Sadzby DPH v roku 2023

Od roku 2023 sa znížená sadzba DPH uplatní aj na plnenia súvisiace so športom a reštauračné služby, pribúda tiež 5 % sadzba DPH. Pozrite si celkový prehľad sadzieb DPH v SR platných pre rok 2023.

Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Základná a znížená sadzba DPH v SR v roku 2023

Základná sadzba DPH na tovary a služby v Slovenskej republike je 20 %.

Následne zákon o DPH vymenúva tie tovary a služby, na ktoré sa použije znížená, 10 % sadzba dane. V tej nastáva od roku 2023 zmena, ktorú si popíšeme v článku ďalej. Od roku 2023 sa zavádza aj ďalšia znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane v súvislosti s nájomným bývaním. Zároveň platí, že uplatnenie zníženej sadzby DPH nie je možnosťou, ale povinnosťou. Ak platiteľ DPH predáva tovar alebo službu, ktoré patria medzi vybrané druhy so zníženou sadzbou, je povinný uplatniť túto zníženú sadzbu DPH a nemôže sa rozhodnúť použiť základnú, 20 %-nú sadzbu.

Taktiež je dôležité spomenúť, že pre výpočet DPH je okrem sadzby dane potrebné správne určiť aj základ dane. Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby, iné dane, clá, poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka. Napríklad, ak podnikateľ predáva knihy, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH, tak aj poštovné či balné na faktúre uvedie s 10 % DPH, nakoľko ide o jeden základ dane.

Pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Znížená sadzba DPH 10 % v roku 2023 sa uplatňuje na vybrané tovary a služby

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na:

 • tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH a služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí v súlade s osobitnou úpravou (podľa § 68cb zákona o dani z príjmov),
 • tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.
Prečítajte si tiež

Okrem toho, prechodné ustanovenie v § 85km ods. 10 zákona o DPH upravuje špecifický režim pre uplatnenie zníženej sadzby DPH do 31. marca 2023 aj pre plnenia súvisiace so športom s vysokou energetickou náročnosťou a na reštauračné a stravovacie služby. Ďalšou novelou zákona o DPH schválenou 22.12.2022 sa však upravilo, že tento režim bude pokračovať aj od 1. apríla 2023 a uvedené služby boli doplnené do prílohy č. 7a natrvalo. 

Jednotlivé tovary a služby si rozoberieme detailnejšie.

Tovary, na ktoré sa uplatňuje znížená 10 % sadzba DPH v roku 2023

Ak sa tovar nachádza v prílohe č. 7 zákona o DPH, uplatní sa naň 10 % sadzba dane. Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom. Patria sem predovšetkým vybrané druhy potravín, vybrané lieky a zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy (za určitých podmienok).

Zoznam tovarov z prílohy č. 7 zákona o DPH, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH vo výške 10 % v roku 2023 si uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
0406 Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu
0409 00 00 Prírodný med
0701 Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 00 00 Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
0703 Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená
0704 Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené
0705 Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0707 00 Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené
0708 Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené
0709 Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená
0808 Jablká, hrušky a duly, čerstvé
1905 Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu3)a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g
ex 2009 Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
ex2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 Sacharín a jeho soli
2941 Antibiotiká
30 Farmaceutické výrobky
3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4902 10 00 Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
ex6602 00 00 Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 Kontaktné šošovky
9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

Znížená 10 % sadzba DPH na plnenia poskytované v súvislosti so športom a na gastro do 31.3.2023

V rámci prechodných ustanovení schválenej novely zákona o DPH sa upravilo, že do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje:

 • na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
 • na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
 • na vstupné do umelých kúpalísk a
 • na reštauračné a stravovacie služby.
Článok pokračuje pod reklamou

V prípade reštauračných a stravovacích služieb je uplatnenie zníženej sadzby DPH trochu komplikovanejšie. Znížená sadzba DPH sa bude totiž uplatňovať na podávanie jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru. Donáška jedla/nápojov alebo predaj jedla/nápojov so sebou, zníženej DPH sadzbe podliehať nebude. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH (20 %).

Znížená 10 % sadzba DPH na plnenia poskytované v súvislosti so športom a na gastro od 1.4.2023

Ďalšia novela zákona o DPH schválená 22.12.2022 upravila prílohu č. 7a tak, že znížená sadzba dane sa bude uplatňovať aj od 1. apríla 2023 na služby súvisiace so športom a na gastrosektor. Do konca marca teda bude platiť prechodné ustanovenie, následne sa bude pokračovať v "trvalom" režime zníženia sadzby DPH. Kompletnú tabuľku služieb so zníženou sadzbou DPH nájdete v článku nižšie (v prípade nových služieb, teda všektých okrem ubytovacích, je účinnosť takéhoto znenia prílohy od 1.4.2023).

Znížená 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby v roku 2023

Znížená sadzba DPH sa uplatňuje „tradične“ aj na služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH. Okrem nových služieb (od 1.4.2023) obsahuje táto príloha ubytovacie služby.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Opis služby
49.39.20 Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
55 Ubytovacie služby
56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov - len reštauračné a stravovacie služby
93.11.10 Prevádzka športových zariadení - len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríklad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu
93.13.10 Služby fitnescentier - len vstupné do fitnescentier
93.29.11 Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží - len vstupné do umelých kúpalísk

Ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov, tzv. CPA, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH, sa rozdeľujú na:

 • 55.1  hotelové a podobné ubytovacie služby,
 • 55.2  turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
 • 55.3  prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
 • 55.9 ostatné ubytovacie služby (napr. ubytovacie služby v študentských internátoch alebo ubytovniach pre robotníkov).

V prípade týchto služieb je potrebné dať pozor na to, či ide samostatnú službu nad rámec ubytovacích služieb (napr. strava či wellness, ktoré môžu mať odlišnú sadzbu dane) alebo ide o plnenie poskytnuté v rámci ubytovacích služieb, a teda budú podliehať 10-percentnej sadzbe dane.

Znížená 5 % sadzba DPH v súvislosti s nájomným bývaním od roku 2023

Nová znížená sadzba dane 5 % zo základu dane sa od 1.1.2023 uplatňuje na:

 • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
 • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Viac informácií nájdete v článku Nájomné bývanie z daňového hľadiska od roku 2023

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky