Jednoduché účtovníctvo – príklady na faktúry a preddavky

Ako v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať vystavenú faktúru za tovar alebo službu? Sú v jednoduchom účtovníctve prijaté preddavky zdaniteľným príjmom už v čase prijatia preddavku alebo až pri vystavení faktúry za tovar?

Pri vedení jednoduchého účtovníctva musí živnostník (SZČO), resp. účtovník dodržiavať ustanovenia:

  • zákona o dani z príjmov,
  • zákona o účtovníctve,
  • postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • zákona o dani z pridanej hodnoty, ak je SZČO platiteľom DPH alebo osobou registrovanou na IČ DPH kvôli obchodovaniu so zahraničím.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, čo potrebuje SZČO vedieť pred začatím účtovania v jednoduchom účtovníctve a ďalšie informácie si môžete prečítať v článku Jednoduché účtovníctvo pre samoukov. Pripravili sme si pre Vás sériu 3 článkov, v ktorých sa budeme venovať účtovaniu najčastejších prípadov v jednoduchom účtovníctve.

Séria článkov o účtovaní konkrétnych príkladov v jednoduchom účtovníctve pozostáva z článkov:

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve má veľmi úzky súvis s vyčíslením základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Pri účtovaní príjmov a výdavkov v peňažnom denníku sa príjmy a výdavky členia na príjmy a výdavky ovplyvňujúce základ dane, príjmy a výdavky neovplyvňujúce základ dane.

1. Vystavené faktúry v jednoduchom účtovníctve - predaj tovaru, výrobkov, poskytnutie služieb

Pri vystavovaní faktúr musí SZČO (živnostník) postupovať v súlade s viacerými zákonmi, napríklad s Obchodným zákonníkom, zákonom o účtovníctve. V prípade, že je SZČO platiteľom DPH, vystavuje faktúru aj podľa ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty. Viac o tom, ako vystaviť faktúru sa dozviete v článku Ako vystaviť faktúru a na čo si dávať pozor.

Vystavená faktúra za predaj tovaru, výrobkov alebo poskytnutie služieb sa eviduje v Knihe pohľadávok, v časti Faktúry.

Výdaj tovaru a výrobkov sa eviduje v Knihe zásob. Niektoré softvéry poskytujú rozšírenú funkcionalitu evidovania stavu a pohybu zásob, tzn. majú komplexný modul na sklad, v ktorom je zakomponovaná aj Kniha zásob ako jedna z prehľadov.

V Peňažnom denníku účtuje SZČO inkaso faktúry medzi príjmami ovplyvňujúcimi základ dane buď v stĺpci Príjmy za výrobky a služby (pri predaji služieb a výrobkov vlastnej výroby), alebo v stĺpci Príjmy za tovar (pri predaji tovaru). Platiteľ DPH účtuje základ dane z vystavenej faktúry v Peňažnom denníku v stĺpci Príjmy za výrobky a služby, resp. Príjmy za tovar a prislúchajúcu DPH účtuje medzi príjmami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci DPH, v čase inkasa faktúry.

2. Prijaté faktúry v jednoduchom účtovníctve - nákup tovaru, zásob, prijatie služieb

Prijatá faktúra za nákup tovaru, zásob, prijaté služby sa eviduje v Knihe záväzkov, časť Faktúry.

V závislosti od toho, čo je predmetom prijatej faktúry, sa kúpený predmet eviduje okrem Knihy záväzkov aj v pomocných knihách. Nákup tovaru a zásob eviduje účtovná jednotka v sklade, resp. v Knihe zásob. Pokiaľ je prijatá faktúra za nákup krátkodobého majetku, kúpený krátkodobý majetok sa eviduje v Knihe krátkodobého majetku. V prípade prijatej faktúry za obstaranie dlhodobého majetku sa prijatá faktúra eviduje v Knihe dlhodobého majetku.

Úhradu prijatej faktúry za nakúpený tovar, zásobu, krátkodobý majetok, prijatú službu eviduje účtovná jednotka v Peňažnom denníku medzi výdavkami ovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Zásoby (pri kúpe tovaru, zásoby, krátkodobého majetku) alebo v stĺpci Služby (pri prijatej službe) v súlade a za podmienok stanovenými v zákone o dani z príjmov.

Úhrada prijatej faktúry za nakúpený dlhodobý majetok sa účtuje v Peňažnom denníku medzi výdavkami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Nákup DM. Do daňových výdavkov sa dlhodobý majetok dostáva prostredníctvom daňových odpisov.

Článok pokračuje pod reklamou

3. DPH v jednoduchom účtovníctve

Podľa § 19 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve sa u platiteľa DPH účtuje daň z pridanej hodnoty v Knihe pohľadávok (pri vystavených faktúrach), Knihe záväzkov (pri prijatých faktúrach) a v pomocnej Knihe dane z pridanej hodnoty (vystavené faktúry, prijaté faktúry).

V prípade, že účtovná jednotka používa na vedenie jednoduchého účtovníctva účtovný softvér, už pri evidovaní faktúr v Knihe pohľadávok, resp. v Knihe záväzkov je nevyhnutné zvoliť si vhodný typ faktúry, napríklad či ide o tuzemskú alebo zahraničnú faktúru, či ide o predaj tovaru do EÚ, poskytnutie služby do EÚ, nadobudnutie tovaru z EÚ a pod. Zvolený typ faktúry v Knihe pohľadávok, resp. Knihe záväzkov priamy súvis so správnym vykazovaním DPH v kontrolnom výkaze k DPH a v daňovom priznaní k DPH. V dobrom účtovnom softvéri by malo byť samozrejmosťou, že zaevidovanie faktúry v Knihe pohľadávok, resp. v Knihe záväzkov automaticky doplní údaje aj do Knihy DPH.

V Knihe DPH eviduje platiteľ DPH, prípadne iná osoba registrovaná pre DPH všetky vystavené faktúry, prijaté faktúry, zjednodušené faktúry (napríklad bločky z online registračnej pokladnice), dobropisy, ťarchopisy a pod v členení na Zdaniteľné obchody a na Odpočítanie dane. V Knihe DPH vedie platiteľ DPH (resp. iná osoba registrovaná pre DPH) záznamy v súlade s § 70 zákona o DPH, v ktorom je uvedené, v akom členení a o ktorých plneniach má platiteľ DPH povinnosť viesť záznamy.

Inkaso faktúry sa v Peňažnom denníku u platiteľa DPH účtuje v členení na základ dane a DPH. Účtovná jednotka účtuje DPH pri inkase faktúry medzi príjmami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci DPH.

Prečítajte si tiež

Úhradu prijatej faktúry zaúčtuje platiteľ DPH v členení na základ dane a DPH, pričom zaplatená DPH, na ktorú má platiteľ DPH nárok, sa v Peňažnom denníku účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci Zaplatená DPH. Pokiaľ platiteľ DPH nemá nárok na odpočet DPH, predmetná DPH vstupuje do obstarávacej ceny nakúpeného tovaru alebo služby a zaúčtuje sa v Peňažnom denníku v tom istom stĺpci, ako obstarávaný tovar, resp. služba.

Vlastná daňová povinnosť vyčíslená v daňovom priznaní k DPH sa eviduje v Knihe záväzkov, v časti Daň. Úhrada vlastnej daňovej povinnosti sa v Peňažnom denníku účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci Zaplatená DPH. Nadmerný odpočet vyčíslený v daňovom priznaní k DPH eviduje účtovná jednotka v Knihe pohľadávok, v časti Daň. Medzi príjmy neovplyvňujúce základ dane sa v Peňažnom denníku  účtuje inkaso nadmerného odpočtu z daňového úradu, konkrétne v stĺpci DPH.

4. Preddavky v jednoduchom účtovníctve

Dňom prijatia preddavku je prijatý preddavok na tovar, výrobok alebo službu v jednoduchom účtovníctve zdaniteľným príjmom. Poskytnutý preddavok (na tovar, zásoby, služby a iné) je daňovým výdavkom už v čase úhrady preddavku dodávateľovi v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Vystavená zálohová (preddavková) faktúra sa eviduje v Knihe pohľadávok, v časti Preddavkové faktúry. Účtovná jednotka účtuje inkaso zálohovej (preddavkovej) faktúry v Peňažnom denníku medzi príjmami ovplyvňujúcimi základ dane v stĺpcoch Príjmy za výrobky a služby, resp. Príjmy za tovar v závislosti od toho, na čo bol preddavok prijatý. V prípade, že vystavená “ostrá” faktúra za tovar, resp. službu je v rovnakej výške, ako bol prijatý preddavok, vystavená “ostrá” faktúra sa už neúčtuje medzi zdaniteľné príjmy. Zaeviduje sa len v Knihe pohľadávok. Vyrovnanie “ostrej” faktúry sa vykoná len v Knihe pohľadávok.

SZČO nemá povinnosť evidovať prijaté preddavkové faktúry. Pokiaľ sa rozhodne ich evidovať, prijatú preddavkovú faktúru zaeviduje v Knihe záväzkov. Úhrada preddavkovej faktúry za materiál, tovar, služby sa v Peňažnom denníku zaúčtuje medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane do konkrétneho stĺpca v závislosti od toho, čo je predmetom transakcie. Účtovná jednotka zaeviduje prijatú “ostrú” faktúru do Knihy záväzkov. Ak je prijatá “ostrá” faktúra v rovnakej výške ako poskytnutý preddavok, vyrovná sa len v Knihe záväzkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Exekúcia neuhradenej faktúry

Ak obchodný partner nereaguje na upozornenia, neuhradenú faktúru môžete riešiť súdnou cestou a následnou exekúciou. Ako na to?

Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Tlačivá súvisiace s príjmami zo závislej činnosti, ktoré sa použijú v roku 2020, sa menia. Zmeny v tlačivách a ich vzory prinášame v článku.

Ako fakturovať? Inšpirujte sa skúsenosťami slovenských firiem

Vystavujete faktúry elektronicky alebo posielate papierové? A v ktorej fakturačnej aplikácii? Pýtali sme sa HR agentúry aj staviteľa drevodomov.

Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia

Kedy na faktúru uviesť „reverse charge“? Aké sú povinné slovné informácie, ktoré musia byť v uvedené na faktúrach spravidla do zahraničia a ako sa preložia do angličtiny a nemčiny?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky