Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.

Na praktické využívanie nových postupov pri registrácii ochranných známok na Slovensku sme sa opýtali JUDr. Ing. Vladimír Neuschla, vedúceho advokáta známkovej kancelárie Patent§Iurist.

Ako sa nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku osvedčili v praxi?

Podávanie prihlášok, resp. podaní elektronickým spôsobom znamená pre klienta zľavu z poplatku vo výške 50 % (s určitými limitmi), preto sme ako patentoví zástupcovia nemali inú možnosť, ako začať systém používať. Bolo to v období, kedy podanie, ktoré patentový zástupca alebo advokát v minulosti spracoval za 10 minút, elektronický systém podávania spracúval 5 minút alebo aj 50 minút. Pokiaľ ste mali tú česť pracovať so systémom slovensko.sk, určite poznáte ten pocit bezmocnosti, keď sedíte za monitorom, klikáte, pozeráte na krútiace sa koliesko a čakáte...čakáme.

Zavedenie nových postupov v oblasti registrácie ochranný známok teda nebolo bez problémov ...

Prinútili nás používať systém, ktorého obsluha oproti pôvodnému spôsobu fungovania zatiaľ zaberá omnoho viacej času.

Ako nový systém Úradu priemyselného vlasnítctva funguje konkrétne v praxi?

Objektívne možno skonštatovať, že na samotnom Úrade priemyselného vlastníctva v systéme od jeho zavedenia už vychytali tie najväčšie „muchy“ a sú obdobia, kedy je realizácia administratívneho podania relatívne bezproblémová.

Väčším problémom je portál slovensko.sk, ktorý funguje ako poštový úrad medzi podávateľom a podanie len doručuje adresátovi, v tomto prípade UPV.

Opakovane sa vyskytli a vyskytujú situácie, kedy nastáva veľká časová medzera medzi odoslaním podania a jeho doručením, niekedy aj v trvaní niekoľko hodín. V oblasti, kedy o práve prednosti rozhodujú minúty, je to nepochopiteľné. Stále je tu možnosť podania prihlášky či iného podania v papierovej podobe. Prihlasovateľ síce na jednej strane príde o zľavu vo výške 50 % z poplatku, na druhej strane má ale istotu, že dátum a hlavne čas uvedený na pečiatke v podateľni na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici je nemenný a istý.

Článok pokračuje pod reklamou

V čom sa zmenili postupy v systéme registrácie ochranných známok?

Samotný systém prihlasovania ochranných známok ostáva nemenný. Každý prihlasovateľ, v závislosti od okruhu zákazníkov a od teritória, na ktorom chce ponúkať svoje výrobky a služby, má tri možnosti podania prihlášky ochrannej známky. Sú to:

  1. Národná prihláška (UPV SR)
  2. Medzinárodná prihláška (WIPO)
  3. Známka EUTM – (pôvodne CTM).

Národná prihláška ochrannej známky

Patentový zástupca prípadne advokát so špecializáciou na danú oblasť po porade s klientom spracuje prihlášku ochrannej známky, podá ju a vybaví všetky administratívne záležitosti.

Existujú aj tzv. poradcovia pre všetko, ktorý vám budú ponúkať tieto služby, ale pozor – títo odborníci na všetko - od cudzineckej polície, cez kolkové známky na alkohol až po prihlasovanie vozidiel z dovozu, nemusia byť zárukou úspechu.

Prečítajte si tiež

Diabol tkvie v detailoch a detaily pozná zvyčajne ten, kto sa na daný odbor špecializuje. Odporúčam vždy nahliadnuť do zoznamu patentových zástupcov vedenom na www.skpz.sk, prípadne do zoznamu advokátov na www.sak.sk (špecializácia duševné vlastníctvo) a vybrať si z odborníkov, ktorí zložili odborné skúšky a nad spôsobom výkonu ich praxe bdie príslušná stavovská organizácia (Komora patentových zástupcov, resp. Slovenská advokátska komora).

Pokiaľ sú vaši zákazníci zo Slovenska či Česka, tak dve samostatné národné prihlášky v SR a v ČR sú optimálnym postupom.

Medzinárodná prihláška ochrannej známky

To je funkčný systém, existujúci už viac ako 100 rokov. Podá sa národná prihláška v SR a na základe podanej národnej prihlášky sa podá prostredníctvom UPV SR na WIPO medzinárodná prihláška.

Na webovej stránke WIPO je kalkulačka, pomocou ktorej si viete orientačne vypočítať predpokladanú výšku správnych poplatkov podľa vyznačených krajín, počtu tried a ďalších kritérií. V medzinárodnej prihláške vyznačíte tie krajiny sveta, v ktorých chcete požiadať o zápis tejto ochrannej známky. Samotné konanie na jednotlivých národných úradoch je rozličné, má svoje rôzne špecifiká, rôznu výšku správnych poplatkov. Všeobecne má tento systém svoje opodstatnenie, pokiaľ chcete podať prihlášku do krajín mimo EU. Jeho ďalšou výhodou je, že krajiny môžete vyznačiť aj dodatočne, aj keď už nebudete môcť využiť časové právo prednosti, ktoré vám patrilo s titulu podania národnej prihlášky po dobu šiestich mesiacov od jej podania.

EUTM - CTM – známka Európskeho spoločenstva

Pokiaľ ako podnikateľ chcete ponúkať svoje výrobky a služby vo viacerých členských krajinách EU, môže (ale nemusí) byť optimálnou voľbou známka spoločenstva (EUTM, pôvodne CTM).

Jednou prihláškou, ktorú možno podať aj elektronicky na EU IPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) v Alicante, môžete pri vhodnej konštelácii získať ochranu vo všetkých členských štátoch, dokonca aj v tých, ktoré pristúpia do EU počas platnosti známky (pri pristupujúcich krajinách je to trochu komplikovanejšie).

Pri správnom zatriedení (opäť by som za tým účelom odporučil patentového zástupcu) a zaplatení správneho poplatku (začína od 850,- €) sa stáva, že do 14 dní je prihláška zverejnená vo Vestníku EUIO. Pokiaľ do 3 mesiacov od zverejnenia vo Vestníku EUIPO nikto nepodá námietky voči Vašej prihláške, bude Vaša známka zapísaná.

Ale opäť je diabol v detailoch. Vzhľadom na skutočnosť, že potencionálny namietateľ sídli v 28 štátoch EU, plus milióny známok spoločenstva majú zapísané subjekty z celého sveta, vzrastá pravdepodobnosť námietok tým viac, ako sa plní register novými a novými známkami. V rámci dohodovacieho konania s namietateľom sa niektoré námietky podarí odstrániť, niektoré hrany obrúsiť, niekedy je ale namietateľ neústupný a potom je potrebné čakať na rozhodnutie EU IPO, ktorý vychádza z rôznych kritérií, ale jedným z hlavných je zásada: časovo skorší, právne silnejší. Môže sa stať, že z dôvodu podaných námietok vám podanú prihlášku pre niektoré triedy alebo aj celkom odmietnu a navyše musíte zaplatiť trovy konania úspešnému patentovému zástupcovi protistrany (cca 750,- €). Dalo by sa tomu zabrániť? Možno áno, ale keď sa prídete poradiť s odborníkmi neskoro alebo si necháte radiť od anonymných internetových odborníkov na všetko, možnosť úspechu klesá.

Pre úplnosť - je možné aj tzv. odbočenie – z prihlášky EU-CTM sa odbočí do národných prihlášok (do niektorej z tých krajín EU alebo všetkých ostatných, kde neboli námietky), ale pozor - poplatky sa musia zaplatiť nanovo v každej odbočenej krajine samostatne.

Ďakujeme za rozhovor.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky