Dôležité čísla v podnikaní v roku 2023

V článku sa dočítate o najdôležitejších sadzbách, hraniciach či veličinách v súvislosti s podnikaním fyzických i právnických osôb v roku 2023. Praktická pomôcka aj pre účtovníkov a mzdárov.

Dôležité čísla v podnikaní pre živnostníkov a SZČO v roku 2023

 • 234,42 eur – výška životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 4 922,82 eur – výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ročne),
 • 410,24 eur – výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (mesačne),
 • 21 754,18 eur – hranica maximálnej sumy základu dane pre získanie nároku na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • 41 445,42 eur – hranica sumy základu dane, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nulová,
 • 4 500,86 eur -  maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela,
 • 41 445,46 eur – hranica maximálnej sumy základu dane pre získanie nároku na plnú nezdaniteľnú časť základe dane na manželku/manžela,
 • 59 448,90 eur - hranica sumy základu dane, nad ktorou je výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela nulová,
 • 180,00 eur – maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier),
 • 400,00 eur – maximálna výška daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky,
 • 50 000,00 eur – maximálna výška poskytnutého úveru, z ktorého sa vychádza pri výpočte úrokov na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky,
 • 1 680,00 eur – maximálna výška daňového bonusu (ročne) pre jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 600,00 eur – maximálna výška daňového bonusu (ročne) pre jedno vyživované dieťa vo veku od 18 rokov,
 • 20 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 1 dieťati,
 • 27 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 2 deťoch,
 • 34 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 3 deťoch,
 • 41 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 4 deťoch,
 • 48 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 5 deťoch,
 • 55 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 6 a viac deťoch,
 • 15 % - sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z podnikania (napr. živnostníci) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. advokáti), ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú sumu 49 790,00 eur,
 • 19 % - sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorých základ dane nepresahuje sumu 41 445,46 eur (a súčasne zdaniteľné príjmy, resp. výnosy tohto daňovníka prekročia sumu 49 790,00 eur),
 • 25 % - sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre tie fyzické osoby, ktorých základ dane presahuje sumu 41 445,46 eur (a súčasne zdaniteľné príjmy, resp. výnosy tohto daňovníka prekročia sumu 49 790,00 eur),
 • 5 000,00 eur - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročne, a to výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti,
 • 16 600,00 eur - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb mesačne, a to výške jednej dvanástiny poslednej známej daňovej povinnosti,
 • 3,74 eur – maximálna suma stravného u SZČO a živnostníkov, ktorú si môžu uznať ako daňový výdavok bez preukazovania výdavkov na stravovanie (napr. dokladmi z reštaurácií),
 • 6,80 eur / 10,10 eur / 15,30 eur – sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách v trvaní 5 – 12 hodín (6,80 eur), 12 – 18 hodín (10,10 eur), nad 18 hodín (15,30 eur),
 • 0,063 eur – základná náhrada za 1 km jazdy použitia jednostopových vozidiel a trojkoliek pri pracovných cestách od 01.01.2023 do 31.03.2023,
 • 0,227 eur – základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 01.01.2023 do 31.03.2023,
 • 0,261 eur – základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel s prívesom pri pracovných cestách od 01.01.2023 do 31.03.2023,
 • 0,067 eur – základná náhrada za 1 km jazdy použitia jednostopových vozidiel a trojkoliek pri pracovných cestách od 01.04.2023, (aktualizované 4.4.2023)
 • 0,239 eur – základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 01.04.2023, (aktualizované 4.4.2023)
 • 0,275 eur – základná náhrada za 1 km jazdy použitia osobných cestných motorových vozidiel s prívesom pri pracovných cestách od 01.04.2023, (aktualizované 4.4.2023)
 • 60,00 % - sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • 20 000,00 eur – maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • 25,00 % - sadzba paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • 5 040,00 eur - maximálna hranica paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • 200,72 eur – minimálna výška sociálnych odvodov (mesačne) živnostníkov a iných SZČO,
 • 605,50 eur – minimálny vymeriavací základ (mesačne) pre sociálne a zdravotné odvody živnostníkov a iných SZČO,
 • 8 477,00 eur – maximálny vymeriavací základ (mesačne) pre sociálne odvody živnostníkov a iných SZČO,
 • 2 810,11 eur - maximálna výška sociálnych odvodov (mesačne) živnostníkov a iných SZČO,
 • 33,15 % - sadzba sociálnych odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO (4,4 % nemocenské poistenie, 18,00 % starobné poistenie, 6,00 % invalidné poistenie, 4,75 % rezervný fond solidarity),
 • 84,77 eur - minimálna výška zdravotných odvodov (mesačne) živnostníkov a iných SZČO, maximálna výška je bez obmedzenia,
 • 14,00 % - sadzba zdravotných odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO,
 • 7,00 % - sadzba zdravotných odvodov z vymeriavacieho základu živnostníka a iných SZČO so zdravotným postihnutím,
 • 1,486 – koeficient používaný pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné odvody u živnostníkov a iných SZČO,
 • 2 461,41 eur – hranica zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, do ktorých nevzniká povinnosť podať daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 (v roku 2024),
 • 17,00 eur – suma, do ktorej sa daň z príjmu fyzických osôb nevyrubí a neplatí.

Dôležité čísla v podnikaní pre právnické osoby v roku 2023

 • 15 % - sadzba dane z príjmov právnických osôb pre tie právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 eur,
 • 21 % - sadzba dane z príjmov právnických osôb pre tie právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie presiahnu sumu 49 790,00 eur,
 • 7 % - sadzba dane vyberanej zrážkou pri výplate podielu na výsledku podnikania vyplácanému tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, pri výplate podielu na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • 19 % - základná sadzba dane vyberanej zrážkou (napr. pri zdanení úrokov z vkladov) a zároveň sadzba dane, ktorú je potrebné posudzovať pri výplate plnení na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
Prečítajte si tiež
 • 35 % - sadzba dane vyberanej zrážkou pri výplate plnení voči daňovníkom z nespolupracujúcih krajín (napr. Bahamy),
 • 5 000,00 eur – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb štvrťročne, a to výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti,
 • 16 600,00 eur - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb mesačne, a to výške jednej dvanástina poslednej známej daňovej povinnosti,
 • do 350 000 eur /do 700 000 eur /do 10 zamestnancov – účtovná jednotka sa zatrieďuje do veľkostnej skupiny „mikro účtovná jednotka“, ak celková suma majetku nepresiahla 350 000,00 eur, čistý obrat nepresiahol 700 000,00 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 10,
 • do 4 000 000 eur /do 8 000 000 eur /do 50 zamestnancov - účtovná jednotka sa zatrieďuje do veľkostnej skupiny „malá účtovná jednotka“, ak celková suma majetku nepresiahla 4 000 000 eur, čistý obrat nepresiahol 8 000 000,00 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov nepresiahol 50,
 • nad 4 000 000 eur /nad 8 000 000 eur /nad 50 zamestnancov - účtovná jednotka sa zatrieďuje do veľkostnej skupiny „veľká účtovná jednotka“, ak celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000,00 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50.
Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité čísla v podnikaní pre zamestnávateľov v roku 2023

 • 140,00 eur – maximálna výška daňového bonusu (mesačne) pre jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov (vrátane mesiaca, v ktorom dovŕši vek 18 rokov),
 • 50,00 eur – maximálna výška daňového bonusu (ročne) pre jedno vyživované dieťa vo veku od 18 rokov, ak sa na neho neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (tzv. obedy zadarmo),
 • 20 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 1 dieťati,
 • 27 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 2 deťoch,
 • 34 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 3 deťoch,
 • 41 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 4 deťoch
 • 48 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 5 deťoch,
 • 55 % - ustanovené percento základu dane, do výšky ktorého vzniká nárok na daňový bonus pri 6 a viac deťoch,
 • 700,00 eur – výška mesačnej minimálnej mzdy v hrubom pre 1. stupeň náročnosti práce,
 • 816,00 eur – výška mesačnej minimálnej mzdy v hrubom pre 2. stupeň náročnosti práce,
 • 932,00 eur -  výška mesačnej minimálnej mzdy v hrubom pre 3. stupeň náročnosti práce,
 • 1 048,00 eur - výška mesačnej minimálnej mzdy v hrubom pre 4. stupeň náročnosti práce,
 • 1 164,00 eur - výška mesačnej minimálnej mzdy v hrubom pre 5. stupeň náročnosti práce,
 • 1 280,00 eur - výška mesačnej minimálnej mzdy v hrubom pre 6. stupeň náročnosti práce,
 • 3,58 eur – minimálna výška mzdového zvýhodnenia dohodára (na hodinu) za prácu vo sviatok od 01.01.2023 do 31.05.2023,
 • 4,03 eur – minimálna výška mzdového zvýhodnenia dohodára (na hodinu) za prácu vo sviatok od 01.06.2023,
 • 100,00 % - sadzba mzdového zvýhodnenia zamestnanca na hlavný pracovný pomer (na hodinu) za prácu vo sviatok,
 • 1,79 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v sobotu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa nevykonáva pravidelne,
 • 2,02 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v sobotu od 01.06.2023, ak sa nevykonáva pravidelne,
 • 3,58 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v nedeľu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa nevykonáva pravidelne
 • 4,03 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v nedeľu od 01.06.2023, ak sa nevykonáva pravidelne
 • 1,61 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v sobotu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa vykonáva pravidelne,
 • 1,82 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v sobotu od 01.06.2023, ak sa vykonáva pravidelne,
 • 3,22 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v nedeľu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa vykonáva pravidelne,
 • 3,63 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za prácu v nedeľu od 01.06.2023, ak sa vykonáva pravidelne,
Prečítajte si tiež
 • 1,43 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za nočnú prácu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa nevykonáva prevažnú časť roka a nejde o rizikovú nočnú prácu,
 • 1,61 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za nočnú prácu od 01.06.2023, ak sa nevykonáva prevažnú časť roka a nejde o rizikovú nočnú prácu,
 • 1,79 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za nočnú prácu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa nevykonáva prevažnú časť roka a ide o rizikovú nočnú prácu,
 • 2,02 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za nočnú prácu od 01.06.2023, ak sa nevykonáva prevažnú časť roka a ide o rizikovú nočnú prácu,
 • 1,25 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za nočnú prácu od 01.01.2023 do 31.05.2023, ak sa vykonáva prevažnú časť roka a nejde o rizikovú nočnú prácu,
 • 1,41 eur - minimálna výška mzdového zvýhodnenia (na hodinu) za nočnú prácu od 01.06.2023, ak sa vykonáva prevažnú časť roka a nejde o rizikovú nočnú prácu,
 • 0,72 eur - minimálna výška mzdovej kompenzácie (na hodinu) za sťažený výkon práce od 01.01.2023 do 31.05.2023,
 • 0,81 eur - minimálna výška mzdovej kompenzácie (na hodinu) za sťažený výkon práce od 01.06.2023,
 • 4,023 eur – minimálna výška mzdy za hodinu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
 • 0,72 eur – minimálna výška náhrady za hodinu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska od 01.01.2023 do 31.05.2023,
 • 0,81 eur - minimálna výška náhrady za hodinu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska od 01.06.2023,
 • 25,00 % - minimálna sadzba priemerného zárobku za prácu nadčas,
 • 35,00 % - minimálna sadzba priemerného zárobku za rizikovú prácu nadčas,
 • 275,00 eur – maximálny príspevok zamestnávateľa pri plnom úväzku zamestnanca na rekreáciu zamestnancov (55 % z preukázaných výdavkov) a športovú činnosť dieťaťa (55 % z preukázaných výdavkov),
 • 200,00 eur – maximálny príjem, pri ktorom sa uplatňuje odvodová odpočítateľná položka (sociálne poistenie) u študentov vykonávajúcich práce na základe dohody o brigádnickej práci študenta a dôchodcov zamestnaných na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce,
 • 605,50 eur – maximálna suma odvodovej odpočítateľnej položky (sociálnej poistenie) pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • 380,00 eur – maximálna suma, ktorá sa použije pre výpočet nároku na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnanca,
 • 570,00 eur – hranica príjmu, od ktorého je odvodové odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zamestnanca nulová,
 • 5,10 eur – minimálna výška stravného lístka, na ktorú má zamestnanec nárok, ak odpracuje viac ako 4 hodiny v pracovnej zmene,
 • 2,81 eur – minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie,
 • 3,74 eur – maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie, resp. ak zabezpečuje zamestnávateľ stravu vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení (minimálne 55 % z ceny jedla),
 • 25,00 % / 40,00 % / 35,00 % - sadzby krátenia stravného, ak mal zamestnanec počas pracovnej cesty zabezpečené raňajky (25,00 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín), obed (40,00 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín) alebo večeru (35,00 % zo sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín),
 • 328,18 eur – základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach.

Dôležité čísla v podnikaní pre platiteľov DPH v roku 2023

 • 20,00 % - základná sadzba dane z pridanej hodnoty, napr. pri predaji kozmetiky,
 • 10,00 % - znížená sadzba dane z pridanej hodnoty, napr. u vybraných potravín, pri liekoch, knihách, reštauračných, stravovacích službách a službách v súvislosti so športom (do 31.03.2023),
 • 5,00 % - znížená sadzba dane z pridanej hodnoty sa bude uplatňovať na dodanie stavby alebo jej časti, alebo jej obnovu a prestavbu vrátane stavebného pozemku v rámci stavby štátom podporovaného nájomného bývania,
 • 49 790,00 eur – hranica obratu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (§ 4 zákona o DPH),
 • 10 000,00 eur – hodnota tovaru predávaného „na diaľku“ (internetový predaj) na území EÚ občanom (nezdaniteľným osobám) vrátane digitálnych služieb za kalendárny rok (spolu za všetky štáty EÚ), po dosiahnutí ktorej sa mení miesto dodania tovaru a digitálnych služieb a zdaniteľná osoba je povinná sa registrovať za platiteľa DPH v konkrétnych štátoch alebo má možnosť využiť systém OSS,
 • 14 000,00 eur – hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov EÚ za kalendárny rok, pred dosiahnutím ktorej je zdaniteľná osoba povinná sa registrovať pre daň (§ 7 zákona o DPH),
 • 100 000,00 eur – hranica obratu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do ktorej je možné zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok,
 • 50 000,00 eur – hranica hodnoty tovaru dodaného alebo premiestneného do iného členského štátu a dodaného v rámci trojstranného obchodu (v pozícii prvého odberateľa) za príslušný kalendárny štvrťrok a súčasne za predchádzajúce 4 kalendárne štvrťroky, pri ktorej je možné podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok (pri prekročení hranice sa súhrnný výkaz podáva mesačne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky