Oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020

Ktorí zamestnávatelia a do kedy musia oznámiť kategóriu 2 v roku 2020 úradu verejného zdravia? Môže túto povinnosť urobiť namiesto zamestnávateľa poverený zamestnanec?

V prípade zamestnancov zaradených do kategórie práce 2, má zamestnávateľ povinnosť aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác pravidelne, každých 18 mesiacov, alebo pri podstatnej zmene pracovných podmienok (napr. zavedenie nových pracovných postupov).

Do 2. kategórie sa zaraďujú práce, u ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale vzhľadom na pôsobiace faktory práce (napr. hluk), sa nedá vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na pracovné prostredie a pôsobiace faktory. Patria sem práce, keď faktory pracovného prostredia neprekračujú legislatívou stanovené limity.

Zaradenie prác do kategórií môžu vykonávať iba verejní zdravotníci alebo lekári so špecializáciu v odbore pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Ak vo firma takéhoto špecialistu nezamestnáva, musí sa obrátiť na pracovnú zdravotnú službu. Združenie podnikateľov Slovenska v stanovisku pre Podnikajte.sk konštatuje, že „Väčšine menších firiem tak síce zákon na jednej strane zdanlivo uľahčil život, tým že nemusia mať pracovnú zdravotnú službu, ak majú iba zamestnancov v kategórii 1 a 2, no zároveň si bez pomoci pracovnej zdravotnej služby nevedia splniť zákonnú povinnosť týkajúcu sa ohlasovania kategórie 2.“ Zamestnávateľ nahlasuje kategóriu 2 na základe dokumentácie, ktorú vypracovala PZS.

Od 21. júla 2020 zamestnávateľ nebude povinný nahlasovať údaje týkajúce sa zamestnancov zaradených do druhej kategórie práce. Viac si prečítate v článku Oznamovanie kategórie práce 2 – zmeny od 21.7.2020.

Čo je nahlasovanie kategórie 2?

Nahlasovanie 2. kategórie prác je povinnosť, ktorú priniesla novela zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinná od 1. júla 2018. Podľa nej musia všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú pracovníkov zaradených v 2. kategórii oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vybrané údaje o týchto zamestnancoch.

Zamestnávateľ si musí podľa aktuálne platného zákona túto povinnosť splniť každoročne, vždy do 15. januára a nahlásiť stav zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Po prvýkrát sa toto nahlasovanie pracovníkov zaradených do druhej kategórie robilo v roku 2019. Zákon stanovil termín splnenia tejto povinnosti na 15. január. Úrad verejného zdravotníctva však k polovici januára 2019 prekvapil zamestnávateľov a na svojej stránke aktualizoval oznam, v ktorom uviedol, že „vzhľadom na to, že sa táto povinnosť uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Koľko zamestnávateľov nahlásilo zamestnancov kategórie 2 v roku 2019?

V roku 2019 si novú povinnosť splnilo celkovo 45 078 zamestnávateľov, z nich len 8295 tak urobilo v zákonom stanovenom termíne do 15.1.2019.

Počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili zamestnancov kategórie 2
Počet zamestnávateľov, ktorí nahlásili zamestnancov kategórie 2

Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR bolo oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich práce v kategórii 2 k 31.12.2018 ukončené k 30.09.2019. Prípadnými oznámeniami po tomto termíne sa teda Úrad verejného zdravotníctva SR nijako nezaoberá.

Oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020

Podľa zákonom stanoveného termínu si podnikatelia a firmy svoju povinnosť musia splniť opäť, a to do 28.02.2020. A to aj napriek tomu, že zákon hovorí o oznamovaní kategórie 2 len do 15. januára. ÚVZ SR teda pristúpil k odkladu a bezsankčnému obdobiu do konca februára. Oznámenie kategórie práce 2 sa vzťahuje k stavu k poslednému dňu v roku, t. j. 31.12.2019.

Prečítajte si tiež

ÚVZ SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR navrhovali novelu zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá mala okrem iného zmeniť aj túto povinnosť. Predkladatelia navrhovali posunúť termín na splnenie tejto povinnosti na 28. februára. Keďže novelu na poslednú chvíľu parlament odmietol a nebola schválená, ÚVZ sa rozhodol aj v roku 2020 predĺžiť lehotu na zaslanie oznámenia kategórie 2. Úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.

Ako musí zamestnávateľ nahlásiť kategóriu práce 2 na svojom pracovisku?

Nahlasovanie musí zamestnávateľ urobiť elektronickou formou dvoma spôsobmi, a to:

  1. vyplnením formulára, ktorý je dostupný na stránke ÚVZ SR s presnými inštrukciami v lište, ktorá sa nachádza naľavo s názvom “KATEGÓRIA PRÁCE 2” alebo
  2. vyplnením formulára cez ÚPVS: slovensko.sk

To znamená, že kategóriu 2 nie je možné nahlásiť poštou alebo vyplnením tlačiva na príslušnom RÚVZ.

Nahlasovanie kategórie 2. pomocou formulára

Zamestnávateľ môže použiť formulár z predchádzajúceho oznamovania kategórie 2. ÚVZ SR to uvádza na svojej webovej stránke v usmernení pre vypĺňanie elektronického formulára aj v časti FAQ.

Postup pri opakovanom použití je nasledovný:

  1. Otvorte pôvodné odoslané xml v textovom editore (notepad++, poznámkový blok).
  2. Nahraďte text v hornom riadku: "http://schemas.gov.sk/form/00607223.ElektronickeOznamovanieKategorie2/1.1 (alebo 1.0)" za "http://schemas.gov.sk/form/00607223.ElektronickeOznamovanieKategorie2/1.2"
  3. Na konci formulára nahraďte text: 2018 za 2019
  4. Uložte xml
  5. Otvorte xml súbor ako nový formulár pre kontrolu správnosti, skontrolujte rok na konci
  6. Pošlite xml súbor na email [email protected]

Upozorňujeme, že tento postup je vhodný len pre zamestnávateľov, ktorí počas roka 2019 nevykonali žiadne zmeny ako je zmena identifikačných údajov, zmena adresy prevádzky, počet zamestnancov, či iné kategórie rizík zamestnancov.

Článok pokračuje pod reklamou

Môže za zamestnávateľa nahlásiť kategóriu 2 poverený zamestnanec?

Zákon nehovorí o tom, či si túto povinnosť musí splniť priamo on sám a osobne vyplniť formulár. Môže tým poveriť zamestnanca, ktorý má k dispozícii zoznam zamestnancov k 31.12.2019 a aktuálne posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác vypracované odborníkmi - pracovnou zdravotnou službou.

Prečítajte si tiež

Zároveň tým môže zamestnávateľ poveriť aj pracovnú zdravotnú službu (PZS), s ktorou spolupracuje. Upozorňujeme, že povinnosť oznámiť kategóriu práce 2 sa vzťahuje na zamestnávateľa, nie na PZS.

Podľa akých kritérií sa zaraďajú práce do druhej kategórie nájdete v článku Zaradenie prác do kategórie 2.

Koho sa oznamovanie kategórie 2 netýka?

Keďže sa nahlasuje stav zamestnancov k 31.12.2019, táto povinnosť sa netýka zamestnávateľa, ktorý v tento deň na pracovisku nemal zamestnancov v kategórii 2.

Taktiež sa oznamovanie nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý nemá zamestnancov vykonávajúcich práce v kategórii 2. To znamená, že neposiela žiadne oznámenie.

Čo sa malo zmeniť od 1.1.2020 v nahlasovaní 2. kategórie podľa novely zákona?

Oznamovacia povinnosť o zamestnancoch v kategórii 2 sa mala zmeniť od roku 2020 podľa novely zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú schválila vláda, no parlament ju nakoniec decembri neschválil.

Neschválená novela zákona hovorila o oznamovaní kategórie 2 raz za 5 rokov. Povinnosť nahlasovať zamestnancov kategórie práce 2 sa podľa nej mala najskôr od roku 2020 zrušiť a neskôr od roku 2023 by museli zamestnávatelia týchto zamestnancov opäť nahlasovať, ale už v zmenenej – päťročnej periodicite. Zmenou frekvencie na 5 rokov chceli predkladatelia prispôsobiť zákon dodatku k rámcovej smernici Rady 89/391/EHS, ktorým Európska komisia ustanovuje členským štátom EÚ povinnosť zaslať každých päť rokov správu o vykonávaní tejto smernice, ako aj samostatných smerníc. Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva SR, Daši Račkovej je na to, okrem iného, potrebné evidovať a poznať aj mieru expozície jednotlivým faktorom práce aj na úrovni kategórie 2.

Pokuta za neoznámenie kategórie 2

Ak si zamestnávateľ túto povinnosť oznámenia kategórie 2 nesplní v stanovenom termíne, dopúšťa sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva. Zamestnávateľovi teda hrozí pokuta. Orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 do 20 000 eur.

Záver

Napriek tomu, že podnikateľské organizácie volajú po úplnom zrušení tejto povinnosti, ÚVZ SR a Ministerstvo zdravotníctva argumentujú, žepotrebujú monitorovať profesie zaradené v druhej kategórie práce z dôvodu lepšieho vyhodnocovania a kontroly procesu vzniku chorôb z povolania. Najviac hlásených chorôb z povolania je práve u zamestnancov zaradených v kategórii práce 2 aj napriek tomu, že to nie je riziková kategória.


BOZP, pracovná zdravotná služba a požiarna ochrana bez starostí, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP, PZS a PO.                

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ochranné pracovné prostriedky od novembra 2021

Od 20.11.2021 sa zmenil zoznam osobných ochranných prostriedkov. Čo musia zamestnávatelia zamestnancom po novom zabezpečiť na ochranu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky