Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2022

Aké sú termíny na podanie daňových tlačív súvisiacich so závislou činnosťou – mesačných prehľadov a ročného hlásenia, ako na ich vyplnenie a aká zmena nastala v sankciách od roku 2022?

Prehľad o zrazených preddavkoch aj hlásenie o vyúčtovaní dane patria medzi tlačivá, ktoré súvisia so závislou činnosťou zamestnancov a ktoré podáva finančnej správe platiteľ dane zo závislej činnosti. Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, upravuje v § 39 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Prehľad o zrazených preddavkoch – aké použiť tlačivo a aká je lehota na podanie?

Zákon o dani z príjmov ustanovuje zamestnávateľom povinnosť podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“), a to v mesačnej periodicite.

Prehľad je povinný zamestnávateľ podať správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva. Napríklad, ak sa prehľad podáva za aprílové mzdy, musíte ho podať najneskôr do 31. mája. Ak zamestnávateľ zomrie, prehľady za príslušnú časť roka, prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí zamestnávateľa.

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2022 však stanovila možnosť dodatočne si splniť túto povinnosť najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie. Za nepodanie prehľadu hrozí štandardne pokuta od 30 eur do 3 000 eur.

Tlačivo prehľadu vydáva Ministerstvo financií SR a už niekoľko rokov je rovnaké, pričom jeho označenie je PREHLADv19, aktualizované je v tomto smere každoročne poučenie na jeho vyplnenie.

Vzor na stiahnutie: Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na rok 2022

Okrem riadneho prehľadu je možné podať tiež prehľad opravný. Ten sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľ zistil, že podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie. Na podaný (riadny) prehľad alebo na podané predchádzajúce opravné prehľady sa v tomto prípade neprihliada.

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného prehľadu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi správca dane tieto pochybnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Vo výzve správca dane určí zamestnávateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty. V prípade, že je zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov, lehota na vrátenie daňového bonusu či zamestnaneckej prémie v tejto dobe neplynie.

Čo obsahuje prehľad o zrazených preddavkoch v roku 2022?

Tlačivo prehľadu má dve strany, pričom prvá strana obsahuje predovšetkým identifikačné údaje platiteľa dane, druhá strana obsahuje tri časti:

  • I. časť – preddavky na daň, kde sa uvádzajú údaje o výške zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (a to tak peňažných príjmov, napr. sa zahŕňa aj preplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ale aj nepeňažných príjmov, napr. použitie firemného auta aj na súkromné účely, vitamínové balíčky a pod.), o zrazených a odvedených preddavkoch, údaje týkajúce sa preplatkov a nedoplatkov z predchádzajúcich období, ako aj informácie o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii;
  • II. časť – rekapitulácia týkajúca sa daňového bonusu na deti a daňového bonusu na zaplatené úroky vyplatených zamestnancom – zvlášť sa rozlišujú tieto údaje o sumách vyplatených z úhrnu zrazených preddavkov na daň, resp. dane (t. j. zníženie odvodovej povinnosti) a zvlášť z vlastných prostriedkov zamestnávateľa;
  • III. časť – žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov zamestnávateľa. Vyplňuje sa v treťom mesiaci príslušného kalendárneho štvrťroka za celý kalendárny štvrťrok, teda v marci, júni, septembri a decembri. Potrebné je uviesť aj číslo účtu v tvare IBAN, príp. začiarknuť možnosť výplaty poštovou poukážkou.

Obsah jednotlivých riadkov a podrobný návod na vyplnenie prehľadu obsahuje Poučenie na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021 – aké použiť tlačivo a aká je lehota na podanie?

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse na deti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“). Ide o povinnosť, ktorú je potrebné splniť raz za rok.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021 je povinný podať zamestnávateľ, ktorý vyplácal počas roka 2021 príjmy zo závislej činnosti svojim zamestnancom. Hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Termín na podanie hlásenia za rok 2021 je do 2. mája 2022 (nakoľko termín 30.4.2022 pripadá na sobotu, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň). Ak nie je v tejto lehote hlásenie podané (príp. aj na nesprávnom tlačive či nekompletné), správca dane uloží pokutu od 30 eur do 3 000 eur. Ak daňovník zomrie, hlásenie za príslušnú časť roka, prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň nebola vyrubená, je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Tlačivo hlásenia vydáva Ministerstvo financií SR, pričom v roku 2022 (za rok 2021) sa použije nový vzor formulára s označením HLASENIEv21.

Vzor na stiahnutie: Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021

V prípade nesprávností v podanom hlásení je možné podať (do lehoty na podanie) opravné hlásenie alebo (po lehote na podanie) dodatočné hlásenie. Platia tu ustanovenia daňového poriadku ako pre daňové priznanie. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu na deti, daňového bonusu na zaplatené úroky alebo zamestnaneckej prémie, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať správcovi dane dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus, zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky alebo zvýšiť alebo znížiť nárok na zamestnaneckú prémiu na základe dodatočného hlásenia, len ak uplatní skutočnosti, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

Čo obsahuje hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021?

V tlačive hlásenia sa uvádzajú okrem úvodnej strany týkajúcej sa platiteľa dane, ďalšie údaje v piatich častiach, ktorých štruktúra je nasledovná:

  • časť I. – Vyúčtovanie dane,
  • časť II. – Rozdiely z dodatočného hlásenia,
  • časť III. – Rekapitulácia (daňový bonus na deti a na zaplatené úroky),
  • časť IV. – Úhrn príjmov, údaje o preddavkoch a o zamestnancoch, ktorým platiteľ dane nevykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
  • časť V. – Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
Prečítajte si tiež

Okrem toho, že v hlásení ide o údaje za ročné obdobie, údaje sú omnoho podrobnejšie, ako je tomu v prípade mesačných prehľadov. Hlásenie obsahuje okrem identifikačných údajov platiteľa dane (zamestnávateľa) predovšetkým meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené, nezdaniteľnú časť základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň a daňový bonus.

Hlásenie je potrebné podávať kompletné, a to aj v prípade, ak nemáte žiadnych zamestnancov uvedených v časti IV. alebo v V. časti. Štvrtá časť sa týka zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie za rok 2021 a piata časť zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2021.

Obsah jednotlivých riadkov a podrobný návod na vyplnenie hlásenia za rok 2021 obsahuje Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane.

Náš tip: So správnym vyplnením prehľadu aj hlásenia vám pomôže Olymp – mzdový softvér pre všetkých mzdárov, personalistov, manažérov a účtovné firmy. Počítajte výplaty v programe, ktorý za vás sleduje novinky v zákonoch a vyplní viac ako 200 mzdových dokumentov. Vyplnené aktuálne tlačivá pohodlne z programu vyexportujete a podáte finančnej správe. Ušetríte tak čas a eliminujete chyby.

Kto nie je povinný podať prehľad alebo hlásenie („nulový“ prehľad alebo hlásenie)

Prehľad a hlásenie nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti. Nejde teda o to, či ste niekoho zamestnávali, ale o to, či ste vyplácali príjmy zo závislej činnosti. Ak ste príjmy nevyplácali, nie je potrebné podávať tzv. nulové prehľady, príp. hlásenie. Zároveň platí, že ak platiteľ dane, ktorý nezamestnával zamestnancov v zdaňovacom období (mesiaci/roku), ale vyplatil príjmy zo závislej činnosti, napríklad nejaké doplatky mzdy, odmeny a pod., má povinnosť podať mesačný prehľad, resp. ročné hlásenie. Zároveň je potrebné si uvedomiť rozdiel, ak príjmy vyplácate, ale preddavky na daň (z dôvodu nízkych príjmov) vyjdú nulové. Aj v tomto prípade, keďže príjmy zo závislej činnosti vyplácané boli, je potrebné podať prehľad, resp. hlásenie.

Príklad na podávanie prehľadu a hlásenia v prípade ukončenia zamestnávania

Zamestnávateľ Zatvárame, s.r.o. ukončil pracovný pomer s posledným zamestnancom v marci 2022 a ani neplánuje zamestnať nikoho ďalšieho. Aké daňové povinnosti v tomto smere má firma?

Ak už firma nevypláca príjmy zo závislej činnosti, od apríla 2022 nemá povinnosť podávať mesačné prehľady (posledný je potrebné podať za marec). Bude mať však povinnosť podať hlásenie za rok 2022, a to po skončení roka, do 2. mája 2023. V prípade, že už vôbec nebude (neplánuje) vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámi túto skutočnosť správcovi dane, t. j. zruší registráciu platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle : povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky