Odpisy majetku v roku 2017

Pri odpisovaní majetku v roku 2017 je dôležité poznať pravidlá jeho odpisovania. Je potrebné ho správne zaradiť do odpisovej skupiny, určiť metódu odpisovania a vyčísliť jeho odpisy.

Pravidlá odpisovania hmotného majetku v roku 2017

Ak má daňovník k dispozícii majetok, ktorý môže byť daňovo odpisovaný, je prvým krokom určenie jeho tzv. „vstupnej ceny“. Vstupnou cenou je zjednodušene povedané suma, ktorou sa na účely daňových odpisov ohodnocuje majetok a z ktorej sa vypočítavajú daňové odpisy zahrnované do daňových výdavkov. Keďže spôsobov nadobudnutia majetku je niekoľko, existuje aj niekoľko spôsobov určenia vstupnej ceny. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) neupravuje výpočet daňových odpisov nehmotného majetku, pretože sú zhodné s účtovnými odpismi. V prípade hmotného majetku už zákon o dani z príjmov stanovuje presné pravidlá jeho odpisovania.

Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny

Daňovník v prvom roku odpisovania zaradí konkrétny hmotný majetok do jednej zo šiestich odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Ak niektorý majetok nie je možné zaradiť ani do jednej z odpisových skupín a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, zaradí sa do druhej odpisovej skupiny.

Hmotný majetok sa zaraďuje do šiestich odpisových skupín.

Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy (teda či sa väčšia časť plochy budovy používa na výrobné alebo na nevýrobné účely).

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Majetok sa odpisuje metódou rovnomerného odpisovania. Okrem nej existuje aj metóda zrýchleného odpisovania, pre ktorú sa môže daňovník rozhodnúť len pri hmotnom majetku zaradenom do druhej a tretej odpisovej skupiny. Toto rozhodnutie už neskôr nie je možné meniť a musí sa uplatňovať počas celej doby odpisovania majetku.

Rovnomerné odpisovanie - výpočet daňového odpisu v roku 2017

Pri rovnomernom odpisovaní majetku sa ročný daňový odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/8
4 1/12
5 1/20
6 1/40

Majetok nemusí byť obstaraný v januári, ale môže k jeho obstaraniu dôjsť kedykoľvek v priebehu roka. Preto sa v prvom roku odpisovania hmotného majetku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Napríklad ak bol majetok obstaraný a zaradený do používania v novembri, v tomto roku bude výška daňového odpisu tvoriť len 2/12 (dve dvanástiny) z ročného odpisu. Neuplatnená pomerná časť z tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku. Výška ročného odpisu a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Zrýchlené odpisovanie - výpočet daňového odpisu v roku 2017

Ak sa daňovník rozhodne pre majetok patriaci do druhej a tretej odpisovej skupiny uplatňovať zrýchlenú metódu odpisovania, tomuto majetku sa na účely zrýchleného odpisovania priradia nasledujúce koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina Koeficient v prvom roku odpisovania Koeficient v ďalších rokoch odpisovania
2 6 7
3 8 9

Pri zrýchlenom odpisovaní majetku sa ročný daňový odpis určuje takto:

  • v prvom roku odpisovania len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,
  • v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval,
  • neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z prvého roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania.

Pre účely výpočtu odpisov pri zrýchlenom odpisovaní sa zostatková cena určuje takto:

  • v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
  • v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov.

Výška ročného odpisu a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Príklad na rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku (bez technického zhodnotenia)

Majetok má vstupnú cenu 15 000 eur a podľa zákona o dani z príjmov patrí do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania šesť rokov. Tento majetok bol obstaraný a zaradený do používania v mesiaci apríl 2017. Keďže ide o majetok, ktorý je zaradený do druhej odpisovej skupiny, daňovník sa môže pri ňom rozhodnúť medzi uplatňovaním rovnomernej a zrýchlenej metódy odpisovania. Výpočet odpisov tohto majetku s použitím oboch metód odpisovania si ukážeme v nasledujúcich tabuľkách.

Rovnomerné odpisovanie
Rok Výpočet odpisu Výška odpisu (v eur) Zostatková cena (v eur)
2017 [(15 000/6)/12]x9 1 875 13 125
2018 15 000/6 2 500 10 625
2019 15 000/6 2 500 8 125
2020 15 000/6 2 500 5 625
2021 15 000/6 2 500 3 125
2022 15 000/6 2 500 625
2023 [(15 000/6)/12]x3 alebo (15 000/6) - 1 875 625 0

Keďže bol majetok obstaraný a zaradený do používania v apríli 2017, musel sa ročný odpis 2 500 eur vypočítaný ako vstupná cena 15 000 eur/6 rokov odpisovania uplatniť len v pomernej výške používania majetku v roku 2017, čo je v našom prípade obdobie od mesiaca apríl po mesiac december (spolu deväť mesiacov). Neuplatnená časť z tohto ročného odpisu sa uplatnila v roku 2023, ktorý je prvým rokom po uplynutí doby odpisovania majetku. V ostatných rokoch odpisovania sa výška ročného odpisu vypočítala ako jedna šestina zo vstupnej ceny 15 000 eur, čo je 2 500 eur.

Zrýchlené odpisovanie
Rok Výpočet odpisu Výška odpisu (v eur) Zostatková cena na účely odpisovania (v eur) Zostatková cena (v eur)
2017 [(15 000/6)/12]x9 1 875 12 500 13 125
2018 (2x12 500)/(7-1) 4 167 8 333 8 958
2019 (2x8 333)/(7-2) 3 334 4 999 5 624
2020 (2x4 999)/(7-3) 2 500 2 499 3 124
2021 (2x2 499)/(7-4) 1 666 833 1 458
2022 (2x833)/(7-5) 833 0 625
2023 [(15 000/6)/12]x3 alebo (15 000/6) - 1 875 625 X 0

Pri zrýchlenom odpisovaní sa v prvom a v poslednom roku odpisovania postupuje rovnako ako pri rovnomernom odpisovaní. V ostatných rokoch odpisovania sa výška ročného odpisu vypočítavala ako dvojnásobok zostatkovej ceny vydelený koeficientom 7 zníženým o počet rokov doterajšieho odpisovania. Znamená to, že tento koeficient sa pre výpočet daňového odpisu v roku 2018 znížil o jeden rok doterajšieho odpisovania a mal hodnotu 6 a podobne sa postupovalo v nasledujúcich rokoch. Dôležité je dať si pozor na výpočet zostatkovej ceny na účely odpisovania. Táto zostatková cena neberie do úvahy neuplatnenú pomernú časť ročného odpisu v prvom roku odpisovania. Znamená to, že pri jej výpočte sa v roku 2017 bral do úvahy ročný odpis vo výške 2 500 eur (bez ohľadu na to, že sa uplatnil len v pomernej výške na deväť mesiacov). V nasledujúcich rokoch sa takto vypočítaná zostatková cena na účely daňových odpisov štandardným spôsobom znižovala o výšku odpisov.

Článok pokračuje pod reklamou

Technické zhodnotenie majetku a jeho vplyv na výšku odpisov

Na danom majetku môže byť vykonané aj technické zhodnotenie, o ktorom ste si viac mohli prečítať v článku Ktorý majetok je možné daňovo odpisovať. Technické zhodnotenie, v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do používania, zvyšuje vstupnú cenu a pri zrýchlenom odpisovaní zvyšuje aj zostatkovú cenu majetku na účely výpočtu odpisov (ak nebolo vykonané v prvom roku odpisovania). Ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania majetku, na spôsobe výpočte odpisov sa bez ohľadu na metódu odpisovania nič nemení, iba sa o výšku technického zhodnotenia zvýši vstupná cena majetku a z tejto zvýšenej vstupnej ceny sa ďalej pokračuje pri výpočte odpisov. Vykonaním technického zhodnotenia v druhom a neskoršom roku odpisovania majetku sa upravuje aj výpočet odpisov a to odlišne v závislosti od metódy odpisovania majetku.

Technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú alebo zostatkovú cenu.

Ak je technické hodnotenie dokončené a zaradené do používania v druhom a v nasledujúcich rokoch odpisovania majetku, tak v týchto rokoch sa pri rovnomernom spôsobe odpisovania pri výpočte odpisov vychádza zo vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie. Zvýšená vstupná cena sa pri výpočte odpisov delí počtom rokov odpisovania majetku v závislosti od konkrétnej odpisovej skupiny.

Pri technickom zhodnotení vykonanom v druhom a nasledujúcich rokoch odpisovania majetku so zrýchleným spôsobom odpisovania je postup o niečo zložitejší. Podľa zákona o dani z príjmov sa pri výpočte odpisov zo zvýšenej zostatkovej ceny berie do úvahy aj osobitný koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu, ktorý má pre druhú odpisovú skupinu hodnotu 6 a pre tretiu odpisovú skupinu hodnotu 8.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia v druhom a v nasledujúcich rokoch odpisovania majetku sa odpisy vypočítavajú nasledovne:

  • v roku vykonania technického zhodnotenia ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku zvýšenej o technické zhodnotenie a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu (prípadná neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v prvom roku odpisovania majetku sa tiež pripočítava k zvýšenej zostatkovej cene tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia),
  • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa majetok odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

Príklad na rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku (s technickým zhodnotením)

Majetok má vstupnú cenu 15 000 eur a podľa zákona o dani z príjmov patrí do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania šesť rokov. Tento majetok bol obstaraný a zaradený do používania v mesiaci apríl 2017. V roku 2020 na tomto majetku bolo vykonané technické zhodnotenie vo výške 3 000 eur. Keďže ide o majetok, ktorý je zaradený do druhej odpisovej skupiny, daňovník sa môže pri ňom rozhodnúť medzi uplatňovaním rovnomernej a zrýchlenej metódy odpisovania. Výpočet odpisov tohto majetku s použitím oboch metód odpisovania si ukážeme v nasledujúcich tabuľkách.

Rovnomerné odpisovanie
Rok Výpočet odpisu Výška odpisu (v eur) Zostatková cena (v eur)
2017 [(15 000/6)/12]x9 1 875 13 125
2018 15 000/6 2 500 10 625
2019 15 000/6 2 500 8 125
2020 (15 000 + 3 000)/6 3 000 8 125
2021 (15 000 + 3 000)/6 3 000 5 125
2022 (15 000 + 3 000)/6 3 000 2 125
2023 X 2 125 0

V rokoch 2017, 2018 a 2019 technické zhodnotenie vykonané nebolo a preto sa postupovalo rovnako, ako bolo uvedené v skoršom príklade na rovnomerné odpisovanie. V roku 2020 došlo k technickému zhodnoteniu vo výške 3 000 eur, ktoré zvýšilo vstupnú cenu na 18 000 eur. Z tejto zvýšenej vstupnej ceny sa potom každý rok odpisovania vypočítaval odpis vo výške jednej šestiny. V roku 2023 sa do odpisov uplatnila celá daňová zostatková cena, keďže jej výška bola nižšia ako by bola výška vypočítaného ročného odpisu.

Zrýchlené odpisovanie
Rok Výpočet odpisu (v eur) Výška odpisu (v eur) Zostatková cena na účely odpisovania (v eur) Zostatková cena (v eur)
2017 [(15 000/6)/12]x9 1 875 12 500 13 125
2018 (2x12 500)/(7-1) 4 167 8 333 8 958
2019 (2x8 333)/(7-2) 3 334 4 999 5 624
2020 [2x(4 999 + 3 000 + 625)]/6 2 875 2 124 2 749
2021 (2x2 124)/(6-1) 850 1 274 1 899
2022 (2x1 274)/(6-2) 637 637 1 262
2023 (2x637)/6-3) 425 212 837
2024 (2x212)/(6-4) 212 0 625
2025 X 625 X 0

V rokoch 2017, 2018 a 2019 technické zhodnotenie vykonané nebolo a preto sa postupovalo rovnako, ako bolo uvedené v skoršom príklade na zrýchlené odpisovanie. V roku 2020 došlo k technickému zhodnoteniu vo výške 3 000 eur. Vtedy sa zostatková cena na účely odpisovania zvýšila o sumu technického zhodnotenia a tiež aj o sumu neuplatnenej časti ročného odpisu z prvého roku odpisovania 625 eur. Na výpočet odpisov sa už použil koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu 6. V nasledujúcich rokoch odpisovania sa výška ročného odpisu vypočítavala ako dvojnásobok zvýšenej zostatkovej ceny vydelený koeficientom 6 pre ďalšie roky odpisovania zníženým o počet rokov doterajšieho odpisovania zo zvýšenej zostatkovej ceny. V roku 2023 sa do odpisov uplatnila celá daňová zostatková cena, keďže výpočet zo zostatkovej ceny na účely odpisovania už nebol možný.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky