Choroba z povolania - nočná mora zamestnancov aj zamestnávateľov

Každý rok je evidovaných približne 300 až 400 prípadov chorôb z povolania. Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak sa choroba z povolania u zamestnanca prejaví?

Každý z nás sa v práci stretáva s rôznymi rizikami. Ochranou zdravia pred týmito rizikami a pracovnými podmienkami sa zaoberajú nielen kontrolné orgány  ako úrady verejného zdravotníctva a inšpektorát práce, ale aj pracovná zdravotná služba a bezpečnostní technici. Najzávažnejším rizikom je vznik ochorenia súvisiaceho s prácou - chorobou z povolania. 

Čo je to choroba z povolania?

Choroba z povolania je choroba uznaná špecializovaným pracoviskom zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ak vznikla pri vykonávaní práce (zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). To znamená, že uznaná choroba z povolania môže byť iba vtedy, ak sa dokáže, že vznikla pri výkone pracovných činností a zároveň sa táto choroba nachádza v zozname chorôb z povolania.

Zoznam chorôb z povolania si môžete stiahnuť.

Choroby z povolania za rok 2018

Trend počtu priznaných chorôb z povolania je na Slovensku klesajúci. Ročne je to približne 300 až 400 prípadov.  Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2018 hlásených 308 prípadov chorôb z povolania. Z toho 121 prípadov u žien a 187 u mužov.

Vývoj počtu chorôb a ohrození chorobou z povolania od roku 2001-2018. Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2018
Vývoj počtu chorôb a ohrození chorobou z povolania od roku 2001-2018. Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2018

Najčastejšou chorobou z povolania, ktorá sa na Slovensku minulý rok hlásila, bolo ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (takmer polovica zo všetkých hlásených chorôb z povolania). Druhým najčastejším ochorením bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (17,9 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania). Treťou najčastejšou chorobou z povolania bola porucha sluchu z hluku (9,1%).

Najčastejšie bola choroba z povolania hlásená u ľudí medzi 50. – 59. rokom života (takmer polovica prípadov). Jedna tretina prípadov bola hlásená u 40 – 49-ročných zamestnancoch.

Najviac chorôb z povolania bolo v minulom roku priznaných u pracujúcich v hutníctve a strojárstve. Išlo o zamestnania ako kvalifikovaní pracovníci, remeselníci, operatéri a montéri strojov a zariadení.

Ako sa prejavujú najčastejšie choroby z povolania?

Do skupiny najčastejšie hlásených chorôb z povolania - ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia - patrí syndróm karpálneho tunela. Prejavuje sa zvyčajne po niekoľkých rokoch práce bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením.

Najčastejšie hlásenou chorobou z povolania je syndróm karpálneho tunela.

Druhé najčastejšie ochorenie - choroba z vibrácií - sa prejavuje na časti tela, kde vibrácie pôsobia. Najčastejšie sú postihnuté ruky zamestnanca, ktorý pracuje s vibrujúcimi nástrojmi. Toto ochorenie má viacero štádií. Medzi príznaky patrí bolesť rúk, prstov pri práci s nástrojmi, tuhnutie prstov a zbelenie prstov.

Porucha sluchu z hluku sa prejavuje najmä nedoslýchavosťou a zvukmi alebo pískaním v ušiach.

Podozrenie na chorobu z povolania

Ak má lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, podozrenie, že ochorenie jeho pacienta súvisí s vykonávanou prácou, odošle ho na vyšetrenie k ďalšiemu lekárovi - špecialistovi, ktorý túto skutočnosť overí. Takéto ochorenie môže byť posudzované iba na špecializovanom pracovisku v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo.

Pacient teda môže byť odoslaný na ambulanciu klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie (ambulancia KPLaKT), oddelenie KPLaKT alebo na kliniku pracovného lekárstva a klinickej toxikológie. Takéto kliniky sú u nás iba tri - v Bratislave, v Košiciach a v Martine. 

Priznanie choroby z povolania

Tento lekár - špecialista posudzuje ochorenie, či ide o chorobu z povolania alebo nie. Lekár sa rozhoduje na základe posúdenia zdravotného stavu pacienta a odborného stanoviska z prešetrenia pracovných podmienok a vykonávanej práce daného pacienta, ktoré vypracoval príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Prečítajte si tiež

Odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok je kľúčovým dokumentom pri uznaní choroby z povolania. Orgán verejného zdravotníctva môže (ale nemusí) potvrdiť, že choroba, ktorou pacient trpí vznikla vo vzťahu k práci,

Ak lekár zistí, že ide o chorobu, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s prácou, vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania. Lekársky posudok sa vypracuje aj keď sa choroba z povolania neuzná. Vzor lekárskeho posudku v prípade uznania aj neuznania choroby z povolania je v zákone č. 355/2007 Z.z. v prílohe 3e. Mimo iného je v posudku uvedené, na akej pracovnej pozícii pacient pracuje, resp. pracoval a údaje o zamestnávateľovi a mieste výkonu práce. 

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú povinnosti zamestnávateľa, ak je zamestnancovi uznaná choroba z povolania?

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca, ktorému bola priznaná choroba z povolania, preradiť na iné pracovné miesto s ohľadom na jeho súčasný zdravotný stav. Ak pre zamestnanca iné vhodné miesto nemá, môže mu dať výpoveď alebo dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru.

Prečítajte si tiež

V tomto prípade však zamestnávateľ má povinnosť vyplatiť odstupné. Výška odstupného podľa Zákonníka práce musí byť najmenej desaťnásobok priemerného mesačného platu zamestnanca.

Toto neplatí, ak pracovný úraz zavinil zamestnanec a nedodržal predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo pracovný úraz si zamestnanec spôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť (§ 76, ods. 3 Zákonníka práce).

Náhrada škody v súvislosti s chorobou z povolania

Ak bola zamestnancovi uznaná choroba z povolania, má nárok na náhradu škody. Existuje niekoľko možností. Tieto dávky vypláca sociálna poisťovňa, je potrebné, aby si zamestnanec podal žiadosť. Sociálna poisťovňa vyhodnotí všetky posudky a správy z prešetrovania choroby z povolania. Podľa toho, aké podmienky zamestnanec spĺňa, mu môžu byť priznané tieto dávky:

  • Náhrada za bolesť;
  • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia;
  • Jednorazové vyrovnanie;
  • Úrazová renta;
  • Náhrada spojená s liečením.

Náhrada za bolesť

Ak klinické prejavy choroby z povolania netrvali dlhšie ako 1 rok, hodnotí sa spôsobená bolesť. Odškodňuje sa bolesť spôsobená poškodením zdravia, jej liečenia alebo odstraňovania jej následkov (zákon č. 437/2004 Z.z.).

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Prečítajte si tiež

Ak klinické prejavy choroby z povolania trvali dlhšie ako 1 rok, hodnotí sa sťaženie spoločenského uplatnenia. Ide o trvalú neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali alebo ktoré by mohli viesť k jej zhoršeniu.

Jednorazové vyrovnanie

Táto dávka sa priznáva zamestnancom, ktorí majú v dôsledku choroby z povolania pokles pracovnej schopnosti minimálne 10 % a maximálne 40 %.

Úrazová renta

Pri tejto dávke sa rozlišuje miera poklesu pracovnej schopnosti. Je to pravidelná dávka, ktorá môže byť priznaná iba pri poklese pracovnej schopnosti o viac ako 40 %.

Náhrada spojená s liečením

Táto dávka sa vypláca v prípade, že sa liečenie choroby z povolania nehradí zo zdravotného poistenia, ale zo sociálneho.

Výška odškodného za chorobu z povolania

Celkovú sumu, ktorú môže zamestnanec pri uznaní choroby z povolania dostať, je ťažké vypočítať. To, aká náhrada škody bude uznaná, je na lekárovi, ktorý hodnotí stupeň poškodenia zdravia a na sociálnej poisťovni, ako posúdi vašu situáciu.

Prevencia/ochrana pred chorobami z povolania

Ako predchádzať chorobám z povolania? Základom musia byť vhodné pracovné podmienky, ktoré zamestnávateľ svojim zamestnancom zabezpečí. Neoddeliteľnou súčasťou je vypracovanie interných smerníc a ich dodržiavanie.

Ďalším základným krokom je zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov a používanie týchto prostriedkov samotnými zamestnancami (napr. chrániče sluchu na hlučnom pracovisku).


BOZP, pracovná zdravotná služba a požiarna ochrana bez starostí, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP, PZS a PO.                

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dovolenka v roku 2023 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Štyri, päť či osem týždňov? Na akú minimálnu dovolenku má zamestnanec v roku 2023 nárok a za akých podmienok?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky