Neoficiálne databázy ochranných známok mýlia podnikateľov

Občas sa v poštových schránkach podnikateľov objaví výzva na zaplatenie poplatku za nejaký register alebo databázu. Pôsobí veľmi dôveryhodne a je možné si ju ľahko zameniť s výzvou od oficiálnych inštitúcií.

Ponuky na registrácie v nepovinných databázach nie sú žiadnou novinkou

Podnikatelia dobre poznajú oficiálne registre, v ktorých sú zapísaní. Ide predovšetkým o obchodný register, živnostenský register a register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (osobitnou kategóriou sú tzv. slobodné povolania evidované v štatistickom registri organizácií a tiež v registri vedenom ich príslušnou profesijnou organizáciou). Napriek tomu podnikatelia častokrát dostanú do svojej schránky ponuku, ktorá môže častokrát vyznieť skôr ako výzva na registráciu v nejakom ďalšom povinnom registri.

Takáto „výzva“ pritom vo všeobecnosti pôsobí veľmi dôveryhodne z troch dôvodov. Prvým dôvodom je pomerne prepracovaná vizuálna stránka listu, na ktorom sa ponuka nachádza a slovná štylizácia takmer podobná tej, akú používajú oficiálne úrady v styku s podnikateľmi. Druhým dôvodom pridávajúcim na dôveryhodnosti týmto ponukám je, že obsahujú pravdivé a pomerne podrobné informácie o Vás ako podnikateľovi (častokrát aj v štruktúre názov, adresa, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo a predmety podnikania). Tretím dôvodom zvyšujúcim dôveryhodnosť takýchto ponúk je, že či už názov samotného registra alebo organizácie, ktorá ho prevádzkuje, obsahuje slová ako „slovenský“, „európsky“, „medzinárodný“ a podobne.

V minulosti sa u slovenských podnikateľov objavili ponuky znejúce ako výzvy na registráciu napríklad v týchto registroch, ktoré povinné nie sú a pritom znejú veľmi dôveryhodne: Slovenský internetový register, Register obchodných spoločností, Register slovenských firiem, Register obchodu Slovenskej republiky, Register ekonomických subjektov a mnohé iné. Ani jeden z týchto registrov nemá nič spoločné s oficiálnymi registrami vedenými relevantnými inštitúciami. V zásade ide o komerčné služby, ktoré majú slúžiť skôr ako nejaký katalóg alebo prezentácia firiem, pričom cena za takúto službu sa niekedy pohybuje aj okolo tisíc eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Predmetom nepovinných registrácií sa v poslednom období stali ochranné známky

V poslednom období nám niekoľko podnikateľov avizovalo, že do svojich poštových schránok do všetkých svojich firiem dostali akúsi„výzvu“ na uhradenie poplatku spojeného s ich ochrannými známkami. V prvom rade je potrebné vedieť, že jedinou oficiálnou inštitúciou, ktorá sa na Slovenku zaoberá zápisom ochranných známok do registra ochranných známok a prípadným predĺžením lehoty ich platnosti je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je možné dokonca podať aj žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky. Ak sa chcete dozvedieť o ochranných známkach, ich registráciách a oficiálnych databázach viac, prečítajte si článok Registrácia ochrannej známky.

Nepovinné databázy ochranných známok sú komerčnou službou

Na tomto mieste by sme Vás chceli upozorniť na spomínanú ponuku spojenú s registrovanými ochrannými známkami, o ktorej nás informovalo niekoľko podnikateľov. Nachádza sa na jednom liste formátu A4, ktorý po vizuálnej stránke vyvoláva dojem, že skutočne pochádza od relevantnej inštitúcie a teda takúto ponuku si je možné ľahko pomýliť s oficiálnou výzvou na predĺžene lehoty platnosti Vašej ochrannej známky. V skutočnosti ide o nepovinú platenú komerčnú službu.

V hlavičke sa nachádzajú informácie o prevádzkovateľovi služby tejto databázy s uvedením jeho kompletných údajov, vrátane názvu spoločnosti, adresy, daňového identifikačného čísla, telefonického a e-mailového kontaktu. Potom je na pomerne veľkom priestore vyobrazená Vaša ochranná známka, ktorá je predmetom tejto ponuky. Samozrejmosťou sú aj podrobné firemné údaje o Vás ako o majiteľovi tejto ochrannej známky. Ďalej tu nájdete informáciu o cene za túto službu a období, počas ktorého si túto službu zverejnenia Vašej ochrannej známky na internete môžete kúpiť. Pomerne rozsiahla časť tejto ponuky obsahuje aj platobné informácie o tom, kam treba uhradiť poplatok, ak ste sa pre využívanie tejto nepovinnej služby predsa len rozhodli.

Na druhej stane tejto ponuky sa nachádzajú pomerne stručné všeobecné obchodné podmienky. Okrem iných tam nájdete aj upozorňujúcu informáciu o tom, že služba tejto databázy nenahrádza oficiálnu národnú ani medzinárodnú registráciu ochrannej známky ani predĺženie jej platnosti. Je možné ju však ľahko prehliadnuť. V závere sú uvedené aj kompletné informácie o zahraničnom poskytovateľovi tejto služby vrátane adresy jeho sídla a údajov o jeho zápise v obchodnom registri.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky