Jednoduché účtovníctvo – príklady na faktúry a preddavky

Ako v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať vystavenú faktúru za tovar alebo službu? Sú v jednoduchom účtovníctve prijaté preddavky zdaniteľným príjmom už v čase prijatia preddavku alebo až pri vystavení faktúry za tovar?

Pri vedení jednoduchého účtovníctva musí živnostník (SZČO), resp. účtovník dodržiavať ustanovenia:

  • zákona o dani z príjmov,
  • zákona o účtovníctve,
  • postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • zákona o dani z pridanej hodnoty, ak je SZČO platiteľom DPH alebo osobou registrovanou na IČ DPH kvôli obchodovaniu so zahraničím.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, čo potrebuje SZČO vedieť pred začatím účtovania v jednoduchom účtovníctve a ďalšie informácie si môžete prečítať v článku Jednoduché účtovníctvo pre samoukov. Pripravili sme si pre Vás sériu 3 článkov, v ktorých sa budeme venovať účtovaniu najčastejších prípadov v jednoduchom účtovníctve.

Séria článkov o účtovaní konkrétnych príkladov v jednoduchom účtovníctve pozostáva z článkov:

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve má veľmi úzky súvis s vyčíslením základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Pri účtovaní príjmov a výdavkov v peňažnom denníku sa príjmy a výdavky členia na príjmy a výdavky ovplyvňujúce základ dane, príjmy a výdavky neovplyvňujúce základ dane.

1. Vystavené faktúry v jednoduchom účtovníctve - predaj tovaru, výrobkov, poskytnutie služieb

Pri vystavovaní faktúr musí SZČO (živnostník) postupovať v súlade s viacerými zákonmi, napríklad s Obchodným zákonníkom, zákonom o účtovníctve. V prípade, že je SZČO platiteľom DPH, vystavuje faktúru aj podľa ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty. Viac o tom, ako vystaviť faktúru sa dozviete v článku Ako vystaviť faktúru a na čo si dávať pozor.

Vystavená faktúra za predaj tovaru, výrobkov alebo poskytnutie služieb sa eviduje v Knihe pohľadávok, v časti Faktúry.

Výdaj tovaru a výrobkov sa eviduje v Knihe zásob. Niektoré softvéry poskytujú rozšírenú funkcionalitu evidovania stavu a pohybu zásob, tzn. majú komplexný modul na sklad, v ktorom je zakomponovaná aj Kniha zásob ako jedna z prehľadov.

V Peňažnom denníku účtuje SZČO inkaso faktúry medzi príjmami ovplyvňujúcimi základ dane buď v stĺpci Príjmy za výrobky a služby (pri predaji služieb a výrobkov vlastnej výroby), alebo v stĺpci Príjmy za tovar (pri predaji tovaru). Platiteľ DPH účtuje základ dane z vystavenej faktúry v Peňažnom denníku v stĺpci Príjmy za výrobky a služby, resp. Príjmy za tovar a prislúchajúcu DPH účtuje medzi príjmami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci DPH, v čase inkasa faktúry.

2. Prijaté faktúry v jednoduchom účtovníctve - nákup tovaru, zásob, prijatie služieb

Prijatá faktúra za nákup tovaru, zásob, prijaté služby sa eviduje v Knihe záväzkov, časť Faktúry.

V závislosti od toho, čo je predmetom prijatej faktúry, sa kúpený predmet eviduje okrem Knihy záväzkov aj v pomocných knihách. Nákup tovaru a zásob eviduje účtovná jednotka v sklade, resp. v Knihe zásob. Pokiaľ je prijatá faktúra za nákup krátkodobého majetku, kúpený krátkodobý majetok sa eviduje v Knihe krátkodobého majetku. V prípade prijatej faktúry za obstaranie dlhodobého majetku sa prijatá faktúra eviduje v Knihe dlhodobého majetku.

Úhradu prijatej faktúry za nakúpený tovar, zásobu, krátkodobý majetok, prijatú službu eviduje účtovná jednotka v Peňažnom denníku medzi výdavkami ovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Zásoby (pri kúpe tovaru, zásoby, krátkodobého majetku) alebo v stĺpci Služby (pri prijatej službe) v súlade a za podmienok stanovenými v zákone o dani z príjmov.

Úhrada prijatej faktúry za nakúpený dlhodobý majetok sa účtuje v Peňažnom denníku medzi výdavkami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci Nákup DM. Do daňových výdavkov sa dlhodobý majetok dostáva prostredníctvom daňových odpisov.

Článok pokračuje pod reklamou

3. DPH v jednoduchom účtovníctve

Podľa § 19 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve sa u platiteľa DPH účtuje daň z pridanej hodnoty v Knihe pohľadávok (pri vystavených faktúrach), Knihe záväzkov (pri prijatých faktúrach) a v pomocnej Knihe dane z pridanej hodnoty (vystavené faktúry, prijaté faktúry).

V prípade, že účtovná jednotka používa na vedenie jednoduchého účtovníctva účtovný softvér, už pri evidovaní faktúr v Knihe pohľadávok, resp. v Knihe záväzkov je nevyhnutné zvoliť si vhodný typ faktúry, napríklad či ide o tuzemskú alebo zahraničnú faktúru, či ide o predaj tovaru do EÚ, poskytnutie služby do EÚ, nadobudnutie tovaru z EÚ a pod. Zvolený typ faktúry v Knihe pohľadávok, resp. Knihe záväzkov priamy súvis so správnym vykazovaním DPH v kontrolnom výkaze k DPH a v daňovom priznaní k DPH. V dobrom účtovnom softvéri by malo byť samozrejmosťou, že zaevidovanie faktúry v Knihe pohľadávok, resp. v Knihe záväzkov automaticky doplní údaje aj do Knihy DPH.

V Knihe DPH eviduje platiteľ DPH, prípadne iná osoba registrovaná pre DPH všetky vystavené faktúry, prijaté faktúry, zjednodušené faktúry (napríklad bločky z online registračnej pokladnice), dobropisy, ťarchopisy a pod v členení na Zdaniteľné obchody a na Odpočítanie dane. V Knihe DPH vedie platiteľ DPH (resp. iná osoba registrovaná pre DPH) záznamy v súlade s § 70 zákona o DPH, v ktorom je uvedené, v akom členení a o ktorých plneniach má platiteľ DPH povinnosť viesť záznamy.

Inkaso faktúry sa v Peňažnom denníku u platiteľa DPH účtuje v členení na základ dane a DPH. Účtovná jednotka účtuje DPH pri inkase faktúry medzi príjmami neovplyvňujúcimi základ dane v stĺpci DPH.

Prečítajte si tiež

Úhradu prijatej faktúry zaúčtuje platiteľ DPH v členení na základ dane a DPH, pričom zaplatená DPH, na ktorú má platiteľ DPH nárok, sa v Peňažnom denníku účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci Zaplatená DPH. Pokiaľ platiteľ DPH nemá nárok na odpočet DPH, predmetná DPH vstupuje do obstarávacej ceny nakúpeného tovaru alebo služby a zaúčtuje sa v Peňažnom denníku v tom istom stĺpci, ako obstarávaný tovar, resp. služba.

Vlastná daňová povinnosť vyčíslená v daňovom priznaní k DPH sa eviduje v Knihe záväzkov, v časti Daň. Úhrada vlastnej daňovej povinnosti sa v Peňažnom denníku účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v stĺpci Zaplatená DPH. Nadmerný odpočet vyčíslený v daňovom priznaní k DPH eviduje účtovná jednotka v Knihe pohľadávok, v časti Daň. Medzi príjmy neovplyvňujúce základ dane sa v Peňažnom denníku  účtuje inkaso nadmerného odpočtu z daňového úradu, konkrétne v stĺpci DPH.

4. Preddavky v jednoduchom účtovníctve

Dňom prijatia preddavku je prijatý preddavok na tovar, výrobok alebo službu v jednoduchom účtovníctve zdaniteľným príjmom. Poskytnutý preddavok (na tovar, zásoby, služby a iné) je daňovým výdavkom už v čase úhrady preddavku dodávateľovi v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Vystavená zálohová (preddavková) faktúra sa eviduje v Knihe pohľadávok, v časti Preddavkové faktúry. Účtovná jednotka účtuje inkaso zálohovej (preddavkovej) faktúry v Peňažnom denníku medzi príjmami ovplyvňujúcimi základ dane v stĺpcoch Príjmy za výrobky a služby, resp. Príjmy za tovar v závislosti od toho, na čo bol preddavok prijatý. V prípade, že vystavená “ostrá” faktúra za tovar, resp. službu je v rovnakej výške, ako bol prijatý preddavok, vystavená “ostrá” faktúra sa už neúčtuje medzi zdaniteľné príjmy. Zaeviduje sa len v Knihe pohľadávok. Vyrovnanie “ostrej” faktúry sa vykoná len v Knihe pohľadávok.

SZČO nemá povinnosť evidovať prijaté preddavkové faktúry. Pokiaľ sa rozhodne ich evidovať, prijatú preddavkovú faktúru zaeviduje v Knihe záväzkov. Úhrada preddavkovej faktúry za materiál, tovar, služby sa v Peňažnom denníku zaúčtuje medzi výdavky ovplyvňujúce základ dane do konkrétneho stĺpca v závislosti od toho, čo je predmetom transakcie. Účtovná jednotka zaeviduje prijatú “ostrú” faktúru do Knihy záväzkov. Ak je prijatá “ostrá” faktúra v rovnakej výške ako poskytnutý preddavok, vyrovná sa len v Knihe záväzkov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky