Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zavádza index daňovej spoľahlivosti, ktorý bude verejný. Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov. O aké kritériá ide, aj ďalšie potrebné informácie nájdete v článku Index daňovej spoľahlivosti od 1.1.2022 – aké sú kritériá a výhody?

Hodnotené daňové subjekty indexom

Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu (zoznam právnych foriem bude uverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR), nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

  • vysoko spoľahlivé,
  • spoľahlivé,
  • nespoľahlivé,
  • nehodnotené.

Termín na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovým subjektom je do 30. júna 2022. Daňový subjekt sa tak dozvie, do ktorej skupiny bol zaradený. Na základe hodnotenia v oznámení bude finančná správa poskytovať benefity (resp. uplatňovať obmedzenia), ktoré sú zverejnené na stránke finančnej správy a ktoré uvádzame v plnom znení aj v tomto článku. Index daňovej spoľahlivosti je účinný odo dňa uplynutia lehoty na podanie námietky proti oznámeniu, resp. odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o nevyhovení námietke proti oznámeniu. Finančná správa bude poskytovať benefity (uplatňovať obmedzenia) dovtedy, kým nedôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti. Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle nové oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti.

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejní najneskôr do 30. septembra 2022 zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa okrem iného uvedie aj index daňovej spoľahlivosti.

Aktualizácia k 20. 9. 2022: Schválená vládna novela zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorou sa mení aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), posúva termín na zverejnenie zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti do 31. januára 2023.

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom

Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom finančná správa poskytuje nasledovné benefity:

1. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení

Správca dane podľa § 42 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení, ak je žiadateľ vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt.

2. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení

Správca dane podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení, ak je žiadateľ vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt.

3. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení

Správca dane podľa § 10 ods. 11 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhovie žiadosti o platenie preddavkov na dani z motorových vozidiel inak v odôvodnených prípadoch, v súlade so žiadosťou daňového subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení, ak je žiadateľ vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt.

4. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní

Miestne príslušný správca dane na žiadosť vysoko spoľahlivého a spoľahlivého daňového subjektu vydá podľa § 53 ods. 4 daňového poriadku potvrdenie o stave jeho osobného účtu v lehote najneskôr do 15 kalendárnych dní.

5. Uprednostnenie iných úkonov za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania

Prečítajte si tiež

V prípade vysoko spoľahlivého a spoľahlivého daňového subjektu daňový exekútor a exekútor na colnom úrade za účelom zabezpečenia úhrady daňového nedoplatku vždy uprednostní vykonanie iných úkonov pred samotným začatím daňového exekučného konania, a to najmä: spísanie zápisnice/úradného záznamu o prerokovaní spôsobu úhrady daňového nedoplatku, predvolanie podľa § 20 daňového poriadku, zriadenie záložného práva, vykonanie miestneho zisťovania a pod. Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade začne daňové exekučné konanie až vtedy, ak aj napriek vykonanému úkonu, daňový nedoplatok alebo jeho časť nie je uhradený, resp. vykonaný úkon na zabezpečenie úhrady bol bezvýsledný alebo zmarený.

6. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane

Daňový exekútor a exekútor na colnom úrade vyhovie každej žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva, ak túto predkladá vysoko spoľahlivý alebo spoľahlivý daňový subjekt podľa § 81 ods. 7 daňového poriadku a zároveň mu určí podmienky, za splnenia ktorých je tento súhlas správcu dane udelený.

7. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu

V prípade vysoko spoľahlivého a spoľahlivého daňového subjektu sa obvykle pred samotným začatím daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu uprednostní výkon miestneho zisťovania, predmetom ktorého bude preverenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu. V prípade, ak je to vzhľadom na zistené skutočnosti v rámci miestneho zisťovania opodstatnené, začne sa následne výkon daňovej kontroly.

8. Vykonanie miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v deň dohodnutý s daňovým subjektom s výnimkou kontroly dodržiavania zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, daňového dozoru pri správe spotrebných daní a exekučného konania

Článok pokračuje pod reklamou

9. Určenie termínu začatia daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti po dohode s daňovým subjektom

10. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom

Spoločné k bodom 8 až 10: Kontrolór vykoná pred samotným vykonaním miestneho zisťovania alebo ústneho pojednávania, resp. pred začatím daňovej kontroly úkony smerujúce k dohodnutiu dňa vykonávania miestneho zisťovania alebo ústneho pojednávania alebo úkony smerujúce k dohodnutiu dňa začatia daňovej kontroly a miesta jej vykonávania, pričom využije formu telefonického kontaktu (o čom spíše úradný záznam) alebo osobného kontaktu (o čom spíše zápisnicu o ústnom pojednávaní).

11. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur

Podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak si vrátenie dane do 1 000 eur uplatňuje vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt a sú zároveň splnené všetky podmienky na vrátenie dane, colný úrad daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane nevykoná.

12. Vyhovenie žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň po splnení zákonom stanovených podmienok

Ak je žiadateľom o zníženie zloženej zábezpeky na spotrebnú daň podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach vysoko spoľahlivý a spoľahlivý daňový subjekt, colný úrad takejto žiadosti po splnení zákonom stanovených podmienok vyhovie.

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým daňovým subjektom

1. Vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a daňového poriadku

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu kontrolór vyhotoví čiastkový protokol, ak zvyšná preverená výška dane z pridanej hodnoty už nebude mať žiadny vplyv na vrátenú časť nadmerného odpočtu na základe čiastkového protokolu a sú na to splnené zákonné podmienky.

2. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania podľa § 27 ods. 1 daňového poriadku

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu, určí kontrolór vo výzve v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania lehotu nie kratšiu ako 15 dní.

3. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu

V prípade vysoko spoľahlivého daňového subjektu sa úhrada za vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 53c ods. 1 daňového poriadku zníži na polovicu.

4. Zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne podľa § 17 ods. 7 a rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia podľa § 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na polovicu

5. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok

Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.

6. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok

Správca dane vyhovie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku, ak žiadateľom je vysoko spoľahlivý daňový subjekt; podmienky podľa čl. I označeného ako „Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu/splátok“ v podmienkach pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, uverejnených na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, sa neposudzujú.

Obmedzenia uplatňované voči nespoľahlivým daňovým subjektom

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska pridelenia indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať obmedzenie v zmysle § 53d ods. 6 daňového poriadku, podľa ktorého správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky