Ako zdaniť zmluvu o dielo od roku 2018

Ako zdaniť zmluvu o dielo od roku 2018
Tomáš Matuský

Doktorand na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na oblasť účtovníctva a audítorstva, asistent daňového poradcu zapísaný v registri Slovenskej komory daňových poradcov, ktorý sa zameriava na oblasť medzinárodného podnikania a zdaňovania spoločností. Je nadšencom nových technológií a digitálnych trendov, ktorý hľadá ich uplatnenie v podnikateľskom prostredí.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zmluva o dielo môže mať rôzne režimy zdaňovania v závislosti od toho, podľa akého zákona je uzatvorená a kto ju uzatvára. Ako správne zdaniť zmluvu o dielo po novele zákona o dani z príjmov od roku 2018, si prečítajte v článku.

Zmluva o dielo v roku 2018 - charakteristika

Zmluvu o dielo môžeme v jednoduchosti charakterizovať ako záväzok zhotoviteľa zhotoviť (vykonať) dielo pre objednávateľa na základe jeho objednávky. Zmluva o dielo môže byť uzavretá podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka v závislosti od toho, kto je zhotoviteľom a objednávateľom. Ak je predmetom zmluvy autorsky chránené dielo, na zmluvu o dielo v režime obchodného alebo občianskeho zákonníka sa navyše aplikujú tiež niektoré ustanovenia autorského zákona.

V prípade, že zmluvnými stranami sú podnikatelia, zmluva o dielo musí byť uzavretá v súlade s Obchodným zákonníkom. Obchodný zákonník upravuje náležitosti zmluvy o dielo v § 536 a nasl. a definuje ju ako záväzok zhotoviteľa vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Dielom sa podľa Obchodného zákonníka rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

Obchodný zákonník zároveň ustanovuje povinnosť dohodnutia ceny alebo spôsob jej výpočtu, pričom ak cena alebo spôsob výpočtu v zmluve chýba, zhotoviteľovi prináleží cena obvyklá. Zhotoviteľ zhotovuje (vykonáva) dielo na svoje vlastné náklady.

Príklad: Podnikateľ sa dohodol s právnou kanceláriou, že mu právna kancelária vypracuje pracovnú zmluvu pre jeho nového zamestnanca, o čom spolu uzavreli zmluvu. Zároveň uzatvoril zmluvu s klampiarskou spoločnosťou, u ktorej si objednal opravu strechy na výrobnej hale. Sú tieto zmluvy zmluvami o dielo v zmysle Obchodného zákonníka?

Áno, obe zmluvy sú zmluvami o dielo v zmysle Obchodného zákonníka. V oboch prípadoch sú zmluvnými stranami podnikateľské subjekty. V prvom prípade ide o vyhotovenie pracovnej zmluvy, ktorá predstavuje dielo podľa Obchodného zákonníka. V druhom prípade, oprava strechy je opravou časti stavby, ktorú podľa Obchodného zákonníka vždy budú upravovať ustanovenia o zmluve o dielo.

Zmluva o dielo uzavretá medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak zhotoviteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ (alebo ak koná ako nepodnikateľ), sa riadi podľa § 631 až 643 Občianskeho zákonníka, ibaže by sa zmluvné strany písomne dohodli, že ich vzťah sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Tento zmluvu o dielo definuje nasledovne: „Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.“

Treba upozorniť na skutočnosť, kedy podľa informácie publikovanej Ministerstvom financií, ak ide o príjem fyzickej osoby – nepodnikateľa dosiahnutý na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, nie je rozhodujúce, že musí byť uzatvorená v písomnej forme. Do rozsahu zmluvy o dielo teda môžu spadnúť aj ústne dohody, ak spĺňajú charakteristiky zmluvy o dielo.

Príklad: Podnikateľ sa dohodol so študentkou tlmočníctva na preklade svojej internetovej stránky. V súvislosti s prekladom internetovej stránky uzatvoril zmluvu s Petrom Veľkým – podnikateľom o zapracovaní prekladu do kódu stránky. Sú tieto zmluvy zmluvami o dielo v zmysle Občianskeho zákonníka?

Zmluva uzatvorená medzi podnikateľom a študentkou sa bude riadiť ustanoveniami Občianskeho obchodníka o zmluve o dielo, nakoľko študentka nie je fyzickou osobou – podnikateľom a preklad je dielom, ale zároveň nie je výsledkom duševnej činnosti. V prípade zmluvy uzatvorenej s Petrom Veľkým, sa zmluva riadi Obchodným zákonníkom, keďže je uzatvorená medzi dvomi podnikateľskými subjektmi.

Ak predmetom zmluvy o dielo je autorské dielo, ktoré spĺňa požiadavky Autorského zákona, zmluva o dielo je podľa povahy a dohody zmluvných strán uzatvorená buď v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, pričom autorský zákon upravuje všeobecný režim tzv. diela na objednávku. Autorským dielom je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Dielom podľa autorského zákona je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela. Autorským dielom teda môže byť napríklad, kresba, socha, fotografia, architektonický dizajn, priestorové zobrazenie, kniha, článok, film alebo pieseň. Za autorské dielo sa naopak nepovažuje napríklad výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, dielo tradičnej ľudovej kultúry, právne predpisy alebo rozhodnutia, technické normy, myšlienky, objav, štátne alebo obecné symboly.

Ako už bolo uvedené, autorský zákon neupravuje zmluvu o dielo ako takú, ale len špecifické práva na použitie diela a pri všeobecných náležitostiach zmluvy od dielo sa odkazuje na ustanovenia uvedené v Občianskom zákonníku (pričom je možné tiež použitie Obchodného zákonníka).

Príklad: Spoločnosť Delta, s.r.o. organizuje benefičné podujatie, v súvislosti s ktorým oslovila nezávislých umelcov za účelom vytvorenia prezentačného videa. Spoločnosť sa dohodla s Adamom Dlhým, že vytvorí grafický návrh loga podujatia, ktoré bude použité v prezentačnom videu. Zároveň sa spoločnosť dohodla s Annou Peknou, že do prezentačného videa použije jej pieseň, ktorú nahrala pred rokom. Ide v uvedených prípadoch o vytvorenie diela v zmysle Autorského zákona?

V prípade vytvorenia grafického návrhu loga podujatia ide o vytvorenie diela na objednávku v zmysle Autorského zákona. V prípade piesne Anny Peknej však ide o pieseň už vytvorenú, v prípade ktorej bude zmluva upravená ustanoveniami o licenčnej zmluve podľa Autorského zákona.

Od jednotlivých typov úpravy zmluvy o dielo sa odvíja aj ich spôsob zdanenia. Ďalej si zdanenie jednotlivých typov zmlúv podrobne rozoberieme.

Zdaňovanie zmluvy o dielo uzavretej medzi podnikateľmi v roku 2018

Ako sme už v predchádzajúcej časti uviedli, zmluva o dielo je uzavretá na základe Obchodného zákonníka, ak je uzavretá medzi dvomi podnikateľskými subjektami. Podnikateľské subjekty zahrňujú príjmy do základu dane medzi príjmy zo svojej podnikateľskej činnosti, t. j. podľa § 6 v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo podľa § 14 v prípade právnickej osoby. V oboch prípadoch sa základoch dane zistí podľa § 17 až 29, t. j. zdaniteľné príjmy sa znížia o preukázateľne vynaložené náklady na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie.

V praxi to znamená, že odmenu za zhotovenie diela zdaní zhotoviteľ vo svojom daňovom priznaní, pričom si základ dane môže znížiť o preukázateľne vynaložené náklady. Zároveň o odmenu za zhotovenie diela si môže objednávateľ znížiť jeho základ dane.

Príklad: Spoločnosť Beta, a. s. uzavrela zmluvu o dielo so spoločnosťou VašeFasády, s.r.o., že spoločnosť VašeFasády, s.r.o. natiahne novú fasádu na obchodné priestory spoločnosti Beta, a.s. za odmenu vo výške 5 000 eur. Náklady zhotoviteľa na zhotovenia diela boli vo výške 4 200 eur. V marci bolo dielo zhotovené a zhotoviteľ vystavil faktúru na dohodnutú odmenu.

Zhotoviteľ je povinný účtovať vo svojom účtovníctve do výnosov odmenu vystavením faktúry. Zároveň náklady na zhotovenia fasády si priebežne účtoval taktiež do účtovníctva. Na konci účtovného obdobia zisťuje základ dane vo svojom daňovom priznaní porovnaním zdaniteľných výnosov a daňových výdavkov. V prípade, že by uvedená transakcia bola jedinou transakciou spoločnosti Beta, a.s., jej základ dane by bol vo výške 800 eur a ten je povinná zdaniť sadzbou dane 21 %.

Objednávateľ si zároveň môže fakturovanú odmenu za zhotovenia diela zaúčtovať do nákladov v účtovníctve a ak je daný náklad daňovým výdavkom objednávateľa, znižuje jeho základ dane z príjmov právnickej osoby.

Zdaňovanie zmluvy o dielo uzavretej medzi podnikateľom a nepodnikateľom v roku 2018

V prípade, že zmluva o dielo nespĺňa charakteristiky zmluvy o dielo podľa autorského zákona a je uzavretá medzi dvomi fyzickými osobami – nepodnikateľmi, ide o zmluvu uzavretú podľa Občianskeho zákonníka. Príjem z takejto zmluvy sa považuje za iný príjem zhotoviteľa, ktorý sa zahŕňa do čiastkového základu dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

V praxi sa často príjmy zo zmluvy o dielo zaraďovali medzi príležitostné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) a uplatňovalo sa na takéto príjmy oslobodenie vo výške 500 eur podľa § 9 ods. 1 písm. g). V priebehu roku 2017 však Ministerstvo financií na portáli Finančnej správy zverejnilo informáciu, v ktorej spresnili činnosti spadajúce pod príležitostné príjmy podľa Zákona o dani z príjmov, kde uviedli, že príjmy dosiahnuté na základe zmluvného vzťahu, pričom nejde o príjem podľa § 5 až 7 (teda aj zo zmluvy o dielo), nie je možné považovať za príležitostné príjmy a uplatňovať oslobodenie od dane vo výške 500 eur. Od roku 2018 už bude tento postup priamo zakázaný zákonom.

Podľa schválenej novely zákona o dani z príjmov a informácie publikovanej Ministerstvom financií sa príjmy zo zmluvy o dielo považujú za iný príjem podľa § 8 ods. 1, ktorý sa však nedá zaradiť medzi príjmy uvedené v tomto odseku v písmenách a) až r). Tým pádom nie je možné aplikovať ani oslobodenie vo výške 500 eur z dosiahnutých príjmov a zhotoviteľ je povinný príjem zo zmluvy o dielo zdaniť celý sadzbou dane 19 %, resp. 25 % ak celkový základ dane tejto osoby prekročí 176,8-násobok platného životného minima.

Príjmy zo zmluvy o dielo si zhotoviteľ môže znížiť o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Na príjmy zo zmluvy o dielo si však zhotoviteľ nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na seba alebo manžela (manželku). Na rozdiel od zmluvy o dielo uzatvorenej podľa Autorského zákona, príjmy dosiahnuté na základe zmluvy o dielo je zhotoviteľ povinný uvádzať v daňovom priznaní typu B a v rámci daňového priznania si daň z dosiahnutých príjmov aj vysporiada. V tejto spojitosti nevznikajú zhotoviteľovi žiadne oznamovacie povinnosti.

Príjem zo zmluvy o dielo uzavretej podľa Občianskeho zákonníka ďalej podlieha zdravotným odvodom. Ak fyzická osoba dosahuje príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, v zmysle zákona o zdravotnom poistení vykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinná odviesť poistné vo výške 14 % zo sumy príjmu nezníženého o iné zaplatené poistné. V prípade zdravotne postihnutej osoby je sadza poistného znížená na 7 %. Výšku poistného za zhotoviteľa vypočíta zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania v rámci ročného zúčtovania poistného, ktoré zdravotná poisťovňa vykoná do 30. septembra nasledujúceho roka, resp. do 31. októbra nasledujúce roka, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania.

Podľa informácie publikovanej Ministerstvom financií môže byť zmluva o dielo uzavretá aj ústnou formou, čo ešte viac rozšije rozsah činností, ktoré môžu byť považované za iný príjem a nie za príjem z príležitostných činností.

Problematike príjmov z príležitostných činností sa venujeme v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Martin na základe zmluvy o dielo vymaľoval spoločnosti Alfa podnikateľské priestory, za čo dostal odmenu 1 800 eur. Martin si na maľovanie zaobstaral nový valček a nakúpil potrebné množstvo farby v celkovej hodnote 1 350 eur. Vynaloženie uvedených nákladov vie vydokladovať bločkom z predajne. Okrem tohto príjmu Martin nemal žiadny iný príjem.

Martin je povinný zdaniť príjem zo zmluvy o dielo v podanom daňovom priznaní typu B, v ktorom tento príjem uvedie v stĺpci Príjmy prehľadu príjmov podľa § 8 vo výške 1 800 eur a zároveň v stĺpci Výdavky uvedie sumu 1 350 eur. Rozdiel vo výške 450 eur predstavuje čiastkový základ dane a z tejto sumy vypočíta daň.

Do konca septembra nasledujúceho roka vykoná Martinovi jeho zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného a vyčísli mu nedoplatok vo výške 14 % zo zdaňovaného príjmu, t. j. 14 % zo 450 eur.

Zdaňovanie zmluvy o dielo, ak predmetom zmluvy je autorské dielo podľa Autorského zákona v roku 2018

Príjem autora (tzv. autorský príjem) za vytvorenie diela alebo podania umeleckého výkonu na základe zmluvy o dielo je podľa zákona o dani z príjmov inou zárobkovou činnosťou a zdaňuje sa podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona. V tejto súvislosti treba upozorniť, že uvedeným spôsobom sa nepostupuje v prípade, ak už bolo dielo alebo umelecký výkon vytvorený a dochádza iba k udeleniu súhlasu na ich použitie inej osobe.

Autorský príjem sa znižuje o príspevok do umeleckého fondu v zmysle Autorského zákona vo výške 2 % z príjmu. O tento príspevok sa zdaniteľný príjem autora znižuje a teda táto časť príjmu nepodlieha dani z príjmov. Viac o príspevkoch do umeleckých fondov nájdete v našom článku o odvodoch a zdaňovaní pri slobodných povolaniach.

Autorský príjem môže byť zdanený dvomi spôsobmi:

  • zdanenie zrážkou u objednávateľa diela,
  • zdanenie autorom v daňovom priznaní.

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, že daň z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu sa vyberá zrážkou, ak sa autor nerozhodne zdaňovať tento príjem v daňovom priznaní. Spôsob zdanenia príjmov je teda nastavený ako základný a uplatňuje sa automaticky, ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté zdaňovanie v daňovom priznaní autora.

Ak sa autorský príjem zdaňuje zrážkou, zdaňuje sa sadzbou dane vo výške 19 %, ktorá nepodlieha progresii. Daň za autora odvádza objednávateľ, ktorý je povinný oznámiť správcovi dane, že sa stal platiteľom dane vyberanej zrážkou. Objednávateľ je pri úhrade autorského príjmu povinný daň z tejto úhrady za autora vypočítať, oznámiť daňovému úradu zrazenie dane a daň odviesť. Daň sa vypočítava z príjmu zníženého o odvod do Literárneho fondu. Príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní.

V prípade zdaňovania autorského príjmu zrážkou nie je možné ho znížiť o preukázateľne vynaložené náklady na jeho dosiahnutie a tým pádom nevzniká ani právo na vykázanie daňovej straty. Zároveň autor na príjem zdanený zrážkovou daňou neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na seba alebo manžela (manželku) a nemá právo si uplatniť daňový bonus.

Príklad: Janko uzavrel zmluvu o dielo so spoločnosťou Gama, že napíše článok o histórii spoločnosti pri príležitosti jej výročia, ktorý sa uverejní ako jedna z kapitol v pripravovanej brožúre o spoločnosti pre jej obchodných partnerov. Janko za napísanie článku dostane honorár 1 000 eur. Honorár bude vyplatený v 2 splátkach v mesiaci august a október. Spoločnosť Gama nie je platiteľ zrážkovej dane.

Spoločnosť Gama je povinná oznámiť príslušnému správcovi dane, že sa stala platiteľom dane vyberanej zrážkou. V mesiaci august je spoločnosť Gama povinná z vyplácaného honoráru zníženého o príspevok do literárneho fondu vypočítať a zraziť daň vo výške 93,10 eur [500 – 10) * 19 %]. Spoločnosť Gama je povinná zrazenú daň odviesť daňovému úradu do 15. dňa nasledujúceho mesiaca (t. j. 15. septembra) a zároveň v tejto lehote predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Spoločnosť Gama je zároveň povinná do 20. dňa nasledujúceho mesiaca vyúčtovať a odviesť príspevok do umeleckého fondu. Uvedený postup vykoná aj v októbri a daň odvedie, zrazenie dane oznámi správcovi dane do 15. novembra a príspevok do umeleckého fondu vyúčtuje a odvedie do 20. novembra.

Autor sa v zmluve o dielo môže písomne s objednávateľom dohodnúť, že autorský príjem si zdaní sám vo svojom daňovom priznaní. Od roku 2018 dochádza k zmene oznamovacej povinnosti v prípade, že daň z autorského príjmu nebude podliehať dani vyberanej zrážkou. Uvedenú dohodu je objednávateľ povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola zmluva o dielo uzavretá. Objednávateľ oznamuje správcovi dane túto skutočnosť na tlačive, ktoré bude mať predpísanú formu. V rámci tohto oznámenia objednávateľ v podstate „nabonzuje“ daňovému úradu, že autor dosiahol príjem, ktorý má zdaniť. Autor je zároveň povinný sa zaregistrovať ako platiteľ dane z príjmov v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začal vykonávať činnosť na základe zmluvy o dielo.

Autor príjem zo zmluvy o dielo uvedie vo svojom daňovom priznaní typu B. V daňovom priznaní si autor môže uplatniť preukázateľne vynaložené daňové výdavky, ktorých výšku sleduje vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie, alebo ich stanoví percentom z úhrnu príjmov (tzv. paušálne výdavky). Autor si ďalej môže základ dane z autorských príjmov znížiť o nezdaniteľnú časť na seba alebo manžela (manželku), a o straty dosiahnuté v minulých rokoch. Ak výdavky boli vyššie ako príjmy, autor dosiahol daňovú stratu, o ktorú si môže ponížiť základ dane rovnomerne v nasledujúcich 4 rokoch.

Výsledný základ dane zdaní sadzbou dane 19 %, resp. 25 % ak celkový základ dane tejto osoby prekročí 176,8-násobok platného životného minima (roku 2018 ide o sumu 35 268,06 €). Vypočítanú daň si môže autor ponížiť o daňový bonus, ak má naň nárok. Konečná daň je splatná k poslednému dňu lehoty na podanie daňového priznania.

Autor je ďalej povinný z dosahovaných autorských príjmov platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Nakoľko je táto téma veľmi komplexná, informácie kedy a v akej výške platiť odvody nájde v článku Odvody živnostníkov a iných SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od roku 2018.

Príklad: Marek uzavrel zmluvu o dielo so živnostníkom Petrom Malým, že zloží pieseň na podujatie, ktoré Peter organizuje. V zmluve sa dohodli, že Marek za zloženie piesne dostane honorár vo výške 200 eur a tento dosiahnutý príjem si zdaní v daňovom priznaní sám. Zmluvu o dielo uzavreli 3. mája 2018. Marek nemal v danom roku iný príjem.

Peter Malý je povinný oznámiť skutočnosť, že uzavrel zmluvu s Marekom, v ktorej sa dohodli, že autorský príjem nebude podliehať zrážkovej dani správcovi dane do konca januára 2019. Marek je zároveň povinný sa do konca júna 2018 zaregistrovať ako platiteľ dane z príjmov. V nasledujúcom roku je Marek povinný podať daňové priznanie typu B a autorský príjem uviesť v stĺpci Príjmy prehľadu príjmov podľa § 8 v sume 200 eur. Marek sa rozhodne uplatňovať si paušálne výdavky (60 %), čo prestavuje 117,6 eur. Túto sumu uvedie v stĺpci Výdavky prehľadu príjmov podľa § 8. Informáciu o uplatňovaní paušálnych výdavkov vyznačí v daňovom priznaní. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedie ako čiastkový základ dane vo výške 78,40 eur. Marek si uplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorá znižuje jeho základ dane na 0 a Marek nie je povinný z tohto príjmu platiť daň.

Problematiku zdaňovania príjmov autorov podrobne rozoberáme v článku Zdaňovanie príjmov umelcov (autorov). Ako zdaňovať honoráre, licencie a licenčné poplatky v roku 2018.

Porovnanie zdanenia jednotlivých typov zmlúv o dielo v roku 2018

  Zmluva o dielo
uzavretá na základe Obchodného zákonníka uzavretá na základe Občianskeho zákonníka ak predmetom zmluvy je autorské dielo podľa Autorského zákona (zdanenie zrážkou) ak predmetom zmluvy je autorské dielo podľa Autorského zákona (zdanenie v daňovom priznaní)
Zdanenie podľa zákona o dani z príjmov § 17 až 29, resp. § 6 § 8 ods. 1 § 6 ods. 2 písm. a) § 6 ods. 2 písm. a)
Sadzba dane 21 % v prípade PO, 19 % / 21 % v prípade FO - podnikateľa 19 % / 25 % 19 % 19 % / 25 %
Povinnosť podať daňové priznanie áno áno (typ B) nie áno (typ B)
Oznamovacia povinnosť nie nie áno – objednávateľ oznamuje, že je platiteľom dane vyberanou zrážkou áno – zhotoviteľ oznamuje uplatnenie zdanenia príjmu v daňovom priznaní
Možnosť uplatnenia si preukázateľne vynaložených nákladov áno áno nie áno
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu nie v prípade PO / áno v prípade FO - podnikateľa nie nie áno
Možnosť dosiahnutia daňovej straty áno nie nie áno
Odvody do zdravotnej poisťovne nie v prípade PO / áno v prípade FO - podnikateľa áno nie áno
Odvody do Sociálnej poisťovne nie v prípade PO / áno v prípade FO - podnikateľa nie nie áno
Príspevok do umeleckého fondu nie nie 2 % 2 %

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Tomáš Matuský
Tomáš Matuský

Doktorand na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na oblasť účtovníctva a audítorstva, asistent daňového poradcu zapísaný v registri Slovenskej komory daňových poradcov, ktorý sa zameriava na oblasť medzinárodného podnikania a zdaňovania spoločností. Je nadšencom nových technológií a digitálnych trendov, ktorý hľadá ich uplatnenie v podnikateľskom prostredí.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky