Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

V roku 2024 sa platí daň z nehnuteľností na rok 2024. Ak ste kúpili či predali v roku 2023 nehnuteľnosť, môžu sa vás týkať povinnosti, o ktorých sa dočítate v článku Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024.

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku, t. j. v roku 2023 daňovníci zaplatia daň na rok 2023 (nie spätne, ako napr. pri dani z príjmov). Daň z nehnuteľností je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Kto je daňovníkom a kedy vzniká/zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, tzn. ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť počas roku 2022, do 31. januára 2023 je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, tzn. ak daňovník počas roku 2022 napr. nehnuteľnosť predal alebo prestal prenajímať, jeho daňová povinnosť zanikla k 31.12.2022. Túto skutočnosť oznámi správcovi dane do 31. januára 2023.

Kto, akým spôsobom a komu oznamuje vznik a zánik daňovej povinnosti v súvislosti s daňou z nehnuteľností a podrobnejšie informácie o priznaní k dani z nehnuteľností, sa dozviete v ďalších častiach článku.

Priznanie k dani z nehnuteľností (vzor) na rok 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktoré je spoločné aj pre daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Ide o formulár Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (na stiahnutie). Daňovník môže tlačivo priznania nájsť u správcu dane (v listinnej podobe alebo na webovej stránke obce alebo mesta v elektronickej podobe) alebo na stránke MF SR. Priznanie môže daňovník podať aj cez portál www.slovensko.sk, ak má správca dane túto možnosť sprístupnenú.

Priznanie a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Daň z nehnuteľností priznávajú daňovníci na rok 2023 podaním:

 • priznania – podávajú daňovníci, ktorí v predchádzajúcich rokoch nepodali tlačivo priznania a v roku 2022 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor. Priznanie podávajú aj daňovníci, ktorí sa stali v roku 2022 prvýkrát:
  • správcami nehnuteľnosti (vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce) zapísaných v katastri nehnuteľností,
  • nájomcami nehnuteľnosti (nájomcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajala pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu, prenajala pozemok od iného vlastníka na dobu viac ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, prenajala pozemky od niekoho, kto dostal pozemky do náhradného užívania),
  • užívateľmi nehnuteľnosti (len v prípade, ak nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti).
 • čiastkového priznania (pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti) – podávajú daňovníci, ktorí v predchádzajúcich rokoch podali priznanie k dani z nehnuteľností a v roku 2022 sa stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi ďalšej nehnuteľnosti, prípadne došlo k zmenám v druhu, vo výmere pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti – podávajú daňovníci, ktorým k 31.12.2022 zanikla daňová povinnosť k nehnuteľnosti (napr. ak predali byt alebo byt už ďalej neprenajímajú).

Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rovnakom tlačive. Druh priznania (priznanie, čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) vyznačí daňovník písmenom „X“ na úvodnej strane tlačiva. Priznanie alebo čiastkové priznanie na rok 2023 sa podáva správcovi dane do 31. januára 2023.

Priznanie alebo čiastkové priznanie na rok 2023 sa podáva správcovi dane do 31.01.2023.

Za oneskorené podanie priznania alebo čiastkového priznania hrozí pokuta. Pri podaní priznania alebo čiastkového priznania v listinnej podobe poštou sa za rozhodujúci dátum považuje dátum prevzatia zásielky na pošte.

Dôležité je spomenúť, že v priznaní alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností vypĺňa daňovník len údaje potrebné pre výpočet dane z nehnuteľností (napr. výmera, účel využitia, atď.). Za samotný výpočet dane je zodpovedný správca dane (mesto alebo obec).

Daň z nehnuteľností na rok 2023 – predmet dane a sadzby dane

Predmetom dane z nehnuteľností, ktorú upravuje § 4 až § 18 zákona o miestnych daniach je:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
Prečítajte si tiež

Zákon o miestnych daniach určuje zákonné sadzby jednotlivých druhov daní, avšak správca dane vo všeobecne záväznom nariadení môže určiť sadzby dane z nehnuteľností, hodnotu pôdy, príplatky za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane individuálne. V konečnom dôsledku teda o výške dane rozhoduje správca dane. Všeobecne záväzné nariadenie obec alebo mesto schvaľuje s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia a zverejňuje na svojom webe.

Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Upozornenie: Rozhodujúci nie je trvalý pobyt daňovníka, ale miesto, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť, ktorá je predmetom priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností.

Daň z pozemkov na rok 2023

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území SR, a to:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • stavebné pozemky.

Rozhodujúce je, ako je pozemok definovaný v katastri nehnuteľností.

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku, ktorá je súčinom výmery pozemku (podľa listu vlastníctva) a hodnoty pôdy (určuje ju príloha č. 1 alebo 2 zákona o miestnych daniach).

Ročná sadzba dane z pozemkov je zákonom určená na úrovni 0,25 %, prípadne si ju môže správca dane vo svojom všeobecne záväznom nariadení znížiť alebo zvýšiť.

Daň z pozemkov vypočíta správca dane ako súčin základu dane a sadzby dane z pozemkov. Daňovník v priznaní alebo čiastkovom priznaní uvádza druh pozemku a jeho výmeru.

Príklad na výpočet dane z pozemkov na rok 2023

Daňovník s trvalým pobytom v Prešove kúpil v roku 2022 ornú pôdu s rozlohou 700 m2 na území mesta Trnava. Sadzba dane stanovená všeobecne záväzným nariadením správcu dane je 0,50 %. Hodnotu pôdy určil správca dane na úrovni 6,50 eura/m2.

Výpočet: (700 m2 x 6,50 eura/m2) x (0,50 / 100) = 22,75 eura

Daňovník je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 do 31.01.2023, pričom správcom dane je mesto Trnava (nie Prešov podľa miesta bydliska). Daňovníkovi bude vyrubená daň v sume 22,75 eura.

Článok pokračuje pod reklamou

Daň zo stavieb na rok 2023

Predmetom dane zo stavieb sú stavby s jedným alebo viacerými nadzemnými alebo podzemnými podlažiami spojenými so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami (napr. stavby na bývanie, na pôdohospodársku produkciu, chaty, garáže, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, atď.). Rozhodujúce je, na aký účel sa stavba využíva k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy stavby, ktorá sa zistí z údajov z katastra nehnuteľností, evidencie nehnuteľností alebo zo zápisnice a úradného záznamu o miestnom zisťovaní obce.

Ročná sadzba dane je zákonom stanovená vo výške 0,033 eura za každý začatý m2 zastavanej plochy. Správca dane môže zákonom určenú sadzbu upraviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane (výmera zastavanej plochy v m2) a sadzby dane zo stavieb podľa účelu využitia stavby, ak ide o prízemnú stavbu využívanú na jeden účel. Ak má stavba viac podlaží, daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží stavby (s výnimkou prízemia) a príplatku za ďalšie podlažie (ustanovuje ho správca dane vo všeobecne záväznom nariadení). Daňovník v priznaní alebo čiastkovom priznaní uvádza účel, na aký sa stavba využíva, výmeru zastavanej plochy, počet ďalších podlaží (s výnimkou prízemia) a ďalšie výmery plôch, ak sa stavba používa na viaceré účely. Daň vypočíta správca dane.

Príklad na výpočet dane zo stavieb na rok 2023

Daňovník vlastní rodinný dom od roku 2014 v meste Banská Bystrica so zastavanou plochou 150 m2, pričom stavba slúži len na jeden účel. Rodinný dom má 2 podlažia (prízemie a ďalšie nadzemné podlažie). Mesto Banská Bystrica má vo všeobecne záväznom nariadení určenú sadzbu dane zo stavieb v sume 1,40 eura/m2 a príplatok za podlažie v sume 0,25 eura.

Výpočet: [1,40 eura/m2 + (1 podlažie x 0,25 eura)] x 150 m2 = 247,50 eur

Daňovník na rok 2023 nepodáva priznanie ani čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, pretože nedošlo k žiadnej zmene od roku 2015, kedy podal priznanie k dani z nehnuteľností po nadobudnutí rodinného domu prvýkrát. Daň vo výške 247,50 eura mu vyrubí správca dane – mesto Banská Bystrica na základe rozhodnutia.

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome na rok 2023

Predmetom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sú byty alebo nebytové priestory v bytovom dome, za ktorý sa považuje budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má štyri byty a viac. Okrem bytov a nebytových priestorov má aj spoločné časti a zariadenia bytového domu (tieto nie sú predmetom dane). Nebytovým priestorom je byt alebo časť bytu využívaná na iný účel ako bývanie.

Základom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome v m2. Do podlahovej plochy bytu sa zarátava aj podlahová plocha pivnice. Naopak, lodžia, balkón a terasa sa do podlahovej plochy nezapočítajú.

Prečítajte si tiež

Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je podľa zákona v sume 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy. Správca dane môže sadzbu dane zvýšiť alebo znížiť vo všeobecne záväznom nariadení.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa vypočíta ako súčin základu dane (výmera podlahovej plochy v m2) a sadzby dane za byt alebo za nebytový priestor v bytovom dome (napr. 0,033 € za každý aj začatý m2). Daňovník oznámi správcovi dane prostredníctvom tlačiva priznania alebo čiastkového priznania, aký byt alebo nebytový priestor vlastní, či je využívaný na iný účel ako na bývanie a aká je jeho výmera. Správca dane vypočíta daň a rozhodnutie o jej vyrubení doručí daňovníkovi.

Príklad na výpočet dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na rok 2023

Daňovník nadobudol v roku 2022 byt na území Trebišova, ktorého podlahová plocha je 90 m2. Používa sa len na bývanie. Daňovník má 70 rokov. Správca dane, mesto Trebišov, vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanovilo, že fyzické osoby staršie ako 65 rokov sú oslobodené od dane z bytov (ide o fakultatívnu úľavu). Napriek tomu, že je daňovník oslobodený od dane z bytov, na rok 2023 podá priznanie, v ktorom si toto oslobodenie uplatní.

Pokiaľ by išlo o daňovníka mladšieho ako 65 rokov, výpočet dane z bytu pri zákonom určenej ročnej sadzbe dane by bol nasledovný:

90 m2 x 0,033 eura/m2 = 2,97 eura

Má daňovník nárok na oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností na rok 2023?

Zákon o miestnych daniach ustanovuje v § 17 ods. 1, ktoré pozemky, stavby, byty a nebytové priestory sú od dane oslobodené. Ide najmä o pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce alebo mestských častí v Bratislave a Košiciach, pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu, ak ich využívajú fyzické osoby s výsadami a imunitou podľa medzinárodného práva, vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, výskumných inštitúcií, atď.

Zákon o miestnych daniach zároveň v § 17 ods. 3 umožňuje, aby správca dane rozhodol vo svojom všeobecne záväznom nariadení o znížení dane alebo o oslobodení od dane z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov, a to ak ide o:

 • stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (napr. občianske združenia),
 • stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci,
 • stavby a nebytové priestory alebo ich časti využívané na šport a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
 • stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
 • stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov (vekovú hranicu môže správca dane aj zvýšiť), s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
 • stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.

Daňovník si nárok na zníženie dane alebo na oslobodenie od dane uplatní podaním priznania alebo čiastkového priznania na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.

Platenie dane z nehnuteľností na rok 2023

Daň z nehnuteľností vyrubená správcom dane je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, ak vyrubená daň nepresahuje 33 000 eur. Správca dane sa môže rozhodnúť určiť platenie dane v splátkach. Správca dane určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach, ak je daň vyššia ako 33 000 eur. Daňovník sa môže rozhodnúť vyrubenú daň zaplatiť aj naraz. Označenie platby dane z nehnuteľností je určené všeobecne záväzným nariadením správcu dane (mesta alebo obce). Obvykle správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností na aktuálny rok v máji príslušného roka (v máji 2023 na rok 2023).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky