Choroba z povolania - nočná mora zamestnancov aj zamestnávateľov

Každý rok je evidovaných približne 300 až 400 prípadov chorôb z povolania. Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak sa choroba z povolania u zamestnanca prejaví?

Každý z nás sa v práci stretáva s rôznymi rizikami. Ochranou zdravia pred týmito rizikami a pracovnými podmienkami sa zaoberajú nielen kontrolné orgány  ako úrady verejného zdravotníctva a inšpektorát práce, ale aj pracovná zdravotná služba a bezpečnostní technici. Najzávažnejším rizikom je vznik ochorenia súvisiaceho s prácou - chorobou z povolania. 

Čo je to choroba z povolania?

Choroba z povolania je choroba uznaná špecializovaným pracoviskom zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ak vznikla pri vykonávaní práce (zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). To znamená, že uznaná choroba z povolania môže byť iba vtedy, ak sa dokáže, že vznikla pri výkone pracovných činností a zároveň sa táto choroba nachádza v zozname chorôb z povolania.

Zoznam chorôb z povolania si môžete stiahnuť.

Choroby z povolania za rok 2018

Trend počtu priznaných chorôb z povolania je na Slovensku klesajúci. Ročne je to približne 300 až 400 prípadov.  Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2018 hlásených 308 prípadov chorôb z povolania. Z toho 121 prípadov u žien a 187 u mužov.

Vývoj počtu chorôb a ohrození chorobou z povolania od roku 2001-2018. Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2018
Vývoj počtu chorôb a ohrození chorobou z povolania od roku 2001-2018. Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2018

Najčastejšou chorobou z povolania, ktorá sa na Slovensku minulý rok hlásila, bolo ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (takmer polovica zo všetkých hlásených chorôb z povolania). Druhým najčastejším ochorením bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (17,9 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania). Treťou najčastejšou chorobou z povolania bola porucha sluchu z hluku (9,1%).

Najčastejšie bola choroba z povolania hlásená u ľudí medzi 50. – 59. rokom života (takmer polovica prípadov). Jedna tretina prípadov bola hlásená u 40 – 49-ročných zamestnancoch.

Najviac chorôb z povolania bolo v minulom roku priznaných u pracujúcich v hutníctve a strojárstve. Išlo o zamestnania ako kvalifikovaní pracovníci, remeselníci, operatéri a montéri strojov a zariadení.

Ako sa prejavujú najčastejšie choroby z povolania?

Do skupiny najčastejšie hlásených chorôb z povolania - ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia - patrí syndróm karpálneho tunela. Prejavuje sa zvyčajne po niekoľkých rokoch práce bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením.

Najčastejšie hlásenou chorobou z povolania je syndróm karpálneho tunela.

Druhé najčastejšie ochorenie - choroba z vibrácií - sa prejavuje na časti tela, kde vibrácie pôsobia. Najčastejšie sú postihnuté ruky zamestnanca, ktorý pracuje s vibrujúcimi nástrojmi. Toto ochorenie má viacero štádií. Medzi príznaky patrí bolesť rúk, prstov pri práci s nástrojmi, tuhnutie prstov a zbelenie prstov.

Porucha sluchu z hluku sa prejavuje najmä nedoslýchavosťou a zvukmi alebo pískaním v ušiach.

Podozrenie na chorobu z povolania

Ak má lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, podozrenie, že ochorenie jeho pacienta súvisí s vykonávanou prácou, odošle ho na vyšetrenie k ďalšiemu lekárovi - špecialistovi, ktorý túto skutočnosť overí. Takéto ochorenie môže byť posudzované iba na špecializovanom pracovisku v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo.

Pacient teda môže byť odoslaný na ambulanciu klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie (ambulancia KPLaKT), oddelenie KPLaKT alebo na kliniku pracovného lekárstva a klinickej toxikológie. Takéto kliniky sú u nás iba tri - v Bratislave, v Košiciach a v Martine. 

Priznanie choroby z povolania

Tento lekár - špecialista posudzuje ochorenie, či ide o chorobu z povolania alebo nie. Lekár sa rozhoduje na základe posúdenia zdravotného stavu pacienta a odborného stanoviska z prešetrenia pracovných podmienok a vykonávanej práce daného pacienta, ktoré vypracoval príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Prečítajte si tiež

Odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok je kľúčovým dokumentom pri uznaní choroby z povolania. Orgán verejného zdravotníctva môže (ale nemusí) potvrdiť, že choroba, ktorou pacient trpí vznikla vo vzťahu k práci,

Ak lekár zistí, že ide o chorobu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s prácou, vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania. Lekársky posudok sa vypracuje aj keď sa choroba z povolania neuzná. Vzor lekárskeho posudku v prípade uznania aj neuznania choroby z povolania je v zákone č. 355/2007 Z.z. v prílohe 3e. Mimo iného je v posudku uvedené, na akej pracovnej pozícii pacient pracuje, resp. pracoval a údaje o zamestnávateľovi a mieste výkonu práce. 

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak je zamestnancovi uznaná choroba z povolania?

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca, ktorému bola priznaná choroba z povolania, preradiť na iné pracovné miesto s ohľadom na jeho súčasný zdravotný stav. Ak pre zamestnanca iné vhodné miesto nemá, môže mu dať výpoveď alebo dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru.

Prečítajte si tiež

V tomto prípade však zamestnávateľ má povinnosť vyplatiť odstupné. Výška odstupného podľa Zákonníka práce musí byť najmenej desaťnásobok priemerného mesačného platu zamestnanca.

Toto neplatí, ak pracovný úraz zavinil zamestnanec a nedodržal predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo pracovný úraz si zamestnanec spôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť (§ 76, ods. 3 Zákonníka práce).

Náhrada škody v súvislosti s chorobou z povolania

Ak bola zamestnancovi uznaná choroba z povolania, má nárok na náhradu škody. Existuje niekoľko možností. Tieto dávky vypláca sociálna poisťovňa, je potrebné, aby si zamestnanec podal žiadosť. Sociálna poisťovňa vyhodnotí všetky posudky a správy z prešetrovania choroby z povolania. Podľa toho, aké podmienky zamestnanec spĺňa, mu môžu byť priznané tieto dávky:

  • Náhrada za bolesť;
  • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia;
  • Jednorazové vyrovnanie;
  • Úrazová renta;
  • Náhrada spojená s liečením.

Náhrada za bolesť

Ak klinické prejavy choroby z povolania netrvali dlhšie ako 1 rok, hodnotí sa spôsobená bolesť. Odškodňuje sa bolesť spôsobená poškodením zdravia, jej liečenia alebo odstraňovania jej následkov (zákon č. 437/2004 Z.z.).

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Prečítajte si tiež

Ak klinické prejavy choroby z povolania trvali dlhšie ako 1 rok, hodnotí sa sťaženie spoločenského uplatnenia. Ide o trvalú neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali alebo ktoré by mohli viesť k jej zhoršeniu.

Jednorazové vyrovnanie

Táto dávka sa priznáva zamestnancom, ktorí majú v dôsledku choroby z povolania pokles pracovnej schopnosti minimálne 10 % a maximálne 40 %.

Úrazová renta

Pri tejto dávke sa rozlišuje miera poklesu pracovnej schopnosti. Je to pravidelná dávka, ktorá môže byť priznaná iba pri poklese pracovnej schopnosti o viac ako 40 %.

Náhrada spojená s liečením

Táto dávka sa vypláca v prípade, že sa liečenie choroby z povolania nehradí zo zdravotného poistenia, ale zo sociálneho.

Výška odškodného za chorobu z povolania

Celkovú sumu, ktorú môže zamestnanec pri uznaní choroby z povolania dostať, je ťažké vypočítať. To, aká náhrada škody bude uznaná, je na lekárovi, ktorý hodnotí stupeň poškodenia zdravia a na sociálnej poisťovni, ako posúdi vašu situáciu.

Prevencia/ochrana pred chorobami z povolania

Ako predchádzať chorobám z povolania? Základom musia byť vhodné pracovné podmienky, ktoré zamestnávateľ svojim zamestnancom zabezpečí. Neoddeliteľnou súčasťou je vypracovanie interných smerníc a ich dodržiavanie.

Ďalším základným krokom je zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a používanie týchto prostriedkov samotnými zamestnancami (napr. chrániče sluchu na hlučnom pracovisku).


BOZP, pracovná zdravotná služba a požiarna ochrana bez starostí, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP, PZS a PO.                

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vytýkací list – upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Aké možnosti má zamestnávateľ pri porušení pracovnej disciplíny a ako naň upozorniť zamestnanca? Legislatívna úprava, postup aj obsah vytýkacieho listu.

Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?

Gastrolístky od 1.1.2023 len elektronicky, budú však aj výnimky

Od nového roka sa budú stravenkové lístky v prevažnej miere vydávať už len elektronicky, teda formou platobnej karty. Koho sa to (ne)týka a čo na elektronizáciu hovoria podnikatelia?

Odvody z dohody v roku 2022

Aká je výška sociálnych a zdravotných odvodov u dohodárov v roku 2022? Oplatí sa na dohodu zamestnať študenta alebo dôchodcu? Dozviete sa v článku.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky