Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Ak máte povinnosť podať za rok 2022 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v článku sa dozviete, ako ho správne vyplniť a do kedy ho podať.

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo kategórie M, N, L, O,  ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie (podľa Obchodného zákonníka) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. tlmočník) v zdaňovacom období.

Na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022 sa použije vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel platný od roku 2020 pod označením DMVv20. Daňové priznanie je rozdelené do siedmych oddielov (I. oddiel – VII. Oddiel). Vzor daňového priznania bol určený Oznámením MF SR č. MF/017527/2020-726.

V nasledujúcich častiach článku si priblížime, čo je obsahom jednotlivých oddielov a riadkov daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Náležitosti úvodnej časti daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022

V úvodnej časti daňového priznania sa uvádzajú nasledovné identifikačné údaje daňovníka:

 • v riadkoch 01 a 02 uvádza fyzická osoba daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho nemá pridelené, uvádza rodné číslo. Právnická osoba uvádza daňové identifikačné číslo (DIČ) a v prípade, ak ho nemá pridelené, riadok 01 nevypĺňa. Fyzická osoba bez trvalého pobytu v SR uvádza v riadku 02 len dátum narodenia;
 • druh priznania – daňovník uvádza, či ide o riadne daňové priznanie (t. j. daňové priznanie podané do termínu na jeho podanie, spravidla do 31.01.2023), opravné daňové priznanie (t. j. ak daňovník zistí chybu môže do termínu na podanie podať opravné daňové priznanie, pričom sa na riadne daňové priznanie nebude prihliadať) alebo dodatočné daňové priznanie (t. j. daňové priznanie podané po termíne na podanie riadneho, resp. opravného daňového priznania);
 • zdaňovacie obdobie – daňovník vyplní začiatok a koniec príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie. Ak daňovník podáva dodatočné priznanie, uvedie dátum zistenia skutočností na podanie tohto priznania. Ďalej daňovník:
  • ktorý podáva daňové priznanie za ročné zdaňovacie obdobie, vyznačí „x“ v kolónke s označením „1“,
  • ktorý sa zrušuje bez likvidácie, vyznačí „x“ v kolónke s označením „3“,
  • na ktorého majetok, bol vyhlásený konkurz, vyznačí „x“ kolónku s označením „4“,
  • ktorý sa zrušuje s likvidáciou, vyznačí „x“ v kolónke s označením „5“,
  • ukončil alebo prerušil podnikanie, vyznačí „x“ v kolónke s označením „6“,
  • ktorý zomrel, vyznačí „x“ v kolónke s označením „7“.

Ako vyplniť I. a II. oddiel daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

V I. oddiele sa vypĺňajú údaje o daňovníkovi. Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie (ak ňou nie je daňovník) sú obsahom II. oddielu daňového priznania.

Ak je daňovníkom fyzická osoba, vypĺňa v riadkoch 03 až 06 svoje meno, priezvisko, titul (nepovinný údaj) a dodatok obchodného mena, ak má (napr. Peter Nový – stolár).

Právnická osoba uvedie svoje obchodné meno alebo názov v riadku 07.

Riadky 08 až 14 sú spoločné pre fyzické i právnické osoby. Vypĺňajú sa tu údaje o trvalom pobyte fyzických osôb alebo sídle právnických osôb vrátane kontaktných údajov (telefónne číslo alebo emailová adresa).

Riadky 15 až 20 sú určené pre zahraničné osoby, ktoré majú organizačnú zložku umiestnenú na území SR a zapísanú v obchodnom registri. Pri väčšom počte organizačných zložiek sa údaje o nich vypĺňajú v VII. oddiele – Poznámky.

Ako vyplniť III. oddiel daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

V oddiele III. sa uvádzajú údaje dôležité pre správny výpočet dane z motorových vozidiel. V riadku:

 • v riadku 01 sa uvedie dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II;
 • v riadku 02 uvádza daňovník dátum vzniku daňovej povinnosti a dátum zániku daňovej povinnosti. Vznik alebo zánik sa vypĺňa iba vtedy, ak pri vozidle vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz (napr. pri kúpe vozidla počas roku 2022). Ak pri vozidle v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňová povinnosť, tieto riadky daňovník nevypĺňa (napr. ak používal zamestnanec svoje súkromné vozidlo na podnikanie svojho zamestnávateľa niekoľko dní počas viacerých mesiacov v roku 2022). Konkrétne dátumy uvedie v oddiele VII. – Poznámky;

Upozornenie: Ak daňová povinnosť trvá z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, daňovník riadok 02 nevypĺňa.

 • v riadku 03 daňovník uvedie kategóriu vozidla vyznačenú v technickom preukaze vozidla.  Môže ísť o kategóriu L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4;
 • ak ide o ťahač alebo náves, vyznačí sa táto skutočnosť v riadku 04;
 • v riadku 05 sa uvádza evidenčné číslo vozidla podľa technického preukazu;
 • v riadkoch 06 až 09 sa uvedú parametre, z ktorých sa vychádza pri určení príslušnej ročnej sadzby dane (napr. u vozidla kategórie M sa uvedie zdvihový objem motora v cm3);

Čo je základom dane pri výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2022 sa dočítate v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2022.

 • v riadku 10 daňovník (fyzická alebo právnická osoba) identifikuje, či:
  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla – označí písmeno „a)“,
  • má v doklade ako držiteľa zapísanú organizačnú zložku – označí písmeno „b)“,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla – označí písmeno „c“,
  • používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie – označí písmeno „d)“,
  • je zamestnávateľom vyplácajúcim zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie – označí písmeno „e)“;
 •  v riadku 11 vyznačí daňovník písmeno b) až d) v závislosti od toho, či vozidlo, za ktoré podáva daňové priznanie je podľa zákona o dani z motorových vozidiel oslobodené od dane:
  • písmeno b) označí, ak ide o vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
  • písmeno c) označí, ak ide o osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • písmeno d) označí, ak ide o vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe;

Upozornenie: Ak ide o vozidlo podľa § 4 ods. 1 písmena a) zákona o dani z motorových vozidiel, t. j. vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, pri ktorom je zaručená vzájomnosť, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa nepodáva (za predpokladu, že daňovník nemá povinnosť v daňovom priznaní uviesť iné vozidlá, ktoré sú predmetom dane).

 • v riadku 12 uvedie daňovník ročnú sadzbu dane v závislosti od kategórie vozidla a od dátumu prvej evidencie vozidla. Sadzby dane z motorových vozidiel sú uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a zákona k dani z motorových vozidiel. Elektronický formulár na stránke Finančnej správy je prednastavený tak, aby automaticky určil sadzbu podľa parametrov vozidla;
 • v riadku 13 vyznačí daňovník percento zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane z riadku 12 (vychádza sa z prílohy č. 1 alebo prílohy č. 1a) podľa prvej evidencie vozidla. Výnimkou je vozidlo kategórie O4, pri ktorom sa zníži ročná sadzba dane o 60 % bez ohľadu na vek vozidla. Ak počas roka dôjde pri vozidle k zmene sadzby dane, uvedú sa dve ročné sadzby dane (v daňovom priznaní sú označené ako „sadzba 1“ a „sadzba 2“). Ak sa ročná sadzba dane počas zdaňovacieho obdobia v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla neupravuje (nezvyšuje, neznižuje, pretože zostáva na úrovni ročnej sadzby dane), nevyznačí sa žiadne z percent znížení alebo zvýšení;

Viac o sadzbách dane z motorových vozidiel, ich znížení a zvýšení podľa veku vozidla sa dočítate v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022.

 • v riadku 14 sa uvedie výška ročnej sadzby dane z riadku 12 po jej úprave z riadku 13 alebo nezmenená z riadku 12. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol;
 • Zníženie ročnej sadzby dane o 50 % je možné uplatniť, ak podáva daňovník daňové priznanie za hybridné vozidlo, vozidlo s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn, alebo na vodíkový pohon, a to na riadku 15 alebo ak ide o vozidlo používané v rámci kombinovanej dopravy, a to vyznačením kolónky na riadku 17;
 • riadky 16 a 18 slúžia ako súčtové, na ktorých sa uvedie suma upravenej sadzby dane znížená o ďalších 50 %, ak daňovník označil kolónky v riadkoch 15 a/alebo 17. Vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol;
 • v riadku 19 sa uvedie počet mesiacov, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani (riadok 19a) alebo sa uvedie počet dní, v ktorých sa vozidlo (autobus) používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (riadok 19b);
 • v riadku 20 vypočíta daňovník daň alebo pomernú časť dane z údajov zadaných v riadkoch 18 a 19 osobitne pre sadzbu 1 a sadzbu 2. Výpočtom sa zohľadní skutočnosť, či vozidlo bolo používané na podnikanie celé zdaňovacie obdobie alebo len počas niektorých mesiacov (napr. z dôvodu zániku daňovej povinnosti – predaj firemného vozidla, a pod.). Pri vypĺňaní daňového priznania cez elektronické formuláre na stránke Finančnej správy sa výpočet vykoná automaticky dvojklikom na tomto riadku. Daň alebo pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol;
 • v riadku 21 uvedie sa daň alebo výsledná pomerná časť dane. Výslednou daňou bude buď daň z riadku 20 alebo súčet pomerných častí dane podľa sadzby 1 a sadzby 2 v riadku 20;
 • riadky 22 až 24 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Ak daňovník podáva daňové priznanie za viaceré vozidlá, v spodnej časti oddielu III. si môže pridať sekciu pre ďalšie vozidlá.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť IV. a V. oddiel daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

Oddiel IV. slúži na sumarizáciu dane za všetky vozidlá z daňového priznania.

 • v riadku 35 uvádza daňovník počet všetkých vozidiel uvedených v priznaní alebo v podanom predchádzajúcom dodatočnom priznaní,
 • v riadku 36 uvedie sa celková daň za všetky vozidlá v priznaní (súčet riadkov 21 v prípade podaného priznania alebo predchádzajúceho dodatočného priznania),
 • riadky 37 až 39 sa vypĺňajú, ak daňovník platil preddavky na daň,

Na aké číslo účtu a v akej výške sa platia preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2022 sa dočítate v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2022.

 • v riadku 40 sa uvádza výška predpokladanej dane, ktorá predstavuje súčet ročnej sadzby dane za všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na § 7 zákona a nie je oslobodené od dane. Tento údaj je východiskový pri platení preddavkov na daň,
Prečítajte si tiež

Upozornenie: V prípade podania dodatočného priznania sa na riadku 40 uvedie tá istá suma, ako bola uvedená v predchádzajúcom podanom priznaní. To sa nevzťahuje na podané dodatočné priznanie, ktoré opravuje nesprávny údaj na tomto riadku.

 • v riadku 41 sa uvedie počet strán III. oddielu, ktoré sa predkladajú s priznaním (jedna strana sa rovná dvom vozidlám).

V oddiele V. sa sumarizuje daň za všetky vozidlá z dodatočného daňového priznania a riadky 42 až 45 sa vypĺňajú len v prípade podania dodatočného daňového priznania. Oddiel V. obsahuje:

 • riadok 42, v ktorom daňovník uvedie počet všetkých vozidiel, ktoré sú predmetom dodatočného priznania,
 • riadok 43, kde sa uvádza celková daň za všetky vozidlá z dodatočného priznania (súčet riadkov 23 z dodatočného priznania),
 • riadok 44, kde sa uvedie kladný alebo záporný rozdiel medzi celkovou daňou z dodatočného priznania (r. 43) a celkovou daňou z priznania (r. 36),
 • riadok 45, kde sa uvedie počet strán III. oddielu, ktoré sa predkladajú v dodatočnom priznaní.

Ako vyplniť VI. oddiel daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani z dôvodu, že zaplatené preddavky sú vyššie ako daň na úhradu, môže oň požiadať vyplnením oddielu VI. Preplatok mu môže byť poukázaný poštovou poukážkou alebo na účet uvedený v tomto oddiele.

Čo je obsahom oddielu VII. – Poznámky?

Oddiel VII. je určený pre potreby daňovníka. Daňovník v poznámkach uvádza najmä dátumy opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti alebo oslobodenia pri jednom a tom istom vozidle v zdaňovacom období (napr. ak bolo vozidlo zamestnancom, ktorému sú vyplácané cestovné náhrady, používané 3 dni počas februára 2022 a 6 dní počas júna 2022, uvedie sa v poznámkach vznik a zánik daňovej povinnosti nasledovne: 01.02.2022-28.02.2022 a 01.06.2022-30.06.2022).

Obsahom poznámok sú aj adresy organizačných zložiek zahraničných osôb, ak ich je viac ako jedna s vyplnenými údajmi podľa riadkov I. oddielu (15-20).

Do kedy a ako je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022?

Vyplnené daňové priznanie daňovník odošle elektronicky (ak je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami, najmä právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov, atď.), poštou alebo osobne do podateľne na daňovom úrade (ak nie je daňovník povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami). Ak daňovník odosiela daňové priznanie elektronicky, vyplní daňové priznanie vo forme elektronického formuláru na stránke Finančnej správy a pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní podá. Daňovník, ktorý má možnosť vyplniť daňové priznanie v papierovej forme, ho odošle na daňový úrad podľa miesta bydliska (u fyzických osôb) alebo sídla (u právnických osôb).

Prečítajte si tiež

Finančná správa SR bude aj v roku 2023 zasielať začiatkom januára predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2022. Týka sa to iba tých daňovníkov, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2021. Predvyplnené daňové priznanie je pomôckou pre daňovníka na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, nie je záväzné a má pre daňovníka informatívny charakter. Vygenerované daňové priznanie je predvyplnené na základe údajov z posledného platného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podaného daňovníkom, ktorý s daňovým úradom komunikuje elektronicky. Daňovník si nájde vyplnené daňové priznanie po prihlásení do osobnej internetovej zóny na stránke Finančnej správy v časti História komunikácie – Prijaté dokumenty.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 je daňovník spravidla povinný podať do 31.01.2023. V rovnakom termíne je splatná aj daň z motorových vozidiel. V špecifických prípadoch (napr. ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie alebo s likvidáciou) sa daňové priznanie podáva v inom termíne.

Upozornenie: Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky