Zdravotná spôsobilosť na výkon práce

Kedy je zamestnanec zdravotne spôsobilý na prácu, kto zdravotnú spôsobilosť posudzuje a kto platí náklady na lekársku preventívnu prehliadku zamestnanca?

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí, okrem iných, aj povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti. Ide o povinnosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je podľa zákona o BOZP povinný:

 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • nedovoliť, aby zamestnanci vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce sa musí vykonávať u nasledovných skupín zamestnancov:

 • u zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie,
 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania pri rovnakej profesii na tom istom pracovisku, ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon alebo
 • u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do 2. kategórie, 3. kategórie alebo 4. kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov,
 • u podnikateľa (SZČO), ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie, alebo ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • u inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon prác zaradených do 3. kategórie alebo 4. kategórie, alebo ak jej spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • u pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

Toto posudzovanie sa vykonvá na základe:

 1. posúdenia zdravotného rizika a
 2. lekárskej preventívnej prehliadky.

Príklad: Zamestnanec pracujúci v drevovýrobe pri manipulácii s bremenami je práceneschopný už 7 mesiacov z dôvodu bolestí krížovej chrbtice. Chce sa vrátiť do práce, avšak zákon mu ukladá povinnosť podrobiť sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti. Lekársku preventívnu prehliadku musí zabezpečiť zamestnávateľ, aby sa preukázalo, že zamestnanec je zdravotne spôsobilý na výkon konkrétnej pracovnej činnosti aj po dlhodobej PN.

Lekárske preventívne prehliadky (LPP) vo vzťahu k práci

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.

Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia.

Typy lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovuje päť typov lekárskych preventívnych prehliadok:

 1. vstupná (Vykonáva sa ešte pred nástupom do práce.)
 2. periodická (Na pravidelné a priebežné sledovanie zdravotného stavu zamestnanca.)
 3. mimoriadna (Zamestnávateľovi ju môže nariadiť orgán verejného zdravotníctva alebo navrhnúť lekár pracovnej zdravotnej služby.)
 4. výstupná (Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu u zamestnanca v rizikovej kategórii.)
 5. následná (Ak zamestnanec vykonával rizikovú prácu s neskorými následkami na zdravie.)

Ktorý lekár môže vykonávať preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu?

To, aký lekár môže vykonávať LPP vo vzťahu k práci závisí od kategórie práce, v ktorej je zamestnanec zaradený.

Všeobecný lekár môže LPP vo vzťahu k práci vykonávať iba u zamestnancov zaradených v kategórii 1 a 2. Tento lekár nemusí byť lekárom pracovnej zdravotnej služby.

Lekár pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou na pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu alebo služby zdravia pri práci vykonáva LPP u zamestnancov zaradených v rizikovej kategórii, teda kategórii 3 a 4.

Ak lekár vykonávajúci LPP zistí, že zdravotný stav zamestnanca musí posúdiť ešte ďalší lekár so špecializáciou, odošle ho na konkrétne vyšetrenie k špecialistovi.

Príklad: U zamestnancov vykonávajúcich administratívnu prácu ide najčastejšie o doplňujúce vyšetrenie u očného lekára, či ortopéda.

Ako je potrebné posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu a ako často musí zamestnanec chodiť na lekársku preventívnu prehliadku?

Zamestnanci zaradení v rizikovej kategórii musia LPP vo vzťahu k práci absolvovať:

 • raz za rok, ak ide o zamestnancov v kategórii 4,
 • raz za 2 roky, ak ide o zamestnancov v kategórii 3.

Zamestnanci zaradení v nerizikovej kategórii 1 a 2 musia absolvovať LPP, ak vykonávajú prácu podľa osobitných predpisov alebo ak o ňu požiadajú svojho zamestnávateľa.

Odporúčané lekárske preventívne prehliadky

Okrem povinných preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci sa môže zamestnávateľ dohodnúť so zástupcami zamestnancov a s lekárom na vykonaní LPP vo vzťahu k práci aj u ďalších zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2. Pričom sa vopred určia konkrétne profesie a pracoviská, ktorých sa to bude týkať; po splnení uvedených podmienok zo strany zamestnávateľa je povinnosťou zamestnanca podrobiť sa tejto LPP vo vzťahu k práci.

Prečítajte si tiež

Podobný postup sa uplatňuje, ak má zamestnávateľ odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti na prácu u konkrétneho zamestnanca. Po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom môže zabezpečiť tomuto zamestnancovi mimoriadnu LPP vo vzťahu k práci. Aj v tomto prípade je povinnosťou zamestnanca podrobiť sa LPP vo vzťahu k práci.

Ako vyzerá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu?

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť zaznamenáva výsledky vyšetrení LPP vo vzťahu k práci do zdravotnej dokumentácie zamestnanca. Zároveň vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti.

Lekár odovzdá posudok zamestnávateľovi a kópiu posudku doručí zamestnancovi a lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a na požiadanie mu poskytne výsledky vyšetrení získané pri prehliadke.

Samotný posudok obsahuje:

 • evidenčné číslo,
 • údaje o zamestnávateľovi (obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa; obchodné meno, právnu formu a sídlo, ak ide o právnickú osobu; IČO)
 • údaje o zamestnancovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovné zaradenie, posudzovaná práca, faktory práce a pracovného prostredia a kategória práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia) a 
 • záver

V závere lekár označí, že zamestnanec je:

a) spôsobilý na výkon posudzovanej práce,

b) spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením,

c) dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo v prípade, ak je zamestnanec nespôsobilý?

Ak je v závere posudku uvedené, že zamestnanec je spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením, znamená to, že zamestnanec má určité obmedzenia pri výkone práce zo zdravotných dôvodov (vrátane konkrétneho časového obmedzenia). Podmienkou zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu môže byť aj, že zamestnanec nemôže vykonávať zo zdravotných dôvodov niektoré konkrétne pracovné operácie (napr. nemôže ručne manipulovať s bremenami).

Ak je v závere lekárskeho posudku uvedené, že zamestnanec je dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce, zamestnanec nemôže zo zdravotných dôvodov vykonávať konkrétnu prácu, ktorá bola predmetom posudzovania. Zamestnanec teda nemá spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na svoj zdravotný stav. Pre zamestnávateľa to znamená ďalšiu povinnosť. A to zabezpečiť jeho preradenie na inú vhodnú prácu, ak je to možné alebo skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu, že vzhľadom na zdravotný stav, zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Príklady ochorení, ktoré sú dôvodom zdravotnej nespôsobilosti na výkon konkrétnej práce:

 • epilepsia - pri práci vo výškach, pri obsluhe stavebných strojov, u potápačov,
 • alergické ochorenia dýchacieho systému - pri práci pekára, cukrára,
 • porucha sluchu pri práci v nadmernom hluku,
 • ochorenie ciev a nervov horných končatín - pri práci s vibrujúcimi nástrojmi (s motorovou pílou, so zbíjačkou),
 • závažné ochorenia podporno-pohybového systému alebo kardiovaskulárneho systému - pri ručnej manipulácii s bremenami,
 • chronické ochorenia dýchacieho systému - pri práci v prašnom prostredí,
 • chronické ochorenia dýchacích ciest a hlasiviek - pri práci s nadmernou hlasovou záťažou,
 • závažné ochorenia nervového systému a kožné ochorenia - pri práci s rozpúšťadlami,
 • závažné ochorenia kardiovaskulárneho systému, dýchacieho systému alebo záchvatové a kolapsové stavy - pri práci v noci.

Opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce

Zamestnanec nemusí so záverom vykonanej LPP súhlasiť. Ak má pochybnosti o správnosti záveru lekárskeho posudku má zo zákona právo požiadať o nové posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Tento zamestnanec musí najskôr písomne požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku lekára, ktorý tento posudok vydal. Lekár je povinný do 30 dní písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia jeho žiadosti. Ak lekár záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nezmení, žiadateľ môže prostredníctvom tohto lekára písomne požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v univerzitnej alebo fakultnej nemocnici, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť lekármi s odbornou spôsobilosťou v odbore pracovné lekárstvo, a ktorý má sídlo najbližšie k miestu pracoviska žiadateľa. Tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti buď potvrdí záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu, alebo ak bola zdravotná spôsobilosť na prácu posúdená nesprávne, vydá nový lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Náklady uhrádza žiadateľ o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak sa potvrdí záver pôvodného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo lekár, ktorý zdravotnú spôsobilosť žiadateľa prvý krát posudzoval, ak sa záver pôvodného lekárskeho posudku nepotvrdí.

Zdravotná spôsobilosť na výkon práce podľa osobitných predpisov

Ak zamestnanec vykonáva prácu podľa osobitných predpisov, vykonávanie LPP je zvyčajne upravené v danom predpise. Práca podľa osobitných predpisov je:

 • práca v noci (napr. čašník v bare),
 • práca vodičov motorových vozidiel (napr. rozvážač obedov),
 • práca pedagogických pracovníkov (napr. učiteľ),
 • práca zdravotníckeho pracovníka (napr. lekár),
 • práca pre určené činnosti vrátane obsluhovania určených pracovných prostriedkov, ktoré sa vykonávajú na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu (napr. obsluha vysokozdvižného vozíka),
 • práca so zobrazovacou jednotkou (napr. programátor),
 • ručná manipulácia s bremenami a iné (napr. skladník).

Príklad: Za prácu v noci sa považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Každý zamestnanec, ktorý pracuje v tomto čase musí chodiť na LPP vo vzťahu k práci pravidelne, a to raz do roka.

Príklad č.2: Za prácu, ktorá sa vykonáva na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu sa považuje aj práca vo výškach. Ide o zamestnancov pracujúcich vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Všetci zamestnanci musia chodiť na LPP vo vzťahu k práci pravidene, raz za 5 rokov.

Náklady na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti

Náklady na hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a lekárskych preventívnych prehliadok hradí vždy zamestnávateľ. Ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov dohodne na vykonávaní LPP nad rámec zákona, prepláca ju on.

Cena za vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky sa pohybuje medzi 15 – 30 €. Ak zamestnávateľ má zmluvu s pracovnou zdravotnou službou, cena za komplexné poskytovanie služieb býva výhodnejšia.

Záver

Prostredníctvom LPP vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnanca súvisiace s prácou. Tým je možné zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.

LPP vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na ochranu zdravia konkrétnych zamestnancov. 


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky