Ambulantný predaj z hľadiska hygienických predpisov

Ak si chcete otvoriť pojazdný stánok s rýchlym občerstvením, musíte zabezpečiť hygienický štandard. O aké predpisy ide? Aké iné podmienky sa musia zabezpečiť kvôli epidémii covid-19?

Čo je to ambulantný predaj

Ambulantný predaj je upravený v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Ide o predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

Základné hygienické požiadavky pri ambulantnom predaji

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 (Príloha 2, kapitola 3)  hovorí o základných hygienických požiadavkách na ambulantný predaj. Každý podnikateľ je povinný ich dodržiavať. Ide o:

a) zabezpečenie vhodným zariadením pre dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä zariadením na hygienické umývanie a osušenie rúk (napr. pri prípave pokrmov sa požaduje dvojdrez alebo 2 samostatné umývadlá),

b) zabezpečenie teplou a/alebo studenou pitnou vodou (toto opatrenie zvyčajne zabezpečuje prenajímateľ trhového miesta),

c) zabezpečenie vyhovujúceho spôsobu hygienického skladovania a likvidácie odpadu (tekutého alebo pevného) (prevádzkovateľ je povinný riadne likvidovať odpadové vody aj tuhý odpad),

d) vybavenie vyhovujúcim zariadením na dodržiavanie a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín (napr. pri predaji chladených potravín z vozidla musí byť zabezpečená kontrola teploty),

e) umiestnenie potravín v priestore prevádzky tak, aby sa zabránilo riziku ich kontaminácie (napr. mäsové výrobky a zelenina sa musia skladovať oddelene).

Zároveň je pri ambulantnom predaji povinnosť dodržiavať ešte dve podmienky:

a) potraviny na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie sa musia chrániť pred akoukoľvek kontamináciou, ktorá by mohla spôsobiť, že potraviny budú nevhodné na ľudskú spotrebu, škodlivé pre zdravie,

b) skladované suroviny a všetky zložky uchovávať vo vhodných podmienkach tak, aby zabraňovali ich škodlivému kazeniu sa a chránili ich pred kontamináciou.

Inak povedané, prevádzkovateľ musí dodržiavať požiadavky správnej výrobnej praxe – napr. chladené potraviny nie je možné skladovať mimo chladiaceho boxu.

Predaj zo stánkov a z vozidiel

Prečítajte si tiež

Ambulantný predaj sa podľa zákona o potravinách delí na:

  • predaj zo stánkov (najčastejšie na trhovisku) a
  • predaj z vozidiel (v obci, na jarmoku).

Pre obe typy prevádzkovania ambulantného predaja platia rovnaké hygienické požiadavky.

Prevádzkový poriadok pre ambulantný predaj

Pre predaj z motorového vozidla na ambulantný predaj rýchleho občerstvenia a nápojov orgány verejného zdravotníctva pri schvaľovaní priestorov požadujú aj vypracovaný prevádzkový poriadok.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto dáva povolenie na ambulantný predaj

Pre predaj balených potravín, rýchleho občerstvenia, či požívatín dáva povolenie príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Predaj mäsa a rýb kontroluje Regionálna veterinárna a potravinová správa. Pre túto činnosť je potrebná registrácia na miestnom úrade RVaPS.

Špecifické opatrenia v súvislosti s COVID-19 pri ambulantnom predaji

Podnikatelia, ktorí chcú svoj tovar predávať ambulantne, nemusia zabezpečovať špeciálne podmienky pre kupujúcich proti šíreniu covid-19. Pre všetkých platia všeobecné opatrenia nosenia rúšok a odstup od cudzích osôb minimálne 2 metre.

Prečítajte si tiež

Od 4.7.2020 sa povinnosť nosiť rúško nevzťahuje na osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Pokuta za nedostatky pri ambulantnom predaji

Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva počas kontroly zistí, že váš stánok na ambulantný predaj nespĺňa hygienické požiadavky, hrozí vám pokuta.  Jej výška je v zákone o potravinách (§28 Správne delikty) ustanovená v rozsahu od 100 až 500 000 eur. Výška konkrétnej pokuty závisí od miery ohrozenia verejného zdravia. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podomový predaj

Čo je podomový predaj, aké povinnosti má predávajúci pri podomovom predaji a aké sankcie hrozia za ich porušenie?

Nové povinnosti pre e-shopy na českom trhu

Zmeny v reklamáciách, zákaz dvojitej kvality, overovanie recenzií. Čo priniesla česká novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá sa týka aj slovenských e-shopov?

Odvody do umeleckých fondov v roku 2023 sú obnovené

Parlament neschválil zrušenie odvádzania príspevkov z odmien umelcov a autorov do príslušných umeleckých fondov. Od 1.1.2023 sa tak táto povinnosť obnovuje.

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky