Register právnických osôb a podnikateľov

Register právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov bude obsahovať komplexné informácie o týchto osobách z rôznych evidencií. Kompletný a plne funkčný bude do dvoch rokov.

Zavedenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Parlament schválil úplne nový zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri právnických osôb“). Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“) má byť opatrený akousi štátnou „garanciou spoľahlivosti“. Pri používaní údajov z registra právnických osôb sa vychádza z predpokladu, že tieto údaje sú úplné, spoľahlivé a zodpovedajúce skutočnosti. Podľa zákona o registri právnických osôb platí, že ak sa niekto v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v registri právnických osôb, nemožno voči nemu namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.

Register právnických osôb bude obsahovať údaje o:

 1. právnickej osobe,
 2. fyzickej osobe – podnikateľovi,
 3. podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
 4. orgáne verejnej moci,
 5. odštepnom závode,
 6. organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie.

Register právnických osôb bude jedným registrom, ktorý bude v sebe zlučovať niekoľko desiatok registrov vedených orgánmi štátnej správy a inými právnickými osobami , predovšetkým profesijnými organizáciami („komorami“). Pokiaľ ide o právnické osoby, budú v ňom zapísané všetky obchodné spoločnosti, družstvá, záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, politické strany a mnoho iných. Pokiaľ ide o fyzické osoby – podnikateľov, budú v ňom zapísaní všetci živnostníci, lekári, architekti, daňoví poradcovia, notári, audítori, finančný poradcovia, stavební inžinieri, znalci, tlmočníci a mnohí iní.

Obsah registra právnických osôb pri firmách a fyzických osobách – podnikateľoch

Do registra právnických osôb sa zapisujú o právnickej osobe tieto údaje:

 1. obchodné meno alebo názov,
 2. adresa sídla a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla,
 3. identifikačné číslo organizácie (IČO),
 4. identifikačné údaje o spoločníkoch, členoch, akcionároch, zakladateľoch, zriaďovateľoch alebo iných osobách s obdobným postavením v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo (ak ide o fyzickú osobu) alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (ak ide o právnickú osobu),
 5. výška základného imania, ak ho právnická osoba vytvára a rozsah jeho splatenia,
 6. hodnota podielu alebo vkladu osôb podľa písmena d) do základného imania právnickej osoby,
 7. meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby,
 8. právna forma,
 9. predmet činnosti, účel zriadenia, úlohy a ciele alebo predmet podnikania,
 10. dátum vzniku,
 11. dátum zániku,
 12. právny stav,
 13. iné právne skutočnosti,
 14. štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti (SK NACE),
 15. štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 16. označenie evidencie ustanovenej podľa osobitného predpisu, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
Článok pokračuje pod reklamou

Do registra právnických osôb sa zapisujú o fyzickej osobe – podnikateľovi tieto údaje:

 1. obchodné meno,
 2. meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby - podnikateľa,
 3. adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti,
 4. identifikačné číslo organizácie (IČO),
 5. právna forma podnikania,
 6. predmet podnikania alebo predmet činnosti,
 7. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti,
 8. dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti,
 9. právny stav,
 10. iné právne skutočnosti,
 11. štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti (SK NACE),
 12. štatistický kód inštitucionálneho sektora,
 13. označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

Právnym stavom na účely registra právnických osôb budú napríklad údaje o dátume vstupu do likvidácie a dátume skončenia likvidácie, vyhlásení konkurzu a ukončení konkurzu, o dátume povolenia reštrukturalizácie alebo vyrovnania a dátume ich skončenia, pozastavení alebo prerušení výkonu činnosti, zrušení právnickej osoby a dôvode jej zrušenia a podobne. Inými právnymi skutočnosťami na účely registra právnických osôb budú údaje o dôvode zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov vrátane dátumu ich zápisu, zmeny, výmazu a ich účinnosti, údaje o osobe, ktorá je likvidátorom, správcom v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní, údaje o právnom nástupcovi.

Správca registra právnických osôb, zapisovanie, zmena a výmaz údajov

Register právnických osôb je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“). Zdrojom informácií pre register právnických osôb je niekoľko evidencií, ktoré vedú inštitúcie o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch.

Ak ide o právnické osoby, zapisované údaje o nich budú pre register právnických osôb poskytovať inštitúcie, ktoré vedú evidencie právnických osôb, do ktorých zápis je podmienkou vzniku právnickej osoby. Zapisované údaje o firmách tak bude štatistickému úradu poskytovať obchodný register. Ak ide o fyzické osoby – podnikateľov, zapisované údaje o nich bude pre register právnických osôb poskytovať prevažne živnostenský register , ale aj iný správcovia evidencií, do ktorých zápis je podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie alebo ktorí takéto oprávnenie na podnikanie alebo doklad o odbornej spôsobilosti na výkon podnikania vydávajú. Budú to predovšetkým stavovské organizácie pre tzv. slobodné povolania (napríklad Slovenská advokátska komora, Slovenská komora daňových poradcov, Slovenská komora architektov, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovenská lekárska komora a podobne).

Inštitúcie, ktoré vedú vyššie uvedené registre, ktoré sú zdrojom údajov pre register právnických osôb, budú v elektronickej podobe štatistickému úradu poskytovať potrebné údaje bezodkladne po tom, ako sami vykonajú zápis, zmenu alebo výmaz údajov vo svojej evidencii. Štatistický úrad vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov z registra právnických osôb bezodkladne po tom, ako sú mu zodpovednými inštitúciami tieto údaje oznámené. Musí byť zabezpečená zhoda medzi údajmi v registri právnických osôb a údajmi evidencií jednotlivých zodpovedných inštitúcií.

Verejný prístup do registra právnických osôb cez internetovú stránku

Elektronický prístup v automatizovanej podobe do registra právnických osôb budú mať len orgány štátnej správy, súdy, obce, vyššie územné celky a iné orgány verejnej moci. Všetkým ostatným osobám, teda bežným používateľom, bude register právnických osôb bezplatne prístupný prostredníctvom internetovej stránky štatistického úradu. Je však potrebné dodať, že tieto údaje z internetovej stránky budú mať len informatívny charakter.

Na druhej strane je veľkou výhodou registra právnických osôb možnosť získavať z neho právne použiteľné výpisy o údajoch v ňom uvedených. Ak je inštitúcia povinná vydávať výpisy, odpisy alebo obdobné údaje z evidencie, z ktorej poskytuje údaje do registra právnických osôb (napríklad Ministerstvo spravodlivosti SR a jeho obchodný register), bude možné o vydanie takéhoto výpisu požiadať aj cez register právnických osôb. Výpisy v rozsahu údajov zapísaných v registri právnických osôb bude podľa zákona o registri právnických osôb možné získavať aj z evidencií, ktoré doteraz verejne dostupné neboli. Výpisy sa budú poskytovať len v podobe elektronických odpisov podľa § 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a budú spoplatnené. Listinné („papierové“) odpisy sa z registra právnických osôb poskytovať nebudú. Elektronický odpis bude podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrený časovou pečiatkou. Elektronický odpis z registra právnických osôb bude plne použiteľný na právne úkony.

Na účely získavania výpisov z registra právnických osôb bude na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk sprístupnená nová elektronická služba. Elektronické služby Ústredného portálu verejnej správy je však i teraz možné využívať len prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (tzv. eID karty), ktorý musí byť navyše aktivovaný na elektronickú komunikáciu (tzv. online eID funkcia). K jeho využitiu je tiež potrebné aj isté softvérové a hardvérové vybavenie. Podrobnejšie sa o elektronickom občianskom preukaze dočítate v našom článku Elektronický občiansky preukaz.

Register právnických osôb bude kompletný a plne funkčný najneskôr do 1. novembra 2017

Hoci zákon o registri právnických osôb nadobudne účinnosť 1. novembra 2015, nebude register právnických osôb ešte od tohto dátumu kompletný a plne funkčný. Podľa prechodných ustanovení bude integrácia údajov jednotlivých evidencií do registra právnických osôb prebiehať postupne počas dvojročného obdobia. Avšak základné registre – obchodný register a živnostenský register, budú súčasťou registra právnických osôb najneskôr 1. februára 2016. Na ostatné inštitúcie ohľadom ich možností a technickej pripravenosti bude dohliadať štatistický úrad a všeobecne záväzným predpisom ich zaviaže k plneniu povinností podľa zákona o registri právnických osôb po pominutí objektívnych dôvodov, ktoré im doteraz v tom bránili.

Zmeny v prideľovaní identifikačného čísla organizácie (IČO)

Do zákona o registri právnických osôb sa presunuli zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov všetky ustanovenia o prideľovaní identifikačného čísla organizácie. Zmeny sú minimálne a týkajú sa predovšetkým spôsobu prideľovania identifikačného čísla a osoby, ktorá ho prideľuje. Identifikačné číslo bude prideľované všetkým osobám vedeným v registri právnických osôb.Po novom bude identifikačné číslo prideľovať výhradne štatistický úrad a nie aj iné úrady, ako je tomu doteraz (napríklad pri získavaní živnosti identifikačné číslo prideľuje obvodný úrad). Doteraz identifikačné čísla pre iné úrady zabezpečoval, resp. vydával tiež štatistický úrad, ale prideľovali ho samotné úrady. Po novom budú tieto úrady pri zápise právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa do svojej evidencie alebo vydávaní oprávnenie na podnikanie priamo žiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky