Duplicitná povinnosť podnikateľov oznamovať daňovému úradu nový bankový účet

Ak si podnikateľ počas svojej činnosti založí alebo zruší účet v banke, musí to oznámiť daňovému úradu. Rovnakú informáciu však úradu zo zákona poskytuje aj banka. Ide o zbytočnú duplicitu.

Oznamovanie čísiel bankových účtov daňovému úradu pri začatí podnikania

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na Slovensku získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, povinná požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov. Musí tak urobiť v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Ak teda napríklad živnostník ohlási živnosť jednotnému kontaktnému miestu dňa 22. novembra 2018, tak musí do konca decembra 2018 požiadať daňový úrad miestne príslušný jeho trvalému pobytu o registráciu na daň z príjmov (bude mu pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ).

Pri začatí podnikania musí podnikateľ daňovému úradu oznámiť svoje bankové účty.

O registráciu na daň z príjmov podnikateľ musí požiadať na formulári „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. V ôsmej časti tohto formuláru je podnikateľ povinný uviesť aj čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti.

Je potrebné povedať, že číslami účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti, sa pritom myslia čísla akýchkoľvek druhov účtov (nielen bežných, ale napríklad aj vkladových a úverových), na ktorých sú peniaze z podnikateľskej činnosti. V článku všetky druhy týchto účtov budeme označovať spoločným pomenovaním „bankové účty“. Podnikateľ tu teda uvedie všetky čísla bankových účtov zriadených na Slovensku a prípadne aj zahraničí, ktoré bude používať pri svojej podnikateľskej činnosti. Vyplnenie tejto časti registračného formuláru je povinné. Podnikateľovi to vyplýva aj z § 67 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o správe daní“).

Od roku 2020 sa ruší duplicitná povinnosť pre podnikateľov oznamovať daňovému úradu nový bankový účet. Viac informácií o zmene nájdete v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020.

Následné oznamovanie zmeny a zrušenia bankového účtu daňovému úradu

V prípade, že sa podnikateľ v priebehu svojej činnosti rozhodne založiť si nový bankový účet alebo niektorý z predtým používaných bankových účtov zrušiť, musí to tiež oznámiť daňovému úradu. Podľa § 67 ods. 9 zákona o správe daní je totižto podnikateľ povinný nahlásiť daňovému úradu akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka skutočností uvedených pri registrácii – a teda aj čísla účtov.

Daňovému úradu je potrebné oznamovať aj každý nový alebo zrušený bankový účet.

Založenie nového alebo zrušenie existujúceho účtu v banke musí podnikateľ oznámiť na formulári „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Na oznámenie má podnikateľ podľa zákona o správe daní lehotu 30 dní odo dňa, keď k zmene došlo. Ak si teda podnikateľ v priebehu svojej činnosti založí nový účet v banke napríklad 10. decembra 2018, musí to banke oznámiť najneskôr do 9. januára 2019.

Pokuta za neoznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu

V prípade, že by si podnikateľ v 30-dňovej lehote nesplnil povinnosť oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že si v banke založil nový alebo zrušil existujúci bankový účet, dopustil by sa správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. c) zákona o správe daní. Za ten mu hrozí od daňového úradu pokuta od 30 eur do 3 000 eur. A táto pokuta podnikateľovi za nesplnenie alebo neskoré splnenie tejto oznamovacej povinnosti bude uložená určite. Zákon o správe daní totiž pri nej používa slovné spojenie „správca dane uloží pokutu“ a nie slovné spojenie „správca dane môže uložiť pokutu“.

Článok pokračuje pod reklamou

Čísla podnikateľských bankových účtov daňovému úradu oznamuje aj banka

Nielen samotný podnikateľ oznamuje daňovému úradu založenie nového alebo zrušenie existujúceho bankového účtu. To isté nahlasuje úradu aj banka. Táto povinnosť jej vyplýva z § 90 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom.

Aj banky sú povinné oznamovať daňovému úradu zriadenie a zrušenie účtu podnikateľa.

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné daňovému úradu oznámiť zriadenie alebo zrušenie bankového účtu svojho klienta – podnikateľa do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký podnikateľský účet zriadený alebo zrušený. Ak by sme vychádzali z predchádzajúceho príkladu, v ktorom si podnikateľ založí nový bankový účet dňa 10. decembra 2018, tak banka by bola povinná zriadenie tohto bankového účtu oznámiť daňovému úradu najneskôr do 10. januára 2019.

Daňový úrad získava informáciu o účte dvakrát – od banky aj podnikateľa

Ako je zrejmé z faktov, ktoré sme v tomto článku uviedli, podľa súčasného znenia slovenských predpisov daňový úrad získava informáciu o každom zriadenom alebo zrušenom čísle bankového účtu podnikateľa dvakrát. Prvýkrát túto informáciu získava od podnikateľa, ktorý je povinný zmenu pri bankovom účte oznámiť do 30 dní na osobitnom formulári. Druhýkrát tú istú informáciu daňový úrad získava priamo od samotnej banky (do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený).

Prečítajte si tiež

Duplicitné oznamovanie čísla zriadeného alebo zrušeného bankového účtu daňovému úradu od dvoch rôznych subjektov je podľa podnikateľov neopodstatnené. Majú pocit, že daňový úrad v skutočnosti zbytočne zaťažuje podnikateľov povinnosťou oznamovať mu informácie, ktoré aj tak získa priamo od banky. Preto by mala byť povinnosť podnikateľov oznamovať daňovému úradu číslo každého bankového účtu založeného alebo zrušeného na Slovensku zrušená. Táto povinnosť by sa na podnikateľov mala vzťahovať len v súvislosti s bankovými účtami v zahraničí.

Duplicitná povinnosť nemá opodstatnenie, podnikateľov len zbytočne zaťažuje.

Za túto nezmyselnú povinnosť mohli ľudia hlasovať v jedinej ankete svojho druhu na Slovensku Byrokratický nezmysel roka 2018. Aj vďaka hlasovaniu vás – podnikateľov – sa každý rok podarí zrušiť niekoľko absurdných povinností, ktoré podnikateľom ukladajú slovenské predpisy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky