Vklad na podnikateľský účet

Vklad na podnikateľský účet môže mať rôzny charakter. Ak ide podnikateľ vkladať peniaze na podnikateľský účet, tak je potrebné vedieť odkiaľ a na aký účel sa tento vklad realizuje.

Aký charakter môže mať vklad hotovosti na bankový účet

Ako niekto vkladá hotovosť na podnikateľský účet, môže ísť najčastejšie o:

  • prevod z pokladnice na účet podnikateľa,
  • vklad do základného imania podnikateľa,
  • vklad do kapitálového fondu spoločnosti,
  • úhradu faktúry za dodané tovary alebo služby,
  • poskytnutie alebo splatenie pôžičky spoločníkom.

Vyššie uvedený zoznam dôvodov vkladu hotovosti na podnikateľský účet nie je samozrejme konečný. Existujú aj iné motívy, kvôli ktorým niekto vkladá hotovosť na podnikateľský účet v banke. Je však veľmi dôležité poznať samotný dôvod vkladu hotovosti na bankový účet.

Čo si treba rozmyslieť pred uskutočnením vkladu na bankový účet

Pred uskutočnením vkladu hotovosti na bankový účet je potrebné si rozmyslieť dve veci:

  • aký je účel vkladu hotovosti na podnikateľský účet,
  • odkiaľ pochádzajú prostriedky, ktoré sa vkladajú na účet.

Účel vkladu hotovosti na podnikateľský účet

Je dôležité, aby ten, kto uskutočňuje hotovostný vklad na bankový účet podnikateľa, ale aj samotný podnikateľský subjekt ako prijímateľ vkladu, poznali dôvod vkladu. Poznať dôvod vkladu peňazí na podnikateľský účet je potrebné z právneho, účtovného a aj daňového hľadiska. Ak je to možné, tak je výhodou, ak okrem výpisu z bankového účtu existuje aj nejaký ďalší doklad odôvodňujúci vklad na bankový účet podnikateľa. Minimálne pri uskutočňovaní samotného hotovostného vkladu je dobré pri vklade uviesť aspoň nejakú poznámku, správu pre príjemcu alebo variabilný symbol, ktoré budú jasne identifikovať účel vkladu. Bez poznania dôvodu uskutočnenia vkladu sa v súvislosti ním vynárajú rôzne otázniky.

Prečo je potrebné poznať účel vkladu v obchodnej spoločnosti

Pri podnikateľskom účte patriacom obchodnej spoločnosti je potrebné poznať účel vkladu v hotovosti na účet z právneho, daňového a účtovného hľadiska. Napríklad ak spoločník príde do banky a vloží tam peniaze na podnikateľský účet spoločnosti bez toho, aby tento vklad bol nejakým spôsobom identifikovaný, tak nie je jasné, aký charakter tento vklad má mať. Ide o splatenie základného imania? Ide o poskytnutie pôžičky? Ide o vloženie tržieb prijatých v hotovosti na bankový účet? Ide o dar poskytnutý spoločnosti?

Pri každom hotovostnom vklade musíte poznať dôvod, kvôli ktorému sa uskutočňuje.

Každá z týchto možností sa inak zobrazí v účtovníctve a môže mať aj iné právne a daňové dôsledky. Napríklad ak by išlo o vklad do základného imania, tak z daňového hľadiska je to neutrálna transakcia, ale jej právny účinok bude taký, že to bude potrebné zapísať do obchodného registra a s týmito prostriedkami nebude možné flexibilne disponovať. Ak by išlo o poskytnutý úver spoločnosti, bude ho musieť spoločnosť raz vrátiť, preto jej vznikne záväzok voči spoločníkovi. V prípade, že by účel tohto vkladu nebolo možné priradiť k žiadnemu účelu, považoval by sa za dar. Z účtovného hľadiska by sa zobrazil ako výnos, ktorý by u tejto obchodnej spoločnosti bol v daňovom priznaní odpočítateľnou položkou.

Pri fyzickej osobe – podnikateľovi účel vkladu nie je až taký dôležitý

Iná situácia nastáva vtedy, ak vklad na svoj vlastný podnikateľský bankový účet uskutoční fyzická osoba – podnikateľ. V tomto prípade môžeme v zásade hovoriť len o tom, že buď podnikateľ dobrovoľne vkladá peniaze do podnikania alebo presúva hotovosť získanú tržbou na bankový účet. Vo všetkých týchto prípadoch môže fyzická osoba – podnikateľ týmito prostriedkami voľne disponovať bez obmedzení. Tieto vklady nemajú žiadny vplyv na daň z príjmov. Rozdielne je len účtovné zobrazenie tohto vkladu (ak podnikateľ vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo) a na to je potrebné účel vkladu poznať.

Prečítajte si tiež

Dôvodom, prečo vklad hotovosti na bankový účet fyzickej osoby – podnikateľa vykonaný priamo týmto podnikateľom nemá žiadne právne následky je to, že z právneho hľadiska sú to stále peniaze tej istej osoby a môže s nimi voľne nakladať bez ohľadu na to, či ich má v hotovosti, na podnikateľskom alebo súkromnom účte.

Pôvod prostriedkov, z ktorých sa uskutočňuje vklad na účet

Dôležitý je nielen účel vkladu hotovosti na podnikateľský účet, ale v niektorých prípadoch aj postavenie samotnej osoby vkladateľa a to, odkiaľ tieto prostriedky pochádzajú. Ak sa v prípade obchodnej spoločnosti uskutočňuje vklad na bankový účet, môže ísť o peniaze samotnej spoločnosti (napríklad vklad hotovosti z pokladnice, napr. z e-kasy na účet) alebo môže ísť o peniaze spoločníka (napríklad vklad do kapitálového fondu). Takisto aj pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa inak účtovne zobrazí vklad prijatých tržieb v hotovosti na účet a inak vklad na účet vykonaný treťou osobou, ktorá ním môže splácať pôžičku alebo uhrádzať faktúru.

Aj keď sa to neuskutočňuje v praxi príliš často, ale predsa sa občas stane, že podnikateľovi niekto uhradí faktúru tak, že príde do jeho banky v hotovosti vložiť peniaze na účet. V tomto prípade je tiež veľmi dôležité poznať, že kto a z akého dôvodu tieto peniaze na bankový účet podnikateľa vložil, aby nebolo možné zameniť účel alebo vkladateľa vkladu s iným.

Článok pokračuje pod reklamou

Obmedzenie platieb v hotovosti sa na vklad na bankový účet nevzťahuje

Niektorým možno napadne otázka, či sa na vklad na podnikateľský účet nevzťahuje zákaz platieb v hotovostí. Odpoveď znie - nie. Vklad v hotovosti na bankový účet sa nepovažuje za platbu v hotovosti. Na účely zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Keďže vkladom na bankový účet príjemca neprijíma hotovosť, tak zákaz platieb v hotovosti sa na hotovostné vklady na bankový účet nevzťahuje.

Okrem toho je vhodné spomenúť, že v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie (ako je vyhlásená napríklad v súvislosti s ochorením COVID-19) neplatí zákaz platieb v hotovosti.

Prečítajte si tiež

Vzhľadom na to, že na bankový účet je možné vložiť akúkoľvek hotovosť, je dobré upozorniť aj na zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Banka je jednou z povinných osôb, ktoré z hľadiska „prania špinavých peňazí“ posudzujú, či obchodná operácia je alebo nie je obvyklá. Ak budete v hotovosti vkladať na bankový účet neprimerane vysokú sumu, môže banka tento vklad vyhodnotiť ako neobvyklú obchodnú operáciu a nahlásiť ju finančnej spravodajskej jednotke, ktorá ju bude preverovať.

Ako je možné uskutočniť vklad hotovosti na bankový účet

Ak chcete hotovosť, ktorou chápeme bankovky a mince, vložiť na podnikateľský bankový účet, môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi. Najtradičnejším spôsobom je prísť do pobočky banky a uskutočniť vklad hotovosti na bankový účet. Inou možnosťou je uskutočniť vklad na bankový účet prostredníctvom platobnej karty a bankomatu. Niektoré bankomaty totižto umožňujú nielen vyberať peniaze z bankového účtu, ale aj vkladať peniaze na bankový účet. A poslednou možnosťou je poštový poukaz na účet. V tomto prípade prídete na poštu, vyplníte príslušný formulár a vyplatíte hotovosť na pošte. Tá ju vloží na váš podnikateľský účet.

Ak chcete uskutočniť vklad hotovosti na účet priamo, sú na to v zásade tri možnosti.

Samozrejme, existujú aj iné spôsoby ako vložiť peniaze v hotovosti na podnikateľský účet, ako napríklad vkladom na nejaký iný účet a jeho následným prevodom na podnikateľský. Je to už ale nepriamy spôsob vkladu hotovosti na bankový účet, ktorý niekedy môže spôsobiť vyššie uvedené problémy z právneho, účtovného a daňového hľadiska.

Poplatky za vklad hotovosti na bankový účet

Poplatky za vklad hotovosti na bankový účet závisia od spôsobu, akým sa uskutoční, a niekedy aj od osoby, ktorá tento vklad uskutočňuje. V neposlednom rade tieto poplatky závisia od konkrétnej banky a tie v prípade poplatkov uplatňujú rôznu cenovú politiku.

Prečítajte si tiež

V prípade vkladu hotovosti na bankový účet na pobočke banky je poplatok približne 4-5 eur. Ak vklad v hotovosti uskutočňuje iná osoba než samotný podnikateľ alebo ním oprávnená osoba, poplatok môže byť o 1-2 eurá vyšší. Sú však aj banky, ktoré za vklad hotovosti na bankový účet účtujú poplatok percentom z vkladanej sumy (napríklad 0,1 % z vkladanej sumy). V prípade, že využijete na vklad hotovosti na účet vašu platobnú kartu a vložíte cez ňu peniaze do bankomatu, u niektorých bánk to je zadarmo, u iných sa za to platí (približne 2-3 eurá). Za vklad hotovosti na bankový účet cez poštový poukaz na účet sa platí poplatok od 0,60 eura do 8 eur vypočítavaný podľa vkladanej sumy.


Máte záujem o podnikateľský účet alebo pri jeho výbere potrebujete poradiť?

Odoslaním tohto formulára dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.   


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov

Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daní a odvodov. Ktorá právna forma je výhodnejšia a pre koho platí znížená sadzba dane?

Účet v banke a jeho účtovanie v jednoduchom účtovníctve

Ako sa zaúčtuje prijatá a odoslaná platba v jednoduchom účtovníctve? Ako zaúčtovať výber a vklad hotovosti na bankový účet, či platbu debetnou alebo kreditnou kartou?

Prevod z podnikateľského účtu na súkromný

Pri prevode z podnikateľského účtu na súkromný, je dôležité rozlišovať to, medzi akými subjektmi a z akých dôvodov k tomuto prevodu dochádza.

Bankové poplatky - účtovanie a daňový výdavok

Ako sa účtuje o poplatkoch v banke v jednoduchom a podvojnom účtovníctve? Kedy sú poplatky banke daňovo uznateľný výdavok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky