Nepovinné registre často pletú podnikateľov

V pravidelných intervaloch sa v schránkach podnikateľov objavujú možnosti na ich registráciu v rôznych evidenciách a registroch, ktoré podľa svojich názvov pôsobia naozaj veľmi dôveryhodne a vyvolávajú často pocit zámeny s oficiálnymi registrami podnikateľov (ORSR a pod.)

Relevantné registre pre slovenských podnikateľov

Pre slovenských podnikateľov sú najdôležitejšie predovšetkým dva registre – obchodný register (www.orsr.sk) a živnostenský register (www.zrsr.sk). Obchodný register je verejným zoznamom, do ktorého sa povinne zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, zahraničné osoby – podnikatelia a iné osoby, ktorým takúto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. Na vlastnú žiadosť, teda dobrovoľne, sa do obchodného registra zapisujú fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia. Živnostenský register je tiež verejne dostupným zoznamom. Uvádzajú sa v ňom údaje v zákonom stanovenom rozsahu o podnikateľoch (fyzických aj právnických osobách), ktorí podnikajú na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Okrem toho, podnikatelia – fyzické osoby, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia a vykonávajú teda tzv. slobodné povolania (napríklad lekári, advokáti, audítori), sa nezapisujú do živnostenského registra, ale sú evidovaní v štatistickom registri organizácií a tiež v registri vedenom ich príslušnou profesijnou organizáciou.

Nepovinné registre pre podnikateľov sú komerčnou službou

V minulosti sa slovenskí podnikatelia už niekoľkokrát stretli s ponukou, aby sa zapísali do registrov ako napríklad Slovenský internetový register, Register obchodných spoločností, Register slovenských firiem, Register obchodu Slovenskej republiky, Register ekonomických subjektov a mnohé iné. Žiaden z týchto registrov nemá nič spoločné s oficiálnymi registrami vedenými relevantnými inštitúciami spomenutými v predchádzajúcej časti článku. Na uvedené skutočnosti niekoľkokrát upozorňovalo Ministerstvo vnútra SR, ako aj my v našom článku Pozor na duplicitné registre (registrácia v nich nie je povinná).

Ide o komerčné registre, ktoré podľa ich zriaďovateľov majú slúžiť na sprostredkovanie informácií o firmách. Služby týchto registrov sú spoplatňované a zvyčajne sa prezentujú ako katalóg podnikateľov alebo reklama. Často však od podnikateľa žiadajú len doplnenie niektorého údaju o ňom, a to za nemalý poplatok. Podnikatelia sa častokrát nechajú „uniesť“ a pletú si tieto komerčné registre s tými oficiálnymi.

Článok pokračuje pod reklamou

Pozor na európsku novinku v komerčných registroch

V tomto článku by sme Vás chceli upozorniť na to, že v schránkach podnikateľov sa začali šíriť ponuky podobných služieb – registrov, ktoré už nepochádzajú zo Slovenska, ale sú celoeurópske. Tieto ponuky sú zvyčajne v anglickom jazyku a sú zasielané poštou na adresu sídla spoločnosti. Všetky údaje o Vás ako podnikateľovi v tomto ponukovom liste sú pravdivé a dokonca je tam uvedená aj Vaša internetová adresa, takže list môže vyvolávať dojem, že pochádza od relevantnej inštitúcie Európskej únie.

Podstatou ponuky je zvyčajne, že podnikateľ môže byť v tomto registri zaevidovaný a prevádzkovateľ od neho požaduje len potvrdenie a aktualizáciu jeho údajov, ktoré majú byť v registri zverejnené. Uvádza sa aj požiadavka na uvedenie identifikačného čísla DPH a súvisiacich informácií k DPH. Na potvrdenie týchto informácií a spätné odoslanie vyplnenej objednávky v obálke má podnikateľ niekoľkotýždňovú lehotu. Základný zápis v registri je bezplatný a rovnako bezplatná je aj aktualizácia údajov o firme, ktorú je možné neskôr vykonať aj na webovej stránke. Dôležité je, že až zverejnenie firemných informácií v registri je spoplatnené, za čo majú byť informácie o podnikateľovi určitým spôsobom na stránke registra zvýraznené. Objednať sa pritom dajú len obe služby naraz, aj bezplatný zápis aj platená reklama.

Podnikatelia často prehliadajú, že ročný poplatok za takúto reklamu je vo výške niekoľko stoviek eur. Zároveň nie je neobvyklé, že objednávka sa uzatvára rovno na niekoľko rokov a navyše s automatickým predlžovaním. Podnikatelia by preto mali podobným ponukám venovať náležitú pozornosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky