Kúpa používanej eKasy a jej prihlásenie

Zvažujete kúpu používanej eKasy do vašej prevádzky? Ak áno, prinášame vám informácie o tom, či je možné kúpiť používanú eKasu, ako aj to, aké povinnosti s tým súvisia.

Podnikatelia častokrát zvažujú kúpu používaného majetku do svojho podnikania, a to nielen z dôvodu zníženia svojich vstupných nákladov na začiatku podnikania, ale aj z dôvodu zníženia nákladov v priebehu výkonu svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je podnikateľ povinný evidovať svoje tržby prostredníctvom eKasy, môže využiť aj kúpu používanej eKasy.

O tom, aká je cena za novú eKasu a aké náklady spojené s prevádzkou eKasy čakajú podnikateľa, si môžete prečítať v článku Aká je cena za eKasu?

V tomto článku si popíšeme to, aké špecifiká sú spojené s kúpou používanej eKasy, ktorú je potrebné uviesť do prevádzky, ako aj to, aké povinnosti vyplývajú podnikateľovi voči správcovi dane.

Je možné kúpiť používanú eKasu?

Daňovník, ktorý vlastní eKasu, ju môže predať inému podnikateľovi a ten ju môže používať (kúpiť), avšak za dodržania nasledovnej podmienky:

  • predávajúci musí z eKasy vybrať chránené dátové úložisko (CHDÚ), ktoré je povinný archivovať,
  • kupujúci musí uviesť eKasu do prevádzky zakúpením nového chráneného dátového úložiska (CHDÚ), ak to predávajúci neponúka ako súčasť predaja používanej eKasy.

Viac informácií o predaji používanej eKasy nájdete v článku Ukončenie používania a predaj eKasy.

Chránené dátové úložisko je súčasťou každej online registračnej pokladnice (eKasy), pričom ide o pamäťové zariadenie, ktoré zaznamenáva každý vyhotovený pokladničný doklad, či iné údaje, ktoré boli eKasou vytlačené alebo odoslané.

Aké povinnosti má podnikateľ pri kúpe používanej eKasy voči správcovi dane?

Okrem zabezpečenia nového chráneného dátového úložiska, má podnikateľ povinnosti aj voči správcovi dane (t. j. daňovému úradu), nakoľko musí:

  • požiadať o pridelenie kódu pre eKasu ,
  • nahrať identifikačný a autentifikačný balíček do online registračnej pokladnice (inicializačný balíček).

Podľa § 7a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“) na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky, podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podáva podnikateľ v predpísanej štruktúrovanej forme, a to pomocou na to určeného elektronického formulára s názvom „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Tento formulár podnikateľ nájde a vyplní cez svoju osobnú internetovú zónu v časti Katalóg elektronických formulárov – Pokladnice e-kasa klient – Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient – Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient.

V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je dôležité:

  • vyznačiť, či podnikateľ žiada o pridelenie kódu VRP (virtuálnej registračnej pokladnice) alebo o pridelenie kódu ORP (online registračnej pokladnice) – v našom prípade o ORP,
  • uviesť hlavný predmet činnosti (SK NACE), v rámci ktorej bude pokladnica e-kasa klient používaná.

Po overení údajov uvedených v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, daňový úrad pridelí kód pokladnice a do e-kasa zóny (v osobnej internetovej zóne podnikateľa, sekcia autorizované služby) a doručí inicializačný balíček, ktorý je potrebné stiahnuť do ORP (online registračnej pokladnice), a to podľa pokynov výrobcu kúpenej eKasy.

Viac informácií o postupe požiadania o pridelenie kódu pre eKasu nájdete v článku Ako požiadať o pridelenie kódu pre eKasa pokladnicu.

Všetky potrebné informácie spojené s používaním eKasy nájdete v našej sekcii eKasa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Cielené kontroly eKasy: neevidovanie tržieb aj falošné bločky

Kontrolná akcia Colného úradu Košice zaznamenala porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice až u polovice kontrolovaných podnikateľov. Najčastejšie neevidujú tržby.

VRP 2: nová aplikácia virtuálnej pokladnice pomôže aj so zaokrúhľovaním cien

Od 1.7.2022 môžu podnikatelia na evidenciu tržieb využívať novú aplikáciu VRP 2. Čo ponúka, ako ju začať používať a čo ak podnikateľ zabudne heslo?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky