Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Ktorý zákon obsahuje upravuje centrálny register účtov?

Zriadenie centrálneho registra účtov na Slovensku vyplynulo z prebratia európskych smerníc upravujúcich predchádzanie praniu špinavých peňazí. Išlo o požiadavku na zriadenie centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ktorý má oprávneným orgánom verejnej moci umožniť včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok.

Na základe toho bol vypracovaný a následne schválený zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov (účinný od 1. 5. 2022), ktorým sa zriaďuje centrálny register účtov. Tento právny predpis tiež upravuje práva i povinnosti súvisiace s jeho zriadením a prevádzkou.

Čo je centrálny register účtov?

Zákon definuje centrálny register účtov ako informačný systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účel uľahčenia prístupu oprávnených orgánov k údajom o účtoch a bezpečnostných schránkach vedených alebo prenajímaných na území SR, a to v rozsahu určeným zákonom.

Správcom a prevádzkovateľom centrálneho registra účtov je Ministerstvo financií SR.

Aká je úloha centrálneho registra účtov?

Centrálny register účtov má za úlohu uchovávať a priamo sprístupňovať  oprávneným orgánom základné údaje o bankových účtoch, majetkových účtoch a bezpečnostných stránkach.

Využitie týchto údajov je zároveň predpokladom pre následné zaistenie majetku a výnosu pochádzajúceho z trestnej činnosti ako aj pre účinné predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov.

Jeho cieľom má byť teda:

 1. zefektívnenie predchádzania, odhaľovania, vyšetrovania a následného stíhania závažnej trestnej činnosti a
 2. predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Ktoré orgány sú oprávnené na poskytovanie údajov z centrálneho registra účtov?

Oprávneným orgánom, ktorému sa poskytujú údaje z centrálneho registra účtov, je napríklad:

 • Finančné riaditeľstvo SR,
 • colný úrad,
 • daňový úrad,
 • orgán činný v trestnom konaní (prokurátor alebo policajt),
 • súd,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • Slovenská informačná služba a ďalšie.

Aké údaje sa zapisujú do centrálneho registra účtov?

Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje (vrátane ich zmeny):

 • názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie (napr. banky), ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
 • dátum založenia účtu, jeho číslo a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené
 • dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky a jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
 • identifikačné údaje klienta (napr. majiteľa účtu):
  • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu - ak ide o fyzickú osobu,
  • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu + obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo - ak ide o fyzickú osobu podnikateľa (napr. živnostníka),
  • názov, adresa sídla a identifikačné číslo - ak ide o právnickú osobu (napr. s.r.o.),
 • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
 • dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
 • dátum zrušenia účtu,
 • dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

Upozornenie: V centrálnom registri účtov budú zapísané iba vymenované údaje o klientovi (majiteľovi bankového účtu), nie údaje o stave alebo pohybe finančných prostriedkov na jeho účte (napr. zostatok peňazí na účte).

Centrálny register účtov bude teda oprávneným orgánom poskytovať len informácie o samotných účtoch a ich majiteľoch, t. j. nebude zapisovať ani poskytovať údaje o pohyboch na účtoch klientov.

Vyššie uvedené údaje sa v centrálnom registri účtov uchovávajú päť rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu účtu alebo skončeniu prenájmu bezpečnostnej schránky. Po uplynutí tejto lehoty sa údaje z registra vymažú.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké zákonné povinnosti majú banky?

Finančná inštitúcia (napr. banka alebo pobočka zahraničnej banky) je povinná zasielať údaje o vzniku, zmene alebo zániku vyššie uvedených údajov do centrálneho registra účtov elektronicky, a to do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku týchto údajov. Banky teda majú povinnosť každý deň elektronicky zapisovať zákonom určené údaje do centrálneho registra účtov. Avšak ako sme už vyššie spomenuli, nebudú nahlasovať pohyby alebo stavy na účtoch klientov.

Finančná inštitúcia zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov, ktoré poskytla do centrálneho registra účtov. Za správne a úplné údaje sú považované tie údaje, ktoré banka uchováva vo svojich informačných systémoch.

Finančné inštitúcie sú tiež povinné zaslať do centrálneho registra účtov správne a úplné údaje o účtoch a bezpečnostných schránkach existujúcich ku dňu zaslania údajov, ako aj údaje, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli od 1. januára 2018, ak ich evidujú vo svojich systémoch, a to do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho predpisu (vyhlášky Ministerstva financií, ktorou sa ustanovia okrem iného aj podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov). 

Akou formou sa poskytujú údaje z centrálneho registra účtov oprávneným orgánom?

Zapísané údaje sa z centrálneho registra účtov poskytujú oprávneným orgánom elektronicky priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom, a to na základe jedinečného identifikátora používateľa patriaceho konkrétnej fyzickej osobe. Čiže, každá fyzická osoba, ktorá žiada v mene oprávneného orgánu (napr. zamestnanec súdu alebo daňového úradu) o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov (tzv. používateľ), musí mať pridelený jedinečný identifikátor.

Upozornenie: Používateľ môže žiadať o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov až po uvedení účelu vyhľadávania a po označení konania, na účel ktorého sa majú poskytnúť údaje z registra.

Musí dať majiteľ účtu banke súhlas na poskytnutie jeho údajov do centrálneho registra účtov?

Nie, nemusí. Na zápis údajov klienta do centrálneho registra účtov sa nevyžaduje súhlas klienta (majiteľa účtu). Banka tak musí konať priamo na základe zákona o centrálnom registri účtov, ktorý jej ukladá povinnosť zápisu vyššie spomenutých údajov.

Kedy bude centrálny register účtov spustený?

Pôvodne mal byť centrálny register účtov spustený v januári 2023, avšak z dôvodu náročnosti a komplexnosti systému tohto registra bolo jeho uvedenie do prevádzky posunuté na neskorší termín (s možnosťou jeho spustenia do konca roka 2023).

Kto vykonáva kontrolu nad plnením zákonných povinností?

Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií pri poskytovaní údajov do centrálneho registra účtov vykonáva Národná banka Slovenska.

Aké sankcie hrozia za porušenie zákona o centrálnom registri účtov?

Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu do výšky 500 000 eur finančnej inštitúcii, ktorá

 • poskytne do centrálneho registra účtov nesprávne alebo neúplné údaje,
 • neposkytne údaje do centrálneho registra účtov zákonným spôsobom alebo v zákonnej lehote alebo
 • neposkytne údaje do centrálneho registra účtov v súlade s ustanovením, podľa ktorého musia finančné inštitúcie zaslať do registra správne a úplné údaje o účtoch a bezpečnostných schránkach existujúcich ku dňu zaslania údajov, ako aj údaje, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli od 1. januára 2018 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky ministerstva. 

Ak sa finančná inštitúcia dopustí porušenia zákona opakovane do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, Národná banka Slovenska jej uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur.

Čo upravuje vyhláška k centrálnemu registru účtov?

Úlohou vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov, je podrobnejšie určiť fungovanie centrálneho registra účtov,  a to:

 • špecifikovať podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov,
 • popísať podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora,,
 • ustanoviť podrobnosti o opatreniach a o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov počas prechodného obdobia.

Účinná mala byť už od októbra 2023, avšak aktuálne je na základe podania viacerých pripomienok v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. Po ukončení tohto štádia musí ešte vyhláška prejsť schvaľovacím procesom realizovaným vládou SR (najprv o návrhu vyhlášky rokuje legislatívna rada vlády, následne vláda).

Upozornenie: Keď vyhláška nadobudne účinnosť, banky a iné finančné inštitúcie budú mať šesť mesačnú lehotu na prípravu, teda na to, aby začali zasielať údaje o bankových účtoch klientov do centrálneho registra účtov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?

Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov

Kde možno mať podnikateľský účet bez poplatku a aké podmienky je potrebné splniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky