Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Podnikateľov čaká v priebehu mesiaca január 2024 odoslanie posledných výkazov, resp. dokumentov za rok 2023, medzi ktoré patria najmä:

 • daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za 4. štvrťrok 2023, resp. december 2023 a úhrada dane (do 25.01.2024),
 • súhrnný výkaz za 4. štvrťrok 2023, resp. december 2023 (do 25.01.2024),
 • daňové priznanie za transakcie uskutočnené v režime One Stop Shop (OSS) a úhrada dane za 4. štvrťrok 2023 (do 31.01.2024),
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2023 (do 31.01.2024),
 • mesačný výkaz do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za december 2023 (lehota je v závislosti od výplatného termínu),
 • oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za december 2023 (do 15.01.2024).

Rovnako dôležité je v priebehu mesiaca január 2024 (do 31.01.2024) vykonať nasledovné úhrady:

 • preddavkov na daň z príjmov právnických a fyzických osôb vo výške určenej posledným podaným daňovým priznaním (za rok 2022), a to až do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023,
 • preddavkov na daň z motorových vozidiel, a to vo výške, ktorá bola vypočítaná na základe daňového priznania za rok 2023.

Okrem vyššie uvedených bežných povinností čakajú podnikateľov a účtovníkov v mesiaci január každoročné povinnosti súvisiace s ukončením roka.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v priebehu roka 2023 stala vlastníkom (resp. užívateľom, správcom alebo nájomcom) nehnuteľnosti,  je povinná do lehoty 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Rovnako povinná podať priznanie je osoba, u ktorej nastali zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. Uvedené sa týka bytov, domov, stavieb, pozemkov ako i nebytových priestorov. Správcom dane je mesto resp. obec, a teda toto priznanie podávate na miestne príslušnom miestnom, resp. obecnom úrade. Pre toto priznanie je rozhodujúci stav k 01.01.2024.

Prečítajte si tiež

Zároveň je potrebné myslieť aj na ostatné miestne dane, teda na dane spravované obcou, resp. mestom, ako je napríklad daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a iné, ktoré sa priznávajú na rovnakom tlačive a v rovnakej lehote, ako daň z nehnuteľností.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 je povinný podať podnikateľ (fyzická aj právnická osoba), ktorý v roku 2023 napríklad:

 • bol zapísaný ako držiteľ vozidla,
 • použil motorové vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti,
 • účtoval o vozidle,
 • bol zamestnávateľom a vyplácal zamestnancom cestovné náhrady za použitie súkromného vozidla.
Prečítajte si tiež

Zároveň musí byť splnené, že vozidlo je evidované v SR. Lehota na podanie daňového priznania a úhradu dane je do 31.01.2024.

Ak v roku 2023 nebolo o vozidle účtované, nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, je termín 31. január 2024 lehotou na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Zrážková daň  - fond prevádzky, údržby a opráv za rok 2023

Spoločenstvá vlastníkov bytov, resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov uzatvorenú zmluvu o výkone správy, je povinná do lehoty 31.01.2024 odviesť zrážkovú daň z príjmov z úhrad za výkon správy za rok 2023, a to vrátane úhrad pokút a úrokov.

Článok pokračuje pod reklamou

Oznámenie o nezrážaní dane za rok 2023 – autori

Právnické a fyzické osoby, ktoré boli v roku 2023 príjemcami autorských diel (vytvorenie aj použitie) alebo umeleckých výkonov, a s autormi majú uzatvorenú dohodu o nezrážaní zrážkovej dane, sú povinní v lehote do 31.01.2024 oznámiť správcovi dane, že majú s takýmito autormi uzatvorenú písomnú dohodu o nezrážaní dane.

Sociálny fond – zúčtovanie za rok 2023

Každý zamestnávateľ je povinný tvoriť mesačne z hrubej mzdy zamestnancov sociálny fond. V lehote do 31.01.2024 sú títo zamestnávatelia povinní vykonať zúčtovanie týchto prostriedkov za rok 2023.

Nová suma minimálnej mzdy pre rok 2024

Každý zamestnávateľ, ktorý vypláca svojim zamestnancom minimálnu mzdu, je povinný počnúc mzdou za mesiac január 2024 upraviť túto minimálnu mzdu na sumy platné pre rok 2024. Napríklad minimálna mzda pre I. stupeň náročnosti práce sa dvíha zo sumy 700 EUR na 750 EUR.

Inventúra skladu a iného majetku, záväzkov a vlastného imania k 31.12.2023

Každý podnikateľ, ktorý disponuje skladovými zásobami, a teda eviduje k 31.12.2023 nespotrebovaný materiál, tovar alebo zásoby vlastnej výroby je povinný k 31.12.2023 vykonať fyzickú inventúru tohto skladu a vyčísliť jeho hodnotu. Inventúra sa však netýka len zásob, ale aj ostatného majetku, záväzkov a vlastného imania.

Viac o inventúre a inventarizácii a ich termínoch či postupe, si môžete prečítať v našom článku Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a povinnosti za rok 2023

V súvislosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vyplýva v lehote do 31.01.2024 niekoľko povinností:

 • vystaviť potvrdenie o výške peňažného plnenia a výške zrazenej dane na účely zamedzenia dvojitého zdanenia,
 • oznámiť výšku nepeňažného plnenia poskytnutú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovatelia platforiem musia prvýkrát oznámiť finančnej správe informácie o predávajúcich za rok 2023

Termín 31. január sa týka aj novej povinnosti, ktorú majú prevádzkovatelia platforiem, napríklad Booking.com, Airbnb, Uber, Bolt a pod. Cieľom je zabezpečiť finančnej správe významný zdroj informácií o predávajúcich, ktorí dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem. Kontrola plnenia daňových povinností uvedených daňovníkov bola totiž limitovaná nedostatkom informácií, na základe ktorých by bolo možné verifikovať, či daňovník priznal aj príjmy dosiahnuté cez digitálnu platformu. 

Viac informácií o tejto povinnosti sa dozviete v článku Výmena informácií o podnikajúcich na elektronických platformách od 1. 1. 2023

Povinnosti budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch roka 2024

Rovnako dôležité povinnosti čakajú podnikateľov aj v mesiacoch február a marec 2024. Takýmito povinnosťami môže byť napríklad:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky