Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2016 (za rok 2015)

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa oproti roku 2014 nezmenil. Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa dozviete v nasledujúcom článku.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať a tým pádom účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve zostavuje:

 1. podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
 2. fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
 3. občianske združenie (aj jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu), organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 4. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu - ak nepodnikajú.

V našom článku sa budeme venovať účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri a pre fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).  

Čo obsahuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa skladá zo všeobecných náležitostí, z výkazu o príjmoch a výdavkoch - Úč FO 1 - 01 a z výkazu o majetku a záväzkoch - Úč FO 2 - 01.

Strana so všeobecnými náležitosťami obsahuje:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve,
 • DIČ a IČO účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyplniť aj v hornom riadku na každej ďalšej strane,
 • SK NACE účtovnej jednotky,
 • údaj či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve zostavuje a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • identifikačné údaje účtovnej jednotky,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky a podpis fyzickej osoby.

Ako vyplniť Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015

Údaje o príjmoch a výdavkoch sa pre potreby účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve zisťujú z peňažného denníka.

Účtovná jednotka uvádza vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch všetky zdaniteľné príjmy v členení na:

 • predaj tovaru,
 • predaj výrobkov a služieb,
 • ostatné príjmy.

Vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch uvádza účtovná jednotka aj všetky daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov v členení na:

Prečítajte si tiež
 • výdavky na zásoby - napr. nákup kancelárskych potrieb, pohonných látok, materiálu,
 • výdavky na služby - napr. účtovné služby, telefónne poplatky, nájomné,
 • mzdy - patria tu všetky výdavky súvisiace so mzdou zamestnancov (aj poistné do Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne platené za zamestnancov),
 • platby poistného a príspevkov - v tomto riadku sa uvádza suma zaplateného poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré platí podnikateľ za seba,
 • tvorba sociálneho fondu ,
 • ostatné výdavky .

Výsledok porovnania príjmov a výdavkov sa uvádza na riadku 12 Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015

Údaje o majetku a záväzkoch zisťuje účtovná jednotka z peňažného denníka a z pomocných kníh, ako sú kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, kniha cenín a pod.

Do Výkazu o majetku a záväzkoch sa vypĺňajú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie o:

 • dlhodobom majetku v členení na dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok,
 • zásobách v členení na materiál, tovar, nedokončenú výrobu, výrobky, zvieratá,
 • pohľadávkach,
 • krátkodobom finančnom majetku v členení na peniaze, ceniny, účty v bankách a ostatný krátkodobý finančný majetok,
 • priebežných položkách, ktorých zostatok vzniká v dôsledku časového posunu medzi realizáciou na bankovom účte a napr. platbou kartou (doklad o platbe kartou môže byť zo skoršieho dátumu, ako sa transakcia ukáže na bankovom výpise),
 • opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívnej),
 • rezervách,
 • záväzkoch,
 • úveroch,
 • opravnej položke k nadobudnutému majetku (pasívnej).

Porovnaním súm majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniká rozdiel majetku a záväzkov uvádzaný na riadku 21 Výkazu o majetku a záväzkoch.

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve nájdete tu.

Povinnosti súvisiace s účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa podáva v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B.

V prípade, že daňovník - účtovná jednotka podá správcovi dane oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, automaticky sa daňovníkovi predlžuje aj lehota na podanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Na základe § 17, ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Účtovnej jednotke hrozí za nezostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve pokuta do výšky až do 3 000 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Účtovanie miezd a odvodov

Účtovanie o mzdách a odvodoch je v praxi firiem veľmi časté. V článku sa dozviete, ako ich správne zaúčtovať v podvojnom aj v jednoduchom účtovníctve.

Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia?

Vedenie jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie? Čo je pre výhodnejšie pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť si skutočné daňové výdavky?

Priebežná účtovná závierka - čo to je a kedy sa zostavuje?

Čo je to priebežná účtovná závierka? Kedy sa priebežná účtovná závierka zostavuje a čo sa vykazuje v priebežnej účtovnej závierke?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky