Ochranná známka Európskej únie (EÚ) a medzinárodná ochranná známka

Ochranná známka registrovaná na Slovensku poskytuje podnikateľovi ochranu len na území Slovenska. Ak vykonáva podnikateľské aktivity v zahraničí mal by premýšľať nad ochrannou známkou EÚ alebo medzinárodnou ochrannou známkou.

Prečo by mal podnikateľ premýšľať nad registráciou medzinárodnej ochrannej známky

Podnikatelia si registrujú ako ochranné známky logá svojich firiem, názvy svojich produktov, obaly svojich tovarov a iné označenia z toho dôvodu, aby ich nemohol bez ich súhlasu používať nikto iný. Ak si podnikateľ registruje ochrannú známku len na Slovensku, má výlučné právo používať ju len na tomto území. Ostatnými krajinami ochrana proti jej zneužitiu v takomto prípade nie je zabezpečovaná. Znamená to, že ak má napríklad podnikateľ registrovanú ochrannú známku na obal svojho výrobku len na Slovensku a iný podnikateľ v Česku svoj výrobok zabalí do podobného obalu, slovenský podnikateľ nemôže namietať porušenie práv z ochrannej známky a požadovať, aby výrobky iného českého podnikateľa boli stiahnuté z predaja. Aj pre takéto situácie je vhodné rozšíriť pôsobnosť registrácie slovenskej ochrannej známky do ďalších krajín.

Registrácia ochrannej známky za hranicami vlastnej krajiny má pre podnikateľa význam aj vtedy, ak predpokladá, že v budúcnosti rozšíri svoje pôsobenie aj do zahraničia. Úspešnému podnikateľovi sa môže stať, že najskôr začne pôsobiť v Česku, potom v Rakúsku, o niekoľko rokov aj v Nemecku, Francúzsku a podobne. Pre tohto podnikateľa by to znamenalo postupnú registráciu ochrannej známky v každej jednej krajine podľa predpisov danej krajiny. Na jednej strane by to bolo komplikované a na druhej strane príliš drahé. Ak by si podnikateľ registroval ochrannú známku len raz pre pôsobnosť v celej Európskej únii alebo dokonca s medzinárodnou pôsobnosťou, bolo by to jednoduchšie a aj lacnejšie.

Aké sú možnosti rozšírenia registrácie slovenskej ochrannej známky na nadnárodnú

Ak sa podnikateľ rozhodne ochrannú známku registrovanú na Slovensku rozšíriť na nadnárodnú, má v zásade tri možnosti:

  1. individuálne žiadosti o registráciu ochrannej známky v každej krajine,
  2. žiadosť o registráciu ochrannej známky Európskej únie alebo
  3. žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky.

Prvá možnosť, individuálne žiadosti o registráciu ochrannej známky v každej krajine, je najmenej efektívnou. Predpokladá jednotlivú registráciu ochrannej známky vo viacerých krajinách, poznanie predpisov v oblasti registrácie ochranných známok niekoľkých krajín a platenie viacerých poplatkov za registráciu ochrannej známky. Vo všeobecnosti sa tento spôsob rozšírenia územnej pôsobnosti registrácie slovenskej ochrannej známky neoplatí z finančných a časových dôvodov, preto sa mu v tomto článku ďalej venovať nebudeme. Oveľa vhodnejšími spôsobmi rozšírenia územnej pôsobnosti registrácie slovenskej ochrannej známky sú žiadosť o registráciu ochrannej známky Európskej únie alebo žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky.

Registrácia ochrannej známky Európskej únie

Ak má niekto záujem podnikať len na území Európskej únie, môže byť pre neho vhodnou voľbou registrácia ochrannej známky Európskej únie, ktorá zahŕňa ochranu vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie. Kompetentným orgánom pre registráciu ochrannej známky Európskej únie je Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Prvým krokom pre registráciu ochrannej známky Európskej únie je podanie žiadosti. Na podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky Európskej únie má podnikateľ dve možnosti:

  • podanie žiadosti cez Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky alebo
  • podanie žiadosti priamo na EUIPO.

Ak podnikateľ podá žiadosť o registráciu ochrannej známky Európskej únie cez Úrad priemyselného vlastníctva SR, tento úrad na nej vyznačí deň podania a do dvoch týždňov ju odošle EUIPO. Poplatok za prihlášku však bude podnikateľ platiť EUIPO, až potom sa začne konanie o registrácii ochrannej známky Európskej únie. Základný poplatok za registráciu ochrannej známky Európskej únie v takomto prípade bude 1 000 eur. Uhrádza sa bankovým prevodom na účet EUIPO. Druhou možnosťou je podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky Európskej únie priamo EUIPO, a to poštou alebo elektronicky. Najrýchlejšou a aj najlacnejšou možnosťou je elektronické podanie žiadosti priamo cez online formulár zverejnený na stránke EUIPO. V takomto prípade je výška základného poplatku za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky Európskej únie len 850 eur a je možné ho zaplatiť platobnou kartou, bankovým prevodom alebo cez EUIPO účet. Základné poplatky je však potrebné platiť samočinne do jedného mesiaca od dátumu, keď EUIPO prijme žiadosť (EUIPO výzvy na ich úhradu nevystavuje).

Proces registrácie ochrannej známky Európskej únie je takmer zhodný s tým, aký prebieha pri registrácii ochrannej známky na národnej úrovni na Slovensku. Tiež pozostáva z formálneho a vecného preskúmavania žiadosti, zverejnenia žiadosti o registráciu ochrannej známky Európskej únie vo vestníku, plynutia lehoty na podanie pripomienok a námietok a na koniec sa ochranná známka zapíše do registra ochranných známok Európskej únie. Viac o jednotlivých fázach tohto procesu nájdete v článku Aká je cena za registráciu ochrannej známky a ako dlho trvá zaregistrovanie na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška poplatkov za registráciu ochrannej známky Európskej únie

Za podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky Európskej únie sa platí základný poplatok, ktorého výška závisí od toho, akým spôsobom žiadosť podáte. V prípade, že podáte žiadosť cez Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo ju podáte v písomnej podobe Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), výška základného poplatku je 1 000 eur. V prípade, že žiadosť podáte cez elektronický formulár EUIPO, výška základného poplatku bude len 850 eur. V cene základného poplatku je však zahrnutá len jedna trieda tovarov a služieb podľa Niceskej klasifikácie, pre ktoré registrácia ochrannej známky Európskej únie platí. Pre niektorých podnikateľov nemusí byť takto obmedzená ochrana dostačujúca, preto si môžu pôsobnosť ochrannej známky rozšíriť aj o ďalšie triedy tovarov a služieb. Bez ohľadu na spôsob podania žiadosti o registráciu sa za druhú triedu tovarov a služieb platí navyše poplatok 50 eur a za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu tovarov a služieb sa platí navyše poplatok 150 eur.

Ak chce teda podnikateľ napríklad pri elektronickej žiadosti registrovať ochrannú známku Európskej únie pre štyri triedy tovarov a služieb, zaplatí spolu 1 200 eur (850 eur za základný poplatok so zahrnutím jednej triedy + 50 eur poplatok za druhú triedu + 150 eur poplatok za tretiu triedu + 150 eur poplatok za štvrtú triedu). Platnosť registrácie ochrannej známky Európskej únie je desať rokov, potom je možné ju obnoviť na ďalších desať rokov. Výška poplatkov za obnovenie registrácie ochrannej známky Európskej únie je rovnaká ako výška poplatkov za jej samotnú registráciu a tiež závisí od spôsobu obnovenia (písomná alebo elektronická forma) a od počtu tried tovarov a služieb. Poplatok za obnovenie registrácie ochrannej známky Európskej únie je potrebné uhradiť v lehote posledných šiestich mesiacov platnosti registrácie (EUIPO na to majiteľa ochrannej známky upozorní oznámením). Ak nedodržíte túto lehotu, je možné registráciu ochrannej známky Európskej únie obnoviť ešte do šiestich mesiacov od dátumu zániku jej platnosti, ale za 25 % príplatok.

Registrácia medzinárodnej ochrannej známky

Pre podnikateľov, ktorí plánujú rozšíriť svoje podnikania aj za hranice Európskej únie a chrániť si svoje označenie aj v ostatných krajinách, je vhodné požiadať o registráciu medzinárodnej ochrannej známky. Registrácia medzinárodných ochranných známok sa uskutočňuje na základe Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Madridská dohoda“) a vykonáva ju Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). K Madridskej dohode v súčasnosti pristúpilo 97 členov zo 113 krajín sveta. Konkrétny zoznam krajín Madridskej dohody je možné nájsť na stránke http://www.wipo.int/madrid/en/members/. Ak chcete svoju ochrannú známku registrovať aj v krajinách, ktoré nie sú súčasťou Madridskej dohody, musíte podať individuálne žiadosti o jej registráciu v daných krajinách.

Podnikateľ môže požiadať o zápis medzinárodnej ochrannej známky prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR. Podmienkou je, že o registráciu ochrannej známky môže podnikateľ požiadať kedykoľvek po podaní alebo najskôr súčasne s podaním žiadosti o národnú (slovenskú) registráciu ochrannej známky, o ktorej si môžete prečítať v článku Registrovaná ochranná známka. Žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky slovenský podnikateľ podáva v slovenskom jazyku na predpísanom formulári. V žiadosti je okrem iného potrebné vyznačiť aj krajiny, v ktorých sa požaduje ochrana medzinárodnej ochrannej známky, neskôr možno tento zoznam rozšíriť o ďalšie krajiny Madridskej dohody.

Po zaplatení správneho poplatku Úrad priemyselného vlastníctva SR vykoná formálne preskúmavanie žiadosti o registráciu medzinárodnej ochrannej známky a vypracuje žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky vo francúzskom jazyku a odošle ju WIPO. Jedna kópia tejto žiadosti je následne zaslaná žiadateľovi spolu s výzvou na zaplatenie poplatku za žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky vo švajčiarskych frankoch priamo WIPO. Následne prebieha konanie o registrácii ochrannej známky už na medzinárodnej úrovni.

Po tom, ako bude WIPO doručená žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky a zaplatené poplatky, vykoná sa formálne preskúmanie tejto žiadosti a kontrola zatriedenia tovarov a služieb podľa Niceskej klasifikácie. Ak nie je potrebné žiadne formálne nedostatky odstrániť alebo budú v stanovenej lehote odstránené, WIPO zapíše ochrannú známku do medzinárodného registra ochranných známok a žiadateľovi pošle osvedčenie o registrácii. Súčasne s tým sa ochranná známka zverejní aj vo vestníku medzinárodných ochranných známok a národné úrady priemyselného vlastníctva, pre ktoré majiteľ ochrannej známky požadoval ochranu, sú oboznámené o medzinárodnom zápise tejto ochrannej známky. Až tieto národné úrady priemyselného vlastníctva vykonávajú vecné preskúmavanie žiadosti a preverujú, či ochranná známka spĺňa podmienky zápisu stanovené ich národnou legislatívou a majú právo ochranu známky odmietnuť. Na území krajiny, ktorá neodmietla ochranu, medzinárodná ochranná známka platí desať rokov od dátumu medzinárodného zápisu.

Výška poplatkov za registráciu a obnovenie medzinárodnej ochrannej známky

Keďže žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky sa podáva prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR, platí sa mu po výzve za sprostredkovanie tejto služby správny poplatok 100 eur. Ostatné poplatky sa už platia priamo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) vo švajčiarskych frankoch (CHF). Za podanie žiadosti o registráciu medzinárodnej ochrannej známky sa platí základný poplatok 653 CHF (za slovnú a čiernobielu ochrannú známku) alebo poplatok 903 CHF (za farebnú ochrannú známku). V cene základného poplatku sú všeobecne zahrnuté tri triedy tovarov a služieb podľa Niceskej klasifikácie, pre ktoré registrácia medzinárodnej ochrannej známky platí. Za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb sa platí navyše poplatok 100 CHF. Výšku poplatku ovplyvňuje aj počet krajín, v ktorých žiadate registráciu svojej ochrannej známky – za každú jednu krajinu sa všeobecne platí 100 CHF. Je potrebné si dať pozor na to, že výška všeobecného poplatku 100 CHF za krajinu alebo tri triedy tovarov alebo služieb sa nevzťahuje na niektoré krajiny, pre ktoré platia individuálne poplatky a niekedy sú aj podstatne vyššie. Najpresnejšie výšku poplatku za registráciu medzinárodnej ochrannej známky zistíte podľa online kalkulačky WIPO zverejnenej na stránke www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

Platnosť registrácie medzinárodnej ochrannej známky je desať rokov, potom je možné ju obnoviť na ďalších desať rokov. Výška poplatku za obnovenie registrácie medzinárodnej ochrannej známky je 653 CHF a spôsob stanovenia poplatkov za triedy tovarov a služieb a krajiny je rovnaký ako spôsob stanovenia poplatkov za registráciu medzinárodnej ochrannej známky. Ak budete o obnovou medzinárodnej ochrannej známky žiadať cez Úrad priemyselného vlastníctva SR, zaplatíte mu správny poplatok 66 eur, preto je vhodnejšie to urobiť online cez WIPO. Ak poplatok za obnovenie registrácie medzinárodnej ochrannej známky neuhradíte včas, môžete tak spraviť ešte v lehote šiestich mesiacov od dátumu zániku platnosti registrácie ochrannej známky, ale za 50 % príplatok zo sumy základného poplatku za obnovenie 653 CHF. Platby je možné vykonávať bankovým prevodom, platobnou kartou alebo cez WIPO konto.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky

Porovnanie nadnárodných registrácií ochranných známok

Položka Ochranná známka Európskej únie Medzinárodná ochranná známka
územná pôsobnosť Európska únia (28 krajín) podľa zvolených krajín (najviac 133 krajín)
platnosť 10 rokov 10 rokov
registračný úrad Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)
podanie žiadosti cez Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPVSR) alebo priamo na EUIPO cez Úrad priemyselného vlastníctva SR
základný poplatok za podanie žiadosti 1000 eur cez ÚPVSR a písomne cez EUIPO alebo 850 eur elektronicky cez EUIPO 653 CHF za slovnú a čiernobielu ochrannú známku alebo 903 CHF za farebnú ochrannú známku (+ poplatok 100 eur ÚPVSR)
počet tried tovarov a služieb zahrnutých v základnom poplatku jedna tri (prípadne individuálne podľa konkrétnych krajín)
poplatok za ďalšie triedy tovarov a služieb za druhú triedu 50 eur a za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu 150 eur 100 CHF (prípadne individuálne poplatky podľa konkrétnych krajín)
poplatok za každú krajinu základný poplatok sa vzťahuje na všetky krajiny Európskej únie spolu 100 CHF (prípadne individuálne poplatky podľa konkrétnych krajín)
poplatok za obnovenie registrácie 1000 eur písomne alebo 850 eur elektronicky + prípadne 50 eur za druhú triedu + prípadne 150 eur za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu 653 CHF + 100 CHF za ďalšie triedy (prípadne individuálne poplatky podľa konkrétnych krajín) + 100 CHF za ďalšie krajiny (prípadne individuálne poplatky podľa konkrétnych krajín)

Zdroje: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Svetová organizácia duševného vlastníctva

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky