Paušálne výdavky v roku 2016

Paušálne výdavky predstavujú pre podnikateľov jednu z možností, ako si uplatňovať daňové výdavky s cieľom optimalizovať základ dane a výšku samotnej dane. Viac o uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016 sa dozviete v nasledujúcom článku.

Podnikateľ pri výbere spôsobu uplatňovania výdavkov má na výber štyri možnosti:

 • uplatňovanie skutočných výdavkov formou daňovej evidencie,
 • uplatňovanie skutočných výdavkov formou jednoduchého účtovníctva,
 • uplatňovanie skutočných výdavkov formou podvojného účtovníctva,
 • uplatňovanie paušálnych výdavkov.

V uplatňovaní paušálnych výdavkov nenastali žiadne zmeny v roku 2016 oproti roku 2015. V tomto článku sme pre Vás pripravili prehľad, ako postupovať pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016. Paušálne výdavky predstavujú fixnú sumu vo výške 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len “inej SZČ”). Fyzické osoby dosahujúce príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu si môžu z tohto príjmu taktiež uplatniť 40%. Maximálna výška paušálnych výdavkov stanovená na rok 2016 je v sume 5040 eur ročne. Okrem vypočítaných paušálnych výdavkov, resp. stanovených z maximálnej hranice si môže daňovník do daňových výdavkov za dané zdaňovacie obdobie dať aj zaplatené odvody do poisťovní, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania, resp. z inej SZČ, ak nebolo v minulých rokoch zahrnuté do základu dane.

Daňovník s vyššie uvedenými príjmami, ktorý dosahoval tieto príjmy len časť zdaňovacieho obdobia (časť roka 2016) z dôvodu začatia alebo skončenia podnikania, inej SZČ (prípadne začatia, skončenia poberania príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu), si môže v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % zo zdaniteľných príjmov za každý mesiac podnikania (vykonávania inej SZČ, poberania príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu) maximálne do výšky 420 eur mesačne.

Daňové výdavky pri použití spôsobu uplatňovania paušálnych výdavkov sa skladajú:

 • z vypočítanej percentuálnej výšky paušálnych výdavkov do zákonom stanoveného maxima,
 • zo zaplateného poistného do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania, resp. z inej SZČ, ak nebolo v minulých rokoch zahrnuté do základu dane.

Kto si môže v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky

Paušálne výdavky môže uplatňovať osoba, ktorá má:

 • príjmy z podnikania,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Daňovník, ktorý dosahuje príjmy z prenájmu, si nemôže z týchto príjmov uplatniť paušálne výdavky. Ak však daňovník dosahuje príjmy z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň dosahuje príjmy z prenájmu, môže si pri časti príjmov uplatniť paušálne výdavky. Paušálne výdavky môže uplatniť na súhrn príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pretože patria do rovnakej skupiny príjmov - do skupiny aktívnych príjmov. Na príjmy z prenájmu musí stále použiť jeden z troch vyššie spomenutých spôsobov uplatňovania skutočných výdavkov.

Viac o tom, aký spôsob uplatňovania výdavkov môžte použiť pri rôznych typoch príjmov a ďalšie informácie, sa dozviete v článku Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Prečítajte si tiež

Osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu môže v roku 2016 uplatniť paušálne výdavky, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roku 2016 (časť zdaňovacieho obdobia).

Výpočet dane pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016

Daňovník pri uplatňovaní paušálnych výdavkov vypočíta daň jednoduchým postupom, ktorý si uvedieme na príklade.

Príklad na výpočet dane pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016

Ján Michalovský má zriadenú živnosť od marca 2014. Počas roka 2016 dosiahol príjmy vo výške 11 500 eur. V roku 2016 podnikal celý rok, živnosť neprerušil.

Položka Výpočet Suma v EUR
Príjmy v roku 2016   11 500
Paušálne výdavky 2016 11 500*0,4 4600 < 5040, použije sa vypočítaná suma 4600
Zaplatené odvody do poisťovní* 202,26*12 2427,12
Základ dane 1500-4600-2427,12 4472,88
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka   3803,33
Základ dane upravený o nezdaniteľnú časť 4472,88-3803,33 669,55
Daň (19%) 669,55*0,19 127,21

*Zaplatené odvody do poisťovní - v tabuľke sú pre ilustráciu použité minimálne odvody do poisťovní, ktoré je povinná samostatne zárobkovo činná osoba platiť za seba v roku 2016.

Viac príkladov na to, ako sa vypočítajú paušálne výdavky v rôznych situáciách sa dozviete v článku Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015. Spôsob výpočtu dane pri paušálnych výdavkoch sa v roku 2016 oproti roku 2015 nezmenil. Jediná zmena nastala vo výške odvodov do poisťovní, ktoré musí podnikateľ platiť za seba. Minimálna výška odvodov je v roku 2016 stanovená na 202,26 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2016

Daňovník pri rozhodovaní o tom, či sa mu oplatí uplatňovať paušálne výdavky alebo nie, musí dávať do pomeru výšku paušálnych výdavkov bez odvodov do poisťovní* a výšku skutočných výdavkov bez odvodov do poisťovní.

*Sumou odvodov do poisťovní sa rozumie suma zaplateného poistného do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne súvisiaceho s dosahovaním príjmu z podnikania, resp. z inej SZČ. Nezarátava sa tam výška poistného zaplateného za zamestnanca.

Ak sú skutočné výdavky bez odvodov do poisťovní vyššie ako paušálne výdavky bez odvodov do poisťovní, je pre daňovníka výhodnejšie uplatniť v roku 2016 skutočné výdavky. Ak sú vyššie paušálne výdavky, je pre daňovníka výhodnejšie uplatniť paušálne výdavky.

Prečítajte si tiež

Obvykle sa uplatňovanie paušálnych výdavkov oplatí podnikateľom, ktorí na svoju činnosť nakupujú málo vstupov. Ich podnikanie je väčšinou o ich vlastnej práci. Sú to napríklad umelci, účtovníci, IT špecialisti, tlmočníci, aťď.

Vo väčšine prípadov je najväčším aspektom pri rozhodovaní o uplatnení paušálnych výdavkov to, či daňovník podniká sám alebo zamestnáva nejakého zamestnanca. Spravidla je pri zamestnávaní zamestnanca výhodnejšie uplatňovanie skutočných výdavkov.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Povinnosti daňovníka pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2016

Daňovník, ktorý sa rozhodol uplatniť za rok 2016 paušálne výdavky, musí zostaviť Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Na zostavenie Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B potrebuje daňovník získať informácie z evidencie, ktorú je povinný viesť kvôli uplatňovaniu paušálnych výdavkov.

Pri spôsobe uplatňovania výdavkov formou paušálnych výdavkov musí daňovník viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
 • zásobách a pohľadávkach.

Poznámka.: V prípade, že daňovník bol platiteľom DPH časť zdaňovacieho obdobia, musí okrem evidencie potrebnej na uplatňovanie paušálnych výdavkov viesť aj evidenciu potrebnú na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Prečítajte si aj články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky