Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) - povinnosti v roku 2021

Aké zmeny nastali v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v roku 2020? Prinášame stručný prehľad.

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Jeho hlavným cieľom zabraňovať tzv. „praniu špinavých peňazí“. V praxi sa často používa aj anglický výraz Anti-Money-Loundering, skrátene AML, v dôsledku čoho sa uvedený zákon zvykne označovať ako AML zákon.

Aké zmeny nastali od polovice marca 2018 sme priblížili v článku Povinnosti podnikateľov podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) od 15. 3. 2018. Odvtedy v danej oblasti došlo k viacerým zmenám, z ktorých najvýznamnejšou je novela účinná od 1. novembra 2020.

Aké zmeny priniesla novela AML zákona od 1. 11. 2020?

Jedným z cieľov tejto novely bolo preniesť do nášho právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/138/ES a 2013//36/EÚ, ktorá sleduje ochranu finančného systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci EÚ.

Podľa dôvodovej správy má novela zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, posilniť a harmonizovať pravidlá zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi či monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej kryptomeny.

V rámci jednotlivých zmien prinášame prehľad tých najzásadnejších: 

1. Upravenie rozsahu pôsobnosti AML zákona voči tzv. povinným osobám

Zákon ustanovuje vymedzenému okruhu právnických a fyzických osôb (tzv. povinným osobám) viaceré povinnosti (napr. identifikovať klientov, zisťovať a sledovať neobvyklé obchodné operácie).

Povinnou osobou je napríklad banka, poštový podnik, advokát, účtovník či daňový poradca a od 1. 11. 2020 aj:

 • poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu (t. j. poskytovateľ platobných služieb, ktorého priemer z celkovej sumy ním vykonaných platobných operácií za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac)
 • poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte,
 • poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny (t. j. osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny),
 • poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny (t. j. osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou),
 • iná osoba, ktorá poskytuje poradenské služby vo veciach daní (t. j. ide o ostatné osoby, ktoré sa zaviazali poskytovať materiálnu pomoc, pomoc alebo poradenstvo v daňových záležitostiach ako hlavnú podnikateľskú alebo odbornú činnosť),
 • právnická alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti, a ak ide o prenájom nehnuteľností, tak len ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu iba pri vymedzených činnostiach (napr. pri kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti, pri správe alebo úschove finančných prostriedkov alebo cenných papierov, pri založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov, alebo pri založení, činnosti či riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických alebo právnických osôb),
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, oprávnená obchodovať alebo sprostredkovať obchody s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo oprávnená prevádzkovať záložňu, iba ak je hodnota obchodu najmenej 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ide o viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

Podnikatelia poskytujúci služby spojené s virtuálnymi menami patria od 1. 11. 2020 medzi tzv. povinné osoby.

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne kryptomeny, je zásadnou zmenou zaradenie osôb poskytujúcich služby súvisiace s kryptomenami (napr. Bitcoin) medzi povinné osoby, pričom podmienkou poskytovania týchto služieb je získanie živnostenského oprávnenia vo forme viazanej živnosti. Od 1. 11. 2020 sa na tieto subjekty vzťahujú povinnosti podľa AML zákona ako napr. povinnosť overiť identifikáciu klientov pred uzatvorením obchodu, nahlasovať neobvyklé transakcie finančnej spravodajskej jednotke, vypracovanie internej smernice, tzv. program vlastnej činnosti, v rámci ktorého sa zohľadnia rizikové faktory a určí sa rozsah starostlivosti.

V súvislosti s tým novela zaviedla definíciu pojmu virtuálna mena (kryptomena), ktorou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

2. Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

Od 1. 11. 2020 musia povinné osoby na účely identifikácie získať údaje aj od klienta, ktorým je združenie majetku. Dovtedy boli povinné ich získavať len pri fyzických a právnických osobách. Po novom sa teda vyžaduje, aby povinné osoby pri uzatváraní obchodného vzťahu nielen s podnikateľským subjektom, ale aj so subjektom s podobnou právnou štruktúrou (napr. nadácia, neinvestičný fond), vyžadovali osvedčenie o registrácii, resp. výpis z príslušného registra a identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená v jej mene konať.

Ďalej sa zadefinovala identifikácia končeného užívateľa výhod, ktorou je zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu a štátnej príslušnosti.

Pri overení identifikácie fyzickej osoby bez jej fyzickej prítomnosti sa podľa novely vyžaduje jej overenie s použitím technických prostriedkov a postupov, ktoré umožňujú vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná ako pri overení za fyzickej prítomnosti. Teda, povinná osoba môže pri uzatváraní obchodného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta využiť najmä dôveryhodnú formu preukázania sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo s použitím úradného autentifikátora. To znamená, že presná identifikácia a overovanie údajov osôb sú pre boj proti praniu špinavých peňazí veľmi dôležité. 

Prečítajte si tiež

Novela od 1. 11. 2020 znížila limit pre predplatné platobné prostriedky, pri ktorých nie je potrebné vykonávať starostlivosť v zmysle AML zákona, a to z 250 eur na 150 eur. Čiže, povinná osoba nie je povinná vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi napríklad pri elektronických peniazoch uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ukladať elektronické peniaze a najvyššia čiastka nepresiahne 150 eur. Ide teda o výnimku zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Novelou bol tiež doplnený rozsah minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové. V takýchto prípadoch musia povinné osoby od novembra 2020 napríklad zistiť dodatočné informácie o klientovi a o konečnom užívateľovi výhod alebo o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu alebo obchodu.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Zmeny ohľadne posudzovania obchodov

 Od novembra 2020 je povinná osoba povinná venovať osobitnú pozornosť všetkým:

 • zložitým obchodom
 • nezvyčajne veľkým obchodom
 • obchodom s nezvyčajnou povahou
 • obchodom, ktoré nemajú zrejmý ekonomický alebo zákonný účel, pričom povinná osoba musí v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov.

Súčasne sa zaviedla povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu za účelom zistenia, či pri vyššie uvedenom obchode existuje podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú transakciu. V tomto prípade teda nejde o prvý kontakt s klientom. Povinná osoba môže zohľadniť existujúci rizikový profil klienta ako aj históriu ním vykonaných obchodov (transakcii).

4. Zmeny ohľadne sankcií za správne delikty

Novela ohľadne sankcií spresnila, že ak by zverejnenie právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt ohrozilo stabilitu finančného trhu alebo by bolo celkom zjavne neprimerané povahe a závažnosti spáchaného správneho deliktu, finančná spravodajská jednotka

 • odloží zverejnenie právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie dovtedy, kým nepominú dôvody na jeho nezverejnenie,
 • zverejní anonymizované právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie,
 • nezverejní právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie, ak postup podľa predchádzajúcich dvoch bodov nepovažuje za postačujúci.

Uloženie sankcie zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt má mať preventívny účinok.

Dôležité lehoty v roku 2021, ktoré treba podľa novely AML zákona dodržať

Základnou povinnosťou povinných osôb v zmysle AML zákona je vypracovanie programu vlastnej činnosti. Novela preto zaviedla aj prechodné ustanovenie, podľa ktorého sú povinné osoby, konkrétne poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny, povinné vypracovať program vlastnej činnosti v lehote do 31. 1. 2021. Teda, uvedené osoby, ktoré sa zaradili medzi tzv. povinné osoby od 1. 11. 2020 museli vypracovať program vlastnej činnosti do konca januára 2021.

V súvislosti s novými povinnosťami povinných osôb, zavedenými od 1. 11. 2020, (napr. vykonanie zvýšenej starostlivosti vo vzťahu k vysokorizikovým krajinám) novela ustanovila lehotu na vykonanie týchto nových opatrení aj vo vzťahu k existujúcim klientom, a to do 31. mája 2021.

Ak patríte medzi povinné osoby a neviete, čo všetko musíte v zmysle AML zákona dodržiavať, obráťte sa na spoločnosť, ktorá ponúka vypracovanie dokumentácie AML zahŕňajúcej napríklad:

 • formy neobvyklých obchodných operácii,
 • školenie zamestnancov,
 • spôsob hodnotenia a riadenia AML rizík,
 • postupy pri zisťovaní neobvyklých obchodných operácií,
 • hlásenie neobvyklých obchodných operácií,
 • vzor vyhlásenia klienta podľa AML zákona.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky