Musí mať živnostník podnikateľský účet?

Musí mať živnostník podnikateľský účet? Ak áno, aké sú výhody a nevýhody jeho zriadenia? Plynú živnostníkovi nejaké riziká, ak používa na podnikanie osobný účet?

Bankový účet živnostníka – je to povinnosť?

Živnostník, ktorý dosahuje príjmy a vykonáva podnikateľskú činnosť, nemusí mať účet vôbec. Živnostník totiž môže prijímať tržby za výkon svojej činnosti aj v hotovosti. To, či prijímanie tržieb je správnym rozhodnutím, predovšetkým z hľadiska prehľadnosti a evidencie, je už na samotnom živnostníkovi. V súvislosti s prijímaním tržieb v hotovosti môžu nastať aj isté problémy, ktoré si popíšeme ďalej v článku.

Prijímanie tržieb v hotovosti u živnostníka – aké môžu vzniknúť problémy?

Ak sa živnostník rozhodne, že na prijímanie tržieb za výkon svojej podnikateľskej činnosti, účet nepotrebuje, musí počítať s tým, že:

 • platby v hotovosti sú obmedzené,
 • v určitých prípadoch bude potrebovať eKasu.

Čo to znamená, že sú platby v hotovosti obmedzené? Znamená to, že podľa § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov platí, že platba v hotovosti nesmie presiahnuť 5 000 €, a to v tom prípade, ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba. Takže v praxi to vyzerá tak, že ak živnostník bude chcieť prijať platbu v hotovosti, ktorej hodnota je vyššia ako suma 5 000 €, tak táto platba môže byť vykonaná len bezhotovostne, na čo bude v konečnom dôsledku potrebovať bankový účet.

Upozorňujeme, že ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, ktoré vyplývajú z jedného právneho vzťahu, tak hodnotou platby v hotovosti je súčet hodnôt týchto platieb. Znamená to, že ak živnostník uzatvorí s klientom zmluvu, v ktorej je určená celková výška platby jedného alebo viacerých plnení, ktorá prevyšuje 5 000 €, živnostník nemôže žiadnu platbu vyplývajúcu z tejto zmluvy prijať v hotovosti.

Tip: To, či platí obmedzenie platieb v hotovosti aj počas vyhláseného núdzového stavu, či mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu, si môžete prečítať v článku Neobmedzené platby v hotovosti počas núdzového stavu či mimoriadnej situácie?.

Okrem obmedzenia platieb v hotovosti, musí živnostník myslieť aj na to, že v zákonom stanovených prípadoch je povinný evidovať tržby prostredníctvom eKasy, a to napr. ak uskutočňuje predaj tovaru, či poskytuje zákonom vymedzenú službu (napr. opravu motorových vozidiel, hotelové ubytovanie, dodávku jedál a pod.). O tom, kto musí mať eKasu, si môžete prečítať v stále aktuálnom článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?, ostatné informácie o eKase nájdete v našej téme eKasa.

Podnikateľský účet živnostníka – je to povinnosť?

Živnostník nie je povinný mať v súvislosti s podnikaním zriadený podnikateľský účet, nakoľko žiaden zo zákonov takúto povinnosť neustanovuje. Uvedené znamená, že ak živnostník používa v súvislosti s podnikaním osobný účet, na ktorom má príjmy a výdavky osobného charakteru, ako aj príjmy a výdavky podnikateľského charakteru, žiadny zo zákonov živnostník neporušuje.

Na základe vyššie uvedeného sa teda živnostník môže rozhodnúť, či si v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosť zriadi osobný alebo podnikateľský účet.

Prečítajte si tiež

Problém pri používaní osobného účtu na podnikanie však môže nastať v podmienkach uvedených v zmluve o bežnom účte alebo vo všeobecných obchodných podmienkach banky, v ktorých môže byť uvedené, že osobný bankový účet nesmie klient používať na podnikateľské účely.

Používanie osobného – bežného účtu živnostníka na podnikanie – aké sú výhody a nevýhody?

Vo všeobecnosti platí, že živnostníka, ktorý sa rozhodne pre používanie osobného účtu aj na podnikateľské účely, v prvom rade odradí výška bankových poplatkov spojených s používaním podnikateľského účtu, ako aj to, že poplatok za vedenie účtu bude musieť zaplatiť dvakrát (raz za používanie osobného – bežného účtu a raz za používanie podnikateľského účtu).

S používaním osobného – bežného účtu živnostníka aj na podnikanie plynie teda hlavná výhoda, a tou je, že poplatok za vedenie účtu zaplatí iba raz (nemusí ešte zaplatiť aj za používanie podnikateľského účtu), pričom mu tento poplatok po splnení podmienok stanovených bankou môže byť odpustený alebo znížený.

Na druhej strane používanie osobného – bežného účtu živnostníka na podnikanie prináša mnoho nevýhod, medzi ktoré patrí napr.:

 • nedostatočný prehľad o financiách používaných na podnikanie a súkromné účely,
 • možné navýšenie ceny za vedenie účtovníctva a vznik ďalších komplikácií pri vedení účtovníctva,
 • strata súkromia, nakoľko účtovník má prehľad nielen o financiách spojených s podnikaním, ale aj o osobných financiách,
 • získanie informácií o súkromných výdavkoch daňovým úradom v prípade daňovej kontroly,
 • neuplatnenie celej sumy bankových poplatkov do daňových výdavkov živnostníka, ak si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, a to v prípade, ak používa osobný účet aj na osobné financie aj na podnikateľské financie.

Ako možno vidieť, v prípade, ak sa živnostník rozhodne pre používanie osobného účtu na podnikanie, prinesie mu to mnoho nevýhod, ktoré začínajú s tým, že stratí prehľad o súkromných financiách a podnikateľských financiách a na druhej strane mu vzniknú viaceré komplikácie pri účtovníctve. Prvou komplikáciou pri účtovníctve môže byť navýšenie ceny za vedenie účtovníctva, nakoľko účtovník musí evidovať každý pohyb z bankového výpisu (teda aj všetky súkromné platby). Uvedené však neplatí pri živnostníkoch, ktorí uplatňujú tzv. paušálne výdavky (percentom z príjmov) alebo preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie. Druhou komplikáciou je pre účtovníka správne rozlíšenie príjmov a výdavkov na tie, ktoré sa týkajú osobnej potreby živnostníka a na tie, ktoré sa týkajú podnikateľskej sféry živnostníka a s tým spojené aj riziko správneho zaúčtovania. Ďalšou komplikáciou môže byť pre živnostníka to, že stratí časť súkromia, nakoľko účtovník bude mať prehľad o každom bankovom výpise, na ktorom budú aj pohyby, ktoré sa týkajú osobného života.

Článok pokračuje pod reklamou

Používanie podnikateľského účtu živnostníka na podnikanie – aké sú výhody a nevýhody?

Výhody používania podnikateľského účtu na podnikanie ďaleko presahujú nevýhody, medzi ktoré možno zaradiť len zaplatenie bankového poplatku za vedenie účtu dvakrát (to znamená, že živnostník spravidla zaplatí poplatok za vedenie osobného účtu, ako aj poplatok za vedenie podnikateľského účtu). Aj poplatková politika závisí od konkrétnej situácie a banky. Napríklad, v Tatra banke je Živnostenský účet bez poplatku na prvých 12 mesiacov a následne tiež, ak na účet príde bezhotovostne aspoň 500 eur mesačne.

Prečítajte si tiež

Medzi výhody používania podnikateľského účtu na podnikanie môžeme zaradiť napríklad:

 • okamžitý prehľad o financiách používaných na podnikanie,
 • nenavýšenie ceny za vedenie účtovníctva za účtovanie súkromných pohybov a zamedzenie iných komplikácií pri vedení účtovníctva (napr. zamedzenie chýb pri rozlišovaní príjmov a výdavkov osobného a podnikateľského charakteru),
 • uplatnenie plnej sumy bankových poplatkov do daňových výdavkov (nákladov),
 • poskytnutie úverových produktov na podnikanie bankou, a to na základe obratov (napr. povolené prečerpanie, poskytnutie úveru, či lízing na auto bez poplatku).

Používanie osobného – bežného účtu živnostníka na podnikanie – aké môžu vzniknúť obmedzenia, či riziká?

Banka živnostníka je podľa zákona o bankách a podľa daňového poriadku, povinná oznámiť daňovému úradu číslo každého zriadeného a zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa. Banky zvyčajne nepreskúmavajú skutočné využitie účtov a oznamujú daňovému úradu len účty zriadené ako podnikateľské. Ak si živnostník zriadi bežný účet a používa ho aj na podnikanie v rozpore s obchodnými podmienkami banky, banka si kvôli takémuto živnostníkovi z nevedomosti neplní svoju zákonnú povinnosť.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak živnostník používa na podnikanie osobný účet a banka sa mylne domnieva, že nie je podnikateľom, sťažuje tým živnostník banke aj plnenie ďalších povinností, a to napr. povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Ak klient takýmto spôsobom porušuje zmluvné podmienky, štandardnou sankciou býva zrušenie účtu. V prípade, ak kontrolné úrady uložia banke sankciu, ktorá vznikla z dôvodu, že klient – živnostník porušil zmluvu, či obchodné podmienky a používal osobný účet na podnikanie, má banka právo spôsobenú škodu od klienta vymáhať.

Upozornenie: Do konca roku 2019 riešila tento problém duplicitná povinnosť. Povinnosť oznámiť číslo účtu daňovému úradu mal aj živnostník, avšak od roku 2020 je táto povinnosť podnikateľov zrušená a zostala iba na pleciach bánk. Platiteľov DPH však pravdepodobne čaká nová povinnosť týkajúca sa registrácie bankových účtov.

Na záver je dôležité ešte zdôrazniť, že finančná správa má podľa daňového poriadku možnosť vyžiadať si správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Týka sa to tak podnikateľov, ako aj nepodnikateľov (resp. podnikateľských aj osobných účtov).

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tatra banka, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky