 23,912 € je 70,13 €).

Ak by František v daný deň 15. septembra 2019 odpracoval aj nočnú zmenu, mal by nárok aj na príplatok za prácu v noci, čím by sa nielen zvýšila jeho čistá mzda, ale výrazne by stúpli aj náklady zamestnávateľa.

Výšku príplatkov v roku 2021 podľa automatického vzorca nájdete v článku Príplatky od 1.1.2021 podľa automatického vzorca minimálnej mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatok za prácu vo sviatok, ktorá pripadne v roku 2019 na nedeľu u zamestnanca pracujúceho na nočnej zmene

Ivana je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a je odmeňovaná mesačnou mzdou 2. stupňa náročnosti práce, t.j. jej hrubá mesačná mzda je vo výške 624 €. Ivana pracuje ako pokladníčka na čerpacej stanici v nepretržitej prevádzke, kde pracujú zamestnanci na tri pracovné zmeny. Na deň 17. november 2019 (nedeľa, sviatok) jej pripadne pracovná nočná zmena v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. Výška priemerného zárobku za 3. štvrťrok je vo výške 4,60 €/hod. Na aké príplatky má Ivana nárok v tento deň 17. novembra 2019?

Ivana má v tento deň nárok na príplatok za nočnú prácu, za prácu vo sviatok a za prácu v nedeľu. Jej hrubá mzda bude za daný deň vyzerať nasledovne:

 • hrubá mzda 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu v nedeľu 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu v noci 9,568 € (1,196 €/hod. x 8 hodín),
 • príplatok za prácu vo sviatok 36,80 € (4,60 €/hod. x 8 hodín),
 • spolu hrubá mzda: 101,48 €.

Nakoľko Ivana pracuje na pracovisku s pravidelnými nočnými zmenami, má nárok na príplatok za prácu vo sviatok v počte 8 hodín, aj keď reálne v deň sviatku odpracovala len 2 hodiny. V takomto prípade sa príplatok za prácu vo sviatok nepočíta od 0:00 hod. do 24:00 hod., ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá nastupuje podľa rozvrhu zmien. Viac informácií o výpočte príplatkov za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny si môžete prečítať v článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Prečítajte si tiež

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť porovnanie hrubej a čistej mzdy zamestnanca, ako aj cenu práce daného zamestnanca (t.j. koľko stojí zamestnávateľa daný zamestnanec v odpracovaný deň) v porovnaní s bežným pracovným dňom a s bežnou nedeľou, v ktorom by zamestnankyňa nemala nárok na žiaden z uvedených príplatkov:

Porovnanie mzdových veličín za odpracovanú nočnú zmenu v nedeľu, ktorá je sviatkom s bežným odpracovaným dňom v týždni a bežnou nedeľou
za deň 17. november 2019 – nedeľa, sviatok a nočná zmena za bežnú nedeľu, ktorá nie je sviatkom za bežný pracovný deň – napr. piatok
Základná mzda 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín) 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín) 31,20 € (3,90 €/hod. x 8 hodín)
Príplatok za prácu v nedeľu 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 23,912 € (2,989 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu v noci 9,568 € (1,196 €/hod. x 8 hodín) 9,568 € (1,196 €/hod. x 8 hodín) 0 €
Príplatok za prácu vo sviatok 36,80 € (4,60 €/hod. x 8 hodín) 0 € 0 €
Spolu hrubá mzda 101,48 € 64,68 € 31,20 €
Čistá mzda zamestnanca 87,91 € 56,04 € 27,05 €
Cena práce zamestnávateľa 137,17 € 87,41 € 42,14 €

Čistá mzda Ivany za daný odpracovaný deň bude vo výške 87,91 €, čím si zarobí o 56,71 € viac ako v bežný pracovný deň.

Celková cena práce pre zamestnávateľa predstavuje sumu 137,17 €, čo je o 95,03 € viac ako v bežný pracovný deň (cena práce pri hrubej mzde 31,20 € je 42,14 €). Ak by Ivana odpracovala v daný deň dennú zmenu, ktorá by nepripadla na deň sviatku, náklady zamestnávateľa by boli nižšie o príplatok za prácu v noci a taktiež aj o príplatok za prácu vo sviatok, t.j. náklady zamestnávateľa by boli vo výške 74,48 € (cena práce pri hrubej mzde 55,11 € = 31,20 + 23,912).

Prehľad výšky príplatkov za prácu cez víkend, vo sviatok či prácu v noci, s praktickými príkladmi nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok v roku 2020 alebo v priehľadnej tabuľke Príplatky od 1.1.2020 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky