Ambulantný predaj z hľadiska hygienických predpisov

Ak si chcete otvoriť pojazdný stánok s rýchlym občerstvením, musíte zabezpečiť hygienický štandard. O aké predpisy ide? Aké iné podmienky sa musia zabezpečiť kvôli epidémii covid-19?

Čo je to ambulantný predaj

Ambulantný predaj je upravený v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Ide o predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Základné hygienické požiadavky pri ambulantnom predaji

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 (Príloha 2, kapitola 3)  hovorí o základných hygienických požiadavkách na ambulantný predaj. Každý podnikateľ je povinný ich dodržiavať. Ide o:

a) zabezpečenie vhodným zariadením pre dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä zariadením na hygienické umývanie a osušenie rúk (napr. pri prípave pokrmov sa požaduje dvojdrez alebo 2 samostatné umývadlá),

b) zabezpečenie teplou a/alebo studenou pitnou vodou (toto opatrenie zvyčajne zabezpečuje prenajímateľ trhového miesta),

c) zabezpečenie vyhovujúceho spôsobu hygienického skladovania a likvidácie odpadu (tekutého alebo pevného) (prevádzkovateľ je povinný riadne likvidovať odpadové vody aj tuhý odpad),

d) vybavenie vyhovujúcim zariadením na dodržiavanie a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín (napr. pri predaji chladených potravín z vozidla musí byť zabezpečená kontrola teploty),

e) umiestnenie potravín v priestore prevádzky tak, aby sa zabránilo riziku ich kontaminácie (napr. mäsové výrobky a zelenina sa musia skladovať oddelene).

Zároveň je pri ambulantnom predaji povinnosť dodržiavať ešte dve podmienky:

a) potraviny na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie sa musia chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie,

b) skladované suroviny a všetky zložky uchovávať vo vhodných podmienkach tak, aby zabraňovali ich škodlivému kazeniu sa a chránili ich pred kontamináciou.

Inak povedané, prevádzkovateľ musí dodržiavať požiadavky správnej výrobnej praxe – napr. chladené potraviny nie je možné skladovať mimo chladiaceho boxu.

Predaj zo stánkov a z vozidiel

Prečítajte si tiež

Ambulantný predaj sa podľa zákona o potravinách delí na:

  • predaj zo stánkov (najčastejšie na trhovisku) a
  • predaj z vozidiel (v obci, na jarmoku).

Pre obe typy prevádzkovania ambulantného predaja platia rovnaké hygienické požiadavky.

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj

Pre predaj z motorového vozidla na ambulantný predaj rýchleho občerstvenia a nápojov orgány verejného zdravotníctva pri schvaľovaní priestorov požadujú aj vypracovaný prevádzkový poriadok.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto dáva povolenie na ambulantný predaj

Pre predaj balených potravín, rýchleho občerstvenia, či požívatín dáva povolenie príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Predaj mäsa a rýb kontroluje Regionálna veterinárna a potravinová správa. Pre túto činnosť je potrebná registrácia na miestnom úrade RVaPS.

Špecifické opatrenia v súvislosti s COVID-19 pri ambulantnom predaji

Podnikatelia, ktorí chcú svoj tovar predávať ambulantne, nemusia zabezpečovať špeciálne podmienky pre kupujúcich proti šíreniu covid-19. Pre všetkých platia všeobecné opatrenia nosenia rúšok a odstup od cudzích osôb minimálne 2 metre.

Prečítajte si tiež

Od 4.7.2020 sa povinnosť nosiť rúško nevzťahuje na osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Pokuta za nedostatky pri ambulantnom predaji

Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva počas kontroly zistí, že váš stánok na ambulantný predaj nespĺňa hygienické požiadavky, hrozí vám pokuta.  Jej výška je v zákone o potravinách (§28 Správne delikty) ustanovená v rozsahu od 100 až 500 000 eur. Výška konkrétnej pokuty závisí od miery ohrozenia verejného zdravia. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Teplota na pracovisku v zime: na koľko stupňov kúriť?

Energetická kríza núti firmy uvažovať, kde a ako ušetriť. Ak sa zamestnávatelia rozhodnú znížiť teplotu v kancelárii, výrobnej hale či v predajni, mali by vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa zákona.

Návod na použitie a označenie výrobkov: kontroly a porušenia

Aké pravidlá sa viažu k označovaniu potravín a kozmetických výrobkov a aké výrobky musia mať návod na použitie? Čo podnikatelia najčastejšie porušujú a aké sú pokuty za nesplnenie požiadaviek?

Kedy je predajca povinný priložiť k výrobku slovenský návod na použitie?

Čo je návod na použitie a aké zákonné náležitosti musí spĺňať? V ktorých prípadoch vzniká povinnosť priložiť ho k výrobku v slovenskom jazyku a aké sankcie hrozia za porušenie tejto povinnosti?

Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky