Registrácia ochrannej známky

Čo je ochranná známka, aká je jej cena a akú ochranu poskytuje. Akú ochranu poskytujú ochranné známky registrované na Slovensku a kde sa dajú získať informácie o už existujúcich ochranných známkach.

Čo môže byť ochrannou známkou

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochranné známky možno za poplatok registrovať na Úrade priemyselného vlastníctva. Ochranná známka môže vyzerať napríklad takto:

Na to, aby úrad ochrannú známku zaregistroval, ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, to znamená, že ochranná známka by sa mala zaregistrovať vtedy, ak jej používanie jednoznačne odlíši výrobok alebo službu podnikateľa. Ak označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno ho zapísať ako ochrannú známku.

Odlíšenie výrobku alebo služby znamená, že označenie registrované ako ochranná známka je istým spôsobom jedinečné a v prípade, ak bude uvedené na tovare alebo službe, verejnosť si tento tovar alebo službu môže automaticky spojiť s konkrétnou spoločnosťou. Vo verejnosti sú veľmi známe napríklad ochranné známky Adidas alebo Nike. Ak sú uvedené na tovare alebo službe, verejnosť automaticky vie, ktorá spoločnosť je výrobcom takého tovaru.

Ako ochrannú známku však nemožno registrovať označenia, ktoré už majú v spoločnosti zaužívaný význam, prípadne by mohli byť pre verejnosť zavádzajúce. Ochrannou známkou nemôže byť napríklad pomenovanie zaužívané v bežnom jazyku (pre minerálnu vodu nemožno zaregistrovať ochrannú známku „minerálka“), znak vysokej symbolickej hodnoty (napríklad kríž alebo štátny znak) alebo pomenovanie, ktoré môže vyvolať omyl o pôvode, kvalite alebo povahe tovaru a služby.

Aj pre vyššie uvedené zásady však existuje určitá výnimka. Ako ochrannú známku možno zaregistrovať označenie, ak ho predtým spoločnosť používala bez registrácie a toto označenie časom získalo rozlišovaciu schopnosť (napríklad Amazon - pôvodne názov juhoamerickej rieky - časom získal natoľko rozlišovaciu schopnosť, že dnes väčšine ľudí pri slove Amazon napadne skôr internetový sprostredkovateľ obchodu ako spomenutá rieka).

Pre zistenie, či nejaké označenie už je registrované ako ochranná známka možno využiť Európskou Komisiou prevádzkovanú službu TMview, ktorá poskytuje prístup ku registrom viacerých štátov, vrátane Slovenska. Register slovenských ochranných známok je prístupný aj na stránke Úradu priemyselného vlastníctva.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky na Slovensku

Ochrannú známku možno zaregistrovať na Úrade priemyselného vlastníctva. Úrad nezaregistruje novú známku okamžite po doručení prihlášky, ale najprv skontroluje, či je prihláška správne vyplnená, či rovnaké označenie už nie je registrované a či predkladané označenie vôbec môže byť ochrannou známkou. Ak nájde chyby, vráti prihlášku odosielateľovi na dopracovanie.

Ak úrad nezistí podobnosť alebo zhodnosť s inou známkou a prihláška je formálne v poriadku, úrad ju zverejní a umožní proti nej podávať v lehote troch mesiacov námietky. Tým umožňuje iným majiteľom ochranných známok, aby sa bránili pred registráciou podobnej známky.

Je teda zrejmé, že registrácia môže trvať niekoľko mesiacov, dokonca až jeden rok. Prvá prihláška však má tzv. právo priority, čo znamená, že ak sa niekto pokúsi prihlásiť inú podobnú známku, nemá na to nárok. Ak nikto proti registrácii nepodá námietky, úrad ochrannú známku zapíše a vydá osvedčenie o zapísaní ochrannej známky. Symbol ®  je možné používať až po skončení registrácie.

Aká je cena za registráciu ochrannej známky na Slovensku

To záleží od toho, pre aké množstvo tovarov alebo služieb je známka zaregistrovaná. Ochranné známky sa totiž neregistrujú všeobecne, ale len pre určité triedy tovarov a služieb. Triedenie tovarov a služieb vychádza z tzv. Nicejského dohovoru, preto aj triedenie sa označuje ako Nicejské. Zoznam výrobkov a služieb podľa tried je na nahliadnutie je aj na stránke Úradu priemyselného vlastníctva.Tried tovarov a služieb je spolu 45.

Na stránke úradu sa nachádza aj iná verzia, obsahujúca (v dolnej časti dokumentu) informácie o spôsobe rozdelenia ochranných známok s vysvetlivkami, aké druhy výrobkov patria ku ktorej triede.

Ochrannú známku možno registrovať pre minimálne 3 triedy výrobkov - poplatok za registráciu v takom prípade je 166 eur. Za každú ďalšiu triedu sa poplatok zvyšuje o 17 eur. Ak má záujemca záujem o úplnú ochranu a chce si zaregistrovať ochrannú známku pre všetky triedy, cena je 880 eur. Ochranná známka sa registruje na 10 rokov, potom je potrebné platnosť registrácie predĺžiť za rovnaký poplatok.

Treba upozorniť, že zákon neumožňuje pridať ku už registrovanej ochrannej známke aj ďalšiu triedu tovarov. Ak sa teda v budúcnosti spoločnosť rozhodne rozšíriť podnikanie aj na iné tovary alebo služby, nie je možné rozšíriť už registrovanú ochrannú známku aj na iné tovary alebo služby.

Akú ochranu ochranná známka poskytuje a v akom rozsahu

Ako je uvedené vyššie, ochranná známka neposkytuje označeniu ochranu všeobecne, ale len v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je registrovaná. V súvislosti s nimi však ochranná známka poskytuje v podstate maximálnu možnú ochranu. To znamená, že nikto okrem majiteľa ochrannej známky nemôže svoje tovary alebo služby označovať označením zhodným alebo podobným ochrannej známke. Ak ochrannú známku neoprávnene používa iná osoba, majiteľ ochrannej známky môže požadovať súdny zákaz takého použitia a má nárok aj na náhradu škody a ušlého zisku. Preukazovanie výšky škody a ušlého zisku však môže byť problematické. Ak však neoprávnené používanie ochrannej známky poškodilo povesť jej majiteľa, do úvahy prichádza aj možnosť požadovať náhradu nemajetkovej ujmy.

Situácia je o niečo zložitejšia v prípade, ak spoločnosť má ochrannú známku registrovanú pre niektoré tovary a služby a iná osoba používa označenie podobné alebo zhodné s ochrannou známkou pre iné tovary a služby. Aj v takomto prípade možno požadovať zákaz používania takého označenia, ale len v prípade, ak toto označenie neoprávnene ťaží z povesti registrovanej ochrannej známky alebo môže vyvolať omyl v tom, kto je poskytovateľom služby alebo tovaru. Ak sa spoločnosti voči sebe navzájom jednoznačne vymedzia, nemožno namietať proti používaniu označenia podobného ochrannej známke.

Ak sa časom spoločnosť rozhodne jemne zmeniť označenie svojich tovarov a služieb, môže tak urobiť. Vzhľadom na to, že ochranná známka poskytuje ochranu aj pred podobnými označeniami, jemný zmena označenia nemá vplyv na rozsah ochrany poskytovanej ochrannou známkou.

V praxi sa často stáva, že majiteľ ochrannej známky sa dostane do konfliktu s používateľom neregistrovaného označenia alebo s držiteľom internetovej domény. Majitelia ochrannej známky sú v takomto konflikte spravidla vo výhode.

Vyššie uvedené platí pre ochrannú známku registrovanú v Slovenskej republike. Tí, ktorí majú záujem o medzinárodnú ochranu svojho označenia, majú k dispozícii aj tzv. Medzinárodnú ochrannú známku alebo Ochrannú známku Spoločenstva.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky