Prevod z podnikateľského účtu na súkromný

Pri prevode z podnikateľského účtu na súkromný, je dôležité rozlišovať to, medzi akými subjektmi a z akých dôvodov k tomuto prevodu dochádza.

Komu a prečo sa prevádzajú peniaze z podnikateľského účtu na súkromný

Podnikateľský bankový účet môže mať zriadený fyzická osoba aj právnická osoba. Z podnikateľských bankových účtov často dochádza k prevodom prostriedkov, ktoré smerujú na súkromné účty. Ak nehovoríme o výplate miezd zamestnancom a výnimočných situáciách, tak najčastejšie prevody z podnikateľských účtov na súkromné účty majú charakter prevodu na osobný účet fyzickej osoby – podnikateľa alebo majiteľa obchodnej spoločnosti. Kým pri prevode peňazí z podnikateľského účtu fyzickej osoby na jej osobný účet nie je až také dôležité poznať dôvod tohto prevodu, tak o prevodoch peňazí medzi obchodnou spoločnosťou a jej majiteľom to už možné povedať nie je. V týchto prípadoch je dôvod prevodu veľmi dôležitý.

Prevod z podnikateľského účtu fyzickej osoby na jej osobný účet

Ak fyzická osoba – podnikateľ (napríklad živnostník) uskutoční prevod prostriedkov zo svojho podnikateľského účtu na osobný účet, tak v zásade takýto prevod môže mať len jediný dôvod. Je ním presunutie prostriedkov na osobný bankový účet, odkiaľ môžu byť použité na súkromné výdavky, ktoré nesúvisia s podnikaním. Takéto prevody fyzickej osoby medzi jej podnikateľským a osobným účtom je vhodné vykonávať kvôli tomu, aby boli podnikateľské a osobné príjmy a výdavky oddelené, teda aby sa na podnikateľskom účte nezobrazovali osobné príjmy a výdavky. Ak by to tak bolo, spôsobovalo by to najmä neprehľadnosť výpisov z bankového účtu z účtovného a daňového hľadiska. Zároveň to znamená viac práce a vyššiu cenu za účtovníctvo, keďže zaúčtovať treba každú položku na výpise z účtu (vrátane súkromných výdavkov).

Viac si o výhodách samostatného podnikateľského účtu pre fyzickú osobu – podnikateľa môžete prečítať v článku Výhody podnikateľského účtu. Dôležité informácie o potrebe bankového účtu na podnikanie nájdete v článku Musí mať živnostník podnikateľský účet?

Prečítajte si tiež

Na rozdiel od právnických osôb, fyzická osoba – podnikateľ môže kedykoľvek vziať prostriedky z podnikateľského bankového účtu a použiť ich na osobnú spotrebu. Nemusí čakať na skončenie zdaňovacieho obdobia a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba – nepodnikateľ sú stále tou istou osobou. Aj napriek tomu, že navonok sa môže zdať, že fyzická osoba môže konať v postavení dvoch rôznych subjektov, tak stále je to jeden a ten istý subjekt. Preto neexistujú žiadne obmedzenia v presunoch prostriedkov fyzickej osoby medzi jej podnikateľským a osobným bankovým účtom. Tieto prostriedky sú stále majetkom tej istej osoby.

Prevod z podnikateľského účtu obchodnej spoločnosti na účet jej majiteľa

Úplne iná situácia nastáva v prípade prevodu z podnikateľského účtu obchodnej spoločnosti na účet jej majiteľa (spoločníka). Takéto prevody už nie je možné robiť úplne svojvoľne, keďže obchodná spoločnosť a jej spoločník sú samostatnými právnymi subjektmi. Preto je potrebné si uvedomiť, že peniaze na účte obchodnej spoločnosti sú aj v prípade jednoosobovej s.r.o. formálne v inom právnom subjekte.

Ak teda napríklad s. r. o. prevedie peniaze na účet jej spoločníka, je potrebné skúmať dôvod, kvôli ktorému k takejto transakcii došlo. Môže ísť napríklad o niektorý zo spôsobov vyberania peňazí zo spoločnosti ako je výplata mzdy, odmeny za výkon funkcie konateľa, výplatu podielu na zisku, poskytnutie pôžičky spoločníkovi, úhrada za spoločníkom dodaný tovar alebo poskytnuté služby (ak je spoločník zároveň aj fyzickou osobou – podnikateľom), alebo naopak o splatenie úveru prijatého od spoločníka, či finančný dar a mnoho iných.

Prečítajte si tiež

Dôvod, kvôli ktorému boli peniaze prevedené z účtu obchodnej spoločnosti na osobný účet jej majiteľa, je dôležitý na daňové, účtovné a právne účely a preto je potrebné ho poznať. Inak sa účtuje a z daňového a právneho hľadiska posudzuje takáto transakcia v prípade, ak išlo o výplatu podielu na zisku a inak v prípade, ak išlo o poskytnutie finančného daru. Nie je vhodné uskutočňovať prevody z účtu obchodnej spoločnosti na bankový účet spoločníka len tak, že majiteľ zadá v internetbankingu obchodnej spoločnosti platobný príkaz na prevod peňazí z účtu obchodnej spoločnosti na svoj osobný účet bez akéhokoľvek odôvodnenia. Ak sa takýto prevod uskutoční bez akejkoľvek zmluvy, rozhodnutia obchodnej spoločnosti, dokladu alebo iného odôvodňujúceho vysvetlenia (aj slovného), malo by to byť klasifikované ako bezdôvodné obohatenie a majiteľ by mal svojej spoločnosti tieto peniaze vrátiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky