Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Nový fond pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) s názvom Ideas Powered for Business SME Fund prináša spoločnostiam z EÚ novú schému finančnej podpory. Prostredníctvom tejto schémy môžu byť podnikateľom refundované náklady na registráciu ochrannej známky či iné výdavky z oblasti ochrany duševného vlastníctva až do výšky 1 500 EUR. Ako sú nastavené podmienky schémy a kto sa o grant môže uchádzať?

Ako podpora v roku 2022 funguje Forma pomoci z Fondu pre MSP v roku 2022

Finančná podpora Fondu pre malé a stredné podniky (Ideas Powered for Business SME Fund) v roku 2022 má formu dvoch poukazov duševného vlastníctva, pričom každý malý a stredný podnik môže požiadať maximálne o jeden Poukaz 1 a jeden Poukaz 2:

  • POUKAZ 1:  Činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom, ako napr. IP scan, ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci alebo aj mimo EÚ;
  • POUKAZ 2: Činnosti súvisiace s patentom - Poplatky za národnú patentovú ochranu

Celkový objem finančných prostriedkov v rámci tejto schémy je približne 16 mil. EUR v nasledovnej štruktúre:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ opatrenia Rozpočet v EUR Maximálna suma poukazu v EUR
Poukaz 1 – činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom 15 mil. 1500
Poukaz 2 – patenty 1 mil. 750

Aká je výška príspevku a ktoré náklady sú oprávnené?

Samotná výška príspevku je kategorizovaná najmä podľa druhu činnosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva:

Prehľad príspevkov na ochranu duševného vlastníctva

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh činnosti Obsah činnosti Výška príspevku Oprávnené náklady
IP scan (Poukaz 1) služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva určené na poskytovanie poradenstva o potenciáli duševného vlastníctva 90 % zo sumy skutočných nákladov za IP Scan a do 90 % maximálnej sumy na daný členský štát EÚ poplatky za služby včasnej diagnostiky
Ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci EÚ, či už na národnej, regionálnej alebo EÚ úrovni (Poukaz 1) ochranné známky a dizajny podané priamo a elektronicky (ak je to možné) na úrade EUIPO a na úradoch duševného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP) 75% oprávnených skutočných nákladov poplatky za ochrannú známku a dizajn za nadobudnutie ochrany ochrannej známky alebo dizajnu v EÚ (vrátane prihlášky, triedy, preskúmania, registrácie, zverejnenia a prípadného odkladu poplatkov za zverejnenie)
Ochrana ochranných známok a dizajnov mimo EÚ (Poukaz 1) medzinárodné ochranné známky a dizajny používajúce systémy spravované WIPO 50 % oprávnených skutočných nákladov poplatky účtované za prihlášky (vrátane základných poplatkov, určovacích poplatkov a následných určovacích poplatkov) podľa Madridského alebo Haagskeho systému
Poplatky za národnú patentovú ochranu (Poukaz 2) národné patenty 50 % oprávnených skutočných nákladov poplatky, ktoré účtujú úrady duševného vlastníctva členských štátov za registráciu národných patentov, vrátane poplatkov za prihlásenie, poplatkov za rešerš, poplatkov za preskúmanie a poplatkov za zverejnenie

Aktuálne sú pre slovenských podnikateľov k dispozícii nasledovné Poukazy:

  • Poukaz 1 na poplatky za ochranné známky a dizajny (1500 €);
  • Poukaz 2 na poplatky za patenty (750€).

V súvislosti s rozdielnou výškou správnych poplatkov za registráciu národnej ochrannej známky a európskej ochrannej známky, ako aj s ohľadom na celkovú administratívnu náročnosť podania žiadosti o príspevok, sa javí ako vhodnejšie riešenie využiť daný príspevok na registráciu európskej ochrannej známky, ktorá je oproti slovenskej ochrannej známke omnoho drahšia.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy je možné podávať žiadosti o príspevok na registráciu ochrannej známky?

Žiadosti o príspevok možno podávať v období od 10.1.2022 do 16.12.2022, pričom všetky žiadosti budú pravidelne hodnotené každý týždeň– tzv. týždenná uzávierka vždy v piatok.

V prípade úplnej žiadosti bez nutnosti doplnenia chýbajúcich údajov by mala byť každá žiadosť vyhodnotená do 10 dní od uzávierky. V tejto lehote bude žiadateľovi oznámený aj výsledok hodnotenia.

V tejto súvislosti je však potrebné pripomenúť, že príspevky z fondu budú poskytované len do vyčerpania príslušnej alokácie. V prípade, že celková suma bude vyčerpaná pred uplynutím lehoty na predkladanie výziev, nebude možné podávať prihlášky a táto informácia bude zverejnená na webovej stránke poskytovateľa.

Ako podať žiadosť o príspevok na ochrannú známku v roku 2022?

Žiadosť o príspevok sa podáva výlučne elektronickou formou (tzv. e-form), a to prostredníctvom na tento účel vytvoreného online formulára, ktorý je dostupný na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO.

Žiadosti zaslané  e-mailom alebo v papierovej podobe nebudú akceptované.

Samotné preloženie žiadosti pozostáva z dvoch krokov. Tým prvým je vytvorenie používateľského konta, aby bolo vôbec možné použiť elektronický formulár. Následné podanie žiadosti je možné vykonať v niekoľkých krokoch:

  1. Zvoliť si typ poukazu, o ktorý má žiadateľ záujem
  2. Vyplniť povinné polia online formulára
  3. Nahrať povinnú dokumentáciu (osvedčenie o DPH alebo DIČ a výpis z účtu)
  4. Potvrdiť vyhlásenia obsiahnuté vo formulári, napr. o zásadách spolufinancovania, zákazu dvojitého financovania, vyhlásenie o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii apod.

Následne bude žiadateľovi sprístupnená možnosť odoslať vyplnený formulár.

Na tomto mieste je vhodné dať do pozornosti, že žiadosť o grant môže v mene žiadateľa podať aj zástupca, napr. advokát, ktorý pre neho zároveň zabezpečuje aj registráciu ochrannej známky.

Aký je ďalší postup pri využití poukazu?

Po doručení žiadosti na EUIPO dochádza k jej hodnoteniu a posudzovaniu, či boli splnené požiadavky na prípustnosť, oprávnenosť a pod.

Následne je každý žiadateľ jednotlivo informovaný o výsledku hodnotiaceho procesu, ktorý môže byť kladný (schválenie grantu) alebo záporný (odôvodnené zamietnutie žiadosti). Rozhodnutie o grante (tj. Poukaz 1 alebo Poukaz 2 ako je vyššie uvedené) nadobudne účinnosť dňom jeho oznámenia žiadateľovi, tzv. dátum začatia a delí sa na dve obdobia:

  1. Obdobie aktivácie – trvá 4 mesiace (s možnosťou predĺženia o 2 mesiace) a počas tohto obdobia je potrebné začať aspoň s jednou aktivitou v súvislosti s podanou žiadosťou (napr. prihláška ochrannej známky) a zároveň podať žiadosť o platbu za túto aktivitu. Týmto sa „aktivuje Poukaz“ a spúšťa sa obdobie realizácie;
  2. Obdobie realizácie - začína plynúť prvým dňom po aktivácii Poukazu na obdobie najviac 6 mesiacov v prípade Poukazu 1 a najviac 12 mesiacov v prípade Poukazu 2. Počas tohto obdobia je potrebné realizovať činnosti, na ktoré sa vzťahujú ich Poukazy a predkladať súvisiace žiadosti o platby. 

Skončením obdobia realizácie dochádza k skončeniu platnosti Poukazu a k dispozícii má žiadateľ ešte dodatočných 30 dní na podanie žiadosti o platbu.

S ohľadom na značnú administratívnu náročnosť v súvislosti s podaním žiadosti o pridelenie grantu odporúčame kontaktovať odborníka v danej problematike (napr. advokáta), ktorý záujemcom o registráciu ochrannej známky a môže poskytnúť potrebnú pomoc.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?

Čo prináša ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? Prezradia odborníci

Čo si možno chrániť ako duševné vlastníctvo? Koľko môžu stáť prihlášky ochranných známok či patentov? Podstatné informácie (nielen) pre podnikateľov prezradia 28.4.2022 odborníci na webinári.

Nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Začínajú platiť zmeny v autorskom práve, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom. Čo platí po novom?

Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?

Aké práva a povinnosti sa spájajú s autorstvom a ako ich upravujú autorská či licenčná zmluva? Na čo myslieť pri uzavretí týchto zmlúv?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky