Prechod z VPR na ORP ekasu – ako zmeniť typ pokladnice

Pri zmene pokladnice z virtuálnej registračnej pokladnice na online pokladnicu musíte požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa pre ORP a zároveň požiadať o zrušenie kódu pre VRP.

S účinnosťou od 1. júla 2019 sú podnikatelia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby prostredníctvom registračnej pokladnice, povinní používať online registračnú pokladnicu (ďalej aj „ORP“) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej aj „VRP“). Tieto pokladnice novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o používaní ERP“) nazýva ako pokladnica „e-kasa klient“ (ďalej len „eKasa“).

V článku Povinnosť používať eKasu sa odkladá si môžete prečítať na koho sa vzťahuje tzv. „bezsankčné obdobie“, t. j. obdobie, počas ktorého správca dane neuloží pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice.

Povinnosť používania eKasy v roku 2019

Podľa zákona o používaní ERP je povinný používať eKasu ten podnikateľ, ktorý súčasne spĺňa tieto tri podmienky:

  • vykonávanie podnikateľskej činnosti: fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. osoba:
  • zapísaná v obchodnom registri,
  • ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. exekútor, lekár a pod.),
  • ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (samostatne hospodáriaci roľník),
  • prijímanie tržby v hotovosti na predajnom mieste: prijatie tržby na akomkoľvek mieste, kde podnikateľ prijíma tržbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahradzujú hotovosť (napr. gastrolístok) za predaj tovaru alebo za poskytnutie služby (zákonom vymedzenej). Za tržbu sa považuje aj inkaso faktúry, či prijatie preddavku,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie zákonom vymedzenej služby: predaj výrobku, polotovaru, materiálu či suroviny, ktorú predáva podnikateľ alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o ERP.

Viac informácií o tom, kto musí a nemusí používať eKasu od roku 2019 si môžete prečítať v článku Kto (ne)musí mať eKasu od roku 2019?

Podnikateľ sa môže rozhodnúť medzi VRP a ORP – aké sú ich výhody a nevýhody?

Podnikateľ, ktorý je povinný evidovať tržby prostredníctvom eKasy sa môže rozhodnúť, či bude využívať virtuálnu registračnú pokladnicu alebo online registračnú pokladnicu, prípadne ak už má jednu z nich, môže sa rozhodnúť aj zmeniť typ pokladnice z VRP na ORP a naopak.

Každý typ tejto eKasy má svoje výhody a nevýhody, pričom ich posúdenie je na každom podnikateľovi osobitne.

Nakoľko virtuálna registračná pokladnica pozostáva len z bezplatného programu, ktorý dodáva priamo finančná správa a z akejkoľvek tlačiarne, je možné ju používať na mobile, tablete či počítači a tým sú jej náklady na obstaranie nízke. Taktiež veľkou výhodou používania VRP je jej prenosnosť. Naopak kompatibilita so zariadeniami ako je napr. skener čiarových kódov či platobný terminál môže byť značne obmedzená.

Prečítajte si tiež

Výhoda online registračnej pokladnice (kedysi elektronická registračná pokladnica) spočíva v tom, že softvér a hardvér sa nachádza v jednom zariadení, ku ktorému je ľahko pripojiť rôzne zariadenia, ako je napr. platobný terminál, digitálnu váhu a pod. Zaobstaranie takejto online registračnej pokladnice býva väčšinou finančne náročnejšie.

Viac o tom, na základe čoho sa rozhodnúť pri výbere ORP alebo VRP si môžete prečítať v článku eKasa – virtuálna alebo online registračná pokladnica?

Článok pokračuje pod reklamou

Ako zmeniť typ pokladnice z VRP na ORP eKasu?

V zákone o používaní ERP nie je uvedené, že podnikateľ môže využívať len virtuálnu alebo online registračnú pokladnicu. Avšak, ak sa podnikateľ rozhodne zmeniť typ pokladnice z VRP na ORP, odporúčame mu ponechať si VRP dovtedy, až kým nebude spustená a správne nastavená jeho nová ORP.

Ak sa podnikateľ rozhodne zmeniť typ pokladnice a chce využívať online registračnú pokladnicu, musí si zaobstarať registračnú pokladnicu od dodávateľa, ktorí splnil všetky zákonné podmienky online registračných pokladníc. Prinášame vám aj zoznam aktuálne platných dodávateľov online registračných pokladníc, ktorý si môžete pozrieť v článku Zoznam pokladníc certifikovaných pre eKasa systém, či informácie o tom, aká je cena za eKasu si môžete pozrieť v článku Aká je cena za eKasu?

V prípade migrácie z VRP na ORP je potrebné elektronicky požiadať o pridelenie kódu pokladnice – eKasa klient prostredníctvom portálu finančnej správy. Predmetnú žiadosť nájde podnikateľ po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny v časti „Katalógy“ – „Katalóg formulárov“. V tejto časti je potrebné vyhľadať sekciu „Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ a kliknúť na „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“.

Následne po pridelení kódu eKasy je potrebné, aby si podnikateľ stiahol identifikačné údaje pokladnice (identifikačný balíček) a autentifikačný balíček (certifikát pre danú ORP) a nahral ich do ORP podľa pokynov výrobcu.

Viac informácií o postupe pridelenia kódu pre eKasu si môžete prečítať v článku Ako požiadať o pridelenie kódu pre eKasa pokladnicu

Ak má už podnikateľ v prevádzke ORP, môže požiadať o zrušenie VRP, a to prostredníctvom Oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient, ktorá nájde cez katalóg formulárov po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy.

Prechod z VRP na ORP - prehľad krokov

Na základe vyššie uvedeného sme dali do tabuľky kroky, ktoré je potrebné spraviť pri prechode z VRP na ORP, aby ste na nič nezabudli:

Migrácia z VRP na ORP v krokoch
1. krok: kúpa online registračnej pokladnice (ORP)
2. krok: žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-Kasa klient pre ORP
3. krok: nainštalovanie kódov do online registračnej pokladnice
4. krok: zrušenie kódu pokladnice e-Kasa klient pre VRP cez oznámenie o ukončení používania pokladnice e-Kasa klient

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


50-tisíc podnikateľov ešte nemá eKasu. Finančná správa im pošle upozornenia

Na zavedenie eKasy majú podnikatelia už len dva mesiace. Na pripojenie sa k systému bude finančná správa do konca roka posielať upozornenia dvakrát mesačne.

65 000 podnikateľov nepripojených na e-kasu dostalo upozornenie

Finančná správa rozposlala upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Ide o ďalšie opatrenia v snahe pomôcť podnikateľom vyhnúť sa koncoročnému náporu.

Tri mesiace do termínu: eKasu nemá polovica podnikateľov

Podnikatelia sa s prechodom na eKasu neponáhľajú a každá druhá kontrola končí uložením pokuty.

Takmer tretina maloobchodníkov ešte nemá eKasu

Do systému eKasa je aktuálne napojených približne 220-tisíc pokladníc. Tržby reálne eviduje len polovica z nich.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky