Daň z nehnuteľností na rok 2019

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 a v akom termíne podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

V článku sa budeme venovať dani z nehnuteľností na rok 2019, nakoľko táto daň sa platí vopred (t. j. na rok 2019, nie za rok 2018).

Čo je predmetom dane z nehnuteľností na rok 2019?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

Aké je zdaňovacie obdobie dane z nehnuteľností?

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Špecifikum tejto dane je, že sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu. Uvedené znamená, že daň, ktorú daňovník zaplatí v roku 2019 sa vzťahuje na kalendárny rok 2019.

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2019?

Daň z nehnuteľností na rok 2019 platí každý daňovník, ktorý v roku 2018 a v rozmedzí dátumov od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane) bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru).

Daňovník, ktorý sa stal dňa 1.1.2018 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, zaplatil už daň na rok 2018, to znamená, že uvedený daňovník na rok 2019 platí daň z nehnuteľností, ale ak nedošlo k žiadnym zmenám, daňové priznanie už nepodáva (nakoľko podal už daňové priznanie na rok 2018).

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Daňovník podáva daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť k danej nehnuteľnosti. V prípade, ak v ďalšom zdaňovacom období vznikne daňovníkovi nová daňová povinnosť, resp. zanikne daňová povinnosť (napr. stal sa vlastníkom novej nehnuteľnosti), podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak sa v nasledovnom zdaňovacom období, už nič nezmení, tak daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2019.

Na osobitné prípady, a to nadobudnutie nehnuteľnosti dedením a nadobudnutie nehnuteľnosti dražením sa nevzťahuje vyššie uvedený termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Daňovník podáva buď daňové priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Viac informácií o daňovom priznaní k daní z nehnuteľnosti a o termíne podania daňového priznania v osobitných prípadoch si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019.

Kedy vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára 2019, ak sa v roku 2018 daňovník stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. V prípade, ak daňovníkovi vznikne daňová povinnosť 1. januára 2019, daňová povinnosť mu vzniká týmto dňom. To znamená, že ak sa daňovník stane napríklad vlastníkom nehnuteľnosti 1.1.2019, platí daň už od 1.1.2019. Ak by sa daňovník stal napríklad vlastníkom nehnuteľnosti 2.1.2019, platí daň až od 1.1.2020.

Kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra 2018, ak daňovníkovi v roku 2018 zanikne:

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom,
 • užívanie

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklady na vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2019:

Príklad č.1: Jozef sa stal v mesiaci august 2018 vlastníkom bytu (bol zapísaný do katastra nehnuteľností ako vlastník). Kedy mu vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností?

Jozefovi vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností od 1. januára 2019. Jozef je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019.

Príklad č. 2: Peter sa rozhodol predať v roku 2018 stavebný pozemok, ktorý má vo svojom vlastníctve. V septembri 2018 tento pozemok predal a bol vymazaný ako vlastník z katastra nehnuteľností. Kedy mu zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností?

Prečítajte si tiež

Petrovi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností k 31. decembru 2018. Nakoľko k 1. januáru 2019 už nie je vlastníkom pozemku, nie je povinný platiť daň z nehnuteľností.

Príklad č. 3: František sa v roku 2017 stal vlastníkom bytu (v mesiaci máj 2017 bol zapísaný do katastra nehnuteľnosti ako vlastník). Je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019?

Františkovi vznikla daňová povinnosť k 1. januáru 2018 a bol povinný podať do 31. januára 2018 aj daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. V roku 2019 už nie je povinný podať daňové priznanie a od správcu dane dostane rozhodnutie o vyrubení dane, ktorú je povinný zaplatiť podľa pokynov v rozhodnutí.

Príklad č. 4: Ján sa stal vlastníkom stavby dňa 2.1.2019. Je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Nakoľko pri výmere dane z nehnuteľností sa prihliada na stav k 1. januáru, Ján nie je povinný podať daňové priznanie na rok 2019. Daňové priznanie je Ján povinný podať do 31. januára 2020, v prípade, ak bude stále vlastníkom danej stavby.

Príklad č. 5: Martin sa stal vlastníkom bytu dňa 2.1.2018. Tento byt sa však v priebehu roka rozhodol predať a vlastníkom bytu už dňa 30.11.2018 bol iný majiteľ. Je Martin povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019?

Martin nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019, nakoľko k 1.1.2019 nie je vlastníkom danej nehnuteľnosti a takisto nemal povinnosť ani podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018, nakoľko ani 1.1.2018 nebol vlastníkom danej nehnuteľnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy sa daňovník stáva vlastníkom nehnuteľnosti?

Pre posúdenie vzniku daňovej povinnosti je potrebné určiť to, kedy daňovník nadobudol nehnuteľnosť. Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti je možné získať predovšetkým:

 • kúpnou zmluvou,
 • darovacou zmluvou,
 • dedením,
 • rozhodnutím štátneho orgánu,
 • iným spôsobom.

V prípade zmluvného prevodu, t. j. napríklad nadobudnutie vlastníctva prostredníctvom kúpnej zmluvy, či darovacej zmluvy sa daňovník stáva vlastníkom danej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu). V prípade zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva daňovníka, stáva sa vlastníkom na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vlastníctva ku dňu doručenia návrhu na vklad.

Ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť prostredníctvom dražby, vlastníkom nehnuteľnosti sa stáva dňom určeným osobitným predpisom, podľa ktorého je dražba vykonaná. Napr. ak je dražba vykonaná podľa § 150 Exekučného poriadku, vlastníkom sa daňovník stáva dňom udelenia príklepu, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil.

V prípade dedenia nehnuteľnosti, daňovník sa stáva vlastníkom dňom smrti poručiteľa.

Pri stavbe nehnuteľnosti daňovník vychádza pri posudzovaní momentu nadobudnutia nehnuteľnosti z kolaudačného rozhodnutia.

Kto je správcom dane z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností sa zaradzuje medzi miestne dane, ktoré upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami a ustanovujú tak sadzby dane z nehnuteľností, oslobodenia či zníženia od dane z nehnuteľností.

Správcom dane z nehnuteľností je obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Neposudzuje sa teda to, kde má daňovník trvalý pobyt resp. sídlo podnikania.

Príklad na určenie správcu dane z nehnuteľností:

Spoločnosť ABCX, s.r.o. je vlastníkom stavebných pozemkov v meste Trenčín, sídlo spoločnosti je v Púchove. Správcom dane z nehnuteľností je mesto Trenčín.

Ako vypočítať daň z nehnuteľností na rok 2019?

Ďalším špecifikom tejto dane je to, že daňovník v daňovom priznaní si nevypočíta svoju daňovú povinnosť, t. j. koľko dane z nehnuteľností má zaplatiť. V daňovom priznaní daňovník len oznámi údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet dane z nehnuteľností správcovi dane (napr. výmera bytu v m2, či počet podlaží stavby a pod.).

Prečítajte si tiež

Správca dane následne použije oznámené údaje pre výpočet a daňovníkovi oznámi výšku dane z nehnuteľností spolu s ďalšími údajmi, ktoré sú potrebné pre jej zaplatenie.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a aké lehoty s ním súvisia nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.  

Aká je splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2019?

Daň, ktorú vyrubí správca dane daňovníkovi je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré daňovník dostane od správcu dane. Obvykle sú rozhodnutia rozposielané v máji.

Správca dane môže určiť aj platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Aké sankcie hrozia za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019?

V prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonom stanovenom termíne, správca dane mu môže uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľností, nie menej ako 5 eur, ale najviac 30 000 eur.

V krajských mestách Slovenska pokračuje trend razantného zvyšovania dane z nehnuteľností. Aký vplyv to má v roku 2020 na malých a stredných podnikateľov približujeme aj na príkladoch v článku Zvýšenia dane z nehnuteľností pocítia najviac malé firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky