Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Nový fond pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) s názvom Ideas Powered for Business SME Fund prináša spoločnostiam z EÚ novú schému finančnej podpory. Prostredníctvom tejto schémy môžu byť podnikateľom refundované náklady na registráciu ochrannej známky či iné výdavky z oblasti ochrany duševného vlastníctva až do výšky 1 500 EUR. Ako sú nastavené podmienky schémy a kto sa o grant môže uchádzať?

Ako podpora v roku 2022 funguje Forma pomoci z Fondu pre MSP v roku 2022

Finančná podpora Fondu pre malé a stredné podniky (Ideas Powered for Business SME Fund) v roku 2022 má formu dvoch poukazov duševného vlastníctva, pričom každý malý a stredný podnik môže požiadať maximálne o jeden Poukaz 1 a jeden Poukaz 2:

  • POUKAZ 1:  Činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom, ako napr. IP scan, ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci alebo aj mimo EÚ;
  • POUKAZ 2: Činnosti súvisiace s patentom - Poplatky za národnú patentovú ochranu

Celkový objem finančných prostriedkov v rámci tejto schémy je približne 16 mil. EUR v nasledovnej štruktúre:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ opatrenia Rozpočet v EUR Maximálna suma poukazu v EUR
Poukaz 1 – činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom 15 mil. 1500
Poukaz 2 – patenty 1 mil. 750

Aká je výška príspevku a ktoré náklady sú oprávnené?

Samotná výška príspevku je kategorizovaná najmä podľa druhu činnosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva:

Prehľad príspevkov na ochranu duševného vlastníctva

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh činnosti Obsah činnosti Výška príspevku Oprávnené náklady
IP scan (Poukaz 1) služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva určené na poskytovanie poradenstva o potenciáli duševného vlastníctva 90 % zo sumy skutočných nákladov za IP Scan a do 90 % maximálnej sumy na daný členský štát EÚ poplatky za služby včasnej diagnostiky
Ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci EÚ, či už na národnej, regionálnej alebo EÚ úrovni (Poukaz 1) ochranné známky a dizajny podané priamo a elektronicky (ak je to možné) na úrade EUIPO a na úradoch duševného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP) 75% oprávnených skutočných nákladov poplatky za ochrannú známku a dizajn za nadobudnutie ochrany ochrannej známky alebo dizajnu v EÚ (vrátane prihlášky, triedy, preskúmania, registrácie, zverejnenia a prípadného odkladu poplatkov za zverejnenie)
Ochrana ochranných známok a dizajnov mimo EÚ (Poukaz 1) medzinárodné ochranné známky a dizajny používajúce systémy spravované WIPO 50 % oprávnených skutočných nákladov poplatky účtované za prihlášky (vrátane základných poplatkov, určovacích poplatkov a následných určovacích poplatkov) podľa Madridského alebo Haagskeho systému
Poplatky za národnú patentovú ochranu (Poukaz 2) národné patenty 50 % oprávnených skutočných nákladov poplatky, ktoré účtujú úrady duševného vlastníctva členských štátov za registráciu národných patentov, vrátane poplatkov za prihlásenie, poplatkov za rešerš, poplatkov za preskúmanie a poplatkov za zverejnenie

Aktuálne sú pre slovenských podnikateľov k dispozícii nasledovné Poukazy:

  • Poukaz 1 na poplatky za ochranné známky a dizajny (1500 €);
  • Poukaz 2 na poplatky za patenty (750€).

V súvislosti s rozdielnou výškou správnych poplatkov za registráciu národnej ochrannej známky a európskej ochrannej známky, ako aj s ohľadom na celkovú administratívnu náročnosť podania žiadosti o príspevok, sa javí ako vhodnejšie riešenie využiť daný príspevok na registráciu európskej ochrannej známky, ktorá je oproti slovenskej ochrannej známke omnoho drahšia.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy je možné podávať žiadosti o príspevok na registráciu ochrannej známky?

Žiadosti o príspevok možno podávať v období od 10.1.2022 do 16.12.2022, pričom všetky žiadosti budú pravidelne hodnotené každý týždeň– tzv. týždenná uzávierka vždy v piatok.

V prípade úplnej žiadosti bez nutnosti doplnenia chýbajúcich údajov by mala byť každá žiadosť vyhodnotená do 10 dní od uzávierky. V tejto lehote bude žiadateľovi oznámený aj výsledok hodnotenia.

V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť, že príspevky z fondu budú poskytované len do vyčerpania príslušnej alokácie. V prípade, že celková suma bude vyčerpaná pred uplynutím lehoty na predkladanie výziev, nebude možné podávať prihlášky a táto informácia bude zverejnená na webovej stránke poskytovateľa.

Ako podať žiadosť o príspevok na ochrannú známku v roku 2022?

Žiadosť o príspevok sa podáva výlučne elektronickou formou (tzv. e-form), a to prostredníctvom na tento účel vytvoreného online formulára, ktorý je dostupný na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO.

Žiadosti zaslané  e-mailom alebo v papierovej podobe nebudú akceptované.

Samotné preloženie žiadosti pozostáva z dvoch krokov. Tým prvým je vytvorenie používateľského konta, aby bolo vôbec možné použiť elektronický formulár. Následné podanie žiadosti je možné vykonať v niekoľkých krokoch:

  1. Zvoliť si typ poukazu, o ktorý má žiadateľ záujem
  2. Vyplniť povinné polia online formulára
  3. Nahrať povinnú dokumentáciu (osvedčenie o DPH alebo DIČ a výpis z účtu)
  4. Potvrdiť vyhlásenia obsiahnuté vo formulári, napr. o zásadách spolufinancovania, zákazu dvojitého financovania, vyhlásenie o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii apod.

Následne bude žiadateľovi sprístupnená možnosť odoslať vyplnený formulár.

Na tomto mieste je vhodné dať do pozornosti, že žiadosť o grant môže v mene žiadateľa podať aj zástupca, napr. advokát, ktorý pre neho zároveň zabezpečuje aj registráciu ochrannej známky.

Aký je ďalší postup pri využití poukazu?

Po doručení žiadosti na EUIPO dochádza k jej hodnoteniu a posudzovaniu, či boli splnené požiadavky na prípustnosť, oprávnenosť a pod.

Následne je každý žiadateľ jednotlivo informovaný o výsledku hodnotiaceho procesu, ktorý môže byť kladný (schválenie grantu) alebo záporný (odôvodnené zamietnutie žiadosti). Rozhodnutie o grante (tj. Poukaz 1 alebo Poukaz 2 ako je vyššie uvedené) nadobudne účinnosť dňom jeho oznámenia žiadateľovi, tzv. dátum začatia a delí sa na dve obdobia:

  1. Obdobie aktivácie – trvá 4 mesiace (s možnosťou predĺženia o 2 mesiace) a počas tohto obdobia je potrebné začať aspoň s jednou aktivitou v súvislosti s podanou žiadosťou (napr. prihláška ochrannej známky) a zároveň podať žiadosť o platbu za túto aktivitu. Týmto sa „aktivuje Poukaz“ a spúšťa sa obdobie realizácie;
  2. Obdobie realizácie - začína plynúť prvým dňom po aktivácii Poukazu na obdobie najviac 6 mesiacov v prípade Poukazu 1 a najviac 12 mesiacov v prípade Poukazu 2. Počas tohto obdobia je potrebné realizovať činnosti, na ktoré sa vzťahujú ich Poukazy a predkladať súvisiace žiadosti o platby. 

Skončením obdobia realizácie dochádza k skončeniu platnosti Poukazu a k dispozícii má žiadateľ ešte dodatočných 30 dní na podanie žiadosti o platbu.

S ohľadom na značnú administratívnu náročnosť v súvislosti s podaním žiadosti o pridelenie grantu odporúčame kontaktovať odborníka v danej problematike (napr. advokáta), ktorý záujemcom o registráciu ochrannej známky a môže poskytnúť potrebnú pomoc.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky