Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2016 (za rok 2015)

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa oproti roku 2014 nezmenil. Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa dozviete v nasledujúcom článku.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať a tým pádom účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve zostavuje:

 1. podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
 2. fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
 3. občianske združenie (aj jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu), organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 4. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu - ak nepodnikajú.

V našom článku sa budeme venovať účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri a pre fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Čo obsahuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa skladá zo všeobecných náležitostí, z výkazu o príjmoch a výdavkoch - Úč FO 1 - 01 a z výkazu o majetku a záväzkoch - Úč FO 2 - 01.

Strana so všeobecnými náležitosťami obsahuje:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve,
 • DIČ a IČO účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyplniť aj v hornom riadku na každej ďalšej strane,
 • SK NACE účtovnej jednotky,
 • údaj či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve zostavuje a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • identifikačné údaje účtovnej jednotky,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky a podpis fyzickej osoby.

Ako vyplniť Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015

Údaje o príjmoch a výdavkoch sa pre potreby účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve zisťujú z peňažného denníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovná jednotka uvádza vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch všetky zdaniteľné príjmy v členení na:

 • predaj tovaru,
 • predaj výrobkov a služieb,
 • ostatné príjmy.

Vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch uvádza účtovná jednotka aj všetky daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov v členení na:

 • výdavky na zásoby - napr. nákup kancelárskych potrieb, pohonných látok, materiálu,
 • výdavky na služby - napr. účtovné služby, telefónne poplatky, nájomné,
 • mzdy - patria tu všetky výdavky súvisiace so mzdou zamestnancov (aj poistné do Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne platené za zamestnancov),
 • platby poistného a príspevkov - v tomto riadku sa uvádza suma zaplateného poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré platí podnikateľ za seba,
 • tvorba sociálneho fondu ,
 • ostatné výdavky .

Výsledok porovnania príjmov a výdavkov sa uvádza na riadku 12 Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Ako vyplniť Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015

Údaje o majetku a záväzkoch zisťuje účtovná jednotka z peňažného denníka a z pomocných kníh, ako sú kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, kniha cenín a pod.

Do Výkazu o majetku a záväzkoch sa vypĺňajú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie o:

 • dlhodobom majetku v členení na dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok,
 • zásobách v členení na materiál, tovar, nedokončenú výrobu, výrobky, zvieratá,
 • pohľadávkach,
 • krátkodobom finančnom majetku v členení na peniaze, ceniny, účty v bankách a ostatný krátkodobý finančný majetok,
 • priebežných položkách, ktorých zostatok vzniká v dôsledku časového posunu medzi realizáciou na bankovom účte a napr. platbou kartou (doklad o platbe kartou môže byť zo skoršieho dátumu, ako sa transakcia ukáže na bankovom výpise),
 • opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívnej),
 • rezervách,
 • záväzkoch,
 • úveroch,
 • opravnej položke k nadobudnutému majetku (pasívnej).

Porovnaním súm majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniká rozdiel majetku a záväzkov uvádzaný na riadku 21 Výkazu o majetku a záväzkoch.

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve nájdete tu.

Povinnosti súvisiace s účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa podáva v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B.

V prípade, že daňovník - účtovná jednotka podá správcovi dane oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, automaticky sa daňovníkovi predlžuje aj lehota na podanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Na základe § 17, ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Účtovnej jednotke hrozí za nezostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve pokuta do výšky až do 3 000 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Podali ste v roku 2019 neschválenú účtovnú závierku? V tom prípade máte povinnosť ju schváliť a uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Aké kroky je potrebné urobiť na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a na aké lehoty si dávať pozor?

Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve zostavujú účtovnú závierku podľa pravidiel a na tlačive podľa toho, do akej veľkostnej skupiny sú zatriedené. Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky?

Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia za rok 2018?

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pri zisťovaní základu dane uplatniť skutočne preukázateľné daňové výdavky sa môže rozhodnúť, či ich bude evidovať v daňovej evidencii alebo bude účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Aké výhody, resp. nevýhody prinášajú zo sebou jednotlivé formy evidencie skutočne preukázateľných daňových výdavkov?