Osobné ochranné pracovné prostriedky (pomôcky)

Čo sú a čo nie sú osobné ochranné pracovné prostriedky? Aké má zamestnávateľ povinnosti v súvislosti s OOPP a príklady ako môžu OOPP pomáhať pri prevencii úrazov a chorôb z povolania.

Pracujúci človek trávi na pracovisku až jednu tretinu dňa. Každý z nás by mal dbať na svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri nedodržiavaní bezpečnostných predpisov a zanedbávaní nosenia OOPP neraz môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (pomôcky) chránia pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania

Osobné ochranné pracovné prostriedky skrátene OOPP sú všetky prostriedky určené na používanie pracovníkmi na ochranu ich bezpečnosti a zdravia pri práci. Často sa na označenie OOPP používa nesprávny názov osobné ochranné pracovné pomôcky. OOPP chránia pracovníkov pred pracovnými úrazmi aj chorobami z povolania.

Aký je rozdiel medzi pracovným úrazom a chorobou z povolania? Obe súvisia s prácou, rozdiel je v tom, kedy k danému poškodeniu zdravia došlo.

Pracovný úraz musí vzniknúť nezávisle od vôle zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov počas výkonu práce. Pracovný úraz je uznaný v prípade, že sa stal pri plnení pracovných povinností, vykonávanej činnosti na príkaz zamestnávateľa alebo pri iných potrebných výkonoch na splnenie práce.

Choroba z povolania je choroba, ktorá vznikla vo vzťahu k práci a za určitých pracovných podmienok. Ide teda o poškodenie zdravia zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou za dlhšie časové obdobie. K chorobe z povolania dochádza najčastejšie po pár rokoch, pričom k pracovnému úrazu dôjde náhle.

Čo sú a čo nie sú OOPP

Legislatíva hovorí o tom, že osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý:

 • zamestnanec pri práci nosí, drží alebo
 • inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je bežný pracovný odev, uniforma alebo bežná obuv, ale je ním protišmyková obuv, obuv s oceľovou špicou alebo plášť, ktorý chráni pracovníka pred prachom a kvapalinami s ktorými manipuluje.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s OOPP

O povinnostiach zamestnávateľa, ktoré súvisia s OOPP, hovorí zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ poskytuje bezplatne certifikované OOPP zamestnancovi, ak nebezpečenstvo pri práci nemožno vylúčiť ani obmedziť:

 1. technickými prostriedkami (napr. (napr. eliminovať riziko inou technológiou výroby),
 2. prostriedkami kolektívnej ochrany (napr. protihluková bariéra) ani
 3. metódami a formami organizácie práce (napr. striedanie pracovníkov v hučnom a nehlučnom pracovnom prostredí).

Zoznam OOPP pre konkrétny druh práce na pracovisku upravuje interný predpis zamestnávateľa, tzv. regulatív prideľovania OOPP zamestnancom.

V zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z. musia OOPP, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok umožňuje a musí byť zdravotne neškodné. Zároveň je zamestnávateľ v prípade potreby (na základe posúdenia rizík) povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sa dajú navzájom skombinovať.

Na stiahnutie vám prinášame zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky. Zoznam konkrétnych druhov OOPP, ktoré zamestnávateľ môže zabezpečiť pre svojich zamestnancov je uvedený v prílohe k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z. Uvádzame vybrané ochranné prostriedky:

 • ochranné prilby,
 • chrániče sluchu,
 • ochranné okuliare,
 • ochranné štíty,
 • zváračské kukly,
 • rúška,
 • respirátory,
 • ochranné rukavice,
 • ochranná obuv a odev,
 • ochranné vesty,
 • zástery a mnohé ďalšie.

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnanec povinný používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a to len určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie.

V nasledujúcej časti uvádzame príklady používaných OOPP pri predchádzaní pracovných úrazov a OOPP pri predchádzaní chorôb z povolania.

Ochranné pracovné prostriedky (pomôcky) pri práci v hlučnom prostredí

Nadmerný hluk na pracovisku zažíva každý deň množstvo pracujúcich. Dôsledkom čoho môže dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu – nedoslýchavosť, šelest či pískanie v uchu, ktoré sa nedá liečiť.

Ak je pracovisko veľmi hlučné, je povinnosťou zamestnávateľa zmerať napríklad hladinu hluku, vibrácií, či prašnosť počas normálnej prevádzky. Takéto merania robia len špecializované firmy s certifikovanými prístrojmi. Výsledkom takéhoto merania je protokol. Následne je potrebné vypracovať posudok a prevádzkový poriadok pre zamestnancov pre daný rizikový faktor práce. Tieto merania sú finančne náročné a zvyčajne sa robia na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Prečítajte si tiež

Pre ochranu zdravia zamestnancov sú určené limity. Najvyššou prípustnou hranicou hluku pri práci je 87 dB (aj s použitím chráničov sluchu).

Na priamu ochranu sluchu môže slúžiť viacero typov chráničov – ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ môže poskytovať zátkové alebo slúchadlové chrániče sluchu či protihlukové prilby, ktoré zamestnanci používajú v extrémne hlučnom prostredí.

Ochranné pracovné prostriedky (pomôcky) pri fyzickej záťaži

Fyzická záťaž zamestnanca môže byť pri práci vo vynútenej polohe (napr. v podrepe, so zdvihnutými rukami) , ak je pre zamestnanca neprirodzená. O fyzickej záťaži hovoríme aj pri manipulácii s bremenami. Pracovanie vo vynútenej polohe môže po niekoľkých rokoch vyústiť do choroby z povolania - chronických bolestí zápästia, ramena, dolných končatín či chrbta.

Prečítajte si tiež

Táto choroba z povolania sa odborne nazýva choroba z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia končatín. Ako chrániť zdravie v tomto prípade? Ideálnym riešením je vytvorenie takého pracovného prostredia, aby zamestnanci nemuseli pracovať v neprirodzenej polohe (napr. namiesto práce v podrepe technicky zabezpečiť prácu v sede). Nie vždy sa to dá, a preto existujú náhradné opatrenia: pracovné prestávky, striedanie polôh pri práci, skrátený režim práce a pod.

Medzi OOPP používané pri práci s bremenami patria napríklad rukavice pre lepšie uchopenie a manipuláciu predmetov a protišmyková obuv.

Príklad na prácu s rizikom fyzickej záťaže:

Stolár v drevovýrobe každý deň v práci dvíha ťažké predmety (drevo, drevené komponenty, nábytok). Ak dvíha tieto predmety s ohnutým chrbátom a bez pokrčenia kolien a zároveň musí dávať pozor na každý krok kvôli zlému usporiadaniu dielne, je v riziku ohrozenia zdravia. Po určitej dobe dochádza k opotrebovaniu medzistavcových platničiek najmä v oblasti krížovej chrbtice. Po rokoch nesprávnej manipulácie s bremenami môže dôjsť k trvalému poškodeniu podporno-pohybového aparátu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ochranné pracovné prostriedky pri práci s vibrujúcimi nástrojmi

Bežným faktorom vyskytujúcim sa v pracovnom prostredí sú vibrácie – práca s ručným elektrickým vibrujúcim náradím, práca s krovinorezom, práca so zariadeniami, ktoré vytvárajú silné vibrácie a tie sa prenášajú na podlahu atď. Tie sú potom príčinou drobných a časom i väčších zmien kostí, kĺbov, šliach a ciev postihnutých oblastí. Najväčšou hrozbou je znecitlivenie a tŕpnutie prstov rúk z dôvodu dlhodobého účinku vibrácií.

Príklad na prácu s vibrujúcimi nástrojmi:

Pomocný robotník pracuje na opravách ciest a chodníkov používa vibrujúce stroje a ručné vibrujúce náradie. Pri každej práci s takýmto náradím manipuluje bez tzv. antivibračných rukavíc, ktoré sú potrebné na ochranu rúk pred vibráciami. Má iba ochranný pracovný odev a protišmykovú obuv. Pri práci musí používať aj OOPP na ochranu rúk.

Ochranné pracovné prostriedky pri práci s chemickými látkami

Mnoho zamestnancov pracujúcich s chemickými látkami nedbá o ochranu rúk, či nosenie rúšok, respirátorov, lebo je to pre nich nepohodlné. Pokiaľ zamestnanec pracuje s chemickými látkami, medzi základné OOPP patrí ochranný odev, obuv, ochranné rukavice.

Prečítajte si tiež

Na ochranu dýchacích orgánov slúžia ochranné rúška, náustky, respirátory proti organickým parám, toxickému prachu a dymu, ďalej filtre proti prachu alebo masky s filtrami. Na ochranu trupu a brucha pred chemickými látkami slúžia ochranné vesty, plášte, haleny a zástery.

Vzorový príklad na prácu s chemickými látkami:

Upratovačka kancelárskych priestorov používa pri upratovaní rôzne chemické látky. Toalety umýva s prostriedkami na báze chlóru. Pracovné plochy, kľučky, zábradlie čistí s dezinfekčným prostriedkom s alkoholom. Tieto prostriedky môžu spôsobiť senzibilizáciu, teda vyvolať precitlivenie kože a slizníc. Upratovačka prešla školením. Pri práci dodržiava všetky predpísané OOPP, ktoré jej poskytol zamestnávateľ. Gumené rukavice chránia kožu rúk, rúško chráni dýchacie cesty pred výparmi a protišmyková obuv znižuje riziko úrazu pri práci.

Čo hrozí, ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancom OOPP?

Pokiaľ zamestnávateľ neposkytne zamestnancom OOPP alebo ich neudržiava vo funkčnom stave, ide o závažné porušenie a Inšpektorát práce môže uložiť pokutu vo výške od 1 000 eur do 200 000 eur.

Zamestnávateľ je zároveň povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ak zistí nedostatky pri takejto kontrole, je povinný ich odstrániť.

Z hľadiska legislatívy je teda zodpovednosť za vyžadovanie dodržiavania predpisov zameraných na používanie a prideľovanie OOPP prenesená na zamestnávateľa. Zákon v tomto prípade, na rozdiel od iných obdobných povinností, nepoužíva pojmy preukázateľne alebo písomne. Je na voľbe zamestnávateľa, akým spôsobom a ako často uskutočňuje svoju kontrolnú činnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že zákon hovorí o kontrolnej činnosti ako sústavnej činnosti. Má isť teda o pravidelný, systematický a trvalý proces.


BOZP, pracovná zdravotná služba a požiarna ochrana bez starostí, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP, PZS a PO.                

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky