Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023

Zamestnávatelia musia od 1.1.2023 nahlasovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch. Za svojich aktuálnych zamestnancov to musia stihnúť do podania výkazu za január.

Novela zákona o sociálnom poistení č. 317/2018 Z. z. mala vo viacerých bodoch odloženú účinnosť. Kým ustanovenia o ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia boli ešte pred ich zavedením zo zákona vypustené, iné novinky z tejto novely budú účinné od 1.1.2023. Jednou z nich je zmena výnimky z dôchodkového poistenia pre študentov a dôchodcov na novú odvodovú odpočítateľnú položku.

V tomto článku si popíšeme zmenu týkajúcu sa analytických údajov zamestnanca, ktorá sa zavádza rovnako od 1.1.2023. Od 1. januára 2023 totiž bude Sociálna poisťovňa zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme. V tejto súvislosti pribudnú zamestnávateľom niektoré nové povinnosti.

Aktualizácia k 11.4.2023: Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov o pripravovanej kontrole pri podávaní výkazov od obdobia 03/2023. Sociálna poisťovňa bude kontrolovať, či zamestnávateľ oznámil za svojich zamestnancov analytické údaje. Ak zamestnávateľ analytické údaje neoznámil, jeho výkaz nebude spracovaný (z dôvodu chyby). Sociálna poisťovňa preto odporúča zamestnávateľom, ktorí si túto povinnosť nesplnili, aby potrebné analytické údaje oznámili.

Čo je to evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023?

Do zákona o sociálnom poistení pribúda od 1.1.2023 nový § 232a s názvom „Evidencia analytických údajov zamestnanca“. Podľa tohto nového ustanovenia platí, že zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo právneho vzťahu fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

Evidencia analytických údajov obsahuje:

 • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,
 • dohodnutý rozsah pracovného času,
 • počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zo zárobkovej činnosti zúčtovanému na výplatu za mesiac,
 • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca tieto údaje za obdobie od 1. januára 2023.

Ako vyplniť analytické údaje zamestnanca od 1.1.2023?

Analytické údaje (miesto výkonu práce, rozsah pracovného času a druh vykonávanej práce) sa vypĺňajú v registračnom liste fyzickej osoby (RLFO), ktorý má od 1.1.2023 nový vzor, a to v oddiele 5 - doplňujúce údaje zamestnanca. Zamestnávateľ ich uvedie na registračnom liste - prihláška (pri prihlásení zamestnanca) a v prípade, ak dôjde k zmene uvedených údajov, musí nahlásiť ich zmenu na RLFO - zmena. 

Prečítajte si tiež

Počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac, musí zamestnávateľ uvádzať v mesačnom výkaze/výkaze poistného, a to pri každom podaní výkazu (pri mesačnom výkaze je to mesačná periodicita). Zamestnávateľ by mal vychádzať z evidencie pracovného času zamestnanca za konkrétny mesiac.

Ako správne vyplniť analytické údaje zamestnanca v registračnom liste fyzickej osoby od 1.1.2023?

Číselný kód miesta výkonu práce

Uveďte číselný kód dohodnutého miesta (obec/mesto) výkonu práce podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 597/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rozhodujúcou skutočnosťou je, kde je dohodnuté miesto výkonu práce. Pokiaľ zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy, povinnou náležitosťou pracovnej zmluvy je aj uvedenie miesta výkonu práce. Pokiaľ je na pracovnej zmluve uvedené miesto výkonu práce ako adresa bydliska zamestnanca, zamestnávateľ uvedie túto adresu.

Štatistický číselník obcí na stiahnutie

Štatistický číselník krajov a okresov na stiahnutie

Článok pokračuje pod reklamou

Pokiaľ je miesto výkonu práce:

 • v dvoch alebo viac obciach /mestách, uveďte číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce,
 • určené ako okres alebo kraj, uveďte číselný kód okresu alebo kraja,
 • v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch, uveďte číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce,
 • celé územie SR, uveďte číselný kód 500000,
 • mimo územia SR, uveďte číselný kód 999999,
 • mimo územia SR a zároveň aj na území SR uveďte číselný kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v SR, postupujte podľa predchádzajúcich bodov),
 • pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte číselný kód 900000.

Dohodnutý rozsah pracovného času

Uveďte dohodnutý rozsah týždenného pracovného času, vyplývajúceho z právneho vzťahu, ktorým je napr. pracovná zmluva. Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený (napr. dohoda o vykonaní práce), uveďte číselný kód 99,99.

Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce

Uveďte číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 449/2020 Z. z.

Štatistická klasifikácia zamestnaní na stiahnutie

Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo vyhláške nenachádza, uveďte číselný kód 9999999.

Vyplnenie analytických údajov za konateľa spoločnosti na základe zmluvy 

Analytické údaje je potrebné oznamovať napríklad aj za konateľa či spoločníka, ak vykonávajú pre spoločnosť závislú činnosť (nakoľko ide o dôchodkovo poistené osoby). Príkladom môže byť konateľ poberajúci odmenu na základe zmluvy  o výkone funkcie konateľa.

Prečítajte si tiež

Na otázku, ako je vyplniť analytické údaje v takomto prípade, Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne pre Podnikajte.sk uviedol, že pokiaľ je na základe uzatvoreného právneho vzťahu možné určiť miesto výkonu práce, rozsah pracovného času alebo druh vykonávanej práce, zamestnávateľ tieto údaje uvedie na tlačive Registračný list FO.

 1. Pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uvedie sa číselný kód 900000.
 2. Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený, uvedie sa číselný kód 99,99.
 3. Pokiaľ sa číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce vo vyhláške nenachádza, uvedie sa číselný kód 9999999, pričom Sociálna poisťovňa potvrdila, že konateľ sa vo vyhláške nenachádza, a preto sa pri ňom uvedie číselný kód 9999999.

Ako a dokedy oznámiť analytické údaje za aktuálnych zamestnancov?

Prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) – zmena, je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni v termíne podania mesačného výkazu, resp. výkazu poistného a príspevkov za mesiac január 2023 analytické údaje za zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prihlásil pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie odvodov potravinárom od 1.8.2023 do 31.1.2024

Prostredníctvom odpustenia časti sociálnych odvodov na polroka dôjde k zníženiu ceny práce pre potravinárov. Účelom má byť zníženie koncových cien základných potravín v maloobchode.

Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.

Podpora v nezamestnanosti po skončení práce v zahraničí

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení pracovného pomeru v inej krajine? Aké sú podmienky, postup žiadania o podporu a od čoho závisí výška podpory?

Rodinné prídavky na dieťa v roku 2023: podmienky nároku

Kto môže dostať prídavok na dieťa, kedy nárok na rodinné prídavky zaniká a čo v prípade, že jeho výplatu úrad pozastaví? Podstatné informácie a príklady situácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky