Lekárske prehliadky zamestnancov – ako sa zdaňujú?

Kedy je lekárska preventívna prehliadka príjmom zamestnanca, ktorý sa zdaňuje a naopak, v ktorých prípadoch nie je poskytnutie lekárskej prehliadky predmetom dane?

Jednou z povinností zamestnávateľa je podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Ako sme uviedli aj v článku Zdravotná spôsobilosť na výkon práce, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce sa musí vykonávať napr. u zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie, či u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do 2. kategórie, 3. kategórie alebo 4. kategórie, ak danú prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov, a pod.

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce sa vykonáva:

 • na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, a
 •  na základe posúdenia zdravotného rizika vzhľadom na faktor práce a pracovné prostredie.

V tomto článku sa zameriame na zdaňovanie lekárskej preventívnej prehliadky, ktorú zabezpečí zamestnávateľ resp. ju zabezpečí na požiadanie zamestnanca či ako benefit pre zamestnanca.

Kedy sa vykonáva lekárska preventívna prehliadka?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci v určitých intervaloch, napr. môže ísť o lekársku preventívnu prehliadku :

 •  pred uzatvorením pracovného pomeru, tzv. vstupná lekárska prehliadka,
 •  periodickú – na sledovanie zdravotného stavu zamestnanca,
 •  pri skončení pracovného pomeru, tzv. výstupná lekárska prehliadka,
 •  a iné.

Vykonávané lekárske preventívne prehliadky sú zamerané na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia, pričom môže ísť predovšetkým o tieto faktory:

 • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie),
 • chemické faktory (napr. chemické látky, ako karcinogény),
 • biologické faktory (napr. vírusy, baktérie),
 • iné faktory (napr. psychická pracovná záťaž, záťaž zraku).

Ako sa lekárske preventívne prehliadky zdaňujú?

Podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

Avšak podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem, ktorý je poskytnutý ako príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Uvedené znamená, že na skutočnosť, či sa lekárska preventívna prehliadka zdaňuje a je nepeňažným príjmom zamestnanca alebo sa naopak nezdaňuje, t. j. nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodená, vplýva to, či:

 • ide o povinnú lekársku preventívnu prehliadku,
 • ide o nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku,
 • bola lekárska preventívna prehliadka uhradená z prostriedkov sociálneho fondu.

To, či sa lekárska preventívna prehliadka zdaňuje a je nepeňažným príjmom zamestnanca, resp. či sa považuje za príjem, ktorý nie je predmetom dane alebo je od dane oslobodený, vplýva aj na skutočnosť, či tento príjem vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Zdaňovanie povinnej lekárskej preventívnej prehliadky

V prípade, ak zamestnávateľ zabezpečí svojim zamestnancom povinnú lekársku preventívnu prehliadku podľa zákona o BOZP, resp. podľa iných právnych predpisov, hodnota (pozor, nepeňažná forma plnenia, nie finančný príspevok) povinnej lekárskej prehliadky nie je predmetom dane z príjmov, a to podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Uvedené znamená, že hodnota povinnej lekárskej preventívnej prehliadky zabezpečená zamestnávateľom sa zamestnancovi nezdaňuje. Ide teda napr. o zabezpečenie vstupnej lekárskej prehliadky zamestnávateľom zamestnancovi, ktorý je zaradený do 3. alebo 4. kategórie prác, alebo napr. aj zamestnancovi, ktorý je zaradený do 2. kategórie prác, ktorý pracuje so zobrazovacou jednotkou (počítačom). Nakoľko sa tento príjem vo forme povinnej lekárskej preventívnej prehliadky nezdaňuje, neplatia sa z neho ani odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (t. j. nevstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov za zamestnanca, ani za zamestnávateľa).

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že ak pracovná zdravotná služba odporučí (v súlade s osobitnými predpismi) vykonať povinnú lekársku prehliadku aj širšiemu okruhu zamestnancov nad rámec zákona, napr. aj zamestnancom, ktorí sú zaradení do 1. kategórie prác, ani toto zabezpečenie lekárskej povinnej prehliadky nie je predmetom dane, a to podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Ak však zamestnávateľ poskytne finančný príspevok (t. j. peňažnú formu plnenia) zamestnancovi na povinnú lekársku prehliadku, hodnota takto poskytnutej povinnej lekárskej prehliadky nie je príjmom, ktorý nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov. Znamená to, že finančný príspevok sa zdaňuje a vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca pre výpočet povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Zdaňovanie povinnej lekárskej preventívnej prehliadky v príkladoch

Príklad na vykonanie povinnej lekárskej prehliadky, ktorá nie je predmetom dane (nezdaňuje sa):

Zamestnávateľ pre svojich troch nových zamestnancov zabezpečil povinnú vstupnú lekársku preventívnu prehliadku podľa zákona o BOZP. Za túto povinnú lekársku prehliadku zamestnávateľ uhradil pracovnej zdravotnej službe 60 € (20 €/1 osobu). Ako má zamestnávateľ zdaniť zamestnancom túto poskytnutú vstupnú lekársku preventívnu prehliadku?

Podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov je hodnota tejto vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky vykonanej podľa zákona o BOZP nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorý nie je predmetom dane, t. j. nezdaňuje sa. Hodnota tejto vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky u zamestnanca nevstupuje do vymeriavacieho základu, čo znamená, že sa z neho neplatia povinné odvody do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne.

Príklad na vykonanie povinnej lekárskej prehliadky, ktorá čiastočne nie je predmetom dane (nezdaňuje sa):

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov raz za rok lekársku preventívnu prehliadku (zamestnanci zaradení v kategórii prác 4). Hodnota takejto lekárskej preventívnej prehliadky je 25 €/1 osoba. Jeden zo zamestnancov sa však okrem tejto preventívnej lekárskej prehliadky chcel zúčastniť aj ďalšej lekárskej preventívnej prehliadky zameranej na dermatologické vyšetrenie v hodnote 30 €/1 osoba, a preto požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ďalšej lekárskej preventívnej prehliadky.  Ako má zamestnávateľ zdaniť vykonanie tejto lekárskej preventívnej prehliadky?

Podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov je hodnota periodickej lekárskej preventívnej prehliadky vykonanej podľa zákona o BOZP nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorý nie je predmetom dane, a teda hodnotu vykonanej periodickej lekárskej preventívnej prehliadky vo výške 25 € svojim zamestnancom nezdaní. Nakoľko však jeden zo zamestnancov požiadal o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky nad rámec lekárskych preventívnych prehliadok, hodnotu tejto prehliadky vo výške 30 € mu zamestnávateľ zdaní, nakoľko tento príjem nie je možné zaradiť medzi príjem, ktorý nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) zákona o dani z príjmov. Rovnako upozorňujeme na skutočnosť, že lekárska preventívna prehliadka nad rámec vo výške 30 € bude vstupovať do vymeriavacieho základu zamestnanca, ako aj zamestnávateľa, t. j. bude podliehať aj odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Tip: ak by zamestnávateľ vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky nad rámec uhradil svojmu zamestnancovi z prostriedkov sociálneho fondu, išlo by o príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov a o príjem, ktorý nevstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet povinných odvodov, o čom píšeme nižšie v článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky

V prípade, ak zamestnávateľ zabezpečí svojim zamestnancom nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku, ktorú uhradí z prostriedkov sociálneho fondu, hodnota (peňažná aj nepeňažná forma plnenia) nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky nad rámec zákona o BOZP, resp. nad rámec iných právnych predpisov, je oslobodená od dane, a to podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Uvedené znamená, že hodnota nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky uhradená z prostriedkov sociálneho fondu sa zamestnancom nezdaňuje. Ide teda napr. o zabezpečenie lekárskej preventívnej prehliadky zamestnávateľom zamestnancovi u stomatológa, mamografické vyšetrenie a pod. Nakoľko sa tento príjem vo forme nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky nezdaňuje, neplatia sa z neho ani odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (t. j. nevstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov za zamestnanca, ani za zamestnávateľa).

Upozorňujeme, že zabezpečenie nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky uhradenej z prostriedkov sociálneho fondu je oslobodené od dane s účinnosťou od 1.1.2020.

Ak však zamestnávateľ zabezpečí absolvovanie nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky, pri ktorej lekár vykoná zamestnancovi aj iné výkony, ktoré nepatria do rozsahu náplne zdravotných výkonov lekárskej preventívnej prehliadky, nie je možné hodnotu takejto lekárskej preventívne prehliadky považovať za oslobodenú od dane a bude podliehať aj plateniu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne (napr. ak zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi dermatologické vyšetrenie, ktorého súčasťou bude aj odstránenie znamienok, oslobodená od dane bude len tá hodnota lekárskej preventívnej prehliadky, ktorá sa vzťahuje na samotné dermatologické vyšetrenie a nie na ďalšie zákroky, ako je odstránenie znamienok).

Zdaňovanie nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky v príkladoch

Príklad na vykonanie nadštandardnej lekárskej prehliadky, ktorá je oslobodená od dane (nezdaňuje sa):

Zamestnávateľ pre svojich zamestnancov, ktorí pracujú v jeho spoločnosti viac ako 10 rokov zabezpečil nadštandardnú onkologickú preventívnu prehliadku. Hodnota tejto nadštandardnej onkologickej prehliadky predstavovala 500 €/1 osoba, ktorú zamestnávateľ uhradil z prostriedkov sociálneho fondu. Ako má zamestnávateľ zdaniť zamestnancom vykonanie tejto lekárskej nadštandardnej preventívnej prehliadky?

Prečítajte si tiež

Podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov je hodnota tejto nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorý je oslobodený od dane v prípade, ak je poskytnutý z prostriedkov sociálneho fondu, to znamená, že sa nezdaňuje. Hodnota tejto nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky u zamestnanca nevstupuje do vymeriavacieho základu, čo znamená, že sa z neho neplatia povinné odvody do Sociálnej ani zdravotnej poisťovne.

Príklad na vykonanie nadštandardnej lekárskej prehliadky, ktorá je čiastočne oslobodená od dane (nezdaňuje sa):

Zamestnávateľ pre svojich zamestnancov, ktorí pracujú s počítačom viac ako 5 hodín denne zabezpečil nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku u oftalmológa (očného lekára). Hodnota tejto nadštandardnej očnej lekárskej prehliadky predstavovala 45 €/1 osoba, ktorú zamestnávateľ uhradil z prostriedkov sociálneho fondu. Očná lekárska preventívna prehliadka zahŕňala predovšetkým vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie očného pozadia a ostrosti zraku. Jeden zo zamestnancov si však u oftalmológa objednal aj kontaktné šošovky, ktorých hodnota bola 30 €. Ako má zamestnávateľ zdaniť vykonanie tejto lekárskej nadštandardnej preventívnej prehliadky?

Podľa § 5 ods. 7 písm. h) zákona o dani z príjmov je hodnota tejto nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky vo výške 45 € nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorý je oslobodený od dane v prípade, ak je poskytnutý z prostriedkov sociálneho fondu,  to znamená, že sa nezdaňuje. V prípade úhrady za kontaktné šošovky vo výške 30 € však zamestnávateľ nemôže uplatniť oslobodenie od dane, nakoľko takýto výkon nespadá do náplne lekárskych preventívnych prehliadok. Uvedené znamená, že zamestnávateľ tento príspevok v hodnote 30 € (za kontaktné šošovky) zamestnancovi zdaní, a to podľa § 35 zákona o dani z príjmov. Rovnako hodnota nadštandardnej lekárskej preventívne prehliadky v hodnote 30 € bude podliehať aj plateniu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky