Odpisy automobilu v roku 2017

V tomto článku sa dozviete všetko o odpisoch automobilu v roku 2017, ktorý bol nadobudnutý rôznym spôsobom. Tiež sa dozviete aj to, na čo si treba pri odpisoch automobilu dávať pozor.

Doba odpisovania automobilov je štyri roky

Daňové odpisy sú upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Automobily so vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur a funkčnosťou dlhšou ako jeden rok patria medzi samostatné hnuteľné veci. Preto je väčšina automobilov dlhodobým hmotným majetok, ktorý je možné daňovo odpisovať.

Osobné automobily sa daňovo odpisujú štyri roky.

Dlhodobý hmotný majetok sa na účely daňového odpisovania zatrieďuje do jednej zo šiestich odpisových skupín s dobou odpisovania od štyroch rokov (pri prvej odpisovej skupine) do štyridsiatich rokov (pri šiestej odpisovej skupine). Zatrieďovanie do odpisových skupín sa uskutočňuje na základe prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Väčšina automobilov bežných daňovníkov bude patriť do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky.

V prvej odpisovej skupine s dobou odpisovania štyri roky sa nachádzajú:

  1. osobné automobily,
  2. motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov,
  3. motorové vozidlá na prepravu nákladu.

Znamená to, že doba odpisovania automobilov štyri roky platí pre všetky druhy osobných automobilov, autobusov, nákladných vozidiel, dodávok, kamiónov a podobne. V prípade kamiónov si dovoľujeme upozorniť, že doba odpisovania štyri roky platí len pre ťahače návesov (samotné návesy patria už do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania šesť rokov). Ostatné druhy vozidiel patria do tretej odpisovej skupiny s dobou odpisovania šesť rokov (napríklad trolejbusy, elektrobusy, bagre, odhŕňače snehu, žeriavové automobily, iné motorové vozidlá na špeciálne účely, motocykle a podobne). V tomto článku sa však ďalej budeme venovať len motorovým vozidlám, ktoré patria do prvej odpisovej skupiny.

Informácie o tom, ako odpisovať automobil v roku 2020 nájdete v článku Odpisovanie auta v roku 2020

Metóda odpisovania automobilov je rovnomerná

Zákon o dani z príjmov rozlišuje dve metódy odpisovania motorových vozidiel, ktoré sa od seba odlišujú rovnomernosťou odpisov v jednotlivých zdaňovacích obdobiach. Pre automobily patriace do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky je možná len rovnomerná metóda odpisovania. Pri rovnomernej metóde odpisovania je výška ročného odpisu v každom zdaňovacom období rovnaká. V prípade automobilov sa výška ročného odpisu vypočíta ako jedna štvrtina vstupnej cena automobilu.

Automobily je možné odpisovať len rovnomernou metódou.

Je celkom bežné, že nie každý daňovník nadobúda osobný automobil v januári. Preto sa v prvom roku odpisovania hmotného majetku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak si teda niekto kúpi automobil až v novembri a v tomto mesiaci ho zaradí aj do používania, uplatní si v tomto roku odpis len za dva mesiace (vypočíta sa tak, že výška ročného odpisu vydelená dvanástimi mesiacmi roka sa vynásobí dvoma mesiacmi používania). Pomerná časť neuplatneného ročného odpisu z prvého roku odpisovania automobilu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania automobilu. Ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Ak by bolo na automobile vykonané technické zhodnotenie, metodika odpisovania automobilu sa môže mierne zmeniť. O technickom zhodnotení a príkladoch na jeho odpisovanie si môžete prečítať v článku Odpisy majetku v roku 2017.

Odpisovanie automobilu obstaraného na finančný lízing

Jedným z najčastejších spôsobov obstarania automobilu je jeho „kúpa na lízing“. Lízing, ktorý v tomto slova zmysle znamená prenájom, môže byť operatívny a finančný. Existuje medzi nimi niekoľko zásadných rozdielov, no v prípade lízingu môže majetok odpisovať nájomca len vtedy, ak ide o finančný lízing. Podľa § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov sa za finančný lízing považuje obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb. Pri finančnom lízingu musí byť splnená aj podmienka, že vlastnícke právo má na nájomcu prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu a doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania majetku. Pri automobiloch teda platí, že o kúpu na finančný lízing ide okrem iného vtedy, ak nájom a splácanie automobilu trvá aspoň dva roky a päť mesiacov (približne 60 % zo štyroch rokov doby odpisovania automobilov).

Prečítajte si tiež

Aj keď nájomca pri finančnom lízingu počas prenájmu tohto majetku nie je jeho právnym vlastníkom a stane sa ním až zaplatením poslednej splátky, práve nájomca daňovo odpisuje takto obstarávaný automobil. Vstupnou cenou automobilu na účely odpisovania pri finančnom lízingu je jeho obstarávacia cena, ktorá sa najčastejšie skladá zo samotnej ceny automobilu (takzvanej istiny), poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy a poplatku za odkúpenie automobilu po skončení prenájmu. Neplatiteľov DPH je dôležité upozorniť na výnimku, že pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny nie je DPH. Automobil obstaraný formou finančného lízingu sa tiež odpisuje počas štyroch rokov rovnomerne (od roku 2015 bola zrušená lízingová metóda odpisovania počas doby prenájmu).

Článok pokračuje pod reklamou

Odpisovanie automobilu kúpeného z úveru alebo z vlastných prostriedkov

Ďalším častým spôsobom obstarania automobilu je jeho kúpa z prostriedkov získaných z úveru. Pri úvere obstaranie automobilu spočíva v tom, že podnikateľ dostane najčastejšie od banky požadované peňažné prostriedky a za ne si kúpi automobil. Vstupnou cenou automobilu obstaraného na úver na účely odpisovania je tiež jeho obstarávacia cena, ktorou je v prípade automobilu cena, za ktorú sa automobil obstaral vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (napríklad poplatok za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel a vydanie tabuliek s evidenčným číslom – tzv. poplatky za prepis a prihlásenie vozidla). Úplne rovnakým spôsobom sa určuje aj vstupná cena automobilu obstaraného z vlastných prostriedkov podnikateľa.

Odpisovanie darovaného automobilu

Aj automobil, ktorý bol darovaný, je možné odpisovať. Komplikované je určenie vstupnej ceny darovaného automobilu, pretože závisí od toho, kto bol jeho darcom a či tento majetok odpisoval.

Vstupnou cenou darovaného automobilu je:

  1. zostatková cena zistená u darcu, ak je darcom právnická osoba,
  2. zostatková cena zistená u darcu, ak je darcom fyzická osoba, ktorá tento automobil v deň darovania mala zahrnutý v obchodnom majetku alebo v deň darovania neuplynulo päť rokov odo dňa jeho vyradenia z obchodného majetku,
  3. hodnota zistená znaleckým posudkom, ak je darcom automobilu fyzická osoba, ktorá tento automobil nemala zahrnutý v obchodnom majetku alebo v deň darovania uplynulo päť rokov odo dňa jeho vyradenia z obchodného majetku.

V článku Odpisovanie darovaného majetku sa môžete o tejto téme dozvedieť viac.

Odpisovanie automobilu preradeného z osobného užívania do podnikania u živnostníka

U fyzických osôb – podnikateľov môže byť častým spôsobom obstarania automobilu jeho preradenie z osobného užívania do podnikania. K takémuto spôsobu zaradenia automobilu do obchodného majetku najčastejšie dochádza vtedy, ak fyzická osoba začne podnikať, ale ešte predtým mala vo vlastníctve automobil, ktorý chce teraz využívať aj na podnikanie a uplatňovať si z neho daňové odpisy do daňových výdavkov. V tomto prípade je určenie vstupnej ceny tohto automobilu o niečo zložitejšie, pretože závisí od toho, akým spôsobom bol tento automobil predtým nadobudnutý. Ak bol tento automobil kúpený, vstupnou cenou je jeho obstarávacia cena. Ak podnikateľ predtým tento automobil zdedil, vstupnou cenou bude jeho cena uvedená v osvedčení o dedičstve alebo v uznesení o dedičstve. A ak bol tento automobil tejto fyzickej osobe predtým darovaný, jeho vstupná cena sa určuje rovnakým spôsobom, ako sme uviedli v predchádzajúcej časti článku.

Pri preradení do podnikania vstupná cena závisí od spôsobu obstarania.

Doba odpisovania automobilu preradeného z osobného užívania do podnikania môže byť aj kratšia ako štyri roky. Podľa § 24 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa pri preradení majetku z osobného užívania do obchodného majetku za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu odpisy neuplatňujú a tento majetok sa odpisuje ako v ďalších rokoch odpisovania. Znamená to, že ak živnostník v januári roku 2017 preradí z osobného užívania do podnikania automobil kúpený v januári roku 2015, môže si uplatniť odpisy len za dva roky odpisovania automobilu (za tretí a štvrtý rok, keďže pomyselné odpisy za prvý a druhý rok sa do daňových výdavkov uplatniť nemôžu).

Obmedzenia v uplatňovaní odpisov automobilov do daňových výdavkov

Je bežným javom, že podnikateľ automobil zaradený do obchodného majetku nepoužíva výhradne len na podnikateľské účely. V tomto prípade je potrebné upravovať uplatnené daňové odpisy na 80 % ich vypočítanej výšky. Prečítajte si o tom v článku Krátenie odpisov majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu. Niektorých daňovníkov sa môže dotýkať aj ustanovenie § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, ktoré sa vzťahuje na obmedzené uplatňovanie odpisov osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac do daňových výdavkov. Viac si o tomto obmedzení uplatňovania odpisov luxusných automobilov môžete prečítať v článku Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015.

Prečítajte si tiež

Príklad na výpočet daňových odpisov automobilu

Daňovník v marci 2017 nadobudol automobil so vstupnou cenou 12 000 eur. V tomto mesiaci ho aj zaradil do používania. Daňovník tento automobil nepoužíval len na podnikanie, ale aj na súkromné účely, preto si môže do daňových výdavkov uplatniť odpisy len vo výške 80 % vypočítaných odpisov. V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť výpočet odpisov tohto automobilu vo všetkých zdaňovacích obdobiach a rovnako aj výšku skutočne uplatnených daňových odpisov v daňových výdavkoch.

Rok Výpočet daňového odpisu Výška daňového odpisu (v eur) Zostatková cena (v eur) Skutočne uplatnený daňový odpis (v eur)
2017 [(12 000/4)/12]x10 2 500 9 500 2 000 (80 % z 2 500)
2018 12 000/4 3 000 6 500 2 400 (80 % z 3 000)
2019 12 000/4 3 000 3 500 2 400 (80 % z 3 000)
2020 12 000/4 3 000 500 2 400 (80 % z 3 000)
2021 [(12 000/4)/12]x2 alebo (12 000/4) - 2 500 500 0 400 (80 % z 500)

Príklady, ako odpisovať automobil v jednoduchom účtovníctve nájdete v článku Jednoduché účtovníctvo – príklady súvisiace s automobilom

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky