Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2016 (za rok 2015)

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa oproti roku 2014 nezmenil. Ako sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa dozviete v nasledujúcom článku.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať a tým pádom účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve zostavuje:

 1. podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
 2. fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
 3. občianske združenie (aj jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu), organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 4. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu - ak nepodnikajú.

V našom článku sa budeme venovať účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri a pre fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).  

Čo obsahuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa skladá zo všeobecných náležitostí, z výkazu o príjmoch a výdavkoch - Úč FO 1 - 01 a z výkazu o majetku a záväzkoch - Úč FO 2 - 01.

Strana so všeobecnými náležitosťami obsahuje:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve,
 • DIČ a IČO účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyplniť aj v hornom riadku na každej ďalšej strane,
 • SK NACE účtovnej jednotky,
 • údaj či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve zostavuje a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • identifikačné údaje účtovnej jednotky,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky a podpis fyzickej osoby.

Ako vyplniť Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015

Údaje o príjmoch a výdavkoch sa pre potreby účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve zisťujú z peňažného denníka.

Účtovná jednotka uvádza vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch všetky zdaniteľné príjmy v členení na:

 • predaj tovaru,
 • predaj výrobkov a služieb,
 • ostatné príjmy.

Vo Výkaze o príjmoch a výdavkoch uvádza účtovná jednotka aj všetky daňové výdavky podľa zákona o dani z príjmov v členení na:

Prečítajte si tiež
 • výdavky na zásoby - napr. nákup kancelárskych potrieb, pohonných látok, materiálu,
 • výdavky na služby - napr. účtovné služby, telefónne poplatky, nájomné,
 • mzdy - patria tu všetky výdavky súvisiace so mzdou zamestnancov (aj poistné do Sociálnej poisťovne a preddavky do zdravotnej poisťovne platené za zamestnancov),
 • platby poistného a príspevkov - v tomto riadku sa uvádza suma zaplateného poistného na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré platí podnikateľ za seba,
 • tvorba sociálneho fondu ,
 • ostatné výdavky .

Výsledok porovnania príjmov a výdavkov sa uvádza na riadku 12 Výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015

Údaje o majetku a záväzkoch zisťuje účtovná jednotka z peňažného denníka a z pomocných kníh, ako sú kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku, kniha cenín a pod.

Do Výkazu o majetku a záväzkoch sa vypĺňajú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie o:

 • dlhodobom majetku v členení na dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok,
 • zásobách v členení na materiál, tovar, nedokončenú výrobu, výrobky, zvieratá,
 • pohľadávkach,
 • krátkodobom finančnom majetku v členení na peniaze, ceniny, účty v bankách a ostatný krátkodobý finančný majetok,
 • priebežných položkách, ktorých zostatok vzniká v dôsledku časového posunu medzi realizáciou na bankovom účte a napr. platbou kartou (doklad o platbe kartou môže byť zo skoršieho dátumu, ako sa transakcia ukáže na bankovom výpise),
 • opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívnej),
 • rezervách,
 • záväzkoch,
 • úveroch,
 • opravnej položke k nadobudnutému majetku (pasívnej).

Porovnaním súm majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniká rozdiel majetku a záväzkov uvádzaný na riadku 21 Výkazu o majetku a záväzkoch.

Vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve nájdete tu.

Povinnosti súvisiace s účtovnou závierkou v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2015 sa podáva v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B.

V prípade, že daňovník - účtovná jednotka podá správcovi dane oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, automaticky sa daňovníkovi predlžuje aj lehota na podanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Na základe § 17, ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Účtovnej jednotke hrozí za nezostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve pokuta do výšky až do 3 000 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky