Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Rodičia, ktorí počas mimoriadnej situácie (trvá od 12. marca 2020 do súčasnosti) už poberali dávku pandemické ošetrovné a medzičasom sa im zmenili príjmy (vymeriavací základ), z ktorých sa dávka vypočítava, môžu pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o nové rozhodnutie o nároku na dávku.  Stačí vyplniť príslušné tlačivo žiadosti a doručiť ho príslušnej pobočke. Podľa predbežných štatistických údajov vyplatila Sociálna poisťovňa v minulom roku takmer 210 tisíc dávok pandemické ošetrovné v celkovej sume 35,5 mil. eur.

Mimoriadna situácia stále trvá, podmienky nároku na dávku sa nemenili

Pandemické ošetrovné je každé ošetrovné vyplatené počas krízovej situácie z dôvodu, že poistenec sa stará o zdravé dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u ZŤP detí do dovŕšenia 18. roku), ktorého detské jasle/škôlka/škola sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, alebo ktorému lekár nariadil karanténne opatrenie/izoláciu prípadne ošetruje choré dieťa do dovŕšenie 16. roku veku.

Mimoriadna situácia v súvislosti so šírením koronavírusu od 12. marca 2020 naďalej trvá a Sociálna poisťovňa poistencom, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na jej priznanie, stále vypláca aj dávku pandemické ošetrovné (OČR). Podmienky nároku na dávku sa sledujú k prvému dňu potreby ošetrovania/starostlivosti počas krízovej situácie. Tieto podmienky  zostávajú od prvého priznania nároku na dávku zachované, až pokým poistenec nepožiada o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné. Môže tak urobiť napr. v prípade, ak sa mu medzičasom zmenili príjmy, z ktorých platí odvody. Výška pandemického OČR je uvedená v prvom rozhodnutí o priznaní nároku počas krízovej situácie. Ak sa mu príjmy (zamestnal sa, zvýšila sa mu hrubá mzda) zmenili a požiada o znovurozhodnutie o nároku na dávku, novú výšku dávku mu Sociálna poisťovňa uvedie v novom rozhodnutí.

Ktorí poistenci môžu požiadať o nové rozhodnutie nároku na pandemické OČR

Využiť možnosť požiadať o nové rozhodnutie o nároku na túto dávku môže využiť poistenec, ktorému pôvodne:

  • nebol priznaný nárok na pandemické ošetrovné pre nesplnenie podmienok nároku na túto dávku (napr. nebol poistený, nemal ako SZČO zaplatené poistné a pod.), pričom v súčasnosti tieto podmienky už spĺňa,
  • bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, avšak v sume, ktorá nezodpovedá aktuálnym príjmom.

Ako požiadať o znovu rozhodnutie o dávke?

O znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné je potrebné požiadať podaním žiadostiVyplnenú žiadosť následne poistenec zasiela príslušnej pobočke, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Podpísanú žiadosť môže zaslať buď poštou, alebo emailom na adresu príslušnej pobočky – zamestnanec ju doručuje pobočke podľa sídla zamestnávateľa; samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba pobočke podľa svojho trvalého pobytu.

Informácie o znovuposúdení nároku na pandemické ošetrovné sú k dispozícii aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky