Minimálna mzda v roku 2022 podľa automatického vzorca

V roku 2022 bude podľa súčasného znenia zákona výška mesačnej minimálnej mzdy 646 eur. K dohode na jej výške nedošlo, mala by byť vypočítaná podľa vzorca.

Minimálna mzda v roku 2022 – mechanizmus jej určovania

Od 1. januára 2020 (s vplyvom na určovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 a neskôr) nadobudla účinnosť novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“). Podľa tejto novely platí, že ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. Ak sa dohodnú, minimálna mesačná mzda je určená ich dohodou.

K dohode sociálnych partnerov o výške minimálnej mzdy na rok 2022 do 15. júla 2021, ako ustanovuje zákon o minimálnej mzde, nedošlo. V takom prípade podľa súčasného znenia tohto zákona platí, že suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Jej výška sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Komplexné informácie o minimálnej mzde platnej pre rok 2022 nájdete v článkoch Minimálna mzda od 1.1.2022 a Minimálna mzda v roku 2022 – tabuľka.

Minimálna mzda v roku 2022 ako 57 % z priemernej mzdy za rok 2020

Dňa 5.3.2021 bola zverejnená výška priemernej mesačnej mzdy za rok 2020. Ide o sumu 1 133 eur, ktorá má vplyv na rôzne veličiny, predovšetkým na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky, aj na minimálnu mzdu.

Prečítajte si tiež

Podľa automatického vzorca upraveného v zákone o minimálnej mzde by bola v roku 2022 výška minimálnej mzdy pre prvý stupeň náročnosti práce 646 eur (teda 57 % z 1133 eur) v prípade zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Oproti súčasnej minimálnej mzde ide o nárast o 23 eur.

Hodinová minimálna mzda pre zamestnanca so 40-hodinovým pracovným časom by bola vo výške 3,713 eura, ktorá platí aj pre osoby pracujúce na dohody.

Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti práce

Zamestnávateľ však musí zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce. O zatrieďovaní prác do príslušných stupňov si prečítajte v článku Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Prečítajte si tiež

Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Tento komplikovane znejúci odstavec je možné preformulovať do nasledovného vzorca na výpočet mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022: (mesačná minimálna mzda 2022 - mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 * koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce

Predpokladané minimálne mzdové nároky pre rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 sú uvedené v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v €) v roku 2022 Minimálna mesačná mzda (v €) v roku 2021
1 1,0 646 623
2 1,2 762 739
3 1,4 878 855
4 1,6 994 971
5 1,8 1 110 1 087
6 2,0 1 226 1 203

V každom stupni náročnosti práce ide oproti roku 2021 o nárast vo výške 23 eur.

Príplatky (mzdové zvýhodnenia) od 1.1.2022 – odpojenie od minimálnej mzdy

Novelou Zákonníka práce od 1.1.2021 došlo k zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré boli naviazané na minimálnu mzdu (t. j. príplatky za sobotu, nedeľu a nočnú prácu). Od roku 2021 sa už výška týchto príplatkov neurčuje percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale pevnou sumou, ktorá vychádza zo sumy minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021 (t. j. 623 €). Ak sa v tomto smere nič meniť nebude, ostať by teda mali platné rovnaké sumy uvedených príplatkov ako v roku 2021. Prehľadne ich nájdete v článku Príplatky v roku 2021 - tabuľka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Priemerný plat v pracovných ponukách a jeho vývoj

V ktorých odvetviach zamestnávatelia ponúkajú viac a kde, naopak, ohodnotenie práce v porovnaní s minulosťou kleslo? Rozdiely sú aj v desiatkach percent.

Porovnanie platov mužov a žien: rozdiel je v stovkách eur

Ženy zarábajú horšie – a to nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch. Kde sú platové rozdiely najmenšie a aké faktory to ovplyvňujú?

Priemerná mesačná mzda v roku 2021 a jej dopady

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde za rok 2021. Aká je jej výška, v ktorom odvetví či kraji nastal najvyšší rast a aké veličiny táto suma ovplyvní?

Daňovo-odvodové zaťaženie práce: prečo treba zrušiť „polohrubú“ mzdu?

Odvody a dane z pracovných príjmov sa majú zjednodušiť. Zmeniť však treba viac ako uvádza návrh ministra financií. O čo ide a prečo by sa Slováci mali vo väčšej miere zaujímať o skutočnú cenu ich práce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky