Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Použili ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku sa dozviete, aké sú platné sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2022.

Daň z motorových vozidiel je upravená zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). Zdaňovacím obdobím je spravidla kalendárny rok 2022 (od 01.01.2022 do 31.12.2022) s výnimkou daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou, bez likvidácie, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz alebo daňovníkov, ktorí zomreli, ukončili alebo prerušili podnikanie (podrobnosti upravuje § 9 zákona o dani z motorových vozidiel). Správcom dane je miestne príslušný daňový úrad. Daň z motorových vozidiel sa týka podnikateľov - fyzických i právnických osôb.

Ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo:

  • používané na podnikanie (podľa Obchodného zákonníka) alebo na dosahovanie príjmov z podnikania (napr. u živnostníkov) alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. u znalcov, tlmočníkov),
  • evidované v SR.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Dani z motorových vozidiel podliehajú motorové a prípojné vozidlá v SR v kategóriách:
M1 Osobné automobily
L1e – L7e Motocykle, trojkolky, štvorkolky
M2 a M3 Autobusy
N1 – N3 Nákladné vozidlá
O1 – O4 Prípojné vozidlá
Dani z motorových vozidiel nepodliehajú dopravné prostriedky v SR v kategóriách:
T a C Kolesové a pásové traktory
R Prípojné vozidlá za traktor
S Ťahaný vymeniteľný stroj za vozidlá kategórie T a C
P Pracovné stroje
LS Snežné skútre
V Ostatné vozidlá

Predmetom dane z motorových vozidiel nie sú vozidlá s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim „M“, „H“ alebo „S“ v zmysle zákona o cestnej premávke (napr. vozidlá na skúšobnú prevádzku, historické a športové vozidlá) a špeciálne vozidlá na vykonávanie špeciálnych činností bez možnosti prepravy (napr. obytný automobil, samohybný žeriav, atď.).

Uvádzajú sa od dane oslobodené vozidlá v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

Oslobodenie od dane je uvedené v § 4 zákona o dani z motorových vozidiel. V roku 2022 sú od dane z motorových vozidiel oslobodené vozidlá:

  • diplomatických misií a konzulárnych úradov,
  • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a lesnej výrobe (ak by počas zdaňovacieho obdobia boli použité aj na iný účel, nie sú od dane oslobodené),
  • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • záchrannej zdravotnej, banskej a horskej služby, leteckej záchrannej služby a vozidlá požiarnej ochrany.

Uvedené vozidlá sa aj napriek tomu, že sú od dane oslobodené, uvádzajú v daňovom priznaní na strane 3 v riadku 11 (s výnimkou vozidiel diplomatických a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť).

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Ročné sadzby dane sú upravené prílohou č. 1 a prílohou č. 1a k zákonu o dani z motorových vozidiel. 

Príloha č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel uvádza sadzby dane pre všetky vozidlá okrem ťahačov a návesov

Sadzby dane vo vzťahu k úžitkovým vozidlám, ktorými sú ťahače a návesy sú uvedené v prílohe č. 1a.

Vozidlá v jednotlivých kategóriách majú zákonom určený parameter, podľa ktorého sa určuje ročná sadzba dane z motorových vozidiel uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a.

Prečítajte si tiež

U motocyklov, trojkoliek, štvorkoliek a osobných automobilov (vozidlá kategórie L a M1) závisí výška ročnej sadzby dane od zdvihového objemu valcov motora v cm3. Tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla. Ročná sadzba dane sa pohybuje v rozmedzí od 50 eur do 218 eur (príloha č. 1).

U autobusov, nákladných vozidiel, prípojných vozidiel, ťahačov a návesov (vozidlá kategórie N1 až N3, O1 až O4, M2 a M3) je parametrom, podľa ktorého sa určuje výška sadzby dane, hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav. Hmotnosť vozidla môže byť v osvedčení o evidencii vozidla uvedená ako:

  • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť,
  • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu,
  • celková hmotnosť v tonách.
Prečítajte si tiež

Ročná sadzba dane u vozidiel týchto kategórií okrem ťahačov a návesov je stanovená v rozmedzí od 74 eur do 2 375 eur (príloha č. 1). Pre ťahače a návesy platia ročné sadzby dane od 312 eur do 2 172 eur (príloha č. 1a).

Sadzba dane sa uvádza v riadku 12 daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Pokiaľ je daň z motorových vozidiel nižšia ako 5 eur, neplatí sa.

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022 pre elektromobily/hybridné motorové vozidlá

Pre vozidlá kategórie L, M, a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily), je priradená nulová ročná sadzba dane. hybridných motorových vozidiel a u vozidiel, ktoré používajú stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo vodík sa použije 50 % zníženie ročnej sadzby dane po predchádzajúcej úprave ročnej sadzby podľa veku vozidla.

Pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily), je priradená nulová ročná sadzba dane.

Finančná správa upresňuje, že za hybridné motorové vozidlo sa považuje vozidlo s dvoma rôznymi zásobníkmi energie (spaľovací motor + elektromotor), ktorého pohon je zabezpečený cez dva rôzne meniče energie. Obidva energetické zdroje využíva v závislosti na jazdných podmienkach a s využitím výhod, ktoré poskytujú obe palivá. V dokladoch hybridného vozidla je uvedený druh paliva/zdroj energie označený ako HEV (hybridné elektrické vozidlo) alebo PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlo). Kombinácia benzín a LPG nie je hybrid, ide o dvojpalivové vozidlo. Napriek tomu, že v technickom preukaze nie je uvedené označenie „HEV“ alebo „PHEV“, ale vozidlo má najmenej dva rôzne meniče energie a dva rôzne systémy zásobníkov energie, môže ísť o hybridné vozidlo s nárokom na uplatnenie zníženej ročnej sadzby dane.

V čom sú elektromobily a ich odpisovanie špecifické sa dočítate v článku Odpisovanie elektromobilov a elektrobicyklov.

Článok pokračuje pod reklamou

Úprava ročnej sadzby dane v roku 2022 pre vozidlá podľa prílohy č. 1

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa znižuje, zvyšuje alebo sa rovná zákonom určenej ročnej sadzbe v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla (t. j. od veku vozidla). Ide o dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II.

Upozornenie: Dátum prvej evidencie vozidla v SR môže byť odlišný od dátumu prvej evidencie vozidla (rok výroby vozidla). Pre účely dane z motorových vozidiel je dôležitý rok výroby vozidla.

Zníženie sadzby dane u vozidiel kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 sa uplatní až do 108 mesiacov po prvej evidencii vozidla nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Zníženie o:
Počas prvých 36 mesiacov 25 %
Počas nasledujúcich 36 mesiacov (t. j. od 37 do 72 mesiacov po prvej evidencii vozidla) 20 %
Počas nasledujúcich ďalších 36 mesiacov (t. j. od 73 do 108 mesiacov po prvej evidencii vozidla) 15 %

Počas ďalších 36 mesiacov (t. j. od 109 do 144 mesiacov po prvej evidencii vozidla) sa použije zákonom určená ročná sadzba dane bez akéhokoľvek zníženia alebo zvýšenia.

V ďalších mesiacoch dochádza k zvýšeniu sadzby dane nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Zvýšenie o:
Počas ďalších 12 mesiacov (t. j. od 145 do 156 mesiacov po prvej evidencii vozidla) 10 %
Počas nasledujúcich ďalších mesiacov (t. j. od 157 a nasledujúcimi mesiacmi po prvej evidencii vozidla) 20 %

Príklad na výpočet upravenej sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Upravená sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2022 u vozidla kategórie L s objemom zdvihových valcov motora 1 000 cm3, u ktorého uplynulo od prvej evidencii vozidla 40 mesiacov sa vypočíta nasledovne:

Ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1: 80 eur

Zníženie: o 20 %

Výpočet: 80 eur x 80 % alebo 80 eur – (80 eur x 20 %)

Upravená sadzba dane z motorových vozidiel: 64 eur

Úprava ročnej sadzby dane v roku 2022 pre úžitkové vozidlá podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 1a

Vo vzťahu k úžitkovým vozidlám v kategórii M2, M3 a N3 sa ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 1a upravuje nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Obdobie Zníženie o:
Počas prvých 36 mesiacov 50 %
Počas nasledujúcich 36 mesiacov (t. j. od 37 do 72 mesiacov po prvej evidencii vozidla) 40 %
Počas nasledujúcich ďalších 36 mesiacov (t. j. od 73 do 108 mesiacov po prvej evidencii vozidla) 30 %
Po uplynutí predchádzajúcich 108 mesiacov až do 144 mesiacov po prvej evidencii vozidla 20 %
Po uplynutí predchádzajúcich 144 mesiacov až do 156 mesiacov po prvej evidencii vozidla 10 %

Po uplynutí 156 mesiacov po prvej evidencii vozidla sa použije zákonom určená ročná sadzba dane bez akéhokoľvek zníženia alebo zvýšenia.

Upozornenie: Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlo kategórie O4 zníži o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.

Dve úpravy ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v jednom zdaňovacom období 2022

Počas jedného zdaňovacieho obdobia môže vozidlo prechádzať z jedného režimu určenia ročnej sadzby dane do iného (napr. vek vozidla časť zdaňovacieho obdobia 2022 spĺňa podmienku na zníženie ročnej sadzby dane o 25 %, avšak po zvyšok zdaňovacieho obdobia je splnená podmienka len pre zníženie o 20 %). Od mesiaca (vrátane), v ktorom došlo k zmene režimu určenia sadzby dane sa použije nové percentuálne zníženie alebo zvýšenie, a to podľa počtu mesiacov v príslušnom zdaňovacom období.

Prečítajte si tiež

Príklad na úpravu ročnej sadzby dane v prípade zmeny režimu jej určenia

Prvá evidencia osobného automobilu kategórie M1 podľa osvedčenia o evidencii bola 19.09.2016. Zdvihový objem valcov motora je 950 cm3 . V zdaňovacom období 2022 (k 31.12.2022) uplynulo od prvej evidencie vozidla 76 mesiacov. Podľa zákona o dani z motorových vozidiel do 72 mesiacov od prvej evidencie vozidla (september 2016 až august 2022) sa ročná sadzba dane znižuje o 20 %. Od 73 mesiacov až do 108 mesiacov (september 2022 až august 2025) len o 15 %. Počas roka 2022 sa prechádza z režimu zníženia o 20 % na režim zníženia o 15 %. Ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je 80 eur.

Od januára 2022 do augusta 2022 (8 mesiacov) je upravená sadzba dane vo výške 42,66 eura.

Výpočet: 80 eur x 80 % (20 % - né zníženie sadzby) = 64 eur, (64 eur / 12 mesiacov) x 8 mesiacov = 42,66 eura

Od septembra 2022 do decembra 2022 (4 mesiace) je upravená sadzba dane vo výške 22,66 eura.

Výpočet: 80 eur x 85 % (15 % - né zníženie sadzby) = 68 eur, (68 eur / 12 mesiacov) x 4 mesiace = 22,66 eura

Daň z motorových vozidiel za rok 2022 je 65,32 eura (42,66 eura + 22,66 eura).

Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Kombinovaná doprava a daň z motorových vozidiel

Ide o dopravu jedného tovaru kombinovane, napr. po ceste a železnicou alebo riečnou či námornou prepravou, pričom pôvodná nákladová jednotka, do ktorej bol tovar naložený sa nesmie meniť. Daňovník preukáže využitie kombinovanej dopravy potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade (nákladný list, CMR, a pod.). Ak bolo vozidlo použité v rámci kombinovanej dopravy viac ako 60-krát, daňovník má nárok na 50 % zníženie ročnej sadzby dane (po predchádzajúcom zohľadnení veku vozidla, pohonu/paliva).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky